Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є надання базових знань про принципи побудови комп'ютерних мереж, сучасні технології розробки, просування та підтримки Інтернет ресурсів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

 знати:

  • сучасні мережеві технології;
  • топологію мереж та протоколи; 
  • основи HTML, СSS, JavaScript, PHP, MySQL; 
  • серверні технології.

вміти:

  • створювати Інтернет ресурси та володіти навичками їх розміщення, просування та підтримки;
  • користуватись технологією CSS;
  • створювати ресурси з базами даних;
  • будувати веб-інтерфейси для взаємодії з базами даних;
  • використовувати серверні скрипти для управління базами даних.

Викладач дисципліни: Денисенко Олександр Іванович, доцент кафедри системного аналізу та обчислювальної математики.

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 6 Галузь знань: 0403 – Системні науки і кібернетика нормативна
Напрям підготовки: 6.040303 – Системний аналіз
Змістових модулів – 4 Кваліфікація (професійне спрямування): Напрям підготовки: 6.040303 – Системний аналіз Рік підготовки:
3-й 3-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 180 5-й 5-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 3,5
 самостійної роботи студента – 5
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 26 год. 6 год.
Практичні, семінарські
38 год. 8 год.
Лабораторні
   
Самостійна робота
116 год. 172 год.
Індивідуальні завдання: 2
Вид контролю: іспит

 
Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для іспиту

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий тест Сума
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 Змістовий модуль 4 50 100
Т1 Т2 Т1 Т2 Т1 Т2 Т1 Т2 Т3
5 5 5 5 5 5 5 5 10