Ви є тут

Головна

Факультет радіоелектроніки та телекомунікації

напрям підготовки    6.050903 «Телекомунікації»

спеціальність 7.05090301, 8.05090301 «Інформаційні мережі зв’язку»

Викладає кандидат економічних наук, доцент Круглікова Валентина Володимирівна

http://www.zntu.edu.ua/kafedra-pidpryyemnyctva-torgivli-ta-birzhovoyi-diyalnosti?q=node/4168

 

Мета: Метою  викладання  «Економіка підприємства галузі зв’язку » є вивчення та надбання практичних навичок з раціонального використання ресурсів підприємства зв’язку ,  визначення та оптимізації   видатків ,  доходів, капіталу фірми. Набуття відповідних навичок виконання економічних розрахунків. Опанування програмних  теоретичні питань  курсу повинне  дати  можливість  охопити  усі аспекти діяльності підприємства зв’язку  як суб’єкта господарювання та первинної ланки національної економіки.

Завдання вивчення дисципліни: курс «Економіка підприємства зв’язку » передбачає:

-  теоретичну та практичну підготовку студентів для вирішення конкретних завдань діяльності підприємства в умовах ринку,

- ознайомлення  з особливостями управління підприємством     сфери послуг зв’язку.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

-         як розрахувати виробничу потужність підприємства зв’язку;

-         основні та оборотні виробничі фонди;

-         склад та структуру персоналу;

-         заробітну платню і принципи  її організації;

-         методи розрахунку ефективності підприємства зв’язку;

-         систему ціноутворення що до послуг зв’язку;

вміти:

-   зробити економічний вибір;

    - розрахувати:

         - виробничу потужність;

-         потреби виробничого підприємства в основних та оборотних засобах;

-         потреби підприємства  зв’язку в персоналі;

-         заробітну платню та продуктивність праці;

-         собівартість, прибуток та рентабельність  підприємства зв’язку;

-         розрахувати межу беззбитковості підприємства зв’язку.

 

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 2

Галузь знань

Радіотехніка

(шифр і назва) (шифр і назва)

Нормативна

 

Напрям підготовки

6.050903 «Телекомунікації»

 (шифр і назва)

Модулів – 1

7.05090301, 8.05090301 «Інформаційні мережі зв’язку»

Спеціальність (професійне спрямування):

 

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 4

4-й

4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___-                                 (назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 60

8-й

8-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента - 4

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

 

10 год.

2 год.

Практичні, семінарські

10 год.

4 год.

Лабораторні

- год.

- год.

Самостійна робота

30 год.

54 год.

Індивідуальні завдання: 0 год.

Вид контролю: екзамен