Ви є тут

Головна

Кафедра політології та права веде свій родовід з 1973 року, коли з кафедри філософії виділилася кафедра наукового комунізму, яка стала самостійним структурним підрозділом Запорізького машинобудівного інституту. За роки свого існування кафедра тричі змінювала назву - кафедра теорії соціалізму, кафедра політології, соціології та права, і нарешті, у березні 2002 року в зв’язку з реорганізацією структурних підрозділів ЗНТУ вона отримує назву - кафедра політології та права.

Першим завідувачем кафедри була обрана кандидат історичних наук, доцент М.В. Вагіна, яка разом з доцентами О.І. Кацевалом, П.Т. Бугаєнко, Л.Г.Федоренко та старшим викладачем Ю.В.Назаренко доклала значних зусиль щодо становлення кафедри, організації освітнього процесу та його навчально-методичного забезпечення.

У різні роки посаду завідувача кафедри обіймали кандидати історичних наук, доценти О.І. Кацевал, (1978-1983 рр.), Л.Г. Федоренко (1983-1988 рр.), В.Т. Варяник (1988-1995 рр.), М.Д.Ясир (1995-2007 рр.). З лютого 2007 року кафедру очолює кандидат історичних наук, доцент В.М. Кириченко, який до цього понад 20 років пропрацював в органах внутрішніх справ із них 10 років - на посаді проректора Запорізького юридичного інституту МВС України, полковник міліції у відставці та маючи великий досвід організаційної, наукової, навчально-методичної та виховної роботи зумів знайти шляхи розв’язання існуючих на кафедрі науково-педагогічних проблем та поліпшити ії діяльність, про що свідчить значна кількість його заохочень, у тому числі й два ордена «За заслуги перед Запорізьким краєм» ІІ і ІІІ ступенів.

Кафедру завжди відрізняло висока стабільність її працівників, наявність у них фахової освіти, професійного та життєвого досвіду. Наразі колектив кафедри налічує 8 осіб, з них 6 - науково-педагогічних працівників (В.М. Кириченко, В.С. Орлянський, Н.О. Рєзанова, Ю.В. Кириченко, Г.В. Давлєтова, Ю.М. Соколенко) і 2 особи навчально-допоміжного персоналу (Ж.М. Химич, А.А. Крутильов).

Запровадження на кафедрі системи підбору, виховання кадрів та підвищення їх кваліфікації, сприяло постійному поліпшенню його якісного складу. За час існування кафедри 12 викладачів захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук (Л.М. Будовська, В.Т. Варяник, О.А. Тарасова, Т.Є. Ніколаєва, Ю.В. Назаренко, О.О. Литвин, М.А. Рудий, В.С. Орлянський, І.С. Рижова, .Р.Р.Марутян, М.Д.Ясир, С.Г.Гузенков) і 5 - доктора наук (В.С. Орлянський, О. І. Жорнова, О.І. Жорнова, І.С. Рижова, О.А. Безрукова), а також 15 викладачів отримали вчене звання доцента і один - професора (В.С. Орлянський). Зараз 72% професорсько-викладацького складу кафедри мають наукову ступінь і вчене звання.

Корінні зміни в соціально-економічному та політичному житті, в системі вищої освіти, що відбулися в Україні на початку ХХІ століття, та в зв’язку з цим введенням нових навчальних дисциплін гуманітарного циклу, змушували викладачів кафедри постійно вдосконалювати форми й методи викладання.

На сьогодні викладачі кафедри здійснюють освітній процес на всіх факультетах університету для всіх спеціальностей, викладають 12 навчальних дисциплін, які повністю методично забезпечені, як правило, власними підручниками та навчальними посібниками що сприяє якісному проведенню освітнього процесу. Тільки за 2007-2017 р.р. викладачами кафедри підготовлено та видано три підручника і 9 навчальних посібників, яким надано гриф МОН України.

Особлива увага на кафедрі приділяється проведенню науково-дослідної роботи та виконанню плану кафедральної держбюджетної теми. Так, за останні 7 років опубліковано близько 300 наукових праць, у тому числі 10 монографій, понад 100 статей у фахових виданнях МОН України та близько 150 тез міжнародних і регіональних наукового-практичних конференцій, подано до Верховної Ради України 30 пропозицій з оптимізації положень чинної Конституції України.

Встановлені і підтримуються тісні творчі зв’язки з спорідненими кафедрами інших навчальних закладів України насамперед з Запорізьким національним університетом, Дніпропетровським державним університетом внутрішніх справ, інститутом ім. В. Сташиса, Класичного приватного університету. Постійно проводиться  активна та різноманітна виховна робота серед студентів денної форми навчання, а також підтримується наукова робота студентів. З цією метою кафедрою проведена Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Політична реформа: політико-соціальний та правовий аспекти», в якій взяли участь понад 300 студентів із 9 вищих навчальних закладів України.

Колектив кафедри політології та права докладає значні зусилля щодо підготовки висококваліфікованих фахівців, роблять усе можливе, щоб завжди бути на рівні вимог сьогодення.