Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є формування у студентів базових теоретичних знань та практичних навичок необхідних для проектування, моделювання. розробки та експлуатації комп’ютерних мереж.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • стандарти комп’ютерних мереж;
 • мережеві характеристики та методи забезпечення якості обслуговування;
 • мережеві технології їх різновиди та специфікації;
 • методи перетворення аналогових форм представлення інформації в цифрові та способи стиснення цифрових потоків;
 • види і характеристики фізичних ліній зв'язку;
 • принципи і основні стандарти побудови первинних мереж;
 • стандарти сучасних технологій бездротових локальних мереж та способи і системи реалізації мобільного зв'язку;
 • процес проектування інфраструктури TCP/IP;
 • принципи розробки, впровадження і управління стратегією захисту;
 • архітектуру інфраструктури відкритих ключів;
 • принципи захисту даних, які пересилаються по мережі.
вміти:
 • володіти методами і засобами роботи з комп’ютерними мережами;  
 • проводити інженерну оцінку характеристик ліній зв'язку (дротових, оптичних, радіо, радіорелейних, супутникових);
 • використовувати методи модуляції та кодування потоків у комп'ютерних мережах;
 • вибирати архітектуру та конфігурацію комп’ютерної мережі;
 • обирати тип і структуру комп’ютерної мережі;
 • моделювати комп’ютерні мережі;
 • будувати комп’ютерні мережі;
 • експлуатувати комп’ютерні мережі;
 • захищати комп’ютерні мережі;
 • оптимізувати комп’ютерні мережі;
 • програмувати комп’ютерні мережі.

 

Викладач дисципліни: Киричек Галина Григорівна, к.т.н, доцент кафедри Комп’ютерних систем та мереж

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 7 Галузь знань: 0501 Інформатика та обчислювальна техніка нормативна
Напрям підготовки: 6.050102 «Комп’ютерна інженерія»
Змістових модулів – 4 Кваліфікація (професійне спрямування): 3121 Фахівець з інформаційних технологій Рік підготовки:
4-й 4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 210 7-й, 8-й 7-й, 8-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2 самостійної роботи студента – 10 Освітній ступень: Бакалавр з комп’ютерних систем та мереж 24 год. 8 год.
Практичні, семінарські
8 год.  год.
Лабораторні
38 год. 6 год.
Самостійна робота
140 год. 196 год.
Індивідуальні завдання:  год.
Вид контролю: залік, іспит

Розподіл балів, які отримують студенти

Для заліку

Поточне тестування та самостійна робота  
Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2
T1 T2 T3 T4  
25 25 25 25 100

Для іспиту

Поточне тестування та самостійна робота  
Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2
T1 T2 T3 T4  
20 25 25 30 100