Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є ознайомлення студентів з одним із класів спеціалізованих комп’ютерних систем, які знаходять саме широке застосування на підприємствах різних галузей.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

  • особливості напрямків спеціалізації комп'ютерних систем контрольно-вимірювальних комплексів при їх впровадженні в автоматизованих системах керування технологічними процесами підприємств.

вміти:

  • використовувати та впроваджувати контрольно-вимірювальних комплексів в промисловості.

 

Викладач дисципліни: Тягунова Марія Юріївна, к.т.н, доцент кафедри Комп’ютерних систем та мереж

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3 Галузь знань: 0501 Інформатика та обчислювальна техніка нормативна
Напрям підготовки: 6.050102 «Комп’ютерна інженерія»
Змістових модулів – 3 Кваліфікація (професійне спрямування): 3121 Фахівець з інформаційних технологій Рік підготовки:
4-й 4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 90 7-й 7-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 1 самостійної роботи студента – 12 Освітній ступень: Бакалавр з комп’ютерних систем та мереж 12 год. 4 год.
Практичні, семінарські
6 год.  год.
Лабораторні
12 год. 2 год.
Самостійна робота
60 год. 84 год.
Індивідуальні завдання:  год.
Вид контролю: залік

Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для заліку

Поточне тестування та самостійна робота  
Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2 Змістовий модуль №3
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7  
10 10 15 15 15 15 20 100