Ви є тут

Головна

 

Demo

 

Кафедра «Облік і аудит» Запорізького національного технічного університету була заснована у 2012 р. Очолювала кафедру д-р з держ. упр., проф. з обліку і аудиту Левченко Наталія Михайлівна. В вересні  2016 р. кафедру «Облік і аудит» перейменовано на кафедру «Облік і оподаткування». З 2018 року обов'язки завідувача кафедри обліку і оподаткування виконує канд. екон. наук, доц. з обліку і аудиту Лищенко Олена Германівна.

Кафедра пройшла акредитацію за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» та має відповідні сертифікати за рівнями вищої освіти:

-         перший (бакалаврський) рівень (до 01 липня 2028 р.);

-         другий (магістерський) рівень (до 01 липня 2022 р.)

Діяльність кафедри обліку і оподаткування спрямована на розвиток як професійного так і наукового рівня професорсько-викладацького складу кафедри та здобувачів вищої освіти. Викладачі кафедри регулярно підвищують кваліфікацію та проходять стажування згідно з вимогами вищої школи. Викладачами кафедри захищено 2 кандидатські дисертації.

За період 2012 – 2020 рр. на кафедрі проводиться науково-дослідна робота за темами: «Концептуальні підходи до удосконалення методології обліку, аналізу та аудиту в умовах євроінтеграції» за номером державної реєстрації 0113U004775, «Трансформація методики бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті інтеграційних процесів в Україні» за номером державної реєстрації 0115U004682, «Перспективи розвитку обліку, аудиту, аналізу та оподаткування в умовах глобалізації» за шифром 05718.

У 2019 – 2020 роках на кафедрі велися госрозрахункові теми: «Розробка методу і методики встановлення ключових показників ефективності (KPI) для певних категорій посад та впровадження гнучкої системи оплати праці (змінної складової)» (ГД № 5719, № держреєстрації 0119U103696), «Обліково-аналітичне забезпечення управління якістю в інноваційному розвитку» (ГД № 5710).

Викладачі кафедри беруть участь в організації, виступають з доповідями на всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях й семінарах.

За останні п’ять років кількість опублікованих наукових і навчально-методичних робіт становить 414 праць, в т.ч. навчальних посібників – 5, колективних монографій – 5, наукових статей – 134, тез доповідей на конференціях – 271.

Кафедра веде плідну співпрацю з підприємствами різних форм власності регіону, зокрема, ПАТ «Запоріжсталь», ПАТ «ЗАЗ», ПАТ «Запоріжкокс», ПРАТ СК «Аско», ТОВ «ЗТМК», ПРАТ «Запорізька кондитерська фабрика», ПРАТ «Запорізькій інструментальний завод ім. Войкова», ТОВ «Аудиторська фірма Злагода» та ін. На базі цих підприємств-партнерів організовано виробничу та переддипломну практику та працевлаштування здобувачів вищої освіти. Науково-методичні результати співпраці кафедри та підприємств-партнерів впроваджуються у навчальний процес, використовуються для підготовки нових навчальних курсів, підготовки наукових публікацій.           

Кафедра підтримує творчі зв’язки з іноземними та українськими науковими організаціями та вищими навчальними закладами, що є засобом забезпечення високого рівня науково-педагогічної роботи.

На базі кафедри створено Студентські  наукові гуртки з обліку, аудиту та оподаткування, завданнями яких є формування у  майбутніх фахівців з обліку і оподаткування інтересу до наукової роботи, творчого пошуку, здатності до розв’язання практичних завдань.

На кафедрі діє «Клуб бухгалтерів НУ «Запорізька політехніка», який створено як професійне об’єднання за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» для спілкування, обміну досвідом та науково-практичної співпраці його постійних та запрошених учасників та з метою наближення освітніх програм кафедри до потреб роботодавців.