Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є оволодіння теоретичними основами та практичними навичками з теорії інформації і систем числення, кодування, комп’ютерної арифметики, функцій алгебри логіки і її базисів, опису і створення комбінаційних схем, цифрових автоматів з пам`яттю, мінімізації перемикальних функцій, оптимізації їх кодування.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • методи представлення інформації в комп’ютері, виконання основних арифметичних операцій в бінарних (2-й) і  споріднених їй (8-й,16-й), бінарно-кодових та спеціальних системах числення;
 • алгоритми кодування  і декодування повідомлень;
 • методи опису перемикальних функцій алгебри логіки (ФАЛ), загальні засоби проектування комбінаційних схем (КС), різновиди і сфери застосування типових КС;
 • методики синтезу КС і ЦА без пам`яті  із застосуванням методу часових функцій;
 • поняття «абстрактний цифровий автомат» (ЦА),  аналіз, синтез, методики опису (табличний, граф і ГСА) і етапи проектування ЦА з пам’яттю;
 • методики підвищення достовірності передачі повідомлень, визначення і корегування помилок.

вміти:

 • оперувати числами в позиційних системах числення з довільною основою;
 • описувати і проводити арифметичні операції в двійковій і споріднених системах числення (8-й, 16-й) і в системі залишкових класів;
 • описувати і будувати КС цифрових пристроїв;
 • розробляти КС для реалізації системи перемикальних функцій у заданому елементному базисі, формулювати задачу її побудови, виконувати мінімізацію логічних функцій;
 • розробляти алгоритм функціонування заданого арифметичного пристрою на підставі форм представлення інформації, алгоритмів арифметичних операцій, операційних і керуючих схем мікропрограмних автоматів;
 • виконувати синтез ЦА, робити формальний опис алгоритму його функціонування у термінах ЦА і процедуру мінімізації.

 

Викладач дисципліни: Проскурін Микола Петрович, к.т.н, доцент кафедри Комп’ютерних систем та мереж

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 8,5 Галузь знань: 0501 Інформатика та обчислювальна техніка нормативна
Напрям підготовки: 6.050102 «Комп’ютерна інженерія»
Змістових модулів – 2 Кваліфікація (професійне спрямування): 3121 Фахівець з інформаційних технологій Рік підготовки:
1-й,2-й 1-й,2-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 255 2-й, 3-й 2-й, 3-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2 самостійної роботи студента – 13 Освітній ступень: Бакалавр з комп’ютерних систем та мереж 38 год. 10 год.
Практичні, семінарські
26 год. 6 год.
Лабораторні
26 год. 6 год.
Самостійна робота
165 год. 233 год.
Індивідуальні завдання:  год.
Вид контролю: іспит, залік

Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для заліку

Поточне тестування та самостійна робота  
Сума
Змістовий модуль №1
T1 T2 T3  
30 30 40 100

Приклад для іспиту

Поточне тестування та самостійна робота  
Сума
Змістовий модуль №1
T1 T2 T3  
30 30 40 100