Ви є тут

Головна » Факультети » Гуманітарний

Кафедра політології та права

2017

 • Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. Навчальний посібник «Політико-правова система України: курс лекцій» Кириченко В.М., Орлянський В.С., Безрукова О.А., Рєзанова Н.О., КириченкоЮ.В., Соколенко Ю.М., Давлєтова Г.В.
 • Кириченко Ю.В., Полівода О.В. Конституційно-правове регулювання права на працю в Україні в контексті європейського досвіду Науковий журнал «Актуальні питання публічного та приватного права». - № 1(15). – 2017. – с.18-21
 • Кириченко Ю.В., Коновальчук А.Ю. Право інтелектуальної власності в Україні та європейських державах: порівняльно- правові аспекти конституційного регулювання Науковий журнал «Актуальні питання публічного та приватного права». – Одеса: Причорноморська фундація права. - № 1(15). – 2017. – с.14-17
 • Кириченко Ю.В. Конституційно-правове регулювання права на охорону здоров’я в Україні та державах континентальної Європи // Право та державне управління. Збірник наукових праць. - № 1(26). – 2017. –с.24-30
 •  Рєзанова Н.О. Популістичний фактор політичної влади Політологічні читання ім. проф. Богдана Яроша: збірник наукових праць / за заг. ред.. В.І. Бортнікова, Я.Б. Яроша. – Луцьк: Века-Друк, 2017. – с.90-99
 • Кириченко Ю.В., Дерев’ягін М.В. Конституційне закріплення права на звернення в Україні та європейських державах // Реформування законодавства України та розвиток суспільних відносин в Україні: питання взаємодії. Матеріали міжнародної конференції, м.Уєгород, 21-22 квітня 2017 р. – Ужгород: Ужгородський національний університет, 2017. – с.22-25.
 • Кириченко Ю.В. Право на звернення: деякі аспекти конституційно-правового регулювання в Україні та європейських державах // Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина . Матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і аспірантів (28 квітня 2017 р.) – Івано-Франковськ, 2017. – 136 с. – 3-6
 • Рєзанова Н.О. Соціально-філософське осмислення інновацій як фактору переходу до інформаційного суспільства «Становлення і розвиток інформаційного суспільства як основ забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави»: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 23-24 листопада 2017 р. / Ред.д-р філ..н., проф.. В.Г. Воронкова. – Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2017. –с.113-119
 • Рєзанова Н.О. Філософський концепт інновацій як фактор змін. International SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE, 2017, may 11-12 (Каунас, Литва)  2017, – с.53-54

 

2016

 • Рєзанова Н.О. Онтологія політичної культури в період модернізацій них перетворень / Н.О.Рєзанова // Політологічні читання імені професора Богдана Яроша:  збірник наукових праць / за заг. ред. В.І.Бортнікова; Я.Б.Яроша. – Луцьк: Вежа-Друк, 2016. – 436 с. – С.206-215.
 • Рєзанова Н.О. Особливості державно-громадського управління недержавною освітою / Н.О.Рєзанова // Державно-громадське управління освітою (за матеріалами звіту про науково-дослідну роботу «Державно-громадське управління освітою: соціально-філософський аналіз») : монографія / Міністерство освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова; за науковою ред. В. П. Беха; редкол.: В. П. Бех (голова), Н. В. Крохмаль (заст. голови), М. В. Михайліченко (заст. голови), [та ін.]. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. 256 с. С.107-117. (§2.4).
 • Рєзанова Н.О. Політична культура в період модернізацій них перетворень / Н.О. Рєзанова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 12-18 квітня 2016 р. / Редкол.: Ю.М.Внуков (відпов.ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – Т.3. – 568 с. С.276-279.
 • Рєзанова Н.О., Фірсов А. І. До проблеми ювенальної злочинності: стан та вирішення / Н.О. Рєзанова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 12-18 квітня 2016 р. / Редкол.: Ю.М.Внуков (відпов.ред.) та ін. – Запоріжжя:  ЗНТУ,  2016. – Т.3. 568 с. С.287-289.
 • Рєзанова Н.О. Популістичні детермінанти легітимації політичної влади в демократичних суспільствах / Н.О. Рєзанова // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: збірник наукових праць, вип. № 67 / Під ред. В.Г.Воронкової; Запоріз.держ.інж.акад. – Запоріжжя: ЗДІА, 2016. С.170-183.
 • Рєзанова Н.О. Моделі ефективного державного управління в сучасних умовах реформування / Н.О.Рєзанова // Теоретичні і практичні засади розвитку менеджменту організацій та адміністрування в умовах незалежності України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 25 річниці незалежності України та 20-річчю кафедри менеджменту організацій та управління проектами / Ред.упорядн.: д.філос.н., проф. Валентина Воронкова, Регіна Андрюкайтене. Запоріжжя:ЗДІА, 2016. – 274 с. С.156-159.
 • Політико-правова система України курс лекцій: навч. Посібн./ За загал.ред.В.М.Кириченка. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. 204 с. (Рєзанова Н.О.  Лекція 5. Політична ідеологія. С.84-107)
 • Орлянський В.С. Тваринницька галузь Запорізькоїобласті в період окупації ь(1941-1943 р.р.) Науковий вісник «Гілея» - випуск. 118 (№3), Київ, 2011. – с.76-81
 • Кириченко Ю.В. Право на працю: проблеми конституційного регулювання / « Право, держава та громадянське суспільство в умовах системних реформ у процесі євроінтеграції».: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції м. Дніпропетровськ, 1-2 квітня 2016 р. с. 51-54
 • Кириченко Ю.В. Теоретико-правові аспекти конституційного регулювання права на житло в Україні та державах континентальної Європи Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – Вип.5. – Т.1 – Херсон, 2016. с.49-52
 • Кириченко Ю.В. Конституційне право на житло в Україні та державах континентальної Європи // «Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті євроінтеграційних процесів: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчюКонституції України, м. Запоріжжя, 23-24 червня 2016 р. / Редкол.: С.К. Бостан (відпов. ред..) Р.М. Максакова, Ю.В. Філей. – Запоріжжя: «Просвіта», 2016. – с.227-231
 • Кириченко Ю.В. Конституційне право на охорону здоров’я за конституціями України та держав континентальної Європи: проблеми регулювання // Пріоритетні напрями модернізації системи права України: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2016. –с.46-49
 • Рєзанова Н.О. Моделі ефективного державного управління в сучасних умовах реформування / Теоретичні і практичні засади розвитку менеджменту організацій та адміністрування в умовах незалежності України: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 25 річниці незалежності України та 20-річчю кафедри менеджменту організацій та управління проектами, Запоріжжя: ЗДІА, 2016. С.-156-159

2015

 • Кириченко В.М. Правове регулювання та його механізм [Текст] / В.М.Кириченко // Теорія держави і права: підруч. / кол. авт.; кер. авт. кол. Ю.А.Ведєрніков. – 2-е вид. перероб. і доп. – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2015. – 468 с. – С. 376-402.
 • Рєзанова Н.О. Державно-громадське управління недержавною освітою / Н.О.Рєзанова // Модус державно-громадського управління освітою: монографія // Міністерство освіти і науки України, Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова / за наук.ред.В.П.Беха; ред.кол.:В.П.Бех (голова), Н.В.Крохмаль (заст.голови) [та ін..].- К.: Вид-во НПУ ім..М.П.Драгоманова, 2015. -780 с. – С.374-388.(§6.1.)
 • Рєзанова Н.О. Інформаційна культура в контексті інформаційного суспільства / Н.О.Рєзанова // Удосконалення механізмів інформаційного суспільства як  цивілізаційної парадигми розвитку сучасної України за умов глобалізації: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції  (19-20 листопада 2015 року) // за заг. ред. д.філософ.н., проф. В.Г.Воронкової. - Запоріжжя: РВВ ЗДІА, 2015.- 176 с. ( С.115-117)
 • Кириченко В.М. Теорія держави і права: підручник / Кол.авторів;Кер.авт. кол. к.ю.н., проф. Ведерніков Ю.А. – 2-е вид. переробл. і доповн. – Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2015, Ліра ЛТД. – 486 с
 • Кириченко Ю.В.Кириченко Ю.В. Право на невтручання в особисте і сімейне життя за конституціями України та європейських держав Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Ужгород: Ужгородський національний університет, 2015. – 196 с., - 46-49
 • Кириченко Ю.В. Відповідність ст..39 Конституції України міжнародно-правовим актам і конституційній практиці європейських держав Международная научно-практическая конференция «Особенности адаптации законодательства Молдовы и Украины к законодательству Европейского Союза», 27-28 марта 2015 г. – Часть 1., Кишинев, респ.Молдова. – с.83-86.
 • Кириченко Ю.В. Застосування досвіту щодо конституційного регулювання прав національних меншин в Україні /Сучасні тенденції розвитку юридичної науки та практики. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Кривий Ріг, 22-23 травня, 2015 р. – Кривий Ріг: ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2015. – с.41-44
 • Кириченко Ю.В. Право на освіту: проблеми конституційного регулювання / «Проблеми та стан дотримання захисту прав людини в Україні»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 14-15 серпня 2015. – Львов: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2015 р. – с.14-16
 • Кириченко Ю.В. Конституційне регулювання права на підприємницьку діяльність в Україні та державах континентальної Європи. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – Вип.5.- Т.1 – Херсон, 2015. – с.75-79.
 • Кириченко Ю.В. Право на свободу мирних зібрань: теоретико-правові аспекти вдосконалення ст.39 Конституції України Науково-практичний фаховий журнал «Юридичний вісник». – Одеса: національний університет «Одеська юридична академія» 2015. - № 4. С.94-103
 • Орлянський В.С. Держгосп як господарсько-політичний інститут німецької окупаційної влади (1941-1943 р.р.) Музейний вісник №15/2. – Запоріжжя, 2015. – 282 с.- с.200-209.
 • Рєзанова Н.О. Інформаційна культура в контексті інформаційного суспільства / Удосконалення механізмів інформаційного суспільства як цивілізаційної парадигми розвитку сучасної України за умов глобалізації. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (19-20 листопада 2015 р.)За загл.ред. д-р. філ.наук, проф.. В.Г. Воронкової – Запоріжжя: РВВ ЗДІА, 2015. – с.115-117.

2014

 • Кириченко В.М. Правове регулювання та його механізм [Текст] / В.М.Кириченко // Теорія держави і права: підруч. / кол. авт.; кер. авт. кол. Ю.А.Ведєрніков. – 2-е вид. перероб. і доп. – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2014. 468 с. С. 376-401.
 • Кириченко В.М.Правознавство: навч.-метод. посіб. для студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей (за вимогами кредитно-модульної системи). - Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. 33 с.
 • Кириченко В.М. Договірне право: навч.-метод. посіб. для студентів заочної форми навчання спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» (за вимогами кредитно-модульної системи). - Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. 23 с.
 • Безрукова О.А. Соціологія сім’ї. Соціологія моралі [Текст] / О.А. Безрукова // Галузеві та спеціальні соціології: підруч. / Д.М. Ядранський, Ж.Д. Малахова, С.Л. Катаєв та ін.; відп. Ред.. Ж.Д.Малахова. Запоріжжя: Жовті води, 2014. – 372 с. С. 337-369.
 • Безрукова О.А. Соціологія: Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять та самостійної роботи для студентів денної форми навчання усіх спеціальностей. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. 34 с.
 • Безрукова О.А. Короткий конспект лекцій з соціології для студентів технічних спеціальностей. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 46 с.
 • Кириченко В.М. Політичні системи світу: кредитно-модульний курс [Текст]: навч. посіб. / В.М.Кириченко. – К.: «Центр учбової літератури», 2014. – 218 с.

2013

 • Кириченко В.М. Збірник законів України до курсу Правознавство» [Текст]: навч. посіб. У 2-х т. / [Упоряд. В.М.Кириченко, Ю.В. Кириченко]: Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. Т.1. 344с., Т.2. 244 с.
 • Кириченко В.М. Збірник законів України до курсу Правознавство» [Текст]: навч. посіб. У 2-х т. / [Упоряд. В.М.Кириченко, Ю.В. Кириченко]: Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. 384 с. С. 339-357.

2012

 • Кириченко В.М. Порівняльне конституційне право: модульний курс [Текст]: навч. посіб. / В.М.Кириченко, О.М. Куракін. – К.: «Центр учбової літератури, 2012. 256 с.

2011

 • Кириченко Ю.В. Правознавство: навч.-метод. комплекс для студентів денної форми навчання всіх технічних спеціальностей. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. 54 с.
 • Кириченко Ю.В. Правознавство: навч.-метод. комплекс для студентів денної форми навчання спеціальності 6.030509 «Облік і аудит». - Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. 54 с.
 • Кириченко В.М. Термінологічний словник з правознавства [Текст]: навч. посіб. / В.М.Кириченко., О.В. Кириченко – К.: «Центр учбової літератури», 2011. 112 с.
 • Кириченко В.М.Правознавство: навч.-метод. комплекс для студентів денної форми навчання спеціальності 6.030601 – «Менеджмент організацій». – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. 54 с.
 • ириченко В.М. Термінологічний словник з правознавства [Текст]: навч. посіб. / В.М.Кириченко., О.В. Кириченко – К.: «Центр учбової літератури», 2011. 112 с.
 • Кириченко В.М.Правознавство: навч.-метод. комплекс для студентів денної форми навчання спеціальності 6.030601 – «Менеджмент організацій». – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. 54 с.
 • Кириченко В.М.Правознавство: навч.-метод. комплекс для студентів денної форми навчання спеціальності 6.030508 – «Фінанси» та 6.030507 – «Маркетинг». - Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. 54 с.

2010

 • Кириченко В.М. Теорія держави і права: модульний курс [Текст]: навч. посіб. / В.М.Кириченко, О.М. Куракін – К.: «Центр учбової літератури», 2010. – 264 с.
 • Кириченко В.М. Порівняльне конституційне право: навч.-метод. посіб. для студентів денної форми навчання спеціальності 7.030403 «Міжнародні економічні відносини» (за вимогами кредитно-модульної системи). - Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. 50 с.
 • Кириченко В.М. Порівняльне конституційне право: навч.-метод. посіб. для студентів заочної форми навчання спеціальності 7.030403 «Міжнародні економічні відносини» (за вимогами кредитно-модульної системи). - Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. 44 с.
 • Безрукова О.А. Словник основних понять. Для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. 82 с.

 

 

 

Оформлення рефератів

Починається реферат з титульного листа, який оформляється згідно зі зразком (додаток 1). Після титульного листа на другій сторінці реферату подається план роботи.

Кожна структурна частина роботи повинна починатися з нової сторінки та мати заголовок, який відповідає плану реферату. Всі сторінки, починаючи з другої, послідовно нумеруються із проставленням арабських цифр за загальним правилом у верхньому правому куті. Слід мати на увазі, що першою сторінкою реферату є титульний лист, на якому нумерація сторінки не ставиться, але враховується при нумерації наступної сторінки.

Реферат пишеться чітким, розбірливим почерком, або друкується на окремих листах білого паперу формату А4 (розмір 210x297 мм) через два міжстрокових інтервали (для друкарської машинки) і півтора для комп’ютера, з обов’язковим додерженням при цьому полів: зверху і знизу – 20 мм, зліва – 25-30 мм, справа – 10 мм. На одній сторінці повинно бути не більше 30-32 рядків.

Загальний обсяг реферату не повинен перебільшувати 24 друкованих сторінок тексту через 2 інтервали чи 16 – через 1,5 інтервали.

Робота повинна бути зброшурована і підшита. На останній сторінці ставиться число, місяць та рік виконання роботи, а також підпис виконавця.

Важливе значення має правильне оформлення посилань на джерела та матеріали, які студент використовує при написанні реферату і які оформляються у квадратних дужках з указанням сторінки.

Наприклад:

В адміністративній науці загальноприйнято, що… [11, c. 145].

Оформлення списку використаної літератури є важливою складовою написання реферату. В список включаються тільки ті джерела, які використовувались при написанні реферату і на які зроблено посилання в самій роботі. Список літератури в загальний обсяг реферату не включається, але нумерація сторінок продовжується.

Нормативно-правові акти та спеціальна література, до якої відносяться монографії, підручники, навчальні посібники, наукові статті та ін. розміщуються в алфавітному порядку назв або прізвищ перших авторів. Спочатку вказують прізвище автора, його ініціали. Потім – назву праці, місто видання, рік видання, кількість сторінок. Якщо праця автора розміщена у збірнику робіт, журналі чи газеті, то після назви ставиться дві косі лінії, а далі назва збірника чи журналу, місце, рік видання та його номер (або випуск) і на яких сторінках даний матеріал надрукований. Для газетної статті крім назви і року видання вказують так само дату. При цьому джерела треба писати мовою оригіналу.

Наприклад:

1. Закон України «Про прокуратуру» від 5 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - №53. – ст.793.

2. Опришко В. Державно-правова реформа в Україні: основні напрямки. [Текст] / В.Опришко // Право України. – 1998. - №1. – с. 27-32.

3. Кравченко В.В. Конституційне право України [Текст]: підруч. / В.В.Кравченко. – Київ: Атака, 2000. – 317 с.

Оформлення контрольної роботи

Починається контрольна робота з титульного листа, який оформляється згідно зі зразком (додаток 2). Після титульного листа на другій сторінці контрольної роботи подається план роботи (додаток 3).

Кожна структурна частина роботи повинна починатися з нової сторінки та мати заголовок, який відповідає плану контрольної роботи. Заголовки слід розташовувати посередині рядка. Перенесення слів у заголовку не допускається. Контрольна робота пишеться чітким, розбірливим почерком. Загальний обсяг контрольної роботи не повинен перебільшувати розміру шкільного зошиту (12 с.). На останній сторінці повинно бути проставлено число, місяць та рік виконання контрольної роботи, а також підпис виконавця.

Оформлення списку використаної літератури є важливою складовою написання контрольної роботи. До списку включаються тільки ті джерела, які використовувалися при написанні контрольної роботи або на які зроблено посилання в самій роботі.

Джерела, тобто нормативно-правові акти, монографії, підручники, навчальні посібники, наукові статті тощо, розміщуються в алфавітному порядку назв або прізвищ перших авторів. Спочатку вказують прізвище автора, його ініціали, потім - назву праці, місто видання, видавництво, рік видання, кількість сторінок. Якщо праця розміщена у збірнику робіт, журналі чи газеті, то додатково вказується назва збірника чи журналу, місце, рік видання та його номер (або випуск) і на яких сторінках даний матеріал надрукований. Для газетної статті крім назви і року видання вказують так само дату. При цьому назву джерел потрібно писати мовою оригіналу.

Наприклад:

1. Богашева Н. Об’єднання громадян у контексті свободи об’єднання [Текст] / Н.Богашева // Право України. - 2011. -№6.-с. 122-126.

2. Прокопенко В.І. Трудове право України [Текст]: підруч. / В.І.Прокопенко. - 3-є вид.перер.та доп. - X.: Консум, 2002. - 528 с.

Важливе значення має правильне оформлення посилань на джерела та матеріали, які студент-заочник використовує при написанні контрольної роботи. Тому посилання в тексті контрольної роботи на джерела потрібно зазначати порядковим номером, що відповідає номеру джерела в списку використаної літератури. У такому разі посилання оформляється у квадратних дужках з вказівкою на сторінки.

Наприклад:

Цитата в тексті: «Адміністративно-правова норма – це обов’язкове правило поведінки…» [5, с.47].

Науково-педагогічні працівники кафедри здійснюють теоретико-методологічні та прикладні дослідження політико-соціальних і державно- правових проблем суспільного життя України, виконують науково-дослідну роботу «Політико-правові і соціологічні проблеми теорії та практики реформування політичної системи України» (2015-2018 р.р.) науковий керівник - доц., к.ю.н. Кириченко Ю.В.

Напрямами наукових досліджень кафедри є:

- правові проблеми формування громадянського суспільства та утвердження і реалізація прав і свобод людини і громадянина;

- теоретичні та практичні проблеми оптимізації положень Конституції України;

- проблеми становлення та розвитку політико-правової системи України;

- теоретичні та практичні проблеми соціальної відповідальності.

Підсумками здійснення в 2015 році дослідницьких робіт є наукові результати, а саме:

1. Підготовлено і подано до Верховної Ради України 15 пропозицій з оптимізації положень Розділу II «Права, свободи та обов'язки людини і громадянина» Конституції України;

2. Внесена пропозиція до Верховної Ради України щодо конституційного регулювання прав національних меншин в Україні, яка обговорена на засіданні секції «Правові аспекти державної етнополітики: еволюція та сучасність» XI Всеукраїнській науково-практичній конференції «Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України» (8-9 жовтня 2015 р. м. Запоріжжя);

3. Підготовлено і видано монографію «Безрукова О.А. Відповідальність в сучасному світі: соціологічні інтерпретації та імперичні студії [Текст]: монографія / О.А. Безрукова. – Запоріжжя: Вид-во «Хортицький національний навчально-реабілітаційний багатопрофільний центр», 2015. – 308 с.

4. Підготовлено і опубліковано у фахових виданнях 7 наукових статей і 4 тези, в тому числі 3 за кордоном.

5. Отримані результати були використані під час викладання навчальних дисциплін «Політологія», «Правознавство», «Соціологія», «Порівняльне конституційне право», а також стали основою для підготовки навчально-методичних матеріалів з нової навчальної дисципліни «Політико-правова система України»:

- навчальна програма:

- робоча навчальна програма;

- курс лекцій;

- навчально-методичний комплекс для студентів денної форми навчання;

- навчально-методичний комплекс для студентів заочної форми навчання;

- термінологічний словник;

- завдання для рубіжного контролю.

Доц. Кириченко Ю.В. працює над докторською дисертацією. Ряд викладачів кафедри працюють над дисертаційними дослідженнями, а саме: Соколенко Ю.М. над кандидатською дисертацією на тему: Становлення і розвиток культурних прав і свобод людини і громадянина в Україні; Давлєтова Г.В. Українська революція 1917-1920рр. в житті та творчості Д.Донцова.

2017

 • Кириченко Ю.В. Актуальні проблеми конституційно-правового регулювання прав, свобод та обов’язків людини і громадянина в Україні в контексті європейського досвіду: монографія. Київ: «Центр учбової літератури», 2017. 540 с.
 •  Кириченко Ю.В., Полівода О.В. Конституційно-правове регулювання права на працю в Україні в контексті європейського досвіду. Науковий журнал «Актуальні питання публічного та приватного права». № 1(15). 2017.С.18-21
 •  Кириченко Ю.В., Коновальчук А.Ю. Право інтелектуальної власності в Україні та європейських державах: порівняльно-правові аспекти конституційного регулювання. Науковий журнал «Актуальні питання публічного та приватного права». Одеса: Причорноморська фундація права. № 1(15). 2017. С.14-17
 •   Кириченко Ю.В. Конституційно-правове регулювання права на охорону здоров’я в Україні та державах континентальної Європи // Право та державне управління. Збірник наукових праць. № 1(26). 2017. С.24-30
 •   Рєзанова Н.О. Популістичний фактор політичної влади. Політологічні читання ім. проф. Богдана Яроша: збірник наукових праць /за заг. ред.. В.І. Бортнікова, Я.Б. Яроша. Луцьк: Века-Друк, 2017.С.90-99
 •   Кириченко Ю.В., Дерев’ягін М.В. Конституційне закріплення права на звернення в Україні та європейських державах //Реформування законодавства України та розвиток суспільних відносин в Україні: питання взаємодії. Матеріали міжнародної конференції, м.Ужгород, 21-22 квітня 2017 р. Ужгород: ДВНЗ Ужгородський національний університет, 2017. С.22-25.
 •  Кириченко Ю.В. Право на звернення: деякі аспекти конституційно-правового регулювання в Україні та європейських державах //Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина . Матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і аспірантів (28 квітня 2017 р.) Івано-Франковськ, 2017. С.3-6
 •  Рєзанова Н.О. Соціально-філософське осмислення інновацій як фактору переходу до інформаційного суспільства. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Становлення і розвиток інформаційного суспільства як основ забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави». 23-24 листопада 2017 р. /Ред.д-р філ..н., проф. В.Г. Воронкова. Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2017. С.113-119
 • Рєзанова Н.О. Філософський концепт інновацій як фактор змін. International SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE, 2017, may 11-12 (Каунас, Литва)  2017, С.53-54

2016

 • Рєзанова Н.О. Особливості державно-громадського управління недержавною освітою / Н.О.Рєзанова // Державно-громадське управління освітою (за матеріалами звіту про науково-дослідну роботу «Державно-громадське управління освітою: соціально-філософський аналіз») : монографія / Міністерство освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова; за науковою ред. В. П. Беха; редкол.: В. П. Бех (голова), Н. В. Крохмаль (заст. голови), М. В. Михайліченко (заст. голови), [та ін.]. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. – 256 с. – С.107-117. (§2.4).
 • Політико-правова система України курс лекцій: навч. Посібн./ За загал.ред.В.М.Кириченка. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – 204 с. (Рєзанова Н.О.  Лекція 5. Політична ідеологія. С.84-107)

2015

 • Безрукова О.А. Відповідальність в сучасному світі: соціологічні інтерпретації та емпіричні студії [Текст] : [монографія] /О.А.Безрукова. – Запоріжжя: Хортицький національний навчально-реабілітаційний центр, 2015.
 • Кириченко В.М. Правове регулювання та його механізм [Текст] / В.М.Кириченко // Теорія держави і права: підруч. / кол. авт.; кер. авт. кол. Ю.А.Ведєрніков. – 2-е вид. перероб. і доп. – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2015. – 468 с. – С. 376-402.
 • Рєзанова Н.О. Державно-громадське управління недержавною освітою / Н.О.Рєзанова // Модус державно-громадського управління освітою: монографія // Міністерство освіти і науки України, Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова / за наук.ред.В.П.Беха; ред.кол.:В.П.Бех (голова), Н.В.Крохмаль (заст.голови) [та ін..].- К.: Вид-во НПУ ім..М.П.Драгоманова, 2015. -780 с. – С.374-388.  (§6.1.)

2014

 • Кириченко В.М. Правове регулювання та його механізм [Текст] / В.М.Кириченко // Теорія держави і права: підруч. / кол. авт.; кер. авт. кол. Ю.А.Ведєрніков. – 2-е вид. перероб. і доп. – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2014. – 468 с. – С. 376-401.
 •  Кириченко В.М.Правознавство: навч.-метод. посіб. для студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей (за вимогами кредитно-модульної системи). - Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 33 с.
 • Кириченко В.М. Договірне право: навч.-метод. посіб. для студентів заочної форми навчання спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» (за вимогами кредитно-модульної системи). - Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 23 с.
 • Безрукова О.А. Соціологія сім’ї. Соціологія моралі [Текст] / О.А. Безрукова // Галузеві та спеціальні соціології: підруч. / Д.М. Ядранський, Ж.Д. Малахова, С.Л. Катаєв та ін.; відп. Ред.. Ж.Д.Малахова. – Запоріжжя: Жовті води, 2014. – 372 с. – С. 337-369.
 • Кириченко В.М. Політичні системи світу: кредитно-модульний курс [Текст]: навч. посіб. / В.М.Кириченко. – К.: «Центр учбової літератури», 2014. – 218 с.

2013

 • Безрукова О.А. Феномен ответствен ности в мире тотальной глобализации [Текст] : [монографія] /науч.ред. И.И.Кальной, .В.Горбань. -Симферополь:ИТ «Ариал», 2013.- 416 с. (§. 3 Чигрин В.А., Безрукова О.А. Социологический дискурс ответственности, с.228-252).
 • Кириченко В.М. Збірник законів України до курсу «Правознавство» [Текст]: навч. посіб. У 2-х т. / [Упоряд. В.М.Кириченко, Ю.В. Кириченко]: – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – Т.1. – 344с., Т.2. – 244 с.
 • Кириченко В.М. Збірник законів України до курсу «Правознавство» [Текст]: навч. посіб. У 2-х т. / [Упоряд. В.М.Кириченко, Ю.В. Кириченко]: – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 384 с. – С. 339-357.

2012

 • Кириченко В.М. Порівняльне конституційне право: модульний курс [Текст]: навч. посіб. / В.М.Кириченко, О.М. Куракін. – К.: «Центр учбової літератури», 2012. – 256 с.
 • Безрукова О.А. Відповідальність у сучасному світі: моральні та соціальні підстави соціологічної інтерпретації [Текст] : [монографія] /О.А.Безрукова.– Запоріжжя:Хортицький національний навчально-реабілітаційний центр, 2012.–324с.

2011

 • Кириченко В.М. Термінологічний словник з правознавства [Текст]: навч. посіб. / В.М.Кириченко., О.В. Кириченко – К.: «Центр учбової літератури», 2011. – 112 с.

2010

 • Орлянський В.С. Місцеві органи управління в період німецької окупації на Запоріжжі (1941-1943 рр.) [Текст] : [монографія] / В.С. Орлянський, О.С. Тедеєв. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 332 с.
 •  Кириченко Ю.В. Кримінальна відповідальність за незаконне використання електричної або теплової енергії [Текст] : [монографія] / Ю.В.Кириченко . – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 160 с.

 

Статті у зарубіжних виданнях:

 • Безрукова О.А. Стан та характер відповідальності в суспільстві у емпіричному вимірі / О.А. Безрукова // RZESZOWSKIE STUDSA SOCJOLOGICZNE. NR.4/2015. WIDAWNICTWO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO RZESZOW, 2015, P.101-109.
 • Kirichenko Y.V. Securing of National Minorities' Rights in Modern Constitutions of European States [Teхt] / Y.V. Kirichenko / Science and Education Studies, 2015, №2. (16) (July-December. Volume III. "Stanford University Press", 2015. - p.460-466
 • Bezrukova. RESPONSIBILITY DISCOURSE IN SOCIOLOGICAL STUDIES [TEXT] / O. Bezrukova // THE SCIENCE ADVANCED. – ISSUE 1-2015. – UNITED STATES. – С. 91-95.

Статті у фахових виданнях:

 • Безрукова О.А. Особливості розгортання волонтерськогоруху в Україні як необхідна умова формування громадського суспільства та прояв соціальної відповідальності громадян [Текст] / О.А. Безрукова // Молодіжна політика: проблема та перспективи: Збірник наукових праць / Ред. С.Шудло, П.Длугош. - Дрогобич-Жешув: "Трек ЛТД", 2016. вип.7. с.68-74.
 • Кириченко Ю.В. Конституційне регулювання права на підприємницьку діяльність в Україні та державах континентальної Європи [Tекст] / Ю.В. Кириченко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Юридичні науки". Вип.5. - Т.1. - Херсон, 2015. с.75-79.
 • Kirichenko Y.V. Securing of National Minorities' Rights in Modern Constitutions of European States [Teхt] / Y.V. Kirichenko / Science and Education Studies, 2015, №2. (16) (July-December. Volume III. "Stanford University Press", 2015. - p.460-466
 • Кириченко Ю.В. Право на свободу мирних зібрань: теоретико-правові аспекти вдосконалення ст.39 Конституції України [Tекст] / Ю.В. Кириченко // Науково-практичний фаховий журнал "Юридичний вісник". - Одеса: Національний університет "Одеська юридична академія", 2015. -№4. - с.94-103.
 • Орлянський В.С. Мелітопольська міська управа в період окупації (1941-1943 рр.) [Tекст]/ В.С. Орлянський // Музейний вісник. - №15/2. Запоріжжя, 2015. - с.200-209.
 • Рєзанова Н.О. Онтологія політичної культури в період модернізаційних перетворень [Tекст]/ Н.О. Рєзанова // Політичні читання імені проф. Богдана Яроша: Збірник наукових праць/ за загл.ред. В.І. Бортнікова, Я.Б. Яроша. - Луцьк: Вежа-Друк, 2016. - с.206-215
 • Рєзанова Н.О. Популістичні детермінанти легітимації політичної влади в демократичних суспільствах [Tекст]/ Н.О. Рєзанова // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: Збірник наукових праць, вип.№67 / Під ред. В.Г. Воронкової, Запорізька державна інженерна академія, Запоріжжя: ЗДІА, 2016. - с.170-183
 • Рєзанова Н.О. Моделі ефективного державного управління в сучасних умовах реформування [Текст] // Теоретичні і практичні засади розвитку менеджменту організацій та адміністрування в умовах незалежності України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 25 річниці незалежності України та 20-річчю кафедри менеджменту організацій та управління проектами / Ред.упорядн.: д.філос.н., проф., Валентина Воронкова, Регіна Андрюкайтене. - Запоріжжя: ЗДІА, 2016. - 274 с. - с.156-159
 • Кириченко Ю.В. Право на працю: проблеми конституційного регулювання [Текст] / Ю.В. Кириченко // "Право, держава та громадянське суспільство в умовах системних реформ у процесі євроінтеграції": матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м.Дніпропетровськ, 1-2 квітня 2016 р.- Дніпропетровсье: Дніпропетровський гуманітарний університет, 2016. - с.51-54
 • Кириченко Ю.В. Конституційне право на житло в Україні та державах континентальної Європи [Текст] / Ю.В. Кириченко // "Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті євроінтеграційних процесів": матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 20-річчю Конституції України, м.Запоріжжя, 23-24 червня 2016 р. / Редкол.: С.К. Бостан (відп.ред.), Р.М. Максакова, Ю.В. Філей. - Запоріжжя: "Просвіта", 2016. - с.227-231
 • Кириченко Ю.В. Конституційне регулювання права на освіту в Україні та європейських державах [Текст] / Ю.В. Кириченко, О.А. Безрукова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, м.Запоріжжя, 12-18 квітня 2016 р. / Редкол.: Ю.М. Внуков (відпов.ред.) та ін. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. Т.3, - с.273-274
 • Рєзанова Н.О. Політична культура в період модернізаційних перетворень [Текст] / Н.О. Рєзанова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, м.Запоріжжя, 12-18 квітня 2016 р. / Редкол.: Ю.М. Внуков (відпов.ред.) та ін. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. Т.3, - с.276-279
 • Кириченко Ю.В. Проблеми конституційного регулювання права на працю [Текст] / Ю.В. Кириченко // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, м.Запоріжжя, 12-18 квітня 2016 р. / Редкол.: Ю.М. Внуков (відпов.ред.) та ін. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. Т.3, - с.274-276
 • Соколенко Ю.М. Роль політичних партій у розвитку демократії  [Текст] / Ю.М. Соколенко // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, м.Запоріжжя, 12-18 квітня 2016 р. / Редкол.: Ю.М. Внуков (відпов.ред.) та ін. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. Т.3, - с.279-280
 • Давлєтова Г.В. Європейська інтергація України [Текст] / Г.В. Давлєтова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, м.Запоріжжя, 12-18 квітня 2016 р. / Редкол.: Ю.М. Внуков (відпов.ред.) та ін. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. Т.3, - с.281-283
 • Кириченко В.М. Застосування зарубіжного досвіду щодо конституційного регулювання прав національних меншин в Україні  [Текст] / В.М. Кириченко, А.О. Амелькина // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, м.Запоріжжя, 12-18 квітня 2016 р. / Редкол.: Ю.М. Внуков (відпов.ред.) та ін. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. Т.3, - с.283-285
 • Кириченко Ю.В. Позбавлення волі як вид покарання за незаконне використання електричної або теплової енергії [Текст] / Ю.В. Кириченко, Т.О. Баранова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, м.Запоріжжя, 12-18 квітня 2016 р. / Редкол.: Ю.М. Внуков (відпов.ред.) та ін. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. Т.3, - с.285-287
 • Рєзанова Н.О. До проблеми ювенальної злочинності: стан та вирішення [Текст] / Н.О. Рєзанова, А.І. Фірсов // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, м.Запоріжжя, 12-18 квітня 2016 р. / Редкол.: Ю.М. Внуков (відпов.ред.) та ін. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. Т.3, - 586 с.- с.287-289
 • Давлєтова Г.В Конституційні засади діяльності місцевого самоврядування в Україні [Текст] / Г.В. Давлєтова, К.Г. Вельможко // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, м.Запоріжжя, 12-18 квітня 2016 р. / Редкол.: Ю.М. Внуков (відпов.ред.) та ін. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. Т.3, - 586 с.- с.289-290

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИДАВНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ ЗА 2016 р.

Cтуд. гр. ФЕУ-514 А.О. АМЕЛЬКИНА, доц. В.М. КИРИЧЕНКО Застосування зарубіжного досвіду щодо конституційного регулювання прав національних меншин в Україні // Тиждень науки – 2016: зб.тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів, студентів ЗНТУ.

Cтуд. гр. ФЕУ-514 М.М. НОСОВ, доц. О.А. БЕЗРУКОВА Особливості визначення соціальної мобільності (сучасне прочитання теорії П.Сорокіна) // Тиждень науки – 2016: зб.тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів, студентів ЗНТУ.

Cтуд. гр. ФЕУ-514 К.В. ЄСЬКОВ, доц. О.А. БЕЗРУКОВА Призначення соціальних інститутів в суспільстві // Тиждень науки 2016: зб.тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів, студентів ЗНТУ.

Cтуд. гр. ФЕУ-514 Ю.О. ШЕВЧЕНКО, доц. О.А. БЕЗРУКОВА Характеристика та ознаки сучасного суспільства // Тиждень науки 2016: зб.тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів, студентів ЗНТУ.

Cтуд. гр. Е-211 Н.М. БУРКА, асист. Ю.М. СОКОЛЕНКО Критерії типологізації політичних партій // 2016: зб.тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів, студентів ЗНТУ.

Cтуд. гр. ГП-214 Д.О. ПАНЧЕНКО, асист. Г.В. ДАВЛЄТОВА Принцип розподілу влади в українському суспільстві // Тиждень науки 2016: зб.тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів, студентів ЗНТУ.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИДАВНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ ЗА 2015 р.

Cтуд. гр. ГП-214 Д.О. ПАНЧЕНКО, асист. Г.В. ДАВЛЄТОВА Шляхи формування політичної еліти Тиждень науки – 2015: зб.тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів, студентів ЗНТУ.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИДАВНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ ЗА 2014 р.

Cтуд.гр.ГП-413 Буряк К.О., доц.Рєзанова Н.О. ДО ПИТАННЯ ПРО КОНТРОЛЬ ПОЛІТИЧНОЇ ЕЛІТИ //Тиждень науки – 2014: зб.тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів, студентів ЗНТУ.

 • Cтуд. гр. ФЕУ-514 А.О. АМЕЛЬКИНА, доц. В.М. КИРИЧЕНКО Застосування зарубіжного досвіду щодо конституційного регулювання прав національних меншин в Україні // Тиждень науки – 2016: зб.тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів, студентів ЗНТУ.
 • Cтуд. гр. ФЕУ-514 М.М. НОСОВ, доц. О.А. БЕЗРУКОВА Особливості визначення соціальної мобільності (сучасне прочитання теорії П.Сорокіна) // Тиждень науки – 2016: зб.тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів, студентів ЗНТУ.
 • Cтуд. гр. ФЕУ-514 К.В. ЄСЬКОВ, доц. О.А. БЕЗРУКОВА Призначення соціальних інститутів в суспільстві // Тиждень науки 2016: зб.тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів, студентів ЗНТУ.
 • Cтуд. гр. ФЕУ-514 Ю.О. ШЕВЧЕНКО, доц. О.А. БЕЗРУКОВА Характеристика та ознаки сучасного суспільства // Тиждень науки 2016: зб.тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів, студентів ЗНТУ.
 • Cтуд. гр. Е-211 Н.М. БУРКА, асист. Ю.М. СОКОЛЕНКО Критерії типологізації політичних партій // 2016: зб.тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів, студентів ЗНТУ.
 • Cтуд. гр. ГП-214 Д.О. ПАНЧЕНКО, асист. Г.В. ДАВЛЄТОВА Принцип розподілу влади в українському суспільстві // Тиждень науки 2016: зб.тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів, студентів ЗНТУ.

Прізвище: Кириченко

Ім'я: Віктор

По батькові: Миколайович

 

Посада: завідувач кафедри "Політологія та право"

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

Сторінки