Ви є тут

Головна

Метою дисципліни «Вища математика» є оволодіння майбутніми фахівцями математичним апаратом, що допомагає аналізувати, моделювати та розв’язувати прикладні інженерні задачі зі сфери їх професійної діяльності із застосуванням набутих знань.

Програма дисципліни визначає основний зміст тем і розділів, які підлягають вивченню. Послідовність їх викладання і розподілення по семестрах розробляється, виходячи із завдань своєчасного математичного забезпечення загально-наукових, загально-інженерних і спеціальних дисциплін та збереження логічної стрункості і закінченості самих математичних курсів. При цьому вважається, що знання, набуті в результаті вивчення основних понять і методів вищої математики, дозволять студентам оволодіти тими додатковими розділами, які їм будуть необхідні в майбутньому і застосувати їх під час засвоєння комплексу спеціальних дисциплін та розв’язку прикладних задач за фахом спеціальності. Дисципліна «Вища математика» повинна стати поєднуваною ланкою між основним курсом математики та спеціальними дисциплінами і є складовою частиною професійного навчання студента.

Завдання дисципліни:

опанування студентами основних принципів та інструментарію математичного апарату;

розвиток логічного та алгоритмічного мислення;

вироблення навичок самостійного вивчення наукової літератури з математики та її застосування;

отримання досвіду математичного дослідження прикладних задач, які виникають в процесі навчання, а також в майбутній виробничій діяльності;

підготовка студентів до науково-дослідної роботи.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен отримати (загальні компетентності):

здатність застосовувати знання на практиці;

здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово;

здатність до використання інформаційних і комунікаційних технологій;

здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;

здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми;

здатність приймати обґрунтовані рішення.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен (математичні компетентності):

уміти розв’язувати типові математичні задачі;

уміти систематизувати типові задачі, знаходити критерії зведення задач до типових;

уміти розпізнавати типову задачу або зводити її до типової;

уміти використовувати різні інформаційні джерела для пошуку процедур розв’язання типових задач (підручник, довідник, інтернет-ресурси);

відтворювати дедуктивні доведення теореми та доведення правильності процедур розв’язань типових задач;

проводити дедуктивні обґрунтування правильності розв’язання задач та шукати логічні помилки у невірних дедуктивних міркуваннях;

використовувати математичну та логічну символіку на практиці;

уміти бачити та формулювати професійне завдання, відповідно до нього будувати математичну модель;

знаходити ефективні та економічно обґрунтовані шляхи його вирішення, передбачати і аналізувати отримані результати;

мати здатність використовувати базові знання з математики для вирішення практичних задач в фаховій галузі;

мати здатність до вивчення та аналізу науково-технічної інформації в фаховій галузі;

мати здатність використовувати методи вищої математики для математичного моделювання режимів роботи фахового обладнання;

мати здатність виконувати експериментальні дослідження режимів роботи фахового обладнання за допомогою математичного апарату.

Очікувані програмні результати навчання.

Знати:

визначення нововведених математичних об’єктів;

формулювання та доведення теорем;

виведення формул;

алгоритми та методи розв'язання задач.

Вміти:

чітко висловлювати математичну думку як в усній так і в письмовій формах;

конспектувати лекції та працювати над їх змістом в процесі самостійної навчальної діяльності;

самостійно працювати з навчальними посібниками, довідковими матеріалами, науково-популярною літературою;

застосовувати математичні вміння та навички в спеціальних дисциплінах;

складати математичні моделі процесів і конструкцій, пов'язаних з подальшою діяльністю фахівців, вивчати такі моделі, інтерпретувати відповідно здобуті результати;

узагальнювати та систематизувати свої знання;

узагальнювати та систематизувати алгоритмічні підходи для розв'язання математичних задач;

застосовувати вивчені теоретичні основи для розв’язання практичних задач.

Опис навчальної дисципліни семестр (приклад)

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість

 кредитів – 5

Галузь знань:

0505 Машинобудування та матеріалообробка

Нормативна

 

Напрям підготовки:

6.051102    Двигуни та енергетичні установки літальних апаратів

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

705110202

705110203

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 3

1-й

1-й

 

Семестр

Загальна кількість годин - 150

1-й

1-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента – 7,5

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

 

бакалавр

26 год.

4 год.

Практичні, семінарські

26 год.

6 год.

інші

0 год.

0 год.

Самостійна робота

98 год.

140 год.

Індивідуальні завдання:

0 год.

Вид контролю: залік

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість

 кредитів – 4

Галузь знань:

0505 Машинобудування та

(шифр і назва)

матеріалообробка

Нормативна

 

Напрям підготовки:

6.051102    Двигуни та енергетичні установки літальних апаратів

(шифр і назва)

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

705110202

705110203

 

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 4

1-й

1-й

 

Семестр

Загальна кількість годин - 120

2-й

2-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента – 7,5

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

 

бакалавр

26 год.

4 год.

Практичні, семінарські

26 год.

8  год.

Лабораторні

0 год.

0 год.

Самостійна робота

68 год.

108 год.

Індивідуальні завдання:

0 год.

Вид контролю: екзамен

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість

 кредитів – 5

Галузь знань:

0505 Машинобудування та

(шифр і назва)

матеріалообробка

Нормативна

 

Напрям підготовки:

6.051102    Двигуни та енергетичні установки літальних апаратів

(шифр і назва)

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

705110202

705110203

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 5

2-й

2-й

 

Семестр

Загальна кількість годин – 150

3-й

3-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента – 7,5

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

 

бакалавр

24 год.

6  год.

Практичні, семінарські

24 год.

4  год.

інші

2 год.

0 год.

Самостійна робота

100 год.

140 год.

Індивідуальні завдання:

0 год.

Вид контролю: екзамен

Розподіл балів, які отримують студенти

 

Поточне тестування та самостійна робота

Екзамен

Підсумкова

оцінка

Модуль №1

Модуль № 2

Т1-Т5

РГР1

КР1

Т6-Т9

РГР2

КР2

100

100

10

45

45

10

45

45

 

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів.