Ви є тут

Головна

Документи у репозітарії ЗНТУ

1. Робоча програма дисципліни


Метою викладання дисципліни є формування у слухачів сучасних теоретичних і практичних знань, умінь і навичок щодо застосування комунікативних механізмів у процесі управлінської діяльності, забезпечення відкритості й прозорості функціонування органів публічної влади.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

- нормативно-правове регулювання інституту комунікацій у публічному управлінні;

- основні тенденції у розвитку комунікацій та комунікативних механізмів;

- стандартні процедури, які використовуються в комунікативній діяльності органів публічної влади.

вміти:

- оцінювати необхідність актуалізації комунікативних механізмів у конкретних ситуаціях, розуміти зміст і значення комунікацій як невід’ємної частини управлінської діяльності;

- використовувати комунікативні механізми для полегшення реалізації управлінських ініціатив як на етапі розробки, так і на етапі реалізації управлінських рішень;

- створювати інформаційні приводи для ЗМІ з метою інформування громадськості про діяльність органу публічного управління;

- визначати проблемні питання в комунікації в органах публічного управління.

 

Викладач дисципліни: Тесленок Ірина Миколаївна, к.е.н., доцент кафедри менеджменту

 

Найменування показників

 

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

 

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань

28 «Публічне управління та адміністрування»

вибіркова

Модулів – 2

Спеціальність (професійне спрямування): 281 «Публічне управління та адміністрування»

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

5-й

5-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання: –

Семестр

Загальна кількість годин – 90

9-й

9-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3,5

самостійної роботи студента – 4

Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр

28 год.

6 год.

Кваліфікація (професійне спрямування): магістр з публічного управління та адміністрування

 

Практичні, семінарські

14 год.

2 год.

Самостійна робота

34 год.

82 год.

Індивідуальні завдання (денне відділення): 14

Вид контролю: залік

 

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 1:1,14

для заочної форми навчання – 1: 10,25

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Форма підсумкового контролю – залік

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Рубіжний контроль 1

Т1

Т2

Т3

Індивідуальне завдання

25

25

25

25

100

 

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Рубіжний контроль 2

Т4

Т5

Т6

Індивідуальне завдання

25

25

25

25

100

 

Т1, Т2 ... Т6 – теми змістових модулів