Ви є тут

Головна

Метою викладання навчальної дисципліни «Комп’ютерне забезпечення будівельного виробництва» є надання теоретичні знання, які дозволять розуміти принцип роботи та розробку кошторисів та практичні навики виконання технічної документації, що необхідні  при будівництві об’єктів промислового та цивільного будівництва.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Комп’ютерне забезпечення будівельного виробництва» є:

-  у виробничих умовах, використовуючи інформаційні технології та іншу інформацію на електронних носіях: використовувати програми електронних таблиць для розв’язання економічних та інженерних розрахунків; використовувати системи керування базами даних для обліку і аналізу інформації; використовувати всесвітню мережу Internet для пошуку обміну і подачі інформації;

- використовуючи комп'ютерні  технології  розробляти кошториси та розуміти ,що вони складаються та на окремі види робіт  та  витрат  по  будівлях  і спорудах.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати: загальні принципи роботи систем з розробки кошторисів; інтерфейс системи; засоби організації побудови кошторисів; засоби вводу команд та даних; засоби редагування; засоби роботи з текстом та об’ємом будівництва.

вміти: формувати необхідні  знання з порядком використання кошторисних програм при будівництві і експлуатації об'єктів цивільного то промислового господарства.

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться    120   годин /    4   кредита ECTS.

Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік.

Засоби діагностики успішності навчання - захист лабораторних робіт.

Викладач – ст. викладач Іщенко О. С.