Ви є тут

Головна

Факультет комп’ютерних наук і технологій

Напрям підготовки 6.040303 «Системний аналіз»

Спеціальність 7.04030301 «Системний аналіз і управління»

Викладає кандидат економічних наук, доцент  Тіховська Тетяна Миколаївна http://www.zntu.edu.ua/kafedra-pidpryyemnyctva-torgivli-ta-birzhovoyi-diyalnosti?q=node/4173

 

Мета: надання знань з основних розділів прикладної економіки, організації та результативності господарювання на рівні первинної ланки суспільного виробництва.

Завдання:

-         вивчення теорії та методологічних засад засвоєння практичних навичок управління підприємством у конкурентному середовищі;

-         формування вмінь ефективного використання ресурсного і виробничо-господарського потенціалу,

-         забезпечення розширеного самовідтворення на основі інвестиційно-інноваційної моделі розвитку.

 

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні

знати:

-         економічні основи функціонування підприємств в умовах ринку;

-         чинники, які впливають на ефективність роботи підприємств;

-         економічний зміст ресурсів, структуру та форми ресурсного забезпечення;

-         шляхи більш раціонального використання ресурсів;

-         прогресивні методи планування та форми організації виробництва;

-         показники оцінки результативності діяльності .

вміти:

-         виконувати економічні розрахунки;

-         проводити  аналіз використання ресурсів;

-         оцінювати діяльність підприємства з економічної точки зору;

-         вишукувати резерви підвищення ефективності діяльності підприємства.

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 2

Галузь знань

0403 - «Системні науки та кібернетика» (шифр і назва)

за вибором

 

Напрям підготовки

6.040303  – «Системний аналіз»

(шифр і назва)

Модулів – 2

Спеціальність (професійне спрямування):

7.04030301 «Системний аналіз і управління»

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 5

4-й

 

Індивідуальне науково-дослідне завдання

                   (назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 60

8-й

 

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента - 3

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

 

12 год.

4

Практичні, семінарські

12 год.

0

Лабораторні

- год.

- год.

Самостійна робота

36 год.

 

Індивідуальні завдання:

Вид контролю: іспит

         

Факультет комп’ютерних наук і технологій

Напрями підготовки 6.050103 – «Програмна інженерія», 6.050101 – «Комп`ютєрні науки»

Спеціальності 7.05010302 «Інженерія програмного забезпечення»

7.05010104 «Системи штучного інтелекту»

 

Викладає кандидат технічних наук, доцент Остапенко Василь Васильович

http://www.zntu.edu.ua/kafedra-pidpryyemnyctva-torgivli-ta-birzhovoyi-diyalnosti?q=node/4539

 

Мета: вивчення і надбання практичних навичок по раціональному використанню ресурсів підприємства, а також ефективному оновленню нової техніки.

Завдання: вивчення студентами дії економічних законів у виробництві. Питання формування собівартості продукції та ціноутворення,  ефективності нової техніки,  ресурсів та витрат виробництва. Проблеми економічного вибору.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

-         як розрахувати виробничу потужність;

-         основні та оборотні виробничі фонди;

-         склад та структуру персоналу;

-         заробітну платню і принципи  її організації;

-         методи розрахунку ефективності комп’ютерних систем та мереж;

-         систему ціноутворення що до комп’ютерних систем та програмних засобів;

вміти:

- зробити економічний вибір;

         - розрахувати:

-         виробничу потужність;

-         потреби виробничого підприємства в основних та оборотних засобах;

-         потреби підприємства в персоналі;

-         заробітну платню та продуктивність праці;

-         собівартість, прибуток та рентабельність програмного забезпечення;

-         ефективність програмного забезпечення та автоматизованих систем.

 

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 2

Галузь знань

0501 Інформатика та обчислювальна техніка

(шифр і назва)

Нормативна

 

Напрям підготовки

6.050103 – «Програмна інженерія»,

 6.050101 – «Комп`ютєрні науки».

(шифр і назва)

Модулів – 1

Спеціальність (професійне спрямування):

 

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 4

4-й

4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___-________

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 60

8-й

8-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента - 4

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

 

12 год.

2 год.

Практичні, семінарські

12 год.

4 год.

Лабораторні

- год.

- год.

Самостійна робота

46 год.

54 год.

Індивідуальні завдання: 0 год.

Вид контролю: залік

 

Гуманітарний факультет

Напрям підготовки 6.020303 - “Філологія”(англійською мовою)

Спеціальність 7.02030304 “Переклад”

Викладає кандидат економічних наук, доцент  Тіховська Тетяна Миколаївна http://www.zntu.edu.ua/kafedra-pidpryyemnyctva-torgivli-ta-birzhovoyi-diyalnosti?q=node/4173

 

Мета: надати знань з основних розділів прикладної економіки, організації та результативності господарювання на рівні первинної ланки суспільного виробництва; навчити точно і грамотно перекладати  інформацію першоджерела, досягти стилістичної відповідності і абсолютної точності термінології. 

Завдання:

-         вивчення теорії та методологічних засад засвоєння практичних навичок управління підприємством у конкурентному середовищі;

-         формування вмінь ефективного використання ресурсного і виробничо-господарського потенціалу;

-         поняття еквівалентності і адекватності технічного перекладу.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні

знати:

-   економічні основи функціонування підприємств в умовах ринку;

-   чинники, які впливають на ефективність роботи підприємств;

-   економічний зміст ресурсів, структуру та форми ресурсного забезпечення;

-   термінологічний апарат і основні положення теорії письмового і усного перекладу технічного тексту;

-   глосарій термінів за фахом.

вміти:

-         виконувати нескладні економічні розрахунки;

-         проводити  аналіз використання ресурсів;

-         застосовувати на практиці теоретичні знання, лексико-граматичні навички і мовленнєві вміння, які входять до складу перекладацької комунікативної компетенції;

-         читати оригінальну літературу за фахом для одержання інформації;

-         брати участь в усному спілкуванні англійською мовою в обсязі матеріалу, передбаченого програмою.

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 2

Галузь знань

0203 «Гуманітарні науки»

 (шифр і назва)

за вибором

 

Напрям підготовки

6.020303«Філологія»_

 (шифр і назва)

Модулів – 2

Спеціальність (професійне спрямування):

7.02030304  “Переклад”

Рік підготовки:

Змістових модулів – 5

4-й

4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 60

8-й

8-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента - 4

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

 

10 год.

2

Практичні, семінарські

10 год.

     2

Лабораторні

- год.

- год.

Самостійна робота

40 год.

56 год

Індивідуальні завдання:

Вид контролю: залік

 

 

Транспортний факультет

напрям підготовки 6.050503 « Машинобудування»,

спеціальностей 6.05050305 - Колісні та гусеничні транспортні засоби;

6.05050304 – Двигуни_внутрішнього згорання 

 

Викладає кандидат економічних наук, доцент Борисенко Олена Євгенівна http://www.zntu.edu.ua/kafedra-pidpryyemnyctva-torgivli-ta-birzhovoyi-diyalnosti?q=node/4543

 

Мета навчальної дисципліни: формування у майбутніх фахівців системи спеціальних знань і практичних навичок аналізу та планування показників господарсько-виробничої діяльності промислового підприємства машинобудівної галузі з урахуванням чинників зовнішнього та внутрішнього середовища його функціонування.

Завданням дисципліни є теоретична та практична підготовка студентів з таких питань:

- цільові характеристики діяльності промислового підприємства на ринку машинобудівної продукції;

- формування програми виробництва продукції та її реалізації, ресурсного забезпечення виробничої програми;

- визначення складових ресурсного потенціалу підприємства машинобудівної галузі та пошук шляхів його ефективного використання;

- теоретичні засади формування витрат підприємства; собівартості промислової продукції; вивчення методів та прийомів аналізу та планування витрат автомобілебудівного та двигунобудівного підприємств та підприємства з виробництва сільгосптехніки;

- механізм формування та використання доходів і прибутків промислового підприємства від різних напрямів його діяльності (виробничої, комерційної, зовнішньоекономічної, фінансової, інвестиційної та ін.);

- оцінка ефективності господарської діяльності машинобудівного підприємства та пошук шляхів її підвищення;

- оцінка конкурентоспроможності машинобудівного підприємства та його продукції.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

−       економічні основи функціонування промислового підприємства в системі ринкових відносин, основні напрями та види його діяльності; види підприємств, що функціонують в Україні;

−       систему аналізу та планування обсягів, результатів діяльності ресурсного потенціалу промислового підприємства машинобудівної галузі;

−       зовнішнє середовище та його вплив на діяльність підприємства;

−       ресурсний потенціал промислового підприємства та його складові елементи;

−       основні результативні показники діяльності промислового підприємства, порядок їх формування та використання;

−       ефективність, конкурентоспроможність підприємства та його продукції, володіти практичними навичками оцінки цих параметрів;

вміти:

−        володіти методами стратегічного, тактичного та оперативного планування; планування обсягів діяльності, необхідних ресурсів, зовнішніх і внутрішніх обмежень та ризиків, напрямів розвитку підприємства;

−       використовувати інструментарій обґрунтування обсягів виробництва та реалізації продукції підприємства, його виробничої потужності, потреби підприємства у матеріальних ресурсах, мати уявлення про критерії оптимізації обсягів матеріально-сировинних ресурсів, що необхідні підприємству; товарну та цінову політику підприємства;

−       аналізувати та планувати ресурси, які необхідні підприємству, розробляти політику формування та використання трудових, майнових і фінансових ресурсів;

−        аналізувати та планувати доходи, поточні витрати і фінансові результати від виробничої діяльності підприємства;

−       обґрунтовувати ефективність інвестиційних та інноваційних проектів.

 

Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 2

Галузь знань

0505 Машинобудування та матеріалообробка___

(шифр і назва)

нормативна

Напрям підготовки

6.050503 «Машинобудування»

(шифр і назва)

Модулів – 1

Спеціальність (професійне

спрямування): 6.05050305 - Колісні та гусеничні транспортні засоби;

6.05050304 - Двигуни внутрішнього згоряння

Рік підготовки:

Змістових модулів – 1

4-й

4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ____-______

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 60

8-й

8-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента - 4

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

10 год.

2 год.

Практичні, семінарські

10 год.

2 год.

Лабораторні

- год.

- год.

Самостійна робота

40 год.

56 год.

Індивідуальні завдання:

-

Вид контролю: екзамен письмовий

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою.

Під час контролю враховуючи види робіт, які надані в таблиці.

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ

Види роботи

Кількість

Оцінка

 за 1 вид роботи

Всього за вид

1 Письмова робота

 

1.1

Тести

5

2

10

 

1.2

Задачі

2

20

40

 

 

УСЬОГО

7

-

50

2 Робота студента на протязі модульного тижня

 

2.1

Конспект лекцій

1

5

5

 

2.2

Рішенні і здані задачі (1 комплект)

1

5

5

 

2.3

Робота в аудиторії ( оцінки, які студент отримував на занятті)

1

5

5

 

2.4

Тести для поточного контролю

4

5

20

 

2.5

Самостійна робота студента

1

10

10

 

2.6

Присутність на занятті

1

5

5

 

 

УСЬОГО

6

-

50

 

РАЗОМ

100 балів

 

Підсумковий контроль визначається як середня одного контролю за змістовний модуль.

Розподіл балів, які отримують студенти при поточному оцінюванні знань (екзамен)

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (екзамен)

Сума

Змістовий модуль

50

100

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

10

10

10

10

10

Т1, Т2 ... Т10 – теми змістових модулів.

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену

90 – 100

А

відмінно

85-89

В

добре

75-84

С

70-74

D

задовільно

60-69

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

 

Електротехнічний факультет

напрям підготовки 6.050701 електротехніка та електротехнології

спеціальності  7.05070103, 8.05070103  електротехнічні системи електроспоживання; 7.05070108 енергетичний менеджмент

 

Викладає кандидат економічних наук, доцент Круглікова Валентина Володимирівна

http://www.zntu.edu.ua/kafedra-pidpryyemnyctva-torgivli-ta-birzhovoyi-diyalnosti?q=node/4168

 

Мета: вивчення та надбання практичних навичок з раціонального використання ресурсів енергетичного підприємства  ,  визначення та оптимізації   видатків ,  доходів, капіталу підприємства. Набуття відповідних навичок виконання економічних розрахунків. Опанування програмних  теоретичні питань  курсу повинне  дати  можливість  охопити  усі аспекти діяльності підприємства  як суб’єкта господарювання та первинної ланки національної економіки.

Завдання: теоретична та практична підготовка студентів для вирішення конкретних завдань діяльності підприємства в умовах ринку, зокрема:  ознайомлення  з особливостями управління підприємством     сфери енергетики.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

-         як розрахувати виробничу потужність;

-         основні та оборотні виробничі фонди;

-         склад та структуру персоналу;

-         заробітну платню і принципи  її організації;

-         методи розрахунку ефективності енергетичного підприємства ;

-         систему ціноутворення що до продукції енергетичного підприємства;

вміти:

-    зробити економічний вибір;

-    розрахувати:

- виробничу потужність;

-       потреби виробничого підприємства в основних та оборотних засобах;

-       потреби підприємства в персоналі;

-       заробітну платню та продуктивність праці;

-       собівартість, прибуток та рентабельність енергетичного підприємства;

-       ефективність енергетичного підприємства та технологій енергозбереження.

 

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 2

Галузь знань

____електротехніка та електромеханіка

(шифр і назва) (шифр і назва)

Нормативна

 

Напрям підготовки

7.05070103, 8.05070103  електротехнічні системи електроспоживання; 7.05070108 енергетичний менеджмент

 

 (шифр і назва)

Модулів – 1

Спеціальність (професійне спрямування):

7.05070103, 8.05070103  електротехнічні системи електроспоживання; 7.05070108 енергетичний менеджмент

 

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 4

4-й

4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___-________

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин – 60

8-й

8-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента - 4

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

 

8 год.

2 год.

Практичні, семінарські

8 год.

4 год.

Лабораторні

- год.

- год.

Самостійна робота

24 год.

54 год.

Індивідуальні завдання: 0 год.

Вид контролю: екзамен

 

 

Електротехнічний факультет

напрям підготовки 6.050702 – «Електромеханіка»

спеціальність _7.05070207, 8.05070207 -  «Електромеханічне обладнання енергоємних   виробництв»

спеціальність _7.05070201,  8.05070201 - «Електричні машини та апарати»__

Викладає кандидат технічних наук, доцент Остапенко Василь Васильович

http://www.zntu.edu.ua/kafedra-pidpryyemnyctva-torgivli-ta-birzhovoyi-diyalnosti?q=node/4539

 

Мета: вивчення і надбання практичних навичок по раціональному використанню ресурсів підприємства, а також ефективному оновленню нової техніки.

Завдання: вивчення студентами дії економічних законів у виробництві. Питання формування собівартості продукції та ціноутворення,  ефективності нової техніки,  ресурсів та витрат виробництва. Проблеми економічного вибору.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

-         як розрахувати виробничу потужність;

-         основні та оборотні виробничі фонди;

-         склад та структуру персоналу;

-         заробітну платню і принципи  її організації;

-         методи розрахунку ефективності електромеханічного обладнання,

енергоємних виробництв, електричних машин та апаратів;

-         систему ціноутворення що до електромеханічного обладнання енергоємних виробництв, електричних машин та апаратів;

вміти:

- зробити економічний вибір;

 - розрахувати:

-       виробничу потужність;

-       потреби виробничого підприємства в основних та оборотних засобах;

-       потреби підприємства в персоналі;

-       заробітну платню та продуктивність праці;

-       собівартість, прибуток та рентабельність електромеханічного обладнання енергоємних виробництв, електричних машин та апаратів;

-       ефективність електромеханічного обладнання енергоємних виробництв, електричних машин та апаратів.

 

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 2

Галузь знань

Електротехніка та електромеханіка

(шифр і назва)

Нормативна

 

Напрям підготовки

6.050702 – «Електромеханіка»

(шифр і назва)

Модулів – 1

Спеціальність (професійне спрямування):

7.05070207 -  «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв», 7.05070201,    - «Електричні машини та апарати»_

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 4

4-й

4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___-________

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 60

8-й

8-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента - 6

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

 

8 год.

4 год.

Практичні, семінарські

8 год.

2 год.

Лабораторні

- год.

- год.

Самостійна робота

40 год.

54 год.

Індивідуальні завдання:

4 год.

 

Вид контролю: іспит

         

Машинобудівний факультет

напрям 6.050502 Інженерна механіка

спеціальність   7.(8)05050201 Технології машинобудування

Викладає старший викладач Онуфрієнко Наталія Леонідівна

http://www.zntu.edu.ua/kafedra-pidpryyemnyctva-torgivli-ta-birzhovoyi-diyalnosti?q=node/4544

 

Мета: формування у майбутніх фахівців системи спеціальних знань і практичних навичок аналізу та планування показників господарсько-виробничої діяльності машинобудівного підприємства з урахуванням чинників зовнішнього та внутрішнього середовища його функціонування.

Завдання: теоретична та практична підготовка студентів з таких питань:

- цільові характеристики діяльності машинобудівного підприємства на ринку;

- формування програми виробництва продукції та її реалізації, ресурсного забезпечення виробничої програми;

- визначення складових ресурсного потенціалу машинобудівного підприємства та пошук шляхів його ефективного використання;

- теоретичні засади формування витрат підприємства; собівартості продукції машинобудівного підприємства; вивчення методів та прийомів аналізу та планування витрат машинобудівного підприємства;

- механізм формування та використання доходів і прибутків машинобудівного підприємства від різних напрямів його діяльності (виробничої, комерційної, зовнішньоекономічної, фінансової, інвестиційної та ін.);

- оцінка ефективності господарської діяльності машинобудівного підприємства та пошук шляхів її підвищення;

- оцінка конкурентоспроможності машинобудівного підприємства та його продукції.

знати: економічні основи функціонування машинобудівного підприємства в системі ринкових відносин, основні напрями та види його діяльності; види підприємств, що функціонують в Україні;

− систему аналізу та планування обсягів, результатів діяльності ресурсного потенціалу машинобудівного підприємства;

− зовнішнє середовище та його вплив на діяльність підприємства;

− ресурсний потенціал машинобудівного підприємства та його складові елементи;

− основні результативні показники діяльності машинобудівного підприємства, порядок їх формування та використання;

−  ефективність, конкурентоспроможність підприємства та його продукції, володіти практичними навичками оцінки цих параметрів.

вміти:

- володіти методами стратегічного, тактичного та оперативного планування; планування обсягів діяльності, необхідних ресурсів, зовнішніх і внутрішніх обмежень та ризиків, напрямів розвитку підприємства;

− використовувати інструментарій обґрунтування обсягів виробництва та реалізації продукції підприємства, його виробничої потужності, потреби підприємства у матеріальних ресурсах, мати уявлення про критерії оптимізації обсягів матеріально-сировинних ресурсів, що необхідні підприємству; товарну та цінову політику підприємства;

− аналізувати та планувати ресурси, які необхідні підприємству, розробляти політику формування та використання трудових, майнових і фінансових ресурсів;

−  аналізувати та планувати доходи, поточні витрати і фінансові результати від виробничої діяльності підприємства;

− обґрунтовувати ефективність інвестиційних та інноваційних проектів.

 

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 2

Галузь знань

0505 Машинобудування та матеріалообробка

Вибіркова

 

 

Напрям підготовки

6.05052 Інженерна механіка

Модулів – 1

 

Спеціальність (професійне

спрямування) з можливістю навчання за спеціальністю:

Технології машинобудування

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 1

4-й

4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання _____-

                                                   (назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 60

8-й

8-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента - 2

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

 

14 год.

4 год.

Практичні, семінарські

14 год.

2 год.

Інші

- год.

- год.

Самостійна робота

32 год.

54 год.

Індивідуальні завдання -   год.

Вид контролю: залік

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Вивчення дисципліни (1 змістовий модуль та залік) оцінюється за 100-бальною шкалою:

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумко

вий тест (залік)

Сума

Змістовий модуль 1

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

40

100

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

                               

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістового модуля.

 

 

Машинобудівний факультет

напрям 6.050503 Машинобудування

спеціальність   7. (8) 050503 Металорізальні верстати та системи

 

Викладає старший викладач Онуфрієнко Наталія Леонідівна

http://www.zntu.edu.ua/kafedra-pidpryyemnyctva-torgivli-ta-birzhovoyi-diyalnosti?q=node/4544

 

Мета: формування у майбутніх фахівців системи спеціальних знань і практичних навичок аналізу та планування показників господарсько-виробничої діяльності машинобудівного підприємства з урахуванням чинників зовнішнього та внутрішнього середовища його функціонування.

Завдання: теоретична та практична підготовка студентів з таких питань:

- цільові характеристики діяльності машинобудівного підприємства на ринку;

- формування програми виробництва продукції та її реалізації, ресурсного забезпечення виробничої програми;

- визначення складових ресурсного потенціалу машинобудівного підприємства та пошук шляхів його ефективного використання;

- теоретичні засади формування витрат підприємства; собівартості продукції машинобудівного підприємства; вивчення методів та прийомів аналізу та планування витрат машинобудівного підприємства;

- механізм формування та використання доходів і прибутків машинобудівного підприємства від різних напрямів його діяльності (виробничої, комерційної, зовнішньоекономічної, фінансової, інвестиційної та ін.);

- оцінка ефективності господарської діяльності машинобудівного підприємства та пошук шляхів її підвищення;

- оцінка конкурентоспроможності машинобудівного підприємства та його продукції.

знати: економічні основи функціонування машинобудівного підприємства в системі ринкових відносин, основні напрями та види його діяльності; види підприємств, що функціонують в Україні;

− систему аналізу та планування обсягів, результатів діяльності ресурсного потенціалу машинобудівного підприємства;

− зовнішнє середовище та його вплив на діяльність підприємства;

− ресурсний потенціал машинобудівного підприємства та його складові елементи;

− основні результативні показники діяльності машинобудівного підприємства, порядок їх формування та використання;

−  ефективність, конкурентоспроможність підприємства та його продукції, володіти практичними навичками оцінки цих параметрів.

вміти: володіти методами стратегічного, тактичного та оперативного планування; планування обсягів діяльності, необхідних ресурсів, зовнішніх і внутрішніх обмежень та ризиків, напрямів розвитку підприємства;

− використовувати інструментарій обґрунтування обсягів виробництва та реалізації продукції підприємства, його виробничої потужності, потреби підприємства у матеріальних ресурсах, мати уявлення про критерії оптимізації обсягів матеріально-сировинних ресурсів, що необхідні підприємству; товарну та цінову політику підприємства;

− аналізувати та планувати ресурси, які необхідні підприємству, розробляти політику формування та використання трудових, майнових і фінансових ресурсів;

−  аналізувати та планувати доходи, поточні витрати і фінансові результати від виробничої діяльності підприємства;

− обґрунтовувати ефективність інвестиційних та інноваційних проектів.

 

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 2

Галузь знань

0505 Машинобудування та матеріалообробка

Вибіркова

 

 

Напрям підготовки

6.050503 Машинобудування

Модулів – 1

 

Спеціальність (професійне

спрямування) з можливістю навчання за спеціальністю:

Металорізальні верстати та системи

Рік підготовки:

Змістових модулів – 1

4-й

4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання _____-

                                                   (назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 60

8-й

8-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента - 2

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

 

14 год.

4 год.

Практичні, семінарські

14 год.

2 год.

Інші

- год.

- год.

Самостійна робота

32 год.

54 год.

Індивідуальні завдання -   год.

Вид контролю: залік

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Вивчення дисципліни (1 змістовий модуль та залік) оцінюється за 100-бальною шкалою:

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумко

вий тест (залік)

Сума

Змістовий модуль 1

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

40

100

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

                               

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістового модуля.

Машинобудівний факультет

напрям підготовки 6.051102 «Двигуни та енергетичні установки літальних апаратів»,

спеціальностей 6.05110203 Технологія виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок; 6.05110202 Авіаційні двигуни та енергетичні установки 

Викладає кандидат економічних наук, доцент Борисенко Олена Євгенівна http://www.zntu.edu.ua/kafedra-pidpryyemnyctva-torgivli-ta-birzhovoyi-diyalnosti?q=node/4543

 

Мета навчальної дисципліни: формування у майбутніх фахівців системи спеціальних знань і практичних навичок аналізу та планування показників господарсько-виробничої діяльності підприємства машинобудівної галузі з урахуванням чинників зовнішнього та внутрішнього середовища його функціонування.

Завданням дисципліни є теоретична та практична підготовка студентів з таких питань:

- цільові характеристики діяльності машинобудівного підприємства на ринку авіаційної техніки;

- формування програми виробництва продукції та її реалізації, ресурсного забезпечення виробничої програми;

- визначення складових ресурсного потенціалу машинобудівного підприємства з виробництва авіадвигунів та пошук шляхів його ефективного використання;

- теоретичні засади формування витрат підприємства; собівартості авіадвигунів та промислових установок; вивчення методів та прийомів аналізу та планування витрат машинобудівного підприємства;

- механізм формування та використання доходів і прибутків машинобудівного підприємства від різних напрямів його діяльності (виробничої, комерційної, зовнішньоекономічної, фінансової, інвестиційної та ін.);

- оцінка ефективності господарської діяльності машинобудівного підприємства та пошук шляхів її підвищення;

- оцінка конкурентоспроможності машинобудівного підприємства авіабудівної галузі та його продукції (авіадвигунів та промислових установок).

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

− економічні основи функціонування машинобудівного підприємства авіабудівної галузі в системі ринкових відносин, основні напрями та види його діяльності; види підприємств, що функціонують в Україні;

− систему аналізу та планування обсягів, результатів діяльності ресурсного потенціалу підприємства авіабудівної галузі;

− зовнішнє середовище та його вплив на діяльність підприємства;

− ресурсний потенціал підприємства авіабудівної галузі та його складові елементи;

− основні результативні показники діяльності машинобудівного підприємства, порядок їх формування та використання;

− ефективність, конкурентоспроможність підприємства та його продукції, володіти практичними навичками оцінки цих параметрів.

вміти: ..

−  володіти методами стратегічного, тактичного та оперативного планування; планування обсягів діяльності, необхідних ресурсів, зовнішніх і внутрішніх обмежень та ризиків, напрямів розвитку підприємства;

− використовувати інструментарій обґрунтування обсягів виробництва та реалізації продукції підприємства, його виробничої потужності, потреби підприємства у матеріальних ресурсах, мати уявлення про критерії оптимізації обсягів матеріально-сировинних ресурсів, що необхідні підприємству; товарну та цінову політику підприємства;

− аналізувати та планувати ресурси, які необхідні підприємству, розробляти політику формування та використання трудових, майнових і фінансових ресурсів;

−  аналізувати та планувати доходи, поточні витрати і фінансові результати від виробничої діяльності підприємства;

обґрунтовувати ефективність інвестиційних та інноваційних проектів.

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 2

Галузь знань

0511 Авіація та ракетно-космічна техніка

(шифр і назва)

Нормативна

Напрям підготовки

6.051102 «Двигуни та енергетичні установки літальних апаратів»

(шифр і назва)

Модулів – 1

Спеціальність (професійне

спрямування): 6.05110203 Технологія виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок; 6.05110202 Авіаційні двигуни та енергетичні установки

Рік підготовки:

Змістових модулів – 1

4-й

4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ____-______

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 60

8-й

8-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 1

самостійної роботи студента - 2

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

 

10 год.

2 год.

Практичні, семінарські

10 год.

2 год.

Лабораторні

- год.

- год.

Самостійна робота

40 год.

55 год.

Індивідуальні завдання:  1- год.

Вид контролю: залік

 

Розподіл балів, які отримують студенти

 

Змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою.

Під час контролю враховуючи наступні види робіт:

-     активність роботи студента на практичному занятті оцінюється до 5 балів (всього 6 практичних занять по 5 бали = 30 балів);

-     захист домашнього завдання студента оцінюється до 30 балів;

-     аудиторна контрольна робота – до 40 балів.

Підсумковий контроль визначається як середня одного контролю за змістовний модуль.

 

Розподіл балів, які отримують студенти при поточному оцінюванні знань (залік)

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль

100

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

20

20

20

20

20

Т1, Т2 ... Т10 – теми змістових модулів.

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для заліку

90 – 100

А

 

 

зараховано

85-89

В

75-84

С

70-74

D

60-69

Е

35-59

FX

не зараховано з можливістю повторного складання

1-34

F

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни