Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є формування у студентів знань, навиків та умінь, які дозволять йому використовувати сучасні комп'ютерні системи при практичному їх використанні як у навчальному процесі, так і на виробництві.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

  • Теоретичні основи архітектурної організації комп'ютерних систем;
  • Основи функціонування вузлів комп'ютерних систем;
  • Метрики комп'ютерних систем;
  • Принципи побудови комп'ютерних систем загального використання;
  • Принципи побудови відмовостійких комп'ютерних систем.

вміти:

  • Проводити вибір та настроювати конфігурації комп'ютерних систем з різноманітною архітектурою;
  • Проводити роботи по розробці та використання прикладного програмного забезпечення для комп'ютерних систем.

 

Викладач дисципліни: Точилін Сергій Дмитрович, к.ф.-м.н., доцент кафедри Комп’ютерних систем та мереж

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 6 Галузь знань: 0501 Інформатика та обчислювальна техніка нормативна
Напрям підготовки: 6.050102 «Комп’ютерна інженерія»
Змістових модулів – 11 Кваліфікація (професійне спрямування): 3121 Фахівець з інформаційних технологій Рік підготовки:
4-й 4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 180 7-й 7-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2 самостійної роботи студента – 9,5 Освітній ступень: Бакалавр з комп’ютерних систем та мереж 26 год. 6 год.
Практичні, семінарські
 год.  год.
Лабораторні
26 год. 6 год.
Самостійна робота
128 год. 168 год.
Індивідуальні завдання:  год.
Вид контролю: іспит

Розподіл балів, які отримують студенти

Для іспиту

Поточне тестування та самостійна робота  
Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2 Змістовий модуль №3 Змістовий модуль №4 Змістовий модуль №5 Змістовий модуль №6 Змістовий модуль №7
T1 T2 T3 T2 T3 T2 T3 T3 T3 T3  
30 30 40 30 30 30 30 30 30 30 100