Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є формування у студентів базових теоретичних знань та практичних навичок з використання методів та програмних засобів комп’ютерної графіки у якості інструментального забезпечення вирішення науково-дослідницьких, інженерних та інших прикладних задач.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • правила введення й виведення графічної інформації при автоматизованому створені зображень;
 • базові основи комп’ютерної графіки;
 • структуру та можливості однієї з поширених систем растрової  графіки;
 • структуру та можливості однієї з поширених систем векторної  графіки;
 • структуру та можливості однієї з поширених систем комп’ютерної анімації;
 • основи оптимізації графіки для WEB та друку;
 • основи створення 3D графіки.

вміти:

 • створювати та обробляти растрові зображення;
 • створювати та обробляти векторні зображення;
 • створювати інтерактивні анімації;
 • оптимізувати графіку для WEB та друку;
 • створювати 3D графіку та анімацію.

 

Викладач дисципліни: Касьян Костянтин Миколайович, к.т.н, доцент кафедри Комп’ютерних систем та мереж

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3 Галузь знань: 0501 Інформатика та обчислювальна техніка нормативна
Напрям підготовки: 6.050102 «Комп’ютерна інженерія»
Змістових модулів – 5 Кваліфікація (професійне спрямування): 3121 Фахівець з інформаційних технологій Рік підготовки:
3-й 3-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 90 6-й 6-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 1 самостійної роботи студента – 4 Освітній ступень: Бакалавр з комп’ютерних систем та мереж 12 год. 4 год.
Практичні, семінарські
 год.  год.
Лабораторні
26 год. 6 год.
Самостійна робота
52 год. 80 год.
Індивідуальні завдання:  год.
Вид контролю: залік

Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для заліку

Поточне тестування та самостійна робота  
Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2 Змістовий модуль №3 Змістовий модуль №4 Змістовий модуль №5
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11  
5 5 5 10 5 10 10 10 15 10 15 100