Ви є тут

Головна

Прізвище: Шитікова

Ім'я: Лариса

По батькові: Віталіївна

Посада: доцент кафедри менеджменту Національного університету «Запорізька політехніка».

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-1587-8209

Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com/citations?user=E2N_WVAAAAAJ&hl=ru

Обліковий запис науковця (Publons/Web of Science ResearcherID): AAE-8117-2020

Освіта: вища

 • Запорізький державний технічний униіверситет, 2000 р., Менеджмент організацій, економіст-менеджер.
 • Запорізький машинобудівний інститут ім. В.Я. Чубаря 1977 р., Радіотехніка, радіоінженер.

Дисертації:

 • кандидатська дисертація за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему «Удосконалення механізму управління персоналом агропромислових підприємств»

Наукові інтереси:

 • Економічний аналіз та моделювання економічних процесів
 • Інноваційна діяльність та інноваційний розвиток підприємства
 • Економіка праці та соціально-трудові відносини
 • Системі управління підприємством, сучасні підходи, методи та моделі управління підприємствами
 • Конкурентоспроможність у сфері праці, ефективна зайнятість
 • Економіка та передові методи організації виробництва
 • Статистичні методи в економіці

 Дисципліни, які викладає:

 • Електронні послуги на місцевому рівні
 • Менеджмент підприємств у сфері послуг
 • Управління інноваціями
   

Основні наукові роботи (публікації):

МОНОГРАФІЇ ТА РОЗДІЛИ В МОНОГРАФІЯХ
 

2020

 1. Larysa Shytikova. Ensuring the socio-economic development of united territorial communities in the paradigm of governance. Collective monograph. For order. prof. Gudz P. Zaporizhzhia, 2020. P. 176-184.

2019

 1. Шитікова Л. В. та ін.. Інноваційні механізми управління корпоративними інтеграційними процесами підприємств (підрозділ 3.2) За загальною редакцією Ткаченко А.М. ЗНТУ. Запоріжжя.  2019. С.53-64

СТАТТІ У ФАХОВИХ ВИДАННЯХ

2023

1.              Шитікова Л. В., Головатенко С.С., Головатенко О.С. Окремі аспекти системного підходу щодо формування механізму управління економічними ресурсами підприємства. Збірник наукових праць Національного університету «Запорізька політехніка» Управління змінами та інновації. № 5. м. Запоріжжя. 2023. С.44-47. 

2. Шитікова Л. В., Головатенко С.С., Головатенко О.С. Моделювання перспективного розвитку системи управління на шляху удосконалення інноваційного потенціалу підприємства. Збірник наукових праць Національного університету «Запорізька політехніка» Управління змінами та інновації. № 7. м. Запоріжжя. 2023. С.92-95.

3. Шитікова Л. В., Кутідзе Л. С., Змикало О.С. Перспективний розвиток напрямів стабілізації ринку праці під час війни на основі аналізу зайнятості працездатного населення. Збірник наукових праць Національного університету «Запорізька політехніка» Управління змінами та інновації. № 8. м. Запоріжжя. 2023. С.55-59.

2022

1 Нечаєва І. А., Шитікова Л. В. . Інновації як інструмент антикризового управління підприємством. Вісник Херсонського національного технічного університету, 2022. № 4(83. С. 97-107. URL : http://kntu.net.ua/index.php/eng/content/download/103542/588815/file/Вісник%204%20(83).pdf

2021

 1. Шитікова Л.В. Ефективна управлінська складова - основа збільшення інноваційного потенціалу. Економічний вісник  Державного вищого навчального закладу "Український державний хіміко-технологічний університет", м. Дніпро. 2021.№1 C. 113-118

2020

 1. Шитікова Л.В., Борисенко О.Є. Вплив освітнього рівня підготовки та професійної кваліфікації персоналу на формування товарної політики та розвиток інноваційного потенціалу підприємства. Науковий журнал «Причорноморські економічні студії». Випуск 60. 2020.
 2. Шитікова Л.В., Пуліна Т. В., Риженко О. М. Удосконалення системи надання електронних послуг – ключова задача місцевого самоврядування. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 11. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1844 (дата звернення: 02.12.2020). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.11.4

2019

 1. Шитікова Л. В., Войтенко С.В. Theoretical and methodological aspects of effective technical maintenance and repair of production assets in order to reduce costs and increase enterprise potential (Теоретико-методичні аспекти організації ефективного технічного обслуговування та ремонтів виробничих активів з метою зниження витрат та підвищення потенціалу підприємства). Економічний вісник  Державного вищого навчального закладу "Український державний хіміко-технологічний університет", Випуск  1. м.Дніпро. 2019. C.130-135.
 2. Шитікова Л. В. Теоретичні аспекти ефективного управління персоналом в сучасних економічних умовах. Науковий вісник Мукачівського державного університету, Випуск  2(12).  м. Мукачево. 2019. С.86-90.

2018

 1. Шитікова Л. В. Окремі аспекти статистичної оцінки стану показників ефективного управління трудовими ресурсами підприємства. Економічний простір. Збірник наукових праць Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. № 132 м.Дніпро – 2018. С.175-184
 2. Шитікова Л. В., Кугушева  Ю.С. Дослідження показників оцінки ефективності роботи промислових підприємств. Економічний простір. Збірник наукових праць Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. № 137 м. Дніпро. 2018. С.190-197

2015

 1. Шитікова Л. В. Методичні підходи до оцінки ефективності управління персоналом агропромислового підприємства. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». Випуск 9, частина 7. м.Херсон – 2015. С. 176-179.
 2. Шитікова Л. В. Аналіз впливу якості менеджменту праці на результати діяльності агропідприємства. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. № 1. м.Хмельницький – 2015.  С. 69-71.
 3. Шитікова Л. В. Теоретичні підходи до формування механізму управління персоналом підприємства. Держава і регіони. Серія: Економіка та підприємництво № 1. м. Запоріжжя – 2015. С. 130-133.
 4. Шитікова Л. В. Розвиток концептуальних підходів до управління  трудовими ресурсами з метою підвищення продуктивності підприємства. Науковий вісник НЛТУ України. Збірник науково-технічних праць. Випуск 25.7 м. Львів – 2015. С.126-130.
 5. Шитікова Л. В., Головатенко С.С. Формування управлінського потенціалу підприємства – ключова задача управління. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка» Випуск  2(46) м. Ужгород  – 2015. С.257-260.

2014

 1. Шитикова Л. В. Моделирование и факторный анализ управления персоналом агропромышленных предприятий Современный научный вестник. Серия: Экономические науки. – 2014. – № 5 (201)– С.70–75 / Россия, Белгород.

2013

 1. Шитікова Л. В., Череп А.В. Методичні підходи використання трудових ресурсів у відповідності з потенційними можливостями підприємства. Бізнес Інформ.  –  2013. – № 10. – С. 253-257
 2. Шитікова Л. В. Аналіз впливу якості менеджменту праці на фінансові результати діяльності агропідприємства. Фінансово-банківські механізми державного управління економікою України: збірник наукових праць / ДонДУУ. – Донецьк: ДонДУУ, 2013 – т.ХІІІ. - (Серія «Економіка»; вип. 236). – С. 127-136.

2012

 1. Шитікова Л. В. Формування ефективного механізму управління трудовими ресурсами – ключова задача підприємств агропромислового комплексу. Економіка і регіон. Економіка і регіон. Науковий вісник Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. № 2 (33). м. Полтава – 2012. С. 105-108.
 2. Шитікова Л. В. Сутність, особливості та структура механізму управління трудовими ресурсами підприємства. Вісник Хмельницького національного університету. Том 3. Економічні науки. № 2. м. Хмельницький – 2012.  С. 250-254.
 3. Шитікова Л. В. Розвиток механізму управління трудовими ресурсами – запорука ефективної діяльності підприємства. Вісник Донбаської державної машинобудівної академії: збірник наукових праць. – Краматорськ, ДДМА, 2012. - № 1 (26). -  С. 285-288.
 4. Шитікова Л. В. Формування ефективного механізму управління трудовими ресурсами з метою підвищення продуктивності агропромислового підприємства. Фінансово-банківські механізми державного управління економікою України: збірник наукових праць / ДонДУУ. – Донецьк: ДонДУУ, 2012. – т.ХІІІ. - ( Серія «Економіка»; вип. 236 ). – С. 127-136.

2011

 1. Шитікова Л. В. Теоретичні підходи до управління трудовими ресурсами в сучасних умовах. Науковий вісник НЛТУ України. Збірник науково-технічних праць. Випуск 21.14 м. Львів – 2011. С. 314-319.
 2. Шитікова Л. В. Проблеми управління трудовими ресурсами підприємств агропромислового комплексу. Науковий вісник НЛТУ України. Збірник науково-технічних праць. Випуск 21.15 м. Львів – 2011. С. 299-303.
 3. А. В. Череп., Шитікова Л. В. Сучасний стан використання трудових ресурсів підприємствами агропромислового комплексу. Держава і регіони. Серія: Економіка та підприємництво № 6. м. Запоріжжя – 2011. С. 209-212.
 4. Шитікова Л. В. Аналіз використання робочого часу в агропромисловому секторі. Вісник Східноукраїнського націонакльного університету імені Володимира Даля. №7(161) ч.2. м. Луганськ – 2011. С. 296-299.
 5. А. В. Череп., Шитікова Л. В. Аналіз и оцінка ефективності використання трудових ресурсів на підприємствах агропромислового сектору. Вісник Хмельницького національного університету. Том 2. Економічні науки. № 6. м. Хмельницький – 2011.  С. 308-311.

НАУКОВІ СТАТТІ В ІНШИХ ВИДАННЯХ

 1. Шитікова Л.В., Фесик Я.А. Інтелектуальний потенціал – вирішальний фактор інноваційного розвитку України в сучасних умовах. Фінансові аспекти розвитку економіки України: теорія, методологія, практика : збірник наукових праць здобувачів вищої освіти і молодихучених / ред. кол.: Н. А. Хрущ, Р. С. Квасницька, І. В. Форкун та ін. (відп. ред. Н. А. Хрущ). Хмельницький : ХНУ, 2021.С.180-182.
 2. Шитікова Л.В., Нєфьодов Є.О, The importance of creating new innovations in Ukraine (Важливість створення нових інновацій в Україні). Фінансові аспекти розвитку економіки України: теорія, методологія, практика : збірник наукових праць здобувачів вищої освіти і молодих учених / ред. кол.: Н. А. Хрущ, Р. С. Квасницька, І. В. Форкун та ін. (відп. ред. Н. А. Хрущ). Хмельницький : ХНУ, 2021. C.140-141
 3. Larysa Shytikova., Svetlana, Voitenko. Working time management as a method of improving the efficiency of service workers (Управління робочим часом як метод підвищення ефективності роботи працівників сфери послуг). «Економічний вісник Національного Університету «Запорізька політехніка». Розділ «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці». № 1 (2020). С. 58-64.
 4. Шитікова Л. В. Методичні підходи до розробки ефективного механізму управління трудовими ресурсами на підприємстві. Збірник матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. «Фінансово-кредитні відносини в Україні: стан та перспективи розвитку». 22-23 лютого 2013 р. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2013. – 268 с

ОПУБЛІКОВАНО ЗА МАТЕРІАЛАМИ КОНФЕРЕНЦІЙ

2023

1 Шитікова Л.В., Андрієнко А.А. Необхідність використання системного підходу при аналізі процесів, об’єктів і проблем. [Електронний ресурс] / Л.В. Шитікова, А. А. Андрієнко // Відновлення України та її регіонів в контексті глобальних трендів: управління, адміністрування та забезпечення. Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 25–26 травня 2023 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – С.263 – 264. – Режим доступу: https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2023/conf/1.1/Collection_of_abstracts... (дата звернення 27.11.23). – Назва з екрану.

Шитікова Л.В., Рибіна Г.О. Моделювання перспективного розвитку системи управління на шляху удосконалення інноваційного потенціалу підприємства. [Електронний ресурс] / Л.В. Шитікова, Г. О. Рибіна // Відновлення України та її регіонів в контексті глобальних трендів: управління, адміністрування та забезпечення. Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 25–26 травня 2023 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – С.259 – 261. – Режим доступу: https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2023/conf/1.1/Collection_of_abstracts... (дата звернення 27.11.23). – Назва з екрану

Шитікова Л.В., Головатенко О.С. Моделювання процесу управління інноваційним потенціалом підприємств машинобудівної галузі. [Електронний ресурс] / Л.В. Шитікова, О. С. Головатенко // Відновлення України та її регіонів в контексті глобальних трендів: управління, адміністрування та забезпечення. Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 25–26 травня 2023 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – С.269 – 271. – Режим доступу: https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2023/conf/1.1/Collection_of_abstracts...  (дата звернення 27.11.23). – Назва з екрану.

4            Шитікова Л.В., Головатенко С.С. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів і трудового потенціалу підприємства. [Електронний ресурс] / Л.В. Шитікова, С. С. Головатенко // Відновлення України та її регіонів в контексті глобальних трендів: управління, адміністрування та забезпечення. Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 25–26 травня 2023 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – С.268 – 269. – Режим доступу: https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2023/conf/1.1/Collection_of_abstracts... (дата звернення 27.11.23). – Назва з екрану.

5             Шитікова Л.В., Гришньова В.О. Аналіз способів моделювання процесів оптимізації ефективного управління персоналом підприємства. [Електронний ресурс] / Л.В. Шитікова, В.О. Гришньова // Відновлення України та її регіонів в контексті глобальних трендів: управління, адміністрування та забезпечення. Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 25–26 травня 2023 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – С.261 – 263. – Режим доступу: https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2023/conf/1.1/Collection_of_abstracts... (дата звернення 27.11.23). – Назва з екрану

Шитікова Л.В., Зінченко А.А. Особливості впровадження електронного врядування та електронної демократії на прикладі Підгородненської міської ОТГ. [Електронний ресурс] / Л.В. Шитікова, А. А. Зінченко // Відновлення України та її регіонів в контексті глобальних трендів: управління, адміністрування та забезпечення. Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 25–26 травня 2023 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – С.273 – 276. – Режим доступу: https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2023/conf/1.1/Collection_of_abstracts... (дата звернення 27.11.23). – Назва з екрану

Шитікова Л.В., Змикало О.С Технічне переозброєння виробництва як фактор інноваційного розвитку України. [Електронний ресурс] / Л.В. Шитікова, О. С. Змикало // Відновлення України та її регіонів в контексті глобальних трендів: управління, адміністрування та забезпечення. Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 25–26 травня 2023 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – С.277 – 280. – Режим доступу: https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2023/conf/1.1/Collection_of_abstracts... (дата звернення 27.11.23). – Назва з екрану.

Шитікова Л.В., Котелевський Б.В. Раціональні інвестиції в it-сферу публічних органів управління. [Електронний ресурс] / Л.В. Шитікова, Б. В. Котелевський // Відновлення України та її регіонів в контексті глобальних трендів: управління, адміністрування та забезпечення. Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 25–26 травня 2023 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – С.272 – 273. – Режим доступу: https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2023/conf/1.1/Collection_of_abstracts... (дата звернення 27.11.23). – Назва з екрану

Шитікова Л.В., Полуектов І.А. Інвестиційні інструменти фінансування інновацій. [Електронний ресурс] / Л.В. Шитікова, І. А. Полуєктов // Відновлення України та її регіонів в контексті глобальних трендів: управління, адміністрування та забезпечення. Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 25–26 травня 2023 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – С.264 – 266. – Режим доступу: https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2023/conf/1.1/Collection_of_abstracts... (дата звернення 27.11.23). – Назва з екрану

10 Шитікова Л.В., Музолевська Б.Г. Аналіз поточного стану та планові засоби місцевого е-врядування та е-демократії. [Електронний ресурс] / Л.В. Шитікова, Б. Г. Музолевська // Відновлення України та її регіонів в контексті глобальних трендів: управління, адміністрування та забезпечення. Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 25–26 травня 2023 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – С.276 – 277. – Режим доступу: https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2023/conf/1.1/Collection_of_abstracts... (дата звернення 27.11.23). – Назва з екрану.

11 Шитікова Л.В., Христенко А.С. Деякі аспекти підготовки персоналу місцевих органів влади. [Електронний ресурс] / Л.В. Шитікова, А. С. Христенко // Відновлення України та її регіонів в контексті глобальних трендів: управління, адміністрування та забезпечення. Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 25–26 травня 2023 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – С.266 – 268. – Режим доступу: https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2023/conf/1.1/Collection_of_abstracts... (дата звернення 27.11.23). – Назва з екрану.

12 Шитікова Л.В., Шиловець І.О. Проблеми створення та впровадження програми інформатизації ОТГ. [Електронний ресурс] / Л.В. Шитікова, І. О. Шиловець // Відновлення України та її регіонів в контексті глобальних трендів: управління, адміністрування та забезпечення. Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 25–26 травня 2023 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – С.271 – 272. – Режим доступу: https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2023/conf/1.1/Collection_of_abstracts... (дата звернення 27.11.23). – Назва з екрану

13 Шитікова Л.В., Романова В.М. Удосконалення системи управління персоналом як головне джерело інноваційного розвитку сучасного підприємства. [Електронний ресурс] / Л.В. Шитікова, В.М. Романова // Інновації для відродження: національний, регіональний, міжнародний контекст. Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 12-13 жовтня 2023 р. / Редкол.: В. А. Шаломєєв (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2023. – С. 557-560. – Режим доступу: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/10757 (дата звернення 19.11.23). - Назва з екрану

14 Шитікова Л.В., Головатенко О.С. Особливості організації підприємств машинобудівної галузі з метою побудови оптимальної системи адміністративного менеджменту. [Електронний ресурс] / Л.В. Шитікова, О.С. Головатенко // Інновації для відродження: національний, регіональний, міжнародний контекст. Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 12-13 жовтня 2023 р. / Редкол.: В. А. Шаломєєв (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2023. – С. 440-442. – Режим доступу: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/10757 (дата звернення 19.11.23). - Назва з екрану.

15 Шитікова Л.В., Головатенко С.С. Організаційна функція управління трудових процесів на підприємствах машинобудівної галузі. [Електронний ресурс] / Л.В. Шитікова, С.С. Головатенко // Інновації для відродження: національний, регіональний, міжнародний контекст. Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 12-13 жовтня 2023 р. / Редкол.: В. А. Шаломєєв (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2023. – С. 442-444. – Режим доступу: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/10757 (дата звернення 19.11.23). - Назва з екрану.

16 Шитікова Л.В., Змикало О.С. Інтеграція системи освіти України до європейського освітнього простору. [Електронний ресурс] / Л.В. Шитікова, О.С.Змикало // Інновації для відродження: національний, регіональний, міжнародний контекст. Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 12-13 жовтня 2023 р. / Редкол.: В. А. Шаломєєв (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2023. – С. 442-444. – Режим доступу: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/10757 (дата звернення 19.11.23). - Назва з екрану.

17 Шитікова Л.В., Ахінько Я.Р. Логістичний менеджмент як важливий елемент інноваційного розвитку підприємства. [Електронний ресурс] / Л.В. Шитікова, Я.Р. Ахінько // Інновації для відродження: національний, регіональний, міжнародний контекст. Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 12-13 жовтня 2023 р. / Редкол.: В. А. Шаломєєв (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2023. – С. 554-557. – Режим доступу: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/10757 (дата звернення 19.11.23). - Назва з екрану.

18 Шитікова Л.В., Шостак А. С. Управління конфліктом та загальні принципи його вирішення в системі органів адміністративного управління. [Електронний ресурс] / Л.В. Шитікова, А.С. Шостак // Інновації для відродження: національний, регіональний, міжнародний контекст. Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 12-13 жовтня 2023 р. / Редкол.: В. А. Шаломєєв (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2023. – С. 562-564. – Режим доступу: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/10757 (дата звернення 19.11.23). - Назва з екрану.

19 Шитікова Л.В., Нефедова А.В. Деякі аспекти аналізу персоналу на базі державного підприємства «Запоріжжястандартметрологія». [Електронний ресурс] / Л.В. Шитікова, А.В. Нефедова // Інновації для відродження: національний, регіональний, міжнародний контекст. Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 12-13 жовтня 2023 р. / Редкол.: В. А. Шаломєєв (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2023. – С. 444-446. – Режим доступу: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/10757 (дата звернення 19.11.23). - Назва з екрану.

20 Ярошенко О.Ю., Шитікова Л.В. Науково-теоретичне обґрунтування механізму адаптації та оцінки ефективності бізнес-процесів в умовах цифрової трансформації. [Електронний ресурс] / Ярошенко О.Ю., Л.В. Шитікова // Інновації для відродження: національний, регіональний, міжнародний контекст. Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 12-13 жовтня 2023 р. / Редкол.: В. А. Шаломєєв (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2023. – С. 453-455. – Режим доступу: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/10757 (дата звернення 19.11.23). - Назва з екрану.

21 Шитікова Л.В., Сіра О.В. Окремі аспекти системного підходу щодо підвищення ефективності організації та стимулювання праці. [Електронний ресурс] / Л.В. Шитікова, О.В. Сіра // Інновації для відродження: національний, регіональний, міжнародний контекст. Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 12-13 жовтня 2023 р. / Редкол.: В. А. Шаломєєв (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2023. – С. 560-562. – Режим доступу: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/10757 (дата звернення 19.11.23). - Назва з екрану

22 Шитікова Л.В., Нефедова А.С. Електронні послуги: додатки, які роблять наше життя простіше. [Електронний ресурс] / Л.В. Шитікова,, А.С. Нефедова // Тиждень науки-2023. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-технічної конференції, Запоріжжя, 24-28 квітня 2023 р. / Редкол. : Вадим ШАЛОМЄЄВ (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – С. 151-153. – Режим доступу: https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2023/conf/4.1/TN-2023-FEU.pdf  (дата звернення 27.11.23). - Назва з екрану.

23 Шитікова Л.В., Головатенко О.С. Формування  стратегічного потенціалу підприємств машинобудівної галузі. [Електронний ресурс] / Л.В. Шитікова, О.С. Головатенко // Тиждень науки-2023. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-технічної конференції, Запоріжжя, 24-28 квітня 2023 р. / Редкол. : Вадим ШАЛОМЄЄВ (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – С.117–119. – Режим доступу: https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2023/conf/4.1/TN-2023-FEU.pdf  (дата звернення 27.11.23). - Назва з екрану

24 Шитікова Л.В., Головатенко С.С. Система управління персоналом в сучасних умовах господарювання. [Електронний ресурс] / Л.В. Шитікова, С.С. Головатенко // Тиждень науки-2023. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-технічної конференції, Запоріжжя, 24-28 квітня 2023 р. / Редкол. : Вадим ШАЛОМЄЄВ (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – С.119–122. – Режим доступу: https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2023/conf/4.1/TN-2023-FEU.pdf  (дата звернення 27.11.23). - Назва з екрану.

25 Шитікова Л.В., Змикало О.С. Проблеми та механізми управління агроінноваційною діяльностю. [Електронний ресурс] / Л.В. Шитікова, О.С. Змикало // Тиждень науки-2023. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-технічної конференції, Запоріжжя, 24-28 квітня 2023 р. / Редкол. : Вадим ШАЛОМЄЄВ (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – С.146–149. – Режим доступу: https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2023/conf/4.1/TN-2023-FEU.pdf  (дата звернення 27.11.23). - Назва з екрану.

26 Шитікова Л.В., Косенко О.С. Гібрід як найбільш збалансована форма зайнятості. [Електронний ресурс] / Л.В. Шитікова, О.С. Косенко // Тиждень науки-2023. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-технічної конференції, Запоріжжя, 24-28 квітня 2023 р. / Редкол. : Вадим ШАЛОМЄЄВ (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – С.149–151. – Режим доступу: https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2023/conf/4.1/TN-2023-FEU.pdf  (дата звернення 27.11.23). - Назва з екрану.

27 Шитікова Л.В. Окремі аспекти управління інноваціями агропромислового комплексу [Електронний ресурс] / Л.В. Шитікова // Тиждень науки-2023. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-технічної конференції, Запоріжжя, 24-28 квітня 2023 р. / Редкол. : Вадим ШАЛОМЄЄВ (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – С. 97-99. – Режим доступу: https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2023/conf/4.1/TN-2023-FEU.pdf  (дата звернення 27.11.23). - Назва з екрану.

28 Шитікова Л.В., Самсонова І.А. Українське регіональне управління: сутність, проблематика та тенденції. [Електронний ресурс] / Л.В. Шитікова, І.А. Самсонова // Тиждень науки-2023. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-технічної конференції, Запоріжжя, 24-28 квітня 2023 р. / Редкол. : Вадим ШАЛОМЄЄВ (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – С. 153-156. – Режим доступу: https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2023/conf/4.1/TN-2023-FEU.pdf  (дата звернення 27.11.23). - Назва з екрану.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022

1 Шитікова Л.В. Ефективний інноваційний менеджмент - запорука посилення і укріплення конкурентної позиції підприємств сфери послуг. Тези доповідей науково-практичної конференції «Тиждень науки-2022». Факультет економіки та управління, Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2022. С.930-932.

2 Шитікова Л.В., Скіперська М.О. Проблеми розвитку та удосконалення законодавчої бази муніпального менеджменту в Україні. Тези доповідей науково-практичної конференції «Тиждень науки-2022». Факультет економіки та управління, Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2022. С.984-986.

Шитікова Л.В.Попова Ю.В Аналіз проблем житлово-комунального господарства в Україні. Тези доповідей науково-практичної конференції «Тиждень науки-2022». Факультет економіки та управління, Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2022. С.979-982.

Шитікова Л.В., Сусол А.О. Аналіз проблем активного впровадження електронних державних послуг з метою підвищення ефективності та результативності сучасних адміністративних процедур. Тези доповідей науково-практичної конференції «Тиждень науки-2022». Факультет економіки та управління, Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2022. С.982-984.

2021

 1. Шитікова Л.В., Довга І.О. Роль інноваційних послуг в системі економіки України. Інноваційні рішення в економіці, бізнесі, суспільних комунікаціях та міжнародних відносинах: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернетконференції. Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 16 квітня 2021. С. 162-164.
 2. Шитікова Л.В., Бень В.В. Особливості формування та управління інноваційним потенціалом організації. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Підприємництво і торгівля: тенденції розвитку». Одеса: Державний університет «Одеська політехніка». 20-21 травня 2021 р. С.191-193
 3. Шитікова Л.В., Довга І.О. Аналіз інноваційної діяльності підприємств Запорізької області. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Підприємництво і торгівля: тенденції розвитку». Одеса: Державний університет «Одеська політехніка». 20-21 травня 2021 р. С.193-195
 4. Шитікова Л.В. Формування  механізму управління інноваціями підприємства в умовах інклюзивного розвитку регіону. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір» м. Запоріжжя. 12-13 жовтня 2021 р.
 5. Шитікова Л.В., Фесик Я.А. Інтелектуальний потенціал – вирішальний фактор інноваційного розвитку України в сучасних умовах. Всеукраїнська науково-практична інтернет конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Розвиток інноваційного фінансового управління суб’єктами економіки в умовах реалізації євроінтеграційної стратегії України», 16 листопада 2021 р. м.Хмельницький. 2021. -  С.180-182
 6. Шитікова Л.В., Нєфьодов Є.О, The importance of creating new innovations in Ukraine (Важливість створення нових інновацій в Україні). Всеукраїнська науково-практична інтернет конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Розвиток інноваційного фінансового управління суб’єктами економіки в умовах реалізації євроінтеграційної стратегії України», 16 листопада 2021 р. м.Хмельницький. 2021. С.140-141
 7. Шитікова Л.В. Аналіз сучасного стану інноваційної активності. Тези доповідей науково-практичної конференції «Тиждень науки-2021». Факультет економіки та управління, Запоріжжя, 19-23 квітня 2021 р. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. С. 177-179.
 8. Шитікова Л.В. Аналіз сучасного стану інноваційної активності. Тези доповідей науково-практичної конференції «Тиждень науки-2021». Факультет економіки та управління, Запоріжжя, 19-23 квітня 2021 р. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. С. 177-179.
 9. Шитікова Л.В., Боршош А. А. Трансформація державних послуг в електронні Тези доповідей науково-практичної конференції «Тиждень науки-2021». Факультет економіки та управління, Запоріжжя, 19-23 квітня 2021 р. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. С. 185-187.
 10. Шитікова Л.В., Жижа М.С.  Електронні послуги: очікування та наслідки впровадження. Тези доповідей науково-практичної конференції «Тиждень науки-2021». Факультет економіки та управління, Запоріжжя, 19-23 квітня 2021 р. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. С. 187-189.
 11. Шитікова Л.В., Климeнкo К.Д. Якість електронних державних послуг - пріоритетний напрямок розвитку країни Тези доповідей науково-практичної конференції «Тиждень науки-2021». Факультет економіки та управління, Запоріжжя, 19-23 квітня 2021 р. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. С. 189-191.
 12. Шитікова Л.В., Кубряченко А.П. Аналіз світових систем електронних платежів. Тези доповідей науково-практичної конференції «Тиждень науки-2021». Факультет економіки та управління, Запоріжжя, 19-23 квітня 2021 р. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. С. 191-193
 13. Шитікова Л.В., Семенуха М.Г. Історія розвитку інформатизації в державному управлінні. Тези доповідей науково-практичної конференції «Тиждень науки-2021». Факультет економіки та управління, Запоріжжя, 19-23 квітня 2021 р. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. С. 196-198.
 14. Шитікова Л.В., Чукалін О.В. Система ідентифікації населення. Тези доповідей науково-практичної конференції «Тиждень науки-2021». Факультет економіки та управління, Запоріжжя, 19-23 квітня 2021 р. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. С. 200-202
 15. Шитікова Л.В., Титаренко Б.А. Значення і переваги електронних держпослуг. Тези доповідей науково-практичної конференції «Тиждень науки-2021». Факультет економіки та управління, Запоріжжя, 19-23 квітня 2021 р. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. С. 198-200. 

2020

 1. Шитікова Л. В. Братішко Я.Ю Сутність, склад та характеристика економічно-активного населення. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої до 120-річчя Національного університету «Запорізька політехніка» «Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності» 14-15 травня 2020р. м. Запоріжжя; НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С.388-391
 2. Шитікова Л. В. Антоневич А.А. Нормування затрат і їх роль в управлінні витратами. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої до 120-річчя Національного університету «Запорізька політехніка» «Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності» 14-15 травня 2020р. м. Запоріжжя; НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С.96-97
 3. Шитікова Л. В., Кугушева Ю.С. Вплив інноваційного розвитку на ефективність роботи підприємства. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої до 120-річчя Національного університету «Запорізька політехніка» «Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності» 14-15 травня 2020р. м. Запоріжжя; НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С.98-99
 4. Шитікова Л. В., Дацько Н.М. Оцінка соціально-економічних ефектів міграції населення. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої до 120-річчя Національного університету «Запорізька політехніка» «Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності» 14-15 травня 2020р. м. Запоріжжя; НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С.391-393
 5. Шитікова Л. В., Маслов Д.Г Аналіз сучасних напрямків розвитку нормування праці персоналу. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої до 120-річчя Національного університету «Запорізька політехніка» «Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності» 14-15 травня 2020р. м. Запоріжжя; НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С.393-395
 6. Шитікова Л. В., Поляшова О.О. Удосконалення системи нормування праці, мотивації та оплати праці персоналу підприємства. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої до 120-річчя Національного університету «Запорізька політехніка» «Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності» 14-15 травня 2020р. м. Запоріжжя; НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С.395-399
 7. Шитікова Л. В., Пуценя В.О. Оцінка критеріїв і показників ефективності інтелектуальної праці управлінського персоналу. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої до 120-річчя Національного університету «Запорізька політехніка» «Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності» 14-15 травня 2020р. м. Запоріжжя; НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С.399-403
 8. Шитікова Л. В., Смьордова В.В. Окремі аспекти міжнародної трудової міграції з України. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої до 120-річчя Національного університету «Запорізька політехніка» «Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності» 14-15 травня 2020р. м. Запоріжжя; НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С.403-407

2019

 1. Шитікова Л. В. Дослідження сутності сучасного ефективного управління підприємством. II Міжнародна науково-практична конференція «Підприємництво і торгівля: тенденції розвитку» 23-24 травня 2019 р. м.Одеса; ОНПУ, 2019.  С.132-134
 2. Шитікова Л. В., Зінченко Д.М. Економічна сутність інновацій в контексті реалізації цілей підприємства. Тези доповідей науково-технічної конференції Тиждень науки. Запоріжжя, 2019. С. 219-220
 3. Шитікова Л. В. Теоретичне підґрунтя дослідження управління персоналом сучасних підприємств. Тези доповідей науково-технічної конференції Тиждень науки. Запоріжжя, 2019. C. 255-256

2018

 1. Шитікова Л. В., Ільіна С.С.Характеристика кваліфікаційного складу персоналу підприємства. Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих учених «Сучасні проблеми енергоресурсозбереження в будівництві, містобудуванні, та житловокомунальному господарстві»  6-8 грудня 2018 року м. Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. С. 219-221.
 2. Шитікова Л. В., Антоневич А.А. Міжнародна організації праці: основні завдання та напрямки діяльності, особливості організації. Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих учених «Сучасні проблеми енергоресурсозбереження в будівництві, містобудуванні, та житловокомунальному господарстві»  6-8 грудня 2018 року м. Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. С. 222-224.
 3. Шитікова Л. В., Кугушева Ю.С. Рентабельність як основний показник ефективності діяльності підприємства. Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих учених «Сучасні проблеми енергоресурсозбереження в будівництві, містобудуванні, та житловокомунальному господарстві»  6-8 грудня 2018 року м. Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. С. 215-227
 4. Шитікова Л. В., Маслов Д.Г. Підвищення продуктивності праці - джерело реального економічного прогресу. Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих учених «Сучасні проблеми енергоресурсозбереження в будівництві, містобудуванні, та житловокомунальному господарстві»  6-8 грудня 2018 року м. Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. С. 217-230.
 5. Шитікова Л. В., Шепель А.А. Сучасні проблеми працевлаштування молоді в україні та подолання негативних наслідків міграції. Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих учених «Сучасні проблеми енергоресурсозбереження в будівництві, містобудуванні, та житловокомунальному господарстві»  6-8 грудня 2018 року м. Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. С. 230-233.
 6. Шитікова Л. В. , Заїка В.В. Аналіз стану сучасної трудової міграції в Україні. Тези доповідей науково-технічної конференції Тиждень науки. Запоріжжя, 2018. С.699-701.
 7. Шитікова Л. В., Кугушева Ю.С. Прибуток як один з основних економічних показників оцінки ефективності розвитку підприємства. Тези доповідей науково-технічної конференції Тиждень науки. Запоріжжя, 2018. С.701-702
 8. Шитікова Л. В., Вегера О.П. Оціночні процедури з застосуванням методів порівняльного підходу для оцінки цілісного майнового комплексу. Тези доповідей науково-технічної конференції Тиждень науки. Запоріжжя, 2018. С.702-704.
 9. Шитікова Л. В. Оцінка використання персоналу сучасного агропромислового підприємства. Тези доповідей науково-технічної конференції Тиждень науки. Запоріжжя, 2018. С.743-744

2017

 1. Шитікова Л. В. Організація сервісу як способу забез-печення конкурентоспроможності потенціалу і розвитку підприємства Тези доповідей науково-технічної конференції. Тиждень науки. Запоріжжя, 2017. С. 1196-1197
 2. Шитікова Л. В. , Макрієва К.М. Вплив сучасної економічної ситуації на демографічний стан України. Тези доповідей науково-технічної конференції Тиждень науки. Запоріжжя, 2017. С. 1210-1211.
 3. Шитікова Л. В., Милосердова А.К. Статистичне дослідження інфляційних процесів в Україні та шляхи їх подолання. Тези доповідей науково-технічної конференції  Тиждень науки. Запоріжжя, 2017. С. 1212-1213.
 4. Шитікова Л. В., Рощина Д.С. Статистична оцінка рівня доходів населення. Тези доповідей науково-технічної конференції. Тиждень науки. Запоріжжя, 2017. С. 1215-1216.
 5. Шитікова Л. В. , Котенкова В.В. Статистична оцінка життєвого рівня населення України. Тези доповідей науково-технічної конференції Тиждень науки. Запоріжжя, 2017. С. 1214-1215.
 6. Шитікова Л. В., Великодна О.О. Заробітна плата як можливість реалізації економічних інтересів населення. Тези доповідей науково-технічної конференції Тиждень науки. Запоріжжя, 2017. С. 1208-1209.

2016

 1. Шитікова Л. В., Наливайко К.В.  Гендерна дискримінація на ринку праці. Тези доповідей науково-технічної конференції Тиждень науки. Запоріжжя, 2016. Т. 2. С. 222-224
 2. Шитікова Л. В. , Богатирьова М. В. Методичні підходи щодо оцінки системи управління інноваційним потенціалом підприємств. Тези доповідей науково-технічної конференції Тиждень науки. Запоріжжя, 2016. Т. 2. С. 218-220.
 3. Шитікова Л. В., Біденко І.П. Основні управлінські методи відбору персоналу. Тези доповідей науково-технічної конференції Тиждень науки.  Запоріжжя, 2016. Т. 2. С. 226-227.
 4. Шитікова Л. В., Сіленко О.Є. Сільськогосподарські угіддя агропромислового комплексу як об'єкт інноваційного менеджменту. Тези доповідей науково-технічної конференції Тиждень науки Запоріжжя, 2016. Т. 2. С. 224-226.
 5. Шитікова Л. В., Голованова Г.С. Оцінка соціально-економічного потенціалу Запорізького регіону. Тези доповідей науково-технічної конференції Тиждень науки.  Запоріжжя, 2016. Т. 2. С. 216-218.
 6. Шитікова Л. В. , Воробець М.В. Сучасний стан ринку праці Запорізької області. Тези доповідей науково-технічної конференції  Тиждень науки. Запоріжжя, 2016. Т. 2. С. 220-222.
 7. Шитікова Л. В., Єськов К.О. Тенденції розвитку економіки Запорізького регіону. Тези доповідей науково-технічної конференції  Тиждень науки. Запоріжжя, 2016. Т. 2. С. 214-216.

2014

 1. Шитікова Л. В. Аналіз і оцінка управління персоналом підприємства Тези доповідей науково-технічної конференції, 13-17 квітня 2014р. м. Запоріжжя : ЗНТУ – С. 69-70.
 2. Шитікова Л. В. , Олонець С.А. Вирішення соціально-економічних проблем зайнятості в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду. Тези доповідей науково-технічної конференції, 13-17 квітня 2014р. м. Запоріжжя : ЗНТУ – С. 98-100.
 3. Шитікова Л. В., Вайновська А.С. Сучасні методи мотивації трудової активності персоналу Тези доповідей науково-технічної конференції, 13-17 квітня 2014р. м. Запоріжжя : ЗНТУ – С. 100-102.

2013

 1. Шитікова Л. В. Оцінка ефективності управління трудовими ресурсами. Тези доповідей науково-технічної конференції, 15-19 квітня 2013р. м. Запоріжжя : ЗНТУ – С. 339-340.

2012

 1. Шитікова Л. В., Людвікевич Н. Л. Аналіз трудових ресурсів і трудового потенціалу підприємства Третя Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання теорії і практики менеджменту». Секція «Ділове і функціональне адміністрування і управління людськими ресурсами». 21-22 березня 2012р. м. Луганськ – С.316-318.
 2. Шитікова Л. В. Необхідність формування ефективного механізму управління трудовими ресурсами на підприємствах агропромислового комплексу Міжвузівська науково-практична конференція «Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегій інноваційного розвитку» 5-6 квітня 2012, м. Полтава – С.207-209.
 3. Шитікова Л. В. Формування ефективного механізму управління трудовими ресурсами підприємства Тиждень науки: тези доповідей науково-практичної конференції. 9-13 квітня 2012р., м. Запоріжжя: ЗНТУ, –  Т.3 – С.329-331.
 4. Шитікова Л. В., Людвікевич Н. Л. Особливості системи оплати праці переробних підприємств Тиждень науки: тези доповідей науково-практичної конференції. 9-13 квітня 2012р., м. Запоріжжя: ЗНТУ,  –  Т.3 –  С.350-351.
 5. Шитікова Л. В. Економічна сутність механізму управління трудовими ресурсами в контексті реалізації цілей підприємства VII Міжнародна науково-практична конференція «Проблемі і перспективи розвитку регіональної економіки». 12-14 квітня 2012р., м. Кременчук – С.197-199.

2011

 1. Шитікова Л. В. Розвиток концепції людського капіталу в сучасних умовах Збірник тез доповідей щорічної науково-технічної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих вчених і аспірантів. 13-14 квітня 2011р. м. Запоріжжя : ЗНТУ – С. 294-295.
 2. Шитікова Л. В. Механізм управління трудовими ресурсами підприємства: проблеми формування, основні цілі і завдання Перша Всеукраїнська науково-практична конференція «Перспективи і проблеми забезпечення розвитку відкритих конкурентоспроможних економічних систем в умовах глобалізації». Секція 3. «Проблеми та перспективи інноваційного зростання на мікро-та макрорівні в умовах глобалізації».8-9 грудня 2011р. м. Кривий Ріг – С. 206-208.

Всього наукових праць: {загальна кількість наукових праць}, з них патентів – {кількість патентів}, монографій – {кількість монографій}, навчальних посібників – {кількість навчальних посібників}.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

Стажування

 • Стажування в Класичному приватному університеті (м. Запоріжжя) на кафедрі публічного управління та адміністрування Інституту управління. Посвідчення № 0417 від 02.11.2020 р.
 • Стажування в Класичному приватному університеті (м. Запоріжжя) на кафедрі Менеджменту Інституту управління. Посвідчення № 0419 від 02.11.2020 р.

Відзнаки та нагороди:

Нагороди ВНЗ:

 • Почесна грамота- 2015р.
 • Подяка -2019р

Почесна грамота департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації -2014р.

 • Нагрудний знак Університету «За бездоганну працю» 3 ступеню (25 років) -2006р.
 • Нагрудний знак Університету «За бездоганну працю» 2 ступеню (35 років) -2016р.

Членство у громадських об’єднаннях:

 • Асоційований член «Української асоціації з розвитку менеджменту та бізнес освіти» (УАМБРО)
Рік початку діяльності в університеті: 1981.

Мови спілкування: російська, українська, англійська

Контакти:

аудиторія (кабінет): 272
тел.: +380(61)7698254
e-mail: larisashytikova@gmail.com
URL: {URL-посилання на персональну сторінку в системі дистанційного навчання Moodle}