Ви є тут

Головна

Прізвище: Хітрова
Ім'я: Тетяна
По батькові: Володимирівна

Посада: професор кафедри журналістики
Вчений ступінь, звання: кандидат філологічних наук
Освіта: вища
У 2003 році закінчила Запорізький державний університет за спеціальністю журналістика й отримала кваліфікацію «журналіст». У 2007 році захистила кандидатську дисертації на тему «Типологічні особливості періодичної преси запорізького краю (1904–1920 рр.)» за спеціальністю 10.01.08 – журналістика. Захист відбувся у спеціалізованій науковій раді Київського національного університету ім. Т.Шевченка.

Наукові інтереси: історія української журналістики, газетно-журнальна журналістика, соціокомунікаційні технології. 

Дисципліни, які викладає: 

 • «Теорія та історія, методологія досліджень соціальних комунікацій»;
 • «Міжнародна журналістика»;
 • «Журналістське розслідування»;
 • «Історія зарубіжної журналістики»;
 • «Медіаменеджмент (робота в команді, кризовий менеджмент медіадіяльності)»;
 • «Теорія масової поведінки».

Профіль у наукометричних базах:

Orcid: https://orcid.org/0000-0001-8430-8296
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=B2Ge968AAAAJ&hl=ru
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57337194000
Web of science: https://www.webofscience.com/wos/woscc/summary/7df0087d-344a-4e35-b306-569f9ab63511-4cbfeb3d/relevance/1

Основні наукові публікації:                                                                                          

 1. Хітрова Т.В. Медіатизація пам’яті в концепції соціокомунікаційного підходу. Поліграфія і видавнича справа. Львів : Українська академія друкарства, 2018. № 1(73). С. 163-172.
 2. Хітрова Т.  Медіадискурс «пам’яті»: структура семантичної моделі. Політика пам’яті у теоретичному та практичному вимірах : збірник наукових праць. Рівне : Мнемоніка, 2018. С. 11-23. URL :  http://mnemonika.org.ua/wp-content/uploads/2018/07/Khitrova_T..pdf
 3. Хітрова Т. Історико-журналістський цикл дисциплін у сучасній «педагогічній парадигмі»: форми презентації та засвоєння професійної пам’яті. Журналістика й освіта: методика, історія, теорія, практика : колективна монографія. За ред. О.Ю. Поди. Дніпро : ЛІРА, 2018. С. 12-25.
 4. Хітрова Т. Радянська «політика пам’яті»: комунікаційні моделі, нормативні та медійні ресурси держави. Українська періодика: історія і сучасність : доп. та повідомл. дванадцятої Всеукр. наук.-теорет. конф., Львів, 30 листопада ‒ 1 грудня 2018 р. Львів : ЛННБ України ім. В. Стефаника, 2018. С. 311-314.
 5. Хітрова Т. Теоретико-методологічні підходи дослідження дискурсу «пам’яті» в сучасному публічному просторі. Політика пам'яті в теоретичному та практичному вимірах. «Простори спогадів» : збірник наукових праць. Рівне : Мнемоніка, 2019. URL : http://mnemonika.org.ua/wp-content/uploads/2019/05/Hitrova_T.pdf
 6. Khitrova T. V. «Decentralization of history» as a counter-discourse of «decommunization» in modern information space of Ukraine. Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. Запоріжжя : КПУ, 2020. № 1 (41). С. 28-43.
 7. Хітрова Т.В. Сервісні концепції сучасного українського фуд-блогу. Дискурс українського журналістикознавста в контексті розвитку соціальних комунікацій : колективна монографія. За ред. В.Л. Погребної. Дніпро : ЛІРА, 2021. С. 282-299. 
 8. Хітрова Т.В. «Децентралізація історії» в регіональних моделях комунікації. «Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі» : Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 28 квітня 2021 р., м. Запоріжжя / В.Л. Погребна, В.М. Попович, Н.В. Островська, О.О. Турба та ін.  Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. С. 151–152.
 9. Хітрова Т.В. Дискурс «декомунізації» в конструюванні нового символічного та топонімічного простору України: масмедійна репрезентації.  Збірник наукових праць «Поліграфія і видавнича справа». Львів : Українська академія друкарства. 2021. № 1(81). С. 100-112.
 10. Bocheliuk V. I., Velitchenko L. K., Gaivoronska T. О., Pogrebnaya V. L., Khitrova T.V. Manipulative Impact on the Memory of Socially Significant Events: Results of the Experiment in Student Groups. Journal of the Balkan Tribological Association. Vol. 27, No 5, 925–940 (2021).
 11. Vitalii I. Bocheliuk, Leonid K. Velitchenko, Taisiia O. Gaivoronska, Viktoriya L. Pogrebnaya, Tetiana V. Khitrova The influence of manipulations on individual and general memory: specifics of current life situation perception and interpretation of the future. Journal of Community Positive Practices. 2022. XXII (Special Issue). Р. 5-17.
 12. Хітрова Т.В. «Історична пам’ять» як інструмент формування ефективної комунікаційної політики територіальних громад. Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі» (м. Запоріжжя, 2 листопада 2022 р.) / редкол.: В.Л. Погребна, В.В. Кузьмін, Н.В. Островська, Т.О. Бородулькіна та ін. [Електронний ресурс] Електрон. дані. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. С. 240-242.
 13. Khitrova T., Sukharevska H., Pogrebnaya V., Nastoiashcha K. The role and functions of the mass media in the political socialisation of the actor. AD ALTA:  Journal of Interdisciplinary Research. 2022. Vol. 12, Issue 1, Special issue XXVII. P. 26-28.
 14. Хітрова Т.В. Ефективні моделі взаємодії «викладач-студент» у підготовці сучасних журналістських кадрів. Scientific and pedagogical internship «Psychological and social problems of Ukrainian journalism teachers in wartime» : Internship proceedings (November 21- January 1, 2023. Riga, the Republic of Latvia). Riga, Latvia : Baltija Publishing, 2023. P. 27-31.
 15. Хітрова, Т.В. Інформаційна діяльність територіальних громад в умовах нових соціальних та комунікаційних викликів / Т.В. Хітрова // Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. –2023. – № 1 (53). – С. 22-30.
 16. Kuzmin, V., Gaivoronska, T., Khitrova, T., Velykzhanina, D., Kazannikova, O., Kuzmina M. Communicative and Psychological Aspects of Professional Career Development: Exploring the Differences / V. Kuzmin, T. Gaivoronska, T. Khitrova, D. Velykzhanina, O. Kazannikova, M. Kuzmina // Revista de Cercetare si Interventie Sociala&.  2023. Vol. 81. –P. 129-147. (Scopus).
 17. Khitrova Tetiana The myth of «liberation» in the information space of Ukraine / Tetiana Khitrova // IX International Scientific and Practical Conference «The modern vector of the development of science» (November 09 – 10, 2023). Philadelphia, USA. P. 56-67.

Методичні розробки:

 1. Хітрова Т.В. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Журналістське  розслідування» для студентів ІV курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 6.030301 «Журналістика» / Укл.: Т.В. Хітрова. Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. 40 с.
 2. Хітрова Т.В. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Міжнародна журналістика» для студентів ІV курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 061 «Журналістика» / Укл.: Т.В. Хітрова. Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. 42 с.
 3. Хітрова Т.В. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Газетно-журнальний менеджмент» для студентів ІV курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 061 «Журналістика». Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. 42 с.
 4. Хітрова Т. В. Історія зарубіжної журналістики : навчально-методичний посібник.. Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. 145 с.
 5. Хітрова Т.В. Методичні вказівки з організації самостійної роботи до вивчення курсу «Історія зарубіжної журналістики» для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 061 «Журналістика». Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. 66 с.
 6. Хітрова Т.В. Методичні вказівки з організації самостійної роботи до вивчення курсу «Журналістське розслідування» для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 061 «Журналістика». Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. 40 с.
 7. Хітрова Т.В. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Теорія та історія, методологія досліджень соціальних комунікацій» для студентів другого (магістерського) рівня освіти денної та заочної форм навчання спеціальності 061 «Журналістика» / Укл.: Т.В. Хітрова. Запоріжжя : Національний університет «Запорізька політехніка», 2022. 56 с.
 8. Хітрова Т.В. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Медіаменеджмент (робота в команді, кризовий менеджмент медіадіяльності)» для студентів першого (бакалаврського) рівня освіти денної та заочної форм навчання спеціальності 061 «Журналістика» / Укл.: Т.В. Хітрова. Запоріжжя : Національний університет «Запорізька політехніка», 2023. 36 с.
 9. Хітрова Т.В. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Управління медіапроєктами» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання спеціальності 061 «Журналістика» / Укл.: Т.В. Хітрова. Запоріжжя : Національний університет «Запорізька політехніка», 2024. 46 с.

 Участь в конференціях: 

2016

 1. Інституційні джерела формування меморіального дискурсу в сучасних українських медіа // Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми медіаосвіти в Україні та світі» 3-4 березня 2016 року – Запоріжжя, Запорізький національний університет, 2016.
 2. Семантичний простір радянського історичного медіанаративу // Тиждень науки : Звітна щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ, 18 –22 квітня 2016 р.  – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016.
 3. Жанрові межі сучасної української комумністики // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов.ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – С. 395-397. (У співавторстві зі Я.О. Шведовою).
 4. Мнемотехніки у сучасному журналістському тексті // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасного мас-медійного простору» 12-13 вересня 2016. – Херсонський державний університет, 2016. – 27 с.
 5. Медиатизация «исторической памяти» как средство моделирования социальных процес сов // Міжнар. навук.-практ. канф., прысвечанай 95-годдзю БДУ «Журналістыка-2016: стан, праблемы і перспектывы» 10–11 ліст. 2016 г. Мінск : БДУ, 2016.

2017

 1. Медіатизація «пам’яті» як соціокомунікаційна проблема // Всеукраїнська наукова конференція «Запоріжжя в гуманітарному дискурсі» 5-6 квітня 2017 р. – Запоріжжя, Запорізький національний університет, 2017.
 2. Пам’ять як мнемічна технологія медіа // Міжнародна науково-практична конференція присвячена 10-річчю факультету міжнародного туризму та управління персоналом Запорізького національного технічного університету «Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації» 30-31 березня 2017 р. ? Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2017.
 3. Медійні ефекти медіатизованої пам’яті // Науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ «Тиждень науки-2017», 18 – 21 квітня 2017 р. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017.
 4. Бібліометричне дослідження сучасних наукових репрезентацій «пам’яті» // Міжнародна науково-практична конференція «Медіакультура та інформаційна безпека в Європі та світі: освіта, методологія медіа досліджень, практика»  12-14 жовтня 2017 року. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2017.

2018

 1. Напрями реалізації «новітньої» політики пам’яті в національному та міжнародному інформаційному просторі // Всеукраїнська науково-практична конференція «Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі», 9–10 квітня 2018 р. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018.
 2. Специфіка кулінарних програм в ефірі українського телебачення.  Всеукраїнської науково-практичної конференції «Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі»,9–10 квітня 2018 р. / ред. кол.: В.Л. Погребна, Н.В. Остовська, І.Ю. Тонкіх. – Д : Ліра, 2018. – С. 106-109. 
 3. Новітні ресурси медіа в репрезентації дискурсу «пам’яті» // Науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ «Тиждень науки-2018», 16 – 20 квітня 2018 р. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018.
 4. Медіадискурс «пам’яті»: структура семантичної моделі // V Всеукраїнська науково-практична конференція «Політика пам’яті у теоретичному та практичному вимірах», 11-12 травня 2018 р. – Рівне : Мнемоніка, 2018.
 5. Візуальні технології запам’ятовування в сучасних медіа // ІV Міжнародна науково-практична конференція «Журналістика. Філологія. Медіаосвіта», м. Полтава 4-5 жовтня 2018 р. ‒ Полтава : ПНПУ ім. В.Г. Короленка, 2018.
 6. Радянська «політика пам’яті»: комунікаційні моделі, нормативні та медійні ресурси держави // Всеукр. наук.-теорет. конф. «Українська періодика: історія і сучасність» Львів, 30 листопада ‒ 1 грудня 2018 р. ‒ Львів : ЛННБ України ім. В. Стефаника, 2018.

2019

 1. Ностальгування як спосіб конструювання сучасних опозиційних стратегій. Міжнародний симпозіум «Сучасні проблеми дослідження соціальних комунікацій»,19 березня 2019 року. Київ: Міжрегіональна академія управління персоналом, 2019.
 2. «Спогади» як технологія комунікації в соціальних медіа // Науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ «Тиждень науки-2019», 15 – 19 квітня 2019 р. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019.
 3. Сучасні тенденції розвитку військової журналістики в Україні // Науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ «Тиждень науки-2019», 15 – 19 квітня 2019 р. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019.
 4. Комунікаційні маркери як основа соціального смислу медіадискурсу «пам'яті». Міжнародна наукова конференція «Сучасні тенденції розвитку медіагалузі і регіональні ЗМІ», 10-13 травня 2019 р. Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2019.
 5. Комеморативний дискурс сучасних медіа // Міжнародна наукова конференція «Між хутором і світом: культурницька місія Пантелеймона Куліша», 19-21 вересня 2019 р. - Суми : Сумський державний університет, 2019.
 6. Інституційний, мас-медійний та громадянський дискурс / контр-дискурс в процесі декомунізації української топонімії // XІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Південь України в умовах глобальних соціокультурних трансформацій: питання культурної, етнорелігійної, етнічної та національно-громадянської ідентичності», 3-4 жовтня 2019 р. - м. Запоріжжя: Національний університеті «Запорізька політехніка», 2019.
 7. Контрдискурс «декомунізації» в сучасному українському інформаційному просторі // Всеукраїнська наукова конференція «Запорожжя в гуманітарному дискурсі» 14 листопада 2019 року. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2019.

2020

 1. «Децентралізація історії» як контрдискурс «декомунізації» в сучасному інформаційному просторі України // Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціальні комунікації: стратегічні взаємодія та взаємовплив», 15 травня 2020 р. Запоріжжя : ЗНУ, 2020.
 2. Проблема відповідальності та компенсаторності «пам’яті» в сучасному публічному просторі // ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі», м. Запоріжжя, 9–10 квітня 2020 р. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.
 3. Технологія створення історико-культурологічної програми на регіональному телеканалі // ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі», м. Запоріжжя, 9–10 квітня 2020 р. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.
 4. Сучасні концепції популярних українських музичних інтернет-ресурсів // ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі», м. Запоріжжя, 9–10 квітня 2020 р. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.
 5. Моделі комунікації в контексті дискурсу / контрдискурсу «декомунізації». Науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ «Тиждень науки-2019», 13 – 17 квітня 2020 р. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.
 6. Типологія реаліті-шоу як різновиду видовищної комунікації на телеканалі СТБ. Науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ «Тиждень науки-2019», 13 – 17 квітня 2020 р. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020.
 7. Симулякри та технології віртуалізації пам`яті в інформаційному просторі // V Міжнародна науково-практична конференція «Журналістика. Філологія. Медіаосвіта» (8-9 жовтня 2020 р.). Полтава : Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка, 2020.
 8. Віртуалізація соціокультурних надбань «історичної пам’яті» як чинник залучення України у світовий інформаційний контекст // Всеукраїнська наукова конференція «Література й історія» (8–11 жовтня 2020 р.). Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2020.
 9. Релігійні традиції в медіа як репрезентація дискурсу історичної пам’яті // Міжнародна науково-практична конференція «Журналістика в епоху цивілізаційних трансформацій» (20 листопада 2020 р.). Харків : Харківський національний університет ім. В. Каразіна, 2020.

2021

 1. «Децентралізація історії» в регіональних моделях комунікації // ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі», 28 квітня 2021 р. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021.
 2. Особливості сучасного українського фуд-блогінгу // ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі», 28 квітня 2021 р. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021.
 3. Політика перейменувань в контексті дискурсу «декомунізації» // Науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів НУ «Запорізька політехніка» «Тиждень науки-2021» (19 – 23 квітня 2021 року). – Запоріжжя: Національний університет «Запорізька політехніка», 2021.
 4. Особливості функціонування українського музичного інтернет-ресурсу «MusicInUa» // Науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів НУ «Запорізька політехніка» «Тиждень науки-2021» (19 – 23 квітня 2021 року). – Запоріжжя: Національний університет «Запорізька політехніка», 2021.
 5. Методологічний інструментарій дослідження «пам’яті» в галузі «Соціальні комунікації» // Запорізькі філологічні читання (11–12 листопада 2021 р.). Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2021.

2022

 1. Комунікаційні інструменти територіального позиціонування громад // Науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів НУ «Запорізька політехніка» «Тиждень науки-2022» (18–22 квітня 2022 р.). – Запоріжжя: Національний університет «Запорізька політехніка», 2022.
 2. Інформаційно-комунікаційний простір підприємства як середовище маркетингових комунікацій // Науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів НУ «Запорізька політехніка» «Тиждень науки-2022» (18–22 квітня 2022 р.). – Запоріжжя: Національний університет «Запорізька політехніка», 2022.
 3. Публічні комунікації в системі інформаційної діяльності органів місцевого врядування у воєнний час // Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Регіональна журналістика в Україні: історія, реалії, виклики, перспективи» (6-7 жовтня 2022 р.). Полтава : Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, 2022.
 4. Історична пам’ять та громадянська ідентичність в етнокультурному вимірі українських регіональних спільнот: медійні репрезентації // ХІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Південь України в умовах глобальних соціокультурних трансформацій: питання культурної, етнорелігійної, етнічної та національно-громадянської ідентичності» (6 жовтня 2022 р.). Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022.
 5. «Історична пам’ять» як інструмент формування ефективної комунікаційної політики територіальних громад // ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі» (2 листопада 2022 р.). Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022.
 6. Спорт і спортивна журналістика в умовах війни // ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі» (2 листопада 2022 р.). Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022 (у співавторстві з Є. Карпенко).
 7. Візуальне брендування в системі комунікаційних стратегій територіальних громад України // ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі» (2 листопада 2022 р.). Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022 (у співавторстві з О. Чорнобут).

2023

 1. Інформаційний маркетинг та проєктна діяльність громад у системі формування ефективних комунікаційних стратегій // Науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів НУ «Запорізька політехніка» «Тиждень науки-2023», 24–28 квітня 2023 року. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2023.
 2. Інформаційна демократія в органах місцевого самоврядування // Науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів НУ «Запорізька політехніка» «Тиждень науки-2023», 24–28 квітня 2023 року. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2023 (у співавторстві з О. Чорнобут).
 3. Особливості висвітлення повномасштабної російсько-української війни в запорізьких телеграм-каналах // V міжвузівська наукова конференція «Медіакартина світу: формування особистості під впливом медіа», 11 травня 2023 року. Бердянськ–Запоріжжя : БДПУ, 2023 (у співавторстві з М. Кононов).
 4. Електронне врядування в системі інформаційної діяльності ОМС  // Міжнародна наукова конференція «Соціальні комунікації в умовах глобальних процесів: стан, тенденції, перспективи», 16-17 травня 2023 року. Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2023.

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації
Запорізький національний університет, 2018 р., кафедра журналістики, за темою «Викладання дисциплін «Журналістське розслідування», «Теорія масової поведінки» з 16.04.2018 р. до 16.05.2018 р. Наказ №  278-к від 12.04.2018 р. Посвідчення № ПК 00368
Підвищення кваліфікації
Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, 2021 «Тренінг для керівників експертних груп» (30 годин) 11-15 червня 2021 р., реєстраційний № 0396/2021 (180)
Зараховано 6 кредитів ЕКTS (180 годин) за 2022 рік (витяг з протоколу засідання вченої ради факультету соціальних наук НУ «Запорізька політехніка» № 5 від 29 грудня 2022 р.): підвищення кваліфікації «Управляння в органах місцевого самоврядування для лідерів та депутатів місцевих рад» (загальний обсяг програми 575 год.; 19,2 кредити ЄКТС). Сертифікатна програма реалізувалась у рамках Програми Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). На основі договору №37/SP/DOBRE/2021 від 07 травня 2021 року, укладеного між Краківським економічним університетом та Національним університетом «Запорізька політехніка» (10.10.2021 – 20.05.2022).
Зараховано 6 кредити ЕКTS (180 годин) за 2023 рік (витяг з протоколу засідання вченої ради факультету соціальних наук НУ «Запорізька політехніка» № 6 від 23 лютого 2023 р.): підвищення кваліфікації з 21 листопада по 1 січня 2023 року «Психологічні та соціальні проблеми українських викладачів в галузі журналістики під час війни» (загальний обсяг програми 180 год.; 6 кредити ЄКТС). Сертифікатна програма реалізувалась у Вищій школі менеджменту інформаційних систем (ISMA) (м. Рига, Латвійська республіка). Сертифікат № JSI-211107-ISMA від 01 січня 2023 р.

Відзнаки і нагороди

 • Подяка ректора ГУ «ЗІДМУ» (Наказ №075-к від 07.03.2007);
 • Почесна Грамота ректора КПУ (Наказ № 161-к від 01.10.2012);
 • Подяка Запорізької обласної державної адміністрації (розпорядження № 240-к від 01.11.2022);
 • Подяка Міністерства освіти і науки України (наказ Міністерства освіти і науки України від 30.06.2023 р. № 215-к).

 

Рік початку діяльності в університеті: 2015
Основні мови спілкування: українська, російська
Контакти:

адреса: вул. Тургєнева, 39, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 483а
тел.: +38 (061) 769-84-63
e-mail: kafedra_jur@zntu.edu.ua
URL: Кафедра журналістики