Ви є тут

Головна » Факультети » Електротехнічний

Кафедра іноземних мов

Повідомлення про помилку

User warning: The following module is missing from the file system: softtech. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1181 of /usr/local/www/apache24/sites/zp.edu.ua/includes/bootstrap.inc).

Основними напрямками наукових досліджень кафедри є такі:

  1. Диференційний підхід у викладанні іноземних мов.
  2. Утворення та функціонування науково-технічної термінології.
  3. Комунікативні особливості науково-технічного викладу.
  4. Засоби вираження та дискримінації упередженості.
  5. Інтерпретація дійсності мовними засобами.

       Науково-дослідна робота викладачів кафедри іноземних мов на період 2015-2018 р.р. проводиться в межах загальної теми «Вербальні засоби мови професійного спілкування» (Шифр НДР: 03915). Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент Соболь Ю.О. Передбачається проведення наступних етапів дослідження:
1.    Вивчення і аналіз лексичних засобів мови професійного спілкування (01.09.15 – 30.06.16 р.р.).
2.    Вивчення і аналіз граматичних засобів мови професійного спілкування (01.09.16 – 30.06.17 р.р.).
3.    Вивчення і аналіз стильових та жанрових особливостей мови професійного спілкування (01.09.17 – 30.06.18 р.р.).
      Отримані наробки підлягають обговоренню на щорічних науково-практичних семінарах кафедри, виголошенню на конференціях, публікації у фахових виданнях. Здобуті результати мають практичну цінність при складанні посібників та довідникових видань, логічно інтегруючись у навчальний процес.
 

1. Соболь Ю.О. Інтерференція і взаємодія мов [Текст] / Ю.О. Соболь // «Тиждень науки» : НПК, 13-17 квітня 2015р. : тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – Т.1. – С. 116-117

2. Соболь Ю.О. Міжмовна інтерференція / Ю.О. Соболь // Наукові записки. – Серія «Філологічна». – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія». – 2015. – Вип. 56. – С. 284 – 286

3. Адаменко О.В. Особливості лексичних завдань з англійської мови на підготовчих курсах [Текст] / О.В. Адаменко // «Тиждень науки» : НПК, 15-18 квітня 2015р. : тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – Т.1. – С. 509-511

4. Бикова Ю.О. Преодоление лингвокультурной интерференции в процессе обучения иностранному языку [Текст] / Ю.О. Бикова // «Тиждень науки» : НПК, 13-17 квітня 2015р. : тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – Т.1.– С. 119-120

5. Войтенко С.В. Засоби подолання інтерференції у процесі навчання граматики англійської мови в технічному університеті [Текст] / С.В. Войтенко // «Тиждень науки» : НПК, 13-17 квітня 2015р. : тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – Т.1. – С. 123-124

6. Кузьменко, В.Г. Синтаксична інтерференція в професійно-орієнтованій комунікації та перекладі, шляхи її подолання [Текст] / В.Г. Кузьменко // «Тиждень науки» : НПК, 13-17 квітня 2015р. : тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – Т.1.– С. 124-127

7. Кузьменко В.Г. Синтаксична інтерференція у професійно-орієнтованій комунікації та перекладі, шляхи її подолання / В.Г. Кузьменко // Наукові записки. – Серія «Філологічна». – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія». – 2015. – Вип. 56. – С. 160 – 163

8. Курілова Л.В. Виникнення міжмовної інтерференції та подолання її негативних явищ на різних рівнях мови [Текст] / Л.В. Курілова // «Тиждень науки» : НПК, 13-17 квітня 2015р. : тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – Т.1. – С. 117-119

9. Сывачук Е.Н. Преодоление внутриязыковой интерференции при обучении лексике [Текст] / Е.Н. Сывачук // «Тиждень науки» : НПК, 13-17 квітня 2015р. : тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – Т.1. – С. 127-128

10. Сокол Т.А. Уровни трудности анализа неизученных сложных слов [Текст] / Т.А. Сокол // «Тиждень науки» : НПК, 13-17 квітня 2015р. : тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – Т.1. – С. 121

11. Суворова Т.М. Модель подолання лінгвокультурної інтерференції в процесі навчання іноземній мові студентів немовних вищих навчальних закладів [Текст] / Т.М. Суворова // «Тиждень науки» : НПК, 13-17 квітня 2015р. : тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – Т.1. – С. 122-123

12. Соболь Ю.А. Интерференция как следствие асимметрии контактирующих языков [Текст] / Ю.А. Соболь // «Тиждень науки» : НПК, 14-17 квітня 2014 р.: тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – Т.1. – С. 253

13. Адаменко О.В. Модифікація ґендерних стереотипів в сучасному англомовному любовному романі / О.В. Адаменко // Наукові записки. Серія ,,Філологічна”. – 2014. – Вип. 44. – С. 26 – 28

14. Адаменко О.В. Актуалізація ґендерних стереотипів у фразеологічних одиницях сучасного англомовного любовного роману / О.В. Адаменко // Науковий вісник Чернівецького університету : Германська філологія. – 2014. – Вип. 690-691. – С. 7 – 10

15. Адаменко О.В. Гендерный аспект в употреблении табуированной лексики (на материале английского любовного романа и ,,чиклит”) / О.В. Адаменко // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – Тамбов: Грамота. – 2014. – № 5, Ч.II. – С. 16 – 19

16. Войтенко С.В. Мовні помилки як результат інтерференції на рівні морфеми [Текст] / С.В. Войтенко // «Тиждень науки» : НПК, 14-17 квітня 2014 р.: тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – Т.1. – С. 248

17. Жукова Н.М. Репрезентація концепту YARN в австралійській англомовній картині світу кінця ХІХ - середини ХХ століть / Н.М. Жукова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного унівесрситету : наук. зб. – 2014. – № 13. – С. 102-108

18. Калантаєва О.О. Психоісторія української літератури Н. Зборовської / О.О. Калантаєва // Актуальні проблеми слов’янської філології. Лінгвістика і літературознавство : [зб. наук. пр.]. – Електронний ресурс Бердянського державного педагогічного університету

19. Кузьменко В.Г. Граматична інтерференція в професійно орієнтованих комунікаціях та перекладі [Текст] / В.Г. Кузьменко // «Тиждень науки» : НПК, 14-17 квітня 2014 р.: тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – Т.1. – С. 256

20. Курілова Л.В. Граматична інтерференція під час перекладу з української мови на англійську [Текст] / Л.В. Курілова // «Тиждень науки» : НПК, 14-17 квітня 2014 р.: тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – Т.1. – С. 256

21. Рябенко Г.А. Труднощі оволодіння одиницями, які описують концепт «час» при вивченні німецької мови [Текст] / Г.А. Рябенко // «Тиждень науки» : НПК, 14-17 квітня 2014 р.: тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – Т.1. – С. 249

22. Сивачук О.М. Фонетична і граматична інтерференція у комп’ютерному жаргоні [Текст] / О.М. Сивачук // «Тиждень науки» :НПК, 14-17 квітня 2014 р.: тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – Т.1. – С. 259

23. Суворова Т.М. Інтерференція в сфері граматики і фонетики як наслідок двомовності [Текст] / Т.М. Суворова // «Тиждень науки» : НПК, 14-17 квітня 2014 р.: тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – Т.1.- С. 251

24. Соболь Ю.О. Предметно-мовне інтегроване навчання в технічному університеті / Ю.О. Соболь // Наукові записки. – Серія «Філологічна». – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія». – 2013. – Вип. 35. – С. 319-320

25. Соболь Ю.О. Явища інтерференції в перекладах студентів технічних спеціальностей [Текст] / Ю.О. Соболь // «Тиждень науки»: НПК, 15-19 квітня 2013 р.: тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ. – 2013. – Т.2. – С. 85

26. Соболь Ю.О. Проблеми мовної інтерференції в перекладі [Текст] / Ю.О. Соболь // Сб. НАУ «Гуманітарна освіта у вищих навчальних закладах». – Київ : Вид-во Національного авіаційного університету. – 2013. – С. 44-47

27. Адаменко О.В. Аксіологічні характеристики ґендерно маркованих стереотипів в англомовному любовному романі / О.В. Адаменко // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія : Філологічні науки. – № 18 (267). – Луцьк, 2013. – C. 127 – 130

28. Адаменко О.В. Механізм метафоричного зображення ґендерно маркованих стереотипів (на матеріалі англомовного любовного роману) / О.В. Адаменко // Мова і культура. – 2013. – Т II, № 16. – С. 374 – 378

29. Афанасьєва А.Б. Лексична інтерференція української та англійської мов [Текст] / А.Б. Афанасьєва // «Тиждень науки» : НПК, 15-19 квітня 2013 р.: тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ. – 2013. – Т.2. – С. 89

30. Бикова Ю.О. Загальна характеристика мовної інтерференції як бар’єру в навчанні англійської мови [Текст] / Ю.О. Бикова // «Тиждень науки» : НПК, 15-19 квітня 2013 р.: тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ. – 2013. – Т.2. – С. 87

31. Велика І.О. Англоамериканізми в лексико-семантичній системі сучасної німецької мови (на матеріалі економічної лексики) [Текст] / Велика І.О. // «Тиждень науки» : НПК, 15-19 квітня 2013 р.: тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ. – 2013. – Т.2. – С. 74

32. Войтенко С.В. Навчання розумінню змісту і розвиток творчих навичок при перекладі англомовного тексту [Текст] / С.В. Войтенко // «Тиждень науки» : НПК, 15-19 квітня 2013 р. : тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ. – 2013. – Т.2. – С. 81

33. Жукова Н.М. Лінгвосоціокультурна ситуація в Австралії кінця ХVІІІ – середини ХІХ століть / Н.М. Жукова // Наукові записки. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – Вип. 119. – С. 51 – 57

34. Жукова Н.М. Збереження британських арготизмів і утворення інновацій на їхній основі в англійській мові Австралії / Н.М. Жукова // Вісник Запорізького національного університету : зб. наук. пр. – Серія: Філологічні науки. – Запоріжжя : Запорізький національний університет. – 2013. – № 1 – С. 98 – 107

35. Жукова Н.М. Концептуалізація знань про людину в австралійській англомовній картині світу кінця ХVІІІ – середини ХІХ століть та її витоки в субкультурі британського арго / Н.М. Жукова // Наукові записки. – Серія «Філологічна». – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія». – 2013. – Вип. 35. – С. 118 – 123

36. Жукова Н.М. Позакорпоративні ресурси в австралійській англомовній картині світу кінця ХVІІІ – середини ХІХ століть / Н.М. Жукова // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Серія : Філологічні науки. – Випуск 32. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2013. – С. 143 – 148

37. Кузьменко В.Г. Лексико-семантична інтерференція в професійній комунікації [Текст] / В.Г. Кузьменко // «Тиждень науки» : НПК, 15-19 квітня 2013 р.: тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2013. – Т.2. – С. 84

38. Курілова Л.В. Лексична інтерференція під час перекладу з української мови на англійську [Текст] / Л.В. Курілова // «Тиждень науки» : НПК, 15-19 квітня 2013 р.: тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2013. – Т.2. – С. 77

39. Рябенко А.А. Ложные друзья переводчика-класс провокаторов в области лексической интерференции [Текст] / Г.А. Рябенко // «Тиждень науки» : НПК, 15-19 квітня 2013 р.: тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2013. – Т.2. – С. 82

40. Сивачук О.М. Явище паронімії при навчанні англійської мови студентів немовних вузів [Текст] / О.М. Сивачук // «Тиждень науки» : НПК, 15-19 квітня 2013 р. : тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2013. – Т.2. – С. 72

41. Сокол Т.О. Універсалізація у науковій мові [Текст] / Т.О. Сокол // «Тиждень науки» : НПК, 15-19 квітня 2013 р. : тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2013. – Т.2. – С. 71

42. Суворова Т.М. Американська англійська мова і так званий Black English як зразок двостороннього лексичного запозичення [Текст] / Т.М. Суворова // «Тиждень науки» : НПК, 15-19 квітня 2013 р. : тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2013. – Т.2. – С. 76

43. Шевелева Т.В. Інтерференція як одна з актуальних проблем перекладу [Текст] / Т.В. Шевелева // «Тиждень науки» : НПК, 15-19 квітня 2013 р. : тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2013. – Т.2. – С. 79

44. Соболь Ю.О. Проблеми мовної інтерференції в перекладі. / Ю.О. Соболь // Сб. НАУ «Гуманітарна освіта у вищих навчальних закладах». – Київ : Вид-во Національного авіаційного університету. – 2013. – С. 55-61

45. Соболь Ю.О. Науково-технічний переклад в лінгвокультурному аспекті / Ю.О. Соболь // Сб. НАУ «Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика». – Київ: Аграр Медіа Груп. – 2012. – С. 344-350

46. Соболь Ю.О. Лингвокультурологическая составляющая научно-технического перевода / Ю.О. Соболь // Наукові записки. – Серія «Філологічна». – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія». – 2012. – Вип. 25. – С. 103-106

47. Соболь Ю.А. Роль лінгвокультурного контексту в науково-технічному перекладі / Ю.А. Соболь // «Тиждень науки» : НПК, 9-13 квітня 2012 р. : тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – Т.1. – С. 125

48. Адаменко О.В. Специфика гендерно детерминированных особенностей мужского и женского языка / О.В. Адаменко // Нова філологія : [зб. наук. пр.]. – Запоріжжя : ЗНУ, 2012. – № 50. – C. 6 – 10

49. Афанасьєва А.Б. Порівняння стилістичних засобів англійської та української науково-технічної термінології / А.Б. Афанасьєва // «Тиждень науки» : НПК, 9-13 квітня 2012 р. : тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – Т.1. – С. 147

50. Бикова Ю.О. Стилістичні особливості науково-технічного тексту / Ю.О. Бикова // «Тиждень науки» : НПК, 9-13 квітня 2012 р. : тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – Т.1. – С. 138

51. Булигіна Г.І. Стилістичні засоби реалізації комунікативності в анотаціях науково-технічних текстів / Г.І. Булигіна // «Тиждень науки» : НПК, 9-13 квітня 2012 р. : тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – Т.1. – С. 134

52. Великая И.О. Стилистические особенности научно-технической литературы в английском языке / И.О. Великая // «Тиждень науки» : НПК, 9-13 квітня 2012 р. : тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – Т.1. – С. 154

53. Войтенко С.В. Стилістичні засоби інтенсифікації експресивності англійського рекламного наукового тексту / С.В. Войтенко // «Тиждень науки» : НПК, 9-13 квітня 2012 р. : тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – Т.1. – С. 142

54. Жукова Н.М. Стильові особливості персонального сайту науковця / Н.М. Жукова // «Тиждень науки» : НПК, 9-13 квітня 2012 р. : тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – Т.1. – С. 148

55. Закірова С.Г. Стилістичні особливості наукової літератури для здійснення комунікативних функцій / С.Г. Закірова // «Тиждень науки» : НПК, 9-13 квітня 2012 р. : тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – Т.1. – С. 149

56. Калантаєва О.О. Особливості стилістики мови для наукових цілей / О.О. Калантаєва // «Тиждень науки» : НПК, 9-13 квітня 2012 р. : тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – Т.1. – С. 144

57. Кузьменко В.Г. Стилістичні засоби етикетизації англійського наукового дискурсу / В.Г. Кузьменко // «Тиждень науки» : НПК, 9-13 квітня 2012 р. : тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – Т.1. – С. 128

58. Курілова Л.В. Загально стилістичні модифікації в англо-українському науково-технічному перекладі / Л.В. Курілова // «Тиждень науки» : НПК, 9-13 квітня 2012 р. : тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – Т.1. – С. 141

59. Прошина Г.М. Мовні особливості наукового стилю / Г.М. Прошина // «Тиждень науки» : НПК, 9-13 квітня 2012 р. : тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – Т.1. – С. 136

60. Рябенко Г.А. Особливості подання науково-технічного тексту / Рябенко Г.А. // «Тиждень науки» : НПК, 9-13 квітня 2012 р. : тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – Т.1. – С. 152

61. Семікіна Л.В. Жанрово-стильові, комунікативні та мета комунікативні особливості англомовного наукового лінгвістичного дискурсу в аспекті авторизації / Л.В. Семікіна // «Тиждень науки» : НПК, 9-13 квітня 2012 р. : тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – Т.1. – С. 133

62. Сивачук О.М. Аналіз стилістичних особливостей науково-технічного дискурсу на прикладі комп’ютерного / О.М. Сивачук // «Тиждень науки» : НПК, 9-13 квітня 2012 р. : тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – Т.1. – С. 145

63. Сівець Р.О. Стилістичні ознаки науково-технічного викладу / Р.О. Сівець // «Тиждень науки» : НПК, 9-13 квітня 2012 р. : тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – Т.1. – С. 151

64. Сокол Т.О. Універсалізація в науковій мові / Т.О. Сокол // «Тиждень науки» : НПК, 9-13 квітня 2012 р. : тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – Т.1. – С. 126

65. Суворова Т.М. Співставлення стилістичних особливостей англійського і українського наукового спілкування / Т.М. Суворова // «Тиждень науки» : НПК, 9-13 квітня 2012 р. : тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – Т.1. – С. 130

66. Шевелева Т.В. Мовностилістичні засоби вираження комунікативних функцій технічного викладу / Т.В. Шевелева // «Тиждень науки» : НПК, 9-13 квітня 2012 р. : тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – Т.1. – С. 131

67. Школовая Л.В. Особливості науково-технічного тексту / Л.В. Школовая // «Тиждень науки» : НПК, 9-13 квітня 2012 р. : тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – Т.1. – С. 139

68. Соболь Ю.О. Content-Based language learning at technical university / Ю.О. Соболь // Збірник наукових праць «Сучасні тенденції в комп’ютеризованому навчанні іноземних мов». – Луганськ, 2011. – №6. – С. 21-26

69. Соболь Ю.О. Multimedia tools for teaching foreign languages at technical university / Ю.О. Соболь // Вісник ЛНУ ім. Тараса Шевченка. – Луганськ, 2011. – №12 (233). – С. 167-172

70. Соболь Ю.О. Проблеми мовної інтерференції у навчанні майбутніх перекладачів / Ю.О. Соболь // Науковий журнал «Функціональна лінгвістика». – Ялта, 2011. – №2. – Т. 2. – С. 196-198

71. Соболь Ю.О. Чинники, що зумовлюють використання пасиву у науково-технічному викладі / Ю.О. Соболь // «Тиждень науки» : НПК, 11-15 квітня 2011 р. : тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – Т.1. – С. 162

72. Калантаєва О.О. Семантико-структурний склад речення / О.О. Калантаєва // «Тиждень науки» : НПК, 11-15 квітня 2011 р. : тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – Т.1. – С. 156

73. Кузьменко В.Г. Імплікація оціночно-емоційного забарвлення на рівні синтаксису / В.Г. Кузьменко // «Тиждень науки» : НПК, 11-15 квітня 2011 р. : тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – Т.1. – С. 158

74. Рябенко Г.А. Використання модальних дієслів для актуалізації впливу автора в науково-технічній літературі (на прикладі німецької мови) / Г.А. Рябенко // «Тиждень науки» : НПК, 11-15 квітня 2011 р. : тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – Т.1. – С. 160

75. Соболь Ю.О. Стильові особливості науково-технічної мови і мовлення / Ю.О. Соболь // Наукові записки. – Серія «Філологічна». – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія». – 2010. – Вип. 5. – С. 43-52

76. Соболь Ю.О. Use of new teaching strategies in learning foreign languages / Ю.О. Соболь // International science Ukrainian edition. – United States of America, June 2010. – Р. 61-74

77. Соболь Ю.О. ESP teaching technologies at technical university / Ю.О.Соболь // Збірник тез конференції «Лінгвістична підготовка студентів». – Одеса: Одеська національна академія зв’язку, 2010. – С. 21-30

78. Соболь Ю.О. Проблеми мовної інтерференції у вивченні іноземних мов / Ю.О. Соболь // Fides. International Forum for the Development of Education and Science. – Norway, May 2010. – Р. 235-243

79. Адаменко О.В. Вербалізація ґендерних стереотипів в англомовному любовному романі / О.В. Адаменко // Нова філологія : [зб. наук. пр.]. – Запоріжжя : ЗНУ, 2010. – № 41. – C. 6 – 10.

80. Жукова Н.М. Форма існування мови як засіб і результат своєрідної інтерпретації дійсності / Н.М. Жукова // Вісник ЗНУ. – Серія: Філологічні науки. – Запоріжжя, 2010. – №1. – С. 184-191

81. Калантаєва О.О. Approximate energodynamic calculation of the planetary drive / О.О. Калантаєва // Вісник НТУ «ХПІ» : [зб. наук. пр.] : Тематичний випуск: нові рішення в сучасних технологіях. – Харків: НТУ «ХПІ», 2010. – №32. – С. 45-52

82. Соболь Ю.О. Стильові особливості науково-технічного викладу / Ю.О. Соболь // «Тиждень науки» : НПК, 13-17 квітня 2009 р. : тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2009. – Т.2. – С. 287-289

83. Бикова Ю.О. Методи перекладу складних економічних термінів та термінів-словосполучень / Ю.О. Бикова // «Тиждень науки» : НПК, 13-17 квітня 2009 р. : тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2009. – Т.2. – С. 278-279

84. Велика І.О. Лексичні, лексико-семантичні та лексико-граматичні прийоми перекладу термінів / І.О. Велика // «Тиждень науки» : НПК, 13-17 квітня 2009 р. : тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2009. – Т.2. – С. 280-281

85. Жукова Н.М. Арго британских ссыльных как источник формирования австралийской англоязычной картины мира / Н.М. Жукова // Социальные варианты языка – VI : материалы междунар. научн. конф. (16-17 апреля 2009 г.). – Нижний Новгород : НГЛУ им. Н. А. Добролюбова, 2009. – С. 148-150.

86. Жукова Н.М. Вплив лінгвокультур колоністів на формування австралійського варіанту англійської мови / Н.М. Жукова // Мова і культура : наук. журнал. – 2009. – Вип. 11. – Т. І (113). – С. 66-73.

87. Жукова Н.М. Концепт "ANZAC" як домінанта національної австралійської культури / Н.М. Жукова // Наукові записки: зб. наук. праць. – Серія : Філологічні науки (мовознавство) : у 4 ч. – 2009. – Вип. 81 (3). – С. 275-280.

88. Жукова Н.М. Концепт "BUSHMANSHIP" как источник ценностных ориентиров австралийской нации / Н.М. Жукова // Язык и межкультурная коммуникация : материалы VI межвуз. научн.-практ. конф. (23-24 апреля 2009 г.). – СПб. : Изд-во СПбГУП, 2009. – С. 71-72.

89. Жукова Н.М. Культурные доминанты в австралийской англоязычной картине мира: вербализация концепта CONVICT / Н.М. Жукова // Актуальные проблемы теории и методологии науки о языке : материалы междунар. научн.-практ. конф. (23-24 мая 2009 г.). – СПб. : ЛГУ им. А. С. Пушкина, 2009. – С. 118-120.

90. Жукова Н.М. Метафори як засіб репрезентації соціальної дійсності в австралійській англомовній картині світу / Н.М. Жукова // Studia Linguisticа : зб. наук. праць. – 2009. – Вип. 2. – С. 158-164.

91. Жукова Н.М. Особливості репрезентації картини світу в британському арго кінця ХVІІІ – початку ХІХ століть / Н.М. Жукова // Держава та регіони : наук.-виробн. журнал. – Серія : Гуманітарні науки. – 2009. – № 3-4. – С. 64-69.

92. Жукова Н.М. Роль британських арготизмів у формуванні австралійського варіанта англійської мови / Н.М. Жукова // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : наук. журнал. – 2009. – Вип. 47. – С. 228-232.

93. Жукова Н.М. Соціально-історична обумовленість маскуліноцентричності австралійської англомовної картини світу / Н.М. Жукова // "Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація" : матеріали VІІІ Всеукр. наук. конф. (5 лютого 2009 р.). – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2009. – С. 102-103.

94. Калантаева О.А. Кинематические характеристики дезаксиального кривошипно-ползунного механизма кривошипных пресов / О.А. Калантаева // Вісник Кременчукського державного університету ім. Остроградського : наук. журнал. – 2009. – Вип. 12. – С. 32-40

95. Калантаєва О.О. Сучасні підходи до упорядкування термінології / О.О. Калантаєва // «Тиждень науки» : НПК, 13-17 квітня 2009 р. : тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2009. – Т.2. – С. 281-283

96. Куліш І.В. Класифікація термінів / І.В. Куліш // «Тиждень науки» : НПК, 13-17 квітня 2009 р. : тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2009. – Т.2. – С. 283-285

97. Рябенко Г.А. Новотвори у відображенні суспільно-політичної діяльності сьогодення (на прикладі німецької мови) / Г.А. Рябенко // Нова філологія : [зб. наук. пр.]. – Запоріжжя : ЗНУ, 2009. – № 34. – C. 44-50

98. Сивачук О.М. Особливості передачі англійських економічних термінів українською мовою / О.М. Сивачук // «Тиждень науки» : НПК, 13-17 квітня 2009 р. : тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2009. – Т.2. – С. 285-287

99. Соболь Ю.О. Словниковий склад мови науки та техніки / Ю.О. Соболь // Дні науки – 2008: збірник тез, доповідей: у трьох томах – Запоріжжя: КПУ, 2008.

100. Жукова Н.М. "Гра" як модель життєдіяльності в картині світу британських злочинців на початку ХІХ ст. / Н.М. Жукова // Нова філологія : зб. наук. праць. – 2008. – № 31. – С. 192-197.

101. Жукова Н.М. Роль суфіксації в актуалізації семантичної категорії особи (на матеріалі австралійського варіанта англійської мови) / Н.М. Жукова // Гуманітарний вісник : всеукр. зб. наук. праць. – Серія : Іноземна філологія. – Число 12 : у 2 т. – 2008. – Т. ІІ : Проблеми сучасної лінгвістики. – С. 57-61.

102. Рябенко Г.А. Соціолінгвістичні фактори функціонування неологізмів у газетно-публіцистичному стилі (на матеріалі німецької мови) / Г.А. Рябенко // Нова філологія : [зб. наук. пр.]. – Запоріжжя : ЗНУ, 2008. – № 31. – C.

103. Рябенко Г.А. Способи уведення неологізмів у газетно-публіцистичному дискурсі (на матеріалі німецької мови ) / Г.А. Рябенко // Мова і культура. – 2008. – Т II, № 16. – С. 62-69

104. Куліш І.В. Міжмовна конфронтація терміносистем на семантичному рівні (на прикладі терміносистем з матеріалознавства) / І.В. Куліш // «Тиждень науки» : НПК, 23-28 квітня 2007 р. : тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2007. – Т.2. – С. 156

105. Виногрєєва О.М. Архаїзми у науково-технічній літературі / О.М. Виногрєєва // Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України: [зб. наук. пр. VI Всеукраїнської науково-практичної конференції 6-8 жовтня 2005 р.]. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2005. – C. 236-238

106. Войтенко С.В. К вопросу о переводе синтаксических конструкцій в научно-технической литературе / С.В. Войтенко // Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України: [зб. наук. пр. VI Всеукраїнської науково-практичної конференції 6-8 жовтня 2005 р.]. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2005. – C. 238-242

107. Сивачук О.М. Професійний жаргон / О.М. Сивачук // Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України: [зб. наук. пр. VI Всеукраїнської науково-практичної конференції 6-8 жовтня 2005 р.]. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2005. – C. 2258-260

108. Соболь Ю.А. Ассиметрия терминологических единиц и проблемі их перевода / Ю.А. Соболь // Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України: [зб. наук. пр. VI Всеукраїнської науково-практичної конференції 6-8 жовтня 2005 р.]. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2005. – C. 2260-264

109. Суворова Т.М. Конструкції та комплекси з інфінітивом в науково-технічній літературі / Т.М. Суворова // Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України: [зб. наук. пр. VI Всеукраїнської науково-практичної конференції 6-8 жовтня 2005 р.]. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2005. – C. 2264-268

110. Шевелева Т.В. Термінологічна синонімія в науково-технічній літературі / Т.В. Шевелева // Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України: [зб. наук. пр. VI Всеукраїнської науково-практичної конференції 6-8 жовтня 2005 р.]. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2005. – C. 268-270

Сторінки