Ви є тут

Головна » Факультети » Гуманітарний

Кафедра міжнародних економічних відносин

Флаги

Галузь знань – 29 «Міжнародні відносини».

Спеціальність – 292 «Міжнародні економічні відносини».

Освітньо-професійна програма  – «Міжнародний бізнес».

Освітньо-професійні програми підготовки фахівців здійснюються за рівнем «бакалавр» та «магістр».

Головною метою освітніх програм є підготовка висококваліфікованих фахівців з міжнародних економічних відносин, які мають теоретичні знання, володіють сучасним економічним мисленням і прикладними навичками, необхідними для розв’язання завдань та проблем реалізації міжнародних зв’язків на різних рівнях.

Випускники бакалаврату отримують кваліфікацію "Фахівець з міжнародних економічних відносин" і володіють інтегральною компетентністю, яка полягає в здатності розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні завдання у сфері міжнародних відносин у цілому та міжнародних економічних відносин, зокрема, професійної діяльності, що передбачає застосування новітніх теорій та методів при здійсненні комплексних досліджень світогосподарських зв’язків.

Випускники, які здобувають освіту за програмою "магістр", отримують освітню кваліфікацію "Магістр із міжнародних економічних відносин" та професійну кваліфікацію "Експерт із зовнішньоекономічних питань", "Економіст", "Викладач університетів та вищих навчальних закладів". Вони володіють загальними й фаховими компетентностями, які полягають у здатності аналізувати моделі розвитку національних економік та визначати їх роль у сучасній світогосподарській системі, вмінні оцінювати масштаби діяльності глобальних фірм та їх позиції на світових ринках, здатності застосовувати кумулятивні знання, науково-технологічні досягнення, інформаційні технології для осягнення сутності феномену нової економіки, виявлення закономірностей та тенденцій новітнього розвитку бізнесу та світового господарства.

Фахівець за спеціальністю "Міжнародні економічні відносини", який навчався за освітньо-професійною програмою "Міжнародний бізнес", готовий до професійної діяльності у компаніях, що ведуть зовнішньоекономічну діяльність, банках та інших фінансових установах, державних структурах, посольствах і торговельних представництвах, засобах масової інформації, що висвітлюють проблематику міжнародної економічної діяльності. Може обіймати такі посади: економіста-аналітика міжнародного бізнесу; економіста з міжнародної торгівлі; економічного радника; фінансового аналітика; аналітика світових товарних ринків; експерта з фінансово-економічної діяльності; фахівця з інвестиційного бізнесу; менеджера зовнішньоекономічної діяльності.

Файл: 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 292 МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА: МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕС

 

БАКАЛАВР

Обов'язкові компоненти ОП

 

Вибіркові компоненти ОП

Вибірковий блок дисциплін №1

Вибірковий блок дисциплін №2 (натисніть на посилання)

 • Історія українського державотворення;
 • Здоров’я  зберігаючі технології та співдія функціонального розвитку;
 • Правознавство;
 • Людина і світ: філософський дискурс;
 • Українська культура в європейському контексті;
 • Захист життєвого середовища перебування людини та охорона праці;
 • Психологія управління та конфліктологія;
 • Міжнародне публічне управління;
 • Ділова друга іноземна мова (німецька);
 • Електронні послуги на місцевому рівні;
 • Інвестування регіональному розвитку;
 • Економіка і фінанси підприємства;
 • Менеджмент підприємства у сфері послуг.

Вибірковий блок дисциплін №3 (натисніть на посилання)

 • Історія України в персоналіях;
 • Інноваційні технології розвитку фізичних якостей та спортивне вдосконалення;
 • Соціологія;
 • Філософські виміри сучасного світу;
 • Культурологія;
 • Захист здоров’я та життя людини з основами охорони праці;
 • Самоменеджмент;
 • Управління інноваціями;
 • Друга іноземна мова (німецька) за професійним спрямуванням;
 • Інтерактивний бізнес;
 • Антикризове управляння;
 • Облік зовнішньоекономічної діяльності бізнес-структур;
 • Експортно-імпортні операції.

Робочі програми навчальних дисциплін кафедри МЕВ (натисніть на посилання)

 

МАГІСТР

За період 2011-2021 рр. викладачами кафедри «Міжнародні економічні відносини» видано багато навчальних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в українських вищих навчальних закладах (гриф МОН):
 1. Термінологічний українсько-англійський словник-довідник економіста-міжнародника [Текст]: навч. посіб. / Прушківська Е. В., Кулабнєва О. А., Лазнева І.О., Мелещенко А. І. [та інш.]. - 2-е вид., доп. і перероб. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. - 264 с.;
 2. Прушківська, Е.В. Методичні підходи до оцінки рівня диверсифікації економіки регіону в умовах глобалізації [Текст] / Е.В. Прушківська // Теоретико-методологічні аспекти розвитку сучасної економічної системи України в умовах глобалізації : монографія / за ред. Ю.І. Пилипенка, Е.В. Прушківської. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – С. 195-206;
 3. Черномаз, К.Г. Сучасні тенденції та фактори розвитку АПК України в інтеграційних умовах /К.Г. Черномаз// Теоретико-методологічні аспекти розвитку сучасної економічної системи України в умовах глобалізації : монографія / за ред. Ю. І. Пилипенка, Е. В. Прушківської. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – C.221-238;
 4. Мелещенко, А.І. Вплив міжнародного руху капіталу в умовах світової фінансової кризи та закономірності розвитку економічної системи України [Текст] /А.І. Мелещенко // Теоретико-методологічні аспекти розвитку сучасної економічної системи України в умовах глобалізації : монографія / за ред. Ю. І. Пилипенка, Е. В. Прушківської. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – С.169-184;
 5. Сарнацький О. П. Міжнародні відносини та світова політика (пер. пол. ХVII ст. – 1918 р.) [Текст]: навч. посіб. / О. П. Сарнацький. – Запоріжжя: «Інтер-М», 2015. – 397 с.;
 6. Гамов М. С. Ринок цінних паперів та механізми функціонування світових фондових бірж [Текст]: навч. посіб. / М. С. Гамов, А. І. Мелещенко. – Запоріжжя, ЗНТУ. – 2014. – 144 с.;
 7. Термінологічний українсько-російсько-англійський словник-довідник фінансиста-міжнародника [Текст]: навч. посіб. / М. С. Гамов, А. О. Єгоров, Т.С. Павлюк та ін. – Запоріжжя, ТОВ НВК «Інтер-М», 2012. – 257 с.;
 8. Гамов М. С. Регіональна конкурентоспроможність економіки України [Текст]: навч. посіб / М. С. Гамов, О. І. Шнирков. – Запоріжжя, ЗНТУ, 2011. – 292 с.;
 9. Термінологічний українсько-російсько-англійський словник-довідник економіста-міжнародника [Текст]: навч. посіб./ М. С. Гамов, А. О. Єгоров, Т. С. Павлюк та ін. – Запоріжжя, ТОВ НВК «Інтер-М», 2011. – 361 с.;
 
Викладачі кафедри також приймали участь у написанні окремих глав у підручниках та навчальних посібниках, створених у співробітництві зі вченими та викладачами інших університетів, зокрема:
 1. Корольков В. В. Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво [Текст] / В. В. Корольков, П. В. Гудзь // Міжнародні економічні відносини: навч. посіб. / Н. М. Антофій, О. В. Булюк, С. В. Фомішин; за ред. Фомішина С. В. – Херсон : Олді-плюс, 2013– С. 256-281;
 2. Єгоров А. О. Сучасні тенденції розвитку світового господарства [Текст] / А.О. Єгоров А. О., В.В. Петлюченко, В.М. Данілін // Міжнародні економічні відносини: навч. посіб. / Н. М. Антофій, О. В. Булюк, С. В. Фомішин та ін.; за ред. Фомішина С. В. – Херсон : Олді-плюс, 2013 – С. 29-78;
 3. Гамов М. С. Основні регіони міжнародної економіки [Текст] / М. С. Гамов, А. О. Єгоров, М. В. Гудзь // Міжнародна економіка: навч. посіб. / С. В. Фомішин, А. В. Рибчук, А. П. Румянцев, П. В. Гудзь та ін.; За ред. С. В. Фомішина – Львів: Новий Світ-2000, 2011.- С. 54-81.
 

Документи

Global Finance

На кафедрі «Міжнародні економічні відносини» протягом 2009-2021 рр. були успішно виконані наступні держбюджетні науково-дослідні роботи на замовлення Міністерства освіти та науки України:

 • НДР №06015 «Розробка методів підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємств Запорізького регіону» (№ держреєстрації 0115U004683);
 • НДР №06019 «Регіональні аспекти потенціалу соціалізації економіки України в умовах сучасних міжнародних інтеграційних процесів» (№ держреєстрації 0109U007677);
 • НДР №06012 «Інвестиційні та інноваційні чинники потенціалу соціалізації регіонів України в умовах глобалізації та міжнародних інтеграційних процесів» (№ держреєстрації 0112U005357).

У 2018 році кафедра міжнародних економічних відносин провела державну реєстрацію і розпочала виконання нової НДР №06018 «Дослідження глобальних трендів світової економіки та визначення напрямів розвитку національного та регіонального бізнесу».

 1. Антонюк, К.І. Забезпечення безпеки споживання в Україні в процесі євроінтеграції: теоретико-методологічні основи та прикладні аспекти: монографія / К.І. Антонюк. – Запоріжжя : ФОП Мокшанов В.В., 2020. – 450 с.;
 2. Термінологічний українсько-англійський словник-довідник економіста-міжнародника [Текст]: навч. посіб. / Прушківська Е. В., Кулабнєва О. А., Лазнева І.О., Мелещенко А. І. [та інш.]. - 2-е вид., доп. і перероб. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. - 264 с.;
 3. Прушківська, Е.В. Методичні підходи до оцінки рівня диверсифікації економіки регіону в умовах глобалізації [Текст] / Е.В. Прушківська // Теоретико-методологічні аспекти розвитку сучасної економічної системи України в умовах глобалізації : монографія / за ред. Ю.І. Пилипенка, Е.В. Прушківської. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – С. 195-206;
 4. Черномаз, К.Г.Сучасні тенденції та фактори розвитку АПК України в інтеграційних умовах /К.Г. Черномаз// Теоретико-методологічні аспекти розвитку сучасної економічної системи України в умовах глобалізації : монографія / за ред. Ю. І. Пилипенка, Е. В. Прушківської. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – C.221-238;
 5. Мелещенко, А.І. Вплив міжнародного руху капіталу в умовах світової фінансової кризи та закономірності розвитку економічної системи України [Текст]/А.І. Мелещенко // Теоретико-методологічні аспекти розвитку сучасної економічної системи України в умовах глобалізації : монографія / за ред. Ю. І. Пилипенка, Е. В. Прушківської. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – С.169-184;
 6. Сарнацький О. П. Міжнародні відносини та світова політика (пер. пол. ХVII ст. – 1918 р.) [Текст]: навч. посіб. / О. П. Сарнацький. – Запоріжжя: «Інтер-М», 2015. – 397 с.;
 7. Гамов М. С. Ринок цінних паперів та механізми функціонування світових фондових бірж [Текст]: навч. посіб. / М. С. Гамов, А. І. Мелещенко. – Запоріжжя, ЗНТУ. – 2014. – 144 с.;
 8. Термінологічний українсько-російсько-англійський словник-довідник фінансиста-міжнародника [Текст]: навч. посіб. / М. С. Гамов, А. О. Єгоров, Т.С. Павлюк та ін. – Запоріжжя, ТОВ НВК «Інтер-М», 2012. – 257 с.;
 9. Гамов М. С. Регіональна конкурентоспроможність економіки України [Текст]: навч. посіб / М. С. Гамов, О. І. Шнирков. – Запоріжжя, ЗНТУ, 2011. – 292 с.;
 10. Термінологічний українсько-російсько-англійський словник-довідник економіста-міжнародника [Текст]: Навч. посіб./ М. С. Гамов, А. О. Єгоров, Т. С. Павлюк та ін. – Запоріжжя, ТОВ НВК «Інтер-М», 2011. – 361 с.;
 11. Регіональна економічна політика Європейського Союзу: досвід для України [Текст]: монографія / М. С. Гамов, А. О. Єгоров, Г. Л. Кладова та ін. – Запоріжжя, ЗНТУ, 2010. – 192 с.
 
Список наукових публікацій за попередні роки: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012
 
 
2021 рік
 
Всього: 13
- з них за авторством молодих учених 1
 
По категоріях
 
У зарубіжних виданнях:
 
Всього: 3
- з них за авторством молодих учених 0
 1. Antoniuk, K. Analysis of consumption and its safety in the process of sustainable development: a regional aspect [Text] / K. Antoniuk, A. Mokiy, D. Antoniuk // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. – 2020. – Т. 90. – Nr. 3. – P. 79–91;
 2. Antoniuk, K. Ukraine’s foreign trade with the EU from the perspective of consumption security [Text] / K. Antoniuk, A. Mokiy, D. Antoniuk // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. – 2021. – Т. 92. – Nr. 1. – P. 51–59;
 3. Antoniuk, K. SMART-specialization of the region and subregion as a tool to ensure consumption safety [Text] / K. Antoniuk, A. Mokiy, D. Antoniuk // Zeszyty Naukowe Politechniki Czestochowskiej. – 2021. – Nr. 43. – P. 7–15.

У фахових виданнях:

Всього: 10
- з них за авторством молодих учених 1
 1. Лазнева, І.О. Міжнародні бізнес-стратегії в умовах цифровізації економіки [Текст] / І.О. Лазнева, А.В. Переверзєва, Ю.В. Некрасов // Бізнес-навігатор. - №4 (65). - 2021. - С.23-27;
 2. Лазнева, І.О. Аналіз економічних ризиків діяльності фірми на міжнародному ринку [Текст] / І.О. Лазнева, А.В. Переверзєва // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер. “Економічні науки”. - 2021. – № 2 (103). - С. 87-91;
 3. Прушківська, Е.В. Цінності як основа корпоративної культури [Текст] / В.Г. Прушківський, Е.В. Прушківська, В.А. Литовка //Економічний вісник Дніпровської політехніки. - 2021. – № 1 (73). - С. 45-54;
 4. Козицька, Г.В. Розвиток міжнародної електронної торгівлі в умовах діджиталізації економіки [Текст] / Г.В. Козицька // Економічний вісник Дніпровської політехніки. - 2021. - №.2.(74). - С. 103-114;
 5. Прушківська, Е.В. Вплив глобальних проблем людства на розвиток міжнародного бізнесу [Електронний ресурс] / Е.В. Прушківська, А.К. Щербанюк // «Modern Economics». - 2021. – № 27. - С. 140-144. - Режим доступу: https://modecon.mnau.edu.ua/issue-27-2021/;
 6. Ситников, М.М. Розвиток інвестиційно-інноваційного потенціалу Запорізького регіону в умовах Євроінтеграції [Текст] / А.І. Мелещенко, М.М. Ситников // Економічні студії. - 2020. - №4(30). - С. 88-96;
 7. Antoniuk, K. Ensuring of Consumer Choice Ecologization on the Basis of Consumption Safety: International Experience for Ukraine [Electronic resource] / K. Antoniuk, A. Mokiy, M. Pikh, L. Bukharina, D. Antoniuk // SHS Web of Conferences. EDP Science. – 2021. – V. 100. – P. 1-8 URL: https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/pdf/2021/11/shsconf_isc...
 8. Антонюк, К. І. Інституціональне убезпечення споживання на ринках країн-членів ЄС [Текст] / К.І. Антонюк, Д.А. Антонюк, А.І. Мокій // Економічний вісник Дніпровської політехніки. – 2021. – № 2 (74). – С. 92–102;
 9. Антонюк, К. І. Моделювання мультиагентської взаємодії в убезпеченні споживання в умовах інституціональної нестабільності [Текст] / К.І. Антонюк, Д.А. Антонюк, А.І. Мокій // Економіка України. – 2021. – № 8 (717). –С. 3–4;
 10. Antoniuk, K. Implementation of sustainable development principles in enterprises in the context of consumption safety [Text] / K. Antoniuk, A. Mokiy, L. Bukharina, D. Antoniuk // Management and Entrepreneurship: Trends of Development. – 2021. – V. 3. – Vyp. 17. – P. 8–17.

У нефахових виданнях:

Всього: 0
- з них за авторством молодих учених 0

 

За авторством та співавторством студентів:

Всього: 2
- з них за авторством молодих учених 0
 1. Лазнева, І.О. Міжнародні бізнес-стратегії в умовах цифровізації економіки [Текст] / І.О. Лазнева, А.В. Переверзєва, Ю.В. Некрасов // Бізнес-навігатор. - №4 (65). - 2021. - С.23-27;
 2. Прушківська, Е.В. Вплив глобальних проблем людства на розвиток міжнародного бізнесу [Електронний ресурс] / Е.В. Прушківська, А.К. Щербанюк // «Modern Economics». - 2021. – № 27. - С. 140-144. - Режим доступу: https://modecon.mnau.edu.ua/issue-27-2021/.

Конференція!

Тези доповідей на конференціях за попередні роки: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012

 

2021 рік

Всього: 41
- з них за авторством молодих учених 2
 1. Прушківська, Е.В. Розвиток малого та середнього бізнесу в країнах ЄС: досвід для України / [Текст] /Е.В. Прушківська, І.О. Лазнева, А.Д. Чарієв // Угода про асоціацію з ЄС як інструмент забезпечення стійкості економіки України : міжн. наук.-практ. конф. (25-26 листопада 2021 р. , м. Київ) : матер. конф. - Київ, 2021. – укр., англ., рос.;
 2. Прушківська, Е.В. Проблеми зайнятості молоді в країнах ЄС та «Lockdown generation» [Текст] / Е.В. Прушківська // Regional Policy in the Post-Pandemic Europe: Collection of abstracts for the 1st International Discussion Platform within the framework of the EU Jean Monnet Project 612067-ERR-1-2019-1-UA-EPPJMO-MODULE “European Regional Policy: Balance of Local, National and Pan-European Interests”. (22 April, 2021, Ternopil): матер. дискус. платф. - Тернопіль, 2021. - С.29 - 32. - англ., укр.;
 3. Лазнева, І.О. Креативні індустрії в сфері міжнародного бізнесу [Текст] / І.О. Лазнева, Д.І. Фостащенко // Проблеми та перспективи впровадження європейського досвіду диверсифікації сільського туризму в Україні на засадах креативності та збалансованості : І міжн. наук.-практ. конф.  (15–16 вересня 2021 р., м. Запоріжжя) : зб. Матер. - Запоріжжя : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – укр., англ., рос.;
 4. Лазнева, І.О. Вплив культури на формування бізнес-стратегії у процесі інтернаціоналізації компаній [Електронний ресурс] / І.О. Лазнева, Н.С. Венгерська, Д.І. Фостащенко // Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір : ІІІ міжн. наук.-практ. конф. (12–13 жовтня 2021 р. , м. Запоріжжя) : матер. конф. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. Екрана. - С. 128-130. – укр., англ., рос.;
 5. Козицька, Г.В. Особливості інвестиційного розвитку Запорізької області в умовах євроінтеграції [Електронний ресурс] / Г.В. Козицька, Ю.О. Войцеховський // Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір : ІІІ міжн. наук.-практ. конф. (12–13 жовтня 2021 р. , м. Запоріжжя) : матер. конф. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 1 електрон. опт. Диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. Екрана. - С. 116 - 119. – укр., англ., рос.;
 6. Козицька, Г.В. Моделі лідерства та стилі керівництва в міжнародному бізнесі / [Електронний ресурс] / Г.В. Козицька, К.С. Кононенко // Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір : ІІІ міжн. наук.-практ. конф. (12–13 жовтня 2021 р. , м. Запоріжжя) : матер. конф. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 1 електрон. опт. Диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. Екрана. - С. 119 - 121. – укр., англ., рос.;
 7. Козицька, Г.В. Глобальний вимір інклюзивного розвитку економіки [Електронний ресурс] / Г.В. Козицька, Р.А. Мелещенко // Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір : ІІІ міжн. наук.-практ. конф. (12–13 жовтня 2021 р. , м. Запоріжжя) : матер. конф. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 1 електрон. опт. Диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. Екрана. - С. 121 - 123. – укр., англ., рос.;
 8. Козицька, Г.В. Діджиталізація економіки як вектор сучасного розвитку світового господарства [Електронний ресурс] / Г.В. Козицька, Р.С. Коцюба // Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір : ІІІ міжн. наук.-практ. конф. (12–13 жовтня 2021 р. , м. Запоріжжя) : матер. конф. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 1 електрон. опт. Диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. Екрана. - С. 377 - 379. – укр., англ., рос.;
 9. Козицька, Г.В. «Зелений» енергетичний перехід як спосіб повернення здорового глузду в економіку України [Електронний ресурс] / Г.В. Козицька, Є.В. Коваленко // Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір : ІІІ міжн. наук.-практ. конф. (12–13 жовтня 2021 р. , м. Запоріжжя) : матер. конф. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 1 електрон. опт. Диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. Екрана. - С. 380-382. – укр., англ., рос.;
 10. Козицька, Г.В. «Капіталізм стейкхолдерів» як економічна модель майбутнього [Електронний ресурс] / Г.В. Козицька, І.С. Стріжко // Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір : ІІІ міжн. наук.-практ. конф. (12–13 жовтня 2021 р. , м. Запоріжжя) : матер. конф. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 1 електрон. опт. Диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. Екрана. - С. 383 - 385. – укр., англ., рос.;
 11. Ситников, М.М. Інноваційно-іклюзивний розвиток регіонів, як важель зростання соціально-економічного рівня населення [Електронний ресурс] / М.М. Ситников, Т.М. Ситникова // Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір : ІІІ міжн. наук.-практ. конф. (12–13 жовтня 2021 р. , м. Запоріжжя) : матер. конф. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 1 електрон. опт. Диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. Екрана. - С. 153-156. – укр., англ., рос.;
 12. Прушківська, Е.В. Модифікація структури зайнятості в умовах глобальної пандемії COVID-19 [Текст] / Е.В. Прушківська, А.М. Ткачук // Сучасні тенденції та суперечності розвитку світової економіки та міжнародного бізнесу: міжн. форум (29 жовтня 2021 р., м. Київ): матер. міжнар. форум. - Київ, 2021. - С. 97 - 102. - англ., укр.;
 13. Прушківська, Е.В. Цифрова торгівля та електронна комерція: сприяння інклюзивному зростанню [Електронний ресурс] / Е.В. Прушківська, А.К. Щербанюк // Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір : ІІІ міжн. наук.-практ. конф. (12–13 жовтня 2021 р. , м. Запоріжжя) : матер. конф. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 1 електрон. опт. Диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. Екрана. - С. 146-148. – укр., англ., рос.;
 14. Prushkivska, E.V. Development of entrepreneurship in the context of globalization [Електронний ресурс] / E. V. Prushkivska, E.V.Kovalenko // Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір : ІІІ міжн. наук.-практ. конф. (12–13 жовтня 2021 р. , м. Запоріжжя) : матер. конф. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 1 електрон. опт. Диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. Екрана. - С. 178-180. – укр., англ., рос.;
 15. Прушківська, Е.В. Європейські практики підтримки розвитку малого і середнього бізнесу в країнах Європейського Союзу [Текст] / Е.В. Прушківська, І.О. Лазнева, А.Д.Чарієв // Results of modern scientific research and development: ІХ міжн. наук.-практ. конф., (November 14-16, 2021, Madrid): матер. Конф. – Madrid: Barca Academy Publishing, 2021. - С.501-504. - укр., анг., рос.;
 16. Прушківська, Е.В. Міжнародний досвід організації системи охорони здоров’я в країнах Європейського Союзу [Текст] / Е.В. Прушківська, Т.М. Ромальо Роке // Угода про асоціацію з ЄС як інструмент забезпечення стійкості економіки України : міжн. наук.-практ. Конф., (25-26 листопада 2021 р., Київ): матер. конф. – Київ, 2021. - укр., анг., рос.;
 17. Прушківська, Е.В. Глобальні виклики та тенденції зайнятості молоді в ЄС та Україні [Текст] / Е.В. Прушківська, М.О. Дворнік// Угода про асоціацію з ЄС як інструмент забезпечення стійкості економіки України : міжн. наук.-практ. Конф., (25-26 листопада 2021 р., Київ): матер. конф. – Київ, 2021. - укр., анг., рос.;
 18. Лазнева, І. О. Вплив цифровізації економіки на міжнародний бізнес [Електронний ресурс] / І.О. Лазнева, А.В. Переверзєва, Ю.В. Некрасов // International scientific innovations in human life : proceedings of the 1st International scientific and practical conference (28-30 July, 2021, Manchester). - Manchester: Cognum Publishing House, 2021. - C. 289-293. URL: https://sci-conf.com.ua/i-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konfere...
 19. Лазнева, І.О. Стратегія вибору зарубіжних ринків [Електронний ресурс] / І.О. Лазнева, А.В. Переверзєва, Ю.М. Мешавех // Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects : proceedings of the 2nd International scientific and practical conference (1-3 August, 2021, Berlin). - Berlin: MDPC Publishing, 2021. - C. 367-370. URL: https://sci-conf.com.ua/ii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konfer...
 20. Лазнева, І. О. Аналіз економічних ризиків у міжнародному бізнесі [Електронний ресурс] / І.О. Лазнева // Modern science: innovations and prospects : proceedings of the 1st International scientific and practical conference (10-12 October, 2021, Stockholm). - Stockholm: SSPG Publish, 2021. - C. 478-482. URL: https://sci-conf.com.ua/i-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konfere...
 21. Антонюк, К. І. Роль здорового глузду в убезпеченні споживання [Електронний ресурс] / К.І. Антонюк, Я.В. Манченко, А.А. Робоча // Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір : ІІІ міжн. наук.-практ. конф. (12–13 жовтня 2021 р. , м. Запоріжжя) : матер. конф. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 1 електрон. опт. Диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. Екрана. - С. 364-366. – укр., англ., рос.;
 22. Антонюк, К. І. Загрози та перспективи розвитку економіки України [Електронний ресурс] / К.І. Антонюк, А.К. Щербанюк // Тиждень науки-2021. Гуманітарний факультет : тези доповідей науково-практичної конференції (19–23 квітня 2021 р., м. Запоріжжя) / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. Дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – С. 19–21. - англ., укр., нім.;
 23. Антонюк, К. І. Інноваційна структура української економіки: проблеми та завдання розвитку [Електронний ресурс] / К.І. Антонюк, Ю.О. Войцеховський //Тиждень науки-2021. Гуманітарний факультет : тези доповідей науково-практичної конференції (19–23 квітня 2021 р., м. Запоріжжя) / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. Дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – С. 21-24. - англ., укр., нім.;
 24. Антонюк, К. І. Вплив цифрової економіки на модель поведінки споживача [Електронний ресурс] / К.І. Антонюк, А.А. Бондарєв, І.Г. Болгов // Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір : ІІІ міжн. наук.-практ. конф. (12–13 жовтня 2021 р. , м. Запоріжжя) : матер. конф. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 1 електрон. опт. Диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. Екрана. - С. 357-359. – укр., англ., рос.;
 25. Антонюк, К. І. Особливості конкурентного ціноутворення на світовому ринку в умовах пандемії [Електронний ресурс] / К.І. Антонюк, К.І. Васильченко, С.А. Міщенко // Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір : ІІІ міжн. наук.-практ. конф. (12–13 жовтня 2021 р. , м. Запоріжжя) : матер. конф. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 1 електрон. опт. Диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. Екрана. - С. 83-85. – укр., англ., рос.;
 26. Антонюк, К. І. Інноваційна корпоративна культура міжнародних компаній [Електронний ресурс] / К.І. Антонюк, Н.С. Венгерська, Я.С. Олійніченко // Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір : ІІІ міжн. наук.-практ. конф. (12–13 жовтня 2021 р. , м. Запоріжжя) : матер. конф. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 1 електрон. опт. Диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. Екрана. - С. 86-88. – укр., англ., рос.;
 27. Антонюк, К. І. Розвиток стратегій міжнародних компаній під впливом соціокультурних чинників [Електронний ресурс] / К.І. Антонюк, Н.С. Венгерська, А.А. Агарков // Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір : ІІІ міжн. наук.-практ. конф. (12–13 жовтня 2021 р. , м. Запоріжжя) : матер. конф. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 1 електрон. опт. Диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. Екрана. - С. 359-361. – укр., англ., рос.;
 28. Антонюк, К. І. Здоровий глузд як інструмент запобігання деструктивному впливу маркетингу на поведінку споживачів [Електронний ресурс] / К.І. Антонюк, А.Г. Гордієнко, А.К. Ніколаєва // Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір : ІІІ міжн. наук.-практ. конф. (12–13 жовтня 2021 р. , м. Запоріжжя) : матер. конф. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 1 електрон. опт. Диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. Екрана. - С. 361-363. – укр., англ., рос.;
 29. Антонюк, К. І. Трансформація сутності міжнародного бізнесу в умовах світових глобалізаційних процесів [Електронний ресурс] / К.І. Антонюк, К.С. Карпович, М.М. Кирилов // Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір : ІІІ міжн. наук.-практ. конф. (12–13 жовтня 2021 р. , м. Запоріжжя) : матер. конф. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 1 електрон. опт. Диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. Екрана. - С. 88-91. – укр., англ., рос.;
 30. Антонюк, К. І. Місце здорового глузду в зміні міграційних потоків в умовах глобальної невизначеності [Електронний ресурс] / К.І. Антонюк, Є.В. Коваленко, А.Ю. Потяркіна // Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір : ІІІ міжн. наук.-практ. конф. (12–13 жовтня 2021 р. , м. Запоріжжя) : матер. конф. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 1 електрон. опт. Диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. Екрана. - С. 367-369. – укр., англ., рос.;
 31. Антонюк, К. І. Вдосконалення фіскальної політики: зарубіжний досвід для України [Електронний ресурс] / К.І. Антонюк, Р.А. Мелещенко, А.В. Таратута // Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір : ІІІ міжн. наук.-практ. конф. (12–13 жовтня 2021 р. , м. Запоріжжя) : матер. конф. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 1 електрон. опт. Диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. Екрана. - С. 91-93. – укр., англ., рос.;
 32. Антонюк, К. І. Проблеми сучасного розвитку вільної торгівлі [Електронний ресурс] / К.І. Антонюк, А.А. Фєногєнов, Б.Р. Іванов // Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір : ІІІ міжн. наук.-практ. конф. (12–13 жовтня 2021 р. , м. Запоріжжя) : матер. конф. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 1 електрон. опт. Диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. Екрана. - С. 93-95. – укр., англ., рос.;
 33. Лазнева, І.О. Вплив цифрової зрілості на формування міжнародної бізнес-стратегії [Електронний ресурс] / І.О. Лазнева, Ю.В. Некрасов // Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір : ІІІ міжн. наук.-практ. конф. (12–13 жовтня 2021 р. , м. Запоріжжя) : матер. конф. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 1 електрон. опт. Диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. Екрана. - С. 130-132. – укр., англ., рос.;
 34. Лазнева, І.О. Вплив індустрії 4.0 на розвиток міжнародного бізнесу [Електронний ресурс] / І.О. Лазнева, М.І. Ткаченко // Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір : ІІІ міжн. наук.-практ. конф. (12–13 жовтня 2021 р. , м. Запоріжжя) : матер. конф. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 1 електрон. опт. Диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. Екрана. - С. 132-135. – укр., англ., рос.;
 35. Прушківська, Е.В. Інноваційна складова управління персоналом металургійних підприємств в умовах сталого розвитку [Електронний ресурс] / Е.В. Прушківська, В.А. Литовка // Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір : ІІІ міжн. наук.-практ. конф. (12–13 жовтня 2021 р. , м. Запоріжжя) : матер. конф. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 1 електрон. опт. Диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. Екрана. - С. 146-148. – укр., англ., рос.;
 36. Lazneva, I.O. The analysis of macroeconomic risks of Brazil [Електронний ресурс] / I.O. Lazneva // Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір : ІІІ міжн. наук.-практ. конф. (12–13 жовтня 2021 р. , м. Запоріжжя) : матер. конф. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 1 електрон. опт. Диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. Екрана. - С. 172-175. – укр., англ., рос.;
 37. Антонюк, К. І. Методологічні засади дослідження та забезпечення безпеки споживання в Україні в умовах євроінтеграції [Текст] / К.І. Антонюк, Д.А. Антонюк, А.І. Мокій // Глобальна безпека та асиметричність світового господарства в умовах нестабільного розвитку економічних систем: матеріали науково-практичної інтернет-конференції (12 травня 2021 р., м. Кропивницький) / упоряд. І. М. Миценко. - Кропивницький : ЦНТУ, 2021. – С. 28–31. - укр., рос., англ.;
 38. Антонюк, К. І. Мультиагентська взаємодія учасників процесу убезпечення споживання [Текст] / К.І. Антонюк, Д.А. Антонюк, А.І. Мокій // Трансформація функцій держави в умовах глобалізації : збірник тез доповідей міжнародної дискусійної платформи (19 травня 2021 р., м. Київ). - Київ: НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – 2021. – С. 61–64. - укр., рос., англ.;
 39. Antoniuk, K. Consumption safety as an imperative for sustainable development: a regional aspect [Text] / K. Antoniuk, D. Antoniuk // Regional Policy in the Post-Pandemic Europe: Collection of abstracts for the 1st International Discussion Platform within the framework of the EU Jean Monnet Project 612067-ERR-1-2019-1-UA-EPPJMO-MODULE “European Regional Policy: Balance of Local, National and Pan-European Interests”. (22 April, 2021, Ternopil): матер. дискус. платф. - Тернопіль, 2021. - С. 54-57. - англ., укр.;
 40. Антонюк, К. І. Стійке виробництво як передумова розвитку агробізнесу України [Текст] / К.І. Антонюк // Підприємництво в аграрній сфері: глобальні виклики та ефективний менеджмент : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (9–11 лютого 2021 р., м. Запоріжжя). – Запоріжжя : ЗНУ, 2021. – С. 27–30. - укр., рос., англ.;
 41. Антонюк, К. І. Конкурентні стратегії безпеки розвитку України в умовах інституціональної нестабільності та викликів глобального середовища [Електронний ресурс] / К.І. Антонюк, О.І. Іляш, М.І. Флейчук, А.І. Мокій // Розвиток в Україні досліджень в галузі міжнародної економіки : збірник наукових тез доповідей дискусійної платформи (28 вересня 2021 р., м. Київ). - Київ: НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – Електрон. дані. – Київ, 2021. – С. 41–46. URL: http://ief.org.ua/docs/scc/20.pdf. - укр., рос., англ.

Наукові роботи студентів!

Наукові роботи студентів кафедри міжнародних економічних відносин за  2015-2018  роки

 

2019 рік

 

Кількість студентів, які брали участь у НДРС у 2019 році – 51;

Загальна кількість студентів денної форми навчання, станом на 1 жовтня – 52;

У 2019 році відбулася олімпіада з дисципліни « Міжнародні економічні відносини». В ній брали участь наступні студенти:

Варфоломєєва Мар'яна Сергіївна, Васильченко Катерина Іванівна, Гавриленко Валерій Геннадійович , Галушка Юлія Романівна, Деркач Богдан Олександрович, Коваленко Єлизавета Віталіївна, Кудра Аліна Олексіївна, Лебединська Анастасія Володимирівна, Медвідь Олександр Григорович, Мелещенко Роман Анатолійович, Мінаков Олександр Сергійович, Москальова Анастасія Максимівна, Недбас Олександр Ігорович, Пятенко Алла Геннадіївна, Рибак Дарина Артемівна, Рибак Талія Олександрівна, Сатаєв Денис Рамільович, Синенко Яна Сергіївна, Ставицький Володимир Тихонович, Чемрук Олександра Едуардівна, Чубарова Яна Олександрівна, Школова Анна Сергіївна, Борисенко Юрій Юрійович , Глазунова Софія Вадимівна, Коркішко Артем Русланович, Макарова Валерія Дмитрівна, Некрасов Юрій Вадимович, Ткаченко Марк Іванович.

Багато студентів у 2019 році приймало участь у конференціях:

Антоненко Марія Володимирівна, Бондаренко Микита Юрійович, Буднік Алевтина Ігорівна, Буюкян Артур Рубенович, Горбаньов Богдан Сергійович, Гордик Марина Олександрівна, Грес Філіп Костянтинович, Данильченко Дмитро Євгенович, Діденко Марія Вадимівна, Долгополова Марія Віталіївна, Єфімова Маргарита Олегівна, Зубець Карина Сергіївна, Кайбулаєва Анастасія Анатоліївна, Калачова Катерина Олегівна, Капленко Віталій Вікторович, Коропець Юлія Олександрівна, Кулак Анастасія Сергіївна, Лежнюк Вікторія Вікторівна, Пархонюк Роман Андрійович, Подолян Юлія Олександрівна, Райкевич Єлизавета Андріївна, Страхова Катерина Андріївна, Шершньов Юрій Димитрійович, Лещенко Ірина Анатоліївна.

Багато студентів брало участь у роботі наукових гуртків.

Науковий гурток «Проблеми українського бізнесу в умовах євроінтеграції» - керівник доц. Ситников М.М. - Група ГФ-218: Гостіщева Каріна Віталіївна, Дереза Аліна Юріївна, Караулова Дар'я Олексіївна, Коржова Людмила Сергіївна, Лєбедєв Віталій Денисович, Ліпара Віталій Романович, Росеро Санчес Саул Рікардо, Соболь Юлія Олександрівна, Солонський Данило Владиславович, Тимофіїва Дар'я Сергіївна, Харламова Єва Валеріївна, Швапко Артем Дмитрович; Група ГФ-217: Недбас Олександр Ігорович, Пятенко Алла Геннадіївна, Рибак Дарина Артемівна, Рибак Талія Олександрівна, Сатаєв Денис Рамільович, Синенко Яна Сергіївна.

Науковий гурток «Проблеми інтернаціоналізації галузей світової економіки та світових фінансових ринків в умовах глобалізації» - керівник доц. Мелещенко А.І. - Корчебний Роман Сергіевіч ГФ-215, Дворник Максим Олександрович ГФ-215, Кузьменко Юлія Миколаївна ГФ-215, Мелещенко Роман Анатолійович ГФ-217, Медвідь Олександр Сергійович ГФ-217, Ткаченко Марк Іванович ГФ-216, Борисенко Юрій Юрійович ГФ-216, Малов Владислав Віталійович ГФ-215, Бондаренко Микита Юрійович ГФ-218, Буднік Алевтина Ігорівна ГФ-218, Буюкян Артур Рубенович ГФ-218, Горбаньов Богдан Сергійович ГФ-218.

Науковий гурток «Актуальні проблеми міжнародних економічних відносин» - керівник проф. Сарнацький О.П. - Група ГФ-219: Гнатенко Сніжана Олексіївна, Гончаренко Анастасія Романівна, Дворнік Максим Олександрович, Земляной Артем Олександрович, Копоть Ілля Сергійович, Корчебний Роман Сергійович, Кузьменко Юлія Миколаївна, Малов Владислав Віталійович, Петрухно Єгор Анатолійович, Савенко Олена Олексіївна, Хохлова Тетяна Миколаївна.

Проблемна група «Аспекти розвитку міжнародного бізнесу в умовах транснаціоналізації економіки» - керівник доц. Лазнева І.О. - ГФ-216: Борисенко Юрій Юрійович, Глазунова Софія Вадимівна, Коркішко Артем Русланович, Макарова Валерія Дмитрівна, Мешавех Лєіс Мохаммадович, Некрасов Юрій Вадимович, Ткаченко Марк Іванович; ГФ-217: Коваленко Єлізавета Віталіївна, Мелещенко Роман Анатолійович, Мінаков Олександр Сергійович, Москальова Анастасія Максимівна, Недбас Олександр Ігорович, Пятенко Алла Геннадіївна, Рибак Дарина Артемівна, Рибак Талія Олександрівна, Сатаєв Денис Рамільович, Синенко Яна Сергіївна.

Кількість наукових публікацій студентів (статей, тез доповідей): у співавторстві - 34, самостійних - 9.

Кількість студентів, які брали участь в наукових конференціях: - 32, міжнародних - 25, всеукраїнських – 7, «Тиждень науки» НУ «Запорізька політехніка» - 16, «Круглий стіл» -15.

Кількість студентів, які брали участь в олімпіадах: вузівський етап олімпіади – 28.

Кількість студентів, які брали участь у конкурсах на кращу студентську наукову роботу: вузівський – 3, облдержадміністрації – 2, всеукраїнський – 4.

Результати - дипломи, грамоти (кількість з позначенням рангу конкурсу):

Переможець конкурсу КНУ ім. Т.Г. Шевченка - Коваленко Єлізавета Віталіївна, гр.ГФ-217;

Грамота Облждержадміністрації - Коваленко Єлізаветі Віталіївни, ст .гр. ГФ-217 - керівник проф., д.е.н. Прушківська Є.В.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИДАВНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ ЗА 2019 рік

Pух прямих іноземних інвестицій, як конкурентна стратегія азіатських банків в умовах глобалізації - Полівода О.В. гр . ГФ-214 - Young 61 (9) – Copernikus;

Імпорт металопродукції до України та конкурентні переваги українських виробників на національному та глобальному ринках - Коломоец Катерина Вікторовна - гр. ГФ-214 - Молодий вчений – Copernikus;

Залучення світового досвіду для підвищення ефективності економічного розвитку України - Калачова Катерина Олегівна - гр. ГФ-218 - Молодий вчений – Copernikus;

Теоретичні та практичні аспекти розвитку креативного бізнесу в Україні - Буднік Алевтина Ігоревна - гр. ГФ-218 - Інфраструктура ринка – Copernikus;

Галузевий аналіз сучасних тенденцій світових процесів злиття та поглинання - Подолян Юлія Олександрівна - Наук. вісник Ужгородського нац. Університету – Copernikus;

Розвиток електронної торгівлі у структурі інформаційної економіки України - Долглполова Марія Вікторівна - Інфраструктура ринку - Copernikus;

Особливості розвитку високотехнологічного експорту підприємств України - Буюкян Артур Рубенович – гр. ГФ-218 - Економічний вісник Національного гірничого університету - Copernikus, Google Scholar.;

2021 рік

 1. Лазнева, І.О. Міжнародні бізнес-стратегії в умовах цифровізації економіки [Текст] / І.О. Лазнева, А.В. Переверзєва, Ю.В. Некрасов // Бізнес-навігатор. - №4 (65). - 2021. - С.23-27.
 2. Прушківська, Е.В. Вплив глобальних проблем людства на розвиток міжнародного бізнесу [Електронний ресурс] / Е.В. Прушківська, А.К. Щербанюк // «Modern Economics». - 2021. – № 27. - С. 140-144. - Режим доступу: https://modecon.mnau.edu.ua/issue-27-2021/.

2020 рік

 1. Прушківська, Е.В. Інноваційні стратегії розвитку міжнародних компаній в умовах глобалізації [Текст] / Е.В. Прушківська, К.О. Авраменко // Економічний вісник Національного гірничого університету. - 2020. - №.4.(72). - С. 46-51.
 2. Прушківська, Е.В. Причини та наслідки решорингу у світовому господарстві [Текст] / Е.В. Прушківська, Р.С. Корчебний// Електронний науковий журнал «Східна Європа: економіка, бізнес та управління». - 2020. №4 (27).
 3. Прушківська, Е.В. Організаційно-економічний механізм урегулювання екологічних конфліктів в умовах глобалізації [Текст] / Е.В. Прушківська, Н.С. Венгерська, Ю.М. Кузьменко //Електронний науковий журнал «Приазовський економічний вісник». - 2020. - Вип. № 5 (22). - С. 128 -135.
 4. Лазнева, І.О. Світова практика застосування інструментарію інтернет-маркетингу на ринках В2В [Текст] /І.О. Лазнева, С.О. Гнатенко //Наук. вісник Ужгородського національного університету. Сер. Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2020. - Вип. 32. - С. 5-9.

2019 рік

 1. Прушківська, Е.В. Особливості розвитку високотехнологічного експорту підприємств України [Текст] / Е.В. Прушківська, А.Р. Буюкян// Економічний вісник Національного гірничого університету. - 2019. - №. 3 (67). - С.36-41.
 2. Лазнева, І.О. Галузевий аналіз сучасних тенденцій світових процесів злиття та поглинання [Текст] /І.О. Лазнева, Ю.О. Подолян //Наук. вісник Ужгородського національного університету. Сер. Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2019. - Вип. 26. - Ч.2. - С. 39-43.
 3. Лазнева, І. О. Розвиток електронної торгівлі у структурі інформаційної економіки України [Текст] /І.О. Лазнева, М.В. Долгополова //Інфраструктура ринку. - 2019. - Вип. 31. - С. 31-37.
 4. Ситников, М.М. Залучення світового досвіду для підвищення ефективності економічного розвитку України [Текст] / М.М. Ситников, К.О. Калачова // Молодий вчений. - 2019. - № 11.

2018 рік

 1. Сарнацький, О.П. Бельгійське питання у зовнішній політиці Франції, Пруссії та Англії, напередодні та під час пруссько-датської війни 1864 рр. і австро-прусської війни 1866 р. [Текст] / О.П. Сарнацький, О.В. Виновець // VIRTUS: Scientific Journal. - Монреаль: CPM «ASF». - 2018. - №20. - С.120-124.
 2. Сарнацький О.П. Імміграційна політика Англії наприкінці ХХ - початку ХХІ ст.[Текст]/ О.П. Сарнацький, Ю.М. Кузьменко // VIRTUS: Scientific Journal. - Монреаль: CPM «ASF». - 2018. - №21. - С. 303-307.
 3. Сарнацький, О. П. Процеси економічної інтеграції та їх розвиток у Латинській Америці в 90-х рр. ХХ ст.[Текст]/ О.П. Сарнацький, Т.М. Хохлова // VIRTUS: Scientific Journal. - Монреаль: CPM «ASF». - 2018. №22. - С. 198-203.
 4. Прушківська, Е. В. Теоретичні аспекти інклюзивного розвитку та його роль в сучасних умовах [Текст] / Е.В. Прушківська, М.В. Дерев’ягін // Економічний вісник НГУ. - 2018. - №2(62). - С.32-41.
 5. Прушківська, Е. В. Аналіз тенденцій торговельно-економічних відносин Італії з країнами світу [Текст] / Е.В. Прушківська, І.В. Карнаух // Економічний вісник НГУ. - 2018. - №2(62). - С.79-94.
 6. Прушківська, Е. В. Основи розвитку новітніх форм міжнародного бізнесу в умовах глобалізації [Текст] / Е.В. Прушківська, К.О. Третьякова // Економічний вісник НГУ. - 2018. - №2(62). - С.119-125.
 7. Прушківська, Е.В. Тенденції розвитку національної автомобільної галузі в умовах глобалізаційних процесів [Електронне видання] / Е.В. Прушківська, О.Д. Варнавський // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. - 2018. - Вип. 3 (14). - С. 419-427.
 8. Сарнацький, О.П.Розвиток економічних інтеграційних процесів у Латинській Америці в 60-х - 80-х рр. ХХ ст. [Текст] / О.П. Сарнацький, Р.С. Корчебний // Економічний вісник НГУ. -2018. -№ 1 (61). - С. 48-54.
 9. Сарнацький, О.П.Основні напрями міжнародного науково-технічного співробітництва України та Китаю[Текст] / О.П. Сарнацький, О.Я. Семко// Приазовський економічний вісник. - 2018. -№ 5(10). - С.46-51.
 10. Сарнацький, О.П. Балтійсько-Чорноморське співробітництво як альтернативний інтеграційний напрям для України[Текст] / О.П. Сарнацький, Н.О. Мигловець// Держава та регіони. Сер. Економіка та підприємництво. - 2018. -№ 4. - С. 28-33.
 11. Сарнацький, О.П. Тенденції аграрної політики розвинутих країн світу[Текст] / О.П. Сарнацький, Н.І. Хромагіна// Приазовський економічний вісник. - 2018. -№ 5(10). - С.52-58.
 12. Лазнева, І.О. Комплексні аспекти розвитку світового ринку страхування експортних кредитів та інвестицій в сучасних умовах[Текст]/ І.О. Лазнева, Д.О. Сєдова // Наук. вісник Ужгородського національного університету. Сер. Міжнародних економічних відносин і світове господарство. - 2018. - Вип.20. - Ч.2. - С. 79-83.
 13. Лазнева, І.О. Франчайзинг як перспективна форма ведення бізнесу на страховому ринку України[Текст]/ І.О. Лазнева, Б.О. Жеронкін // Економічний вісник НГУ. - 2018. - №2(62). - С.126-134.

2017 рік

 1. Лазнева, І.О. Глобальні дисбаланси та кризові процеси у світовій фінансово-економічній системі [Текст] / І.О. Лазнева, А.О. Єгоров. Б.О. Жеронкін (ГФ-223) // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2017. – Вип. 12. – Ч.1. – С. 107-111.
 2. Прушківська, Е.В. Тенденції зовнішньоекономічної діяльності Запорізького регіону в контексті євроінтеграції [Текст] / Е.В. Прушківська, Ю.В. Шишова (ГФ-222) // Економічний вісник. – 2017. – №1(57). – С. 97 -108.
 3. Корольков, В.В. Формування стратегії розвитку проектно–конструкторського підприємства в умовах нестабільності економіки України [Електронний ресурс] / В.В. Корольков. А.В. Бренер (ФЕУ-622м) // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. – №19. – С. 144-149.
 4. Корольков, В.В. Моделювання наслідків інституційних змін в адмініструванні соціальних внесків в Україні [Текст] / В.В. Корольков, О.В. Бараннік (ФЕУ-622м) // Науковий вісник Одеського національного економічного університету. – 2017. – №9 (251). – С. 84-96.

2016 рік

 1. Мелещенко А.І., БренерА.В., Воровська К.Л. Особливості розвитку українського та міжнародного ринку недержавного пенсійного страхування в сучасних умовах. // Вісник Одеського національного університету. Том 21, випуск 4(46). Економіка - 2016. – С. 159-163.
 2. Лазнева І.О. Аналіз видів Forex-юрисдикцій у контексті необхідності регулювання ринку Forex в Україні [Електронний ресурс] / І.О. Лазнева, А.В. Бренер // Глобальні та національні проблеми економіки. - 2016. - Вип. 10. - С. 823-828.

2015 рік

 1. Вельможко П. П. Перспективи розвитку аграрного страхування в Україні [Текст] / П. П. Вельможко, І. О. Лазнева // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015.– 484 с.
 2. Бренер А. В. Структурні зрушення демографічного складу населення АР Крим [Текст] / А. В. Бренер, В. В. Корольков // Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015.– 484 с.
 3. Мигловец Н. А. Общественное мнение, как главный объектPR деятельности и способы влияния на него [Текст] / Н. А. Мигловец, І. О. Лазнева // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015.– 484 с.
 4. Водоп’янова Є. О. PR activity in the external relations: the importance and main functions / [Текст] / Є. О. Водоп’янова, І. О. Лазнева // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015.– 484 с.
 5. Цараненко Д. І. Використання PR акцій для створення іміджу компанії [Текст] / Д. І. Цараненко, І. О. Лазнева // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015.– 484 с.
 6. Гудко М. К. Конференції Ради Антанти з приводу німецьких контрибуцій на початку20-х рр. ХХ ст. [Текст] / М. К., Гудко, О. П. Сарнацький О. П. // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015.– 484 с.
 7. Цимбал Ю. О. Аналіз та оцінка перспектив розвитку транспортного ринку України: вплив угоди про асоціацію з ЄС [Текст] / Ю. О. Цимбал, Т. С. Павлюк // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практично ї конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015.– 484 с.
 8. Гаврікова А. С. Становлення інститутів тамкару і кару [Текст] / А. С. Гаврікова, О. П. Сарнацький // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015.– 484 с.

2014 рік

 1. Реутська О. Д. Векторность внешнеэкономической деятельности Запорожского региона [Текст] / О. Д. Реутська, О.О. Нечай // Агросвіт. – №10. – 2014. – С. 67-73.
 2. Мальцева Г. П. Особливості конкурентоспроможності українських товарів [Текст] / Г. П. Мальцева, О. О. Нечай // Інвестиції: практика та досвід. – 2014. - № 8. С. 117-120.
 3. Єщенко М. В. ПІІ як визначальний фактор руху капіталу в умовах світової економіки [Текст] / М. В. Єщенко, А. І. Мелещенко // Тиждень науки - 2014. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 14–18 квітня 2014 р., Т. 3 – С. 319-321.
 4. Сазонова К. Р. Аналіз світових моделей інформатизації суспільства [Текст] / К. Р. Сазонова, І. О. Лазнева // Тиждень науки - 2014. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 14–18 квітня 2014 р., Т. 3 – С. 321-323.
 5. Іванкіна Д. В. Перспективи і проблеми розвитку зовнішньоекономічних відносин підприємств Запорізького регіону [Текст] / Д. В. Іванкіна, О. О. Нечай // Тиждень науки - 2014. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 14–18 квітня 2014 р., Т. 3 – С. 332-334.
 6. Бренер А. В. Шляхи підвищення показників українського експорту [Текст] / А. В. Бренер, О. О. Нечай // Тиждень науки - 2014. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 14–18 квітня 2014 р., Т. 3 – С. 323-325.
 7. Воровська К. А. Планування діяльності промислового підприємства з урахуванням впливу зовнішніх чинників [Текст] / К. А. Воровська, О. О. Нечай // Тиждень науки - 2014. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 14–18  квітня 2014 р., Т. 3 – С. 325-327.
 8. Скворцова В.О. Аналіз зовнішньої торгівлі України з країнами ЄС / В. О. Скворцова, О. О. Нечай [Текст]// Тиждень науки - 2014. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 14–18 квітня 2014 р. Т. 3 – С. 327-328.
 9. Волчек Г. В. Тенденції розвитку зовнішньої торгівлі України на сучасному етапі [Текст] / Г. В. Волчек, О. О. Нечай // Тиждень науки - 2014. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 14–18 квітня 2014 р. Т. 3 – С. 328-330.
 10. Ашихман А. С. Особливості географічної структури зовнішньої торгівлі України на сучасному етапі [Текст] / А. С. Ашихман, О. О.Нечай // Тиждень науки - 2014. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 14–18 квітня 2014 р., Т. 3 – С. 330-332.
 11. Попова В. О. Псевдотехнології паблік рілейшнз і протидія їм [Текст] / В. О. Попова, І. О. Лазнева // Тиждень науки - 2014. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 14–18 квітня 2014 р., Т. 3 – С. 319-321.

2013 рік

 1. Побочій О. В. Україна та міжнародні кредитно-фінансові установи: проблеми та перспективи співпраці [Текст] / О. В. Побочій, І. О. Лазнева // Кримський економічний вісник. – 2013. - №6 (07). – Ч. 2. – С.97-100.
 

Сторінки