Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є формування у студентів базових теоретичних знань та практичних навичок розв’язання задач проектування комп’ютерів та контролерів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • тенденції розвитку науки та технiки в області комп'ютерної iнженерiї;
 • актуальні проблемі теорії,  основні терміни та визначення;
 • основні фізичні явища,  які використовуються при створенні засобів обчислювальної техніки; 
 • принципи побудови та функціонування комп’ютерів;
 • етапи проектування комп’ютерів та організацію їх проведення;
 • способи проектування типових вузлів комп’ютерів;
 • принципи побудови блоків управління;
 • елементну базу та способи проектування арифметико-логiчних пристроїв комп’ютерів;
 • фізичні основи побудови та логiчнi способи органiзацiї пам'ятi;
 • методи проектування комп’ютерів на сучаснiй елементнiй базі,  в тому числi з використанням мікропроцесорних комплексів ВIС.

вміти:

 • працювати з технічною літературою;  систематизувати i аналізувати розрізнену технічну інформацію;
 • працювати із довідковою літературою;
 • орієнтуватися у різноманітних комплектах мікросхем та особливостях їх використання;
 • ставить завдання,  давати порівняльну характеристику різним варіантам рішень на етапах проектування;
 • оформлювати прийняте технічне рішення у вигляді комплекту технічної документації;  оцінювати ефективність технологічних процесів,  яки використовуються при виготовленні комп’ютерів;
 • враховувати ергономічні та естетичні фактори при розробці систем;  проводити об’єктивний аналіз ефективності прийнятих технічних рішень;  проводити патентний пошук;  складати заявки на винахід;
 • користуватися сучасним математичним апаратом для розв'язання iнженерних i наукових завдань,  яки виникають при розробцi та дослiдженнi засобiв обчислювальної технiки;
 • використовувати комп’ютерів для iнженерних та економiчних розрахункiв;  розробляти алгоритми функціонування рiзноманiтних пристроїв комп’ютерів;
 • дослiджувати i розробляти типові вузли та пристрої комп’ютерів;
 • досліджувати якість вузлів та пристроїв комп’ютерів;
 • розробляти мiкроалгоритми та мікропрограми реалiзацiї рiзних операцiй;  використовувати сучаснi засоби автоматизації проектування в області комп'ютерної iнженерiї.

 

Викладач дисципліни: Проскурін Микола Петрович, к.т.н, доцент кафедри Комп’ютерних систем та мереж

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 7,5 Галузь знань: 0501 Інформатика та обчислювальна техніка нормативна
Напрям підготовки: 6.050102 «Комп’ютерна інженерія»
Змістових модулів – 5 Кваліфікація (професійне спрямування): 3121 Фахівець з інформаційних технологій Рік підготовки:
2-й, 3-й 2-й, 3-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 255 4-й, 5-й 4-й, 5-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2 самостійної роботи студента – 12 Освітній ступень: Бакалавр з комп’ютерних систем та мереж 24 год. 8 год.
Практичні, семінарські
6 год. год.
Лабораторні
38 год. 8 год.
Самостійна робота
157 год. 209  год.
Індивідуальні завдання:  год.
Вид контролю: іспит, залік

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Для заліку

Поточне тестування та самостійна робота  
Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2
T7 T8 T9 T10  
20 25 25 30 100

Для іспиту

Поточне тестування та самостійна робота  
Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2 Змістовий модуль №3
T7 T8 T9 T10 T11 Т12 Т13  
14 14 15 14 14 14 15 100