Ви є тут

Головна

З початком зростання економіки в України з’явився попит на фахівців з нової спеціальності – маркетинг. У 2000 році в ЗНТУ, кафедрою менеджменту і маркетингу, вперше у Запорізькому регіоні було започатковано підготовку майбутніх маркетологів. Багато зусиль до становлення нової спеціальності покладено зав. кафедрою, доцентом, к.е.н. Кримською Л.О. У 2004 році пройшов першій випуск бакалаврів і набір спеціалістів-маркетологів. У 2005 році спеціальність 7.050108 «Маркетинг» була акредитована за IV рівнем акредитації на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр і спеціаліст, та отримана ліцензія на їх підготовку за усіма формами навчання до 2017 року.

У 2013 р. була отримана ліцензія на підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр». Відповідно у 2014 р. здійснено перший випуск магістрів.

Підготовка спеціалістів здійснюється на основі програм, які ґрунтуються на останніх досягненнях вітчизняної і зарубіжної наукової думки, які є адаптованими до сучасних економічних умов господарювання підприємств реального сектору економіки, з використанням новітніх технологій викладання у ВНЗ.

Закріплення теоретичних знань студентів досягається за допомогою практичних навичок, набутих під час проходження практики на підприємствах, в установах і організаціях України.

Кафедра маркетингу як самостійна структурна одиниця була заснована 1 квітня 2009 року в результаті реструктуризації кафедри «Менеджмент і маркетинг» на дві окремі кафедри. Спочатку виконання обов'язків завідувача кафедри було покладено на декана факультету економіки та управління доцента, к.е.н. Королькова В.В. З жовтня 2009 року зав.кафедрою було призначено к.е.н., доцента Білецьку І.І. З листопада 2011 року завідувачем кафедри призначено д.е.н., професора Гудзя П.В., а з вересня 2013 року кафедру очолила д.е.н., професор Лифар В.В.

З 2009 р. кафедрою маркетингу було започатковано традицію щорічного святкування Дня маркетолога. Це свято в Україні святкується 15 вересня за пропозицією Спілки рекламістів України. В організації та проведенні святкування приймають участь студенти-маркетологи всіх курсів, а також запрошуються випускники кафедри, які є провідними фахівцями в галузі маркетингу Запорізького регіону, та випускники шкіл, які є майбутніми абітурієнтами.

Головною метою кафедри є підготовка висококваліфікованих конкурентоспроможних спеціалістів в галузі маркетингу, що володіють теоретичними знаннями й практичними навичками та здатні їх ефективно застосовувати в бізнесовій діяльності компаній для забезпечення їх сталого розвитку, отримання прибутку та ефективної ринкової діяльності як на національному та міжнародному ринках.

Науковими напрямками роботи викладачів кафедри маркетингу є визначення факторів і закономірностей впливу маркетингу підприємств на маркетинг територій.

Викладачі кафедри постійно підвищують професійний рівень, проходять стажування в провідних ВНЗ країни, приймають участь в роботі наукових конференцій з тематики наукових досліджень, відвідують семінари, майстер-класи провідних маркетологів світу і України.

На базі кафедри маркетингу 1 грудня 2009 р. був створений Студентський науковий гурток. Завданнями функціонування Студентського гуртка є розвиток творчих здібностей, розширення кругозору і наукового підходу до вирішення практичних питань у майбутніх фахівців з маркетингу; організація студентських наукових конференцій, конкурсів наукових студентських робіт, олімпіад з дисциплін спеціальності “Маркетинг”; сприяння в підготовці публікацій і впровадженню в практику результатів наукових студентських робіт; підвищення культурного рівня студентської молоді. У 2014 р. студентський науковий гурток включено до створеного Клубу Маркетологів «Я – маркетолог». Студентам І-го курсу в урочистій обстановці на святкуванні Дня маркетолога було вручено іменні посвідчення членів клубу. У межах роботи цього клубу майбутні фахівці займатимуться маркетинговими дослідженнями, зокрема у межах договорів творчої співпраці кафедри з підприємствами міста й області.

Повний курс навчання зі спеціальності «Маркетинг» дозволяє студентам успішно працювати керівниками та маркетинг-директорами компаній, фахівцями у службах маркетингу і стратегічного розвитку, у відділах маркетингових досліджень, збуту, ціноутворення, реклами, PR та ін.

Перший випуск фахівців з маркетингу, підготовлених на базі ЗНТУ, відбувся у 2005 році. За цей час кафедра підготувала понад 200 високопрофесійних фахівців з маркетингу. За досить короткий термін випускники зробили успішну професійну кар'єру та увійшли до числа провідних маркетологів країни, деякі з них працюють у відомих компаніях з іноземним капіталом: Таран М.О. (2005) - генеральний директор групи компаній ТОВ «TOP Marketing Group» (TMG); Антонюк (Комліченко) К. І. (2005) – к.е.н., викладач кафедри маркетингу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»; Рябовол О.О.(2005) - начальник відділу роздрібного обслуговування фізичних осіб «Укрсоцбанк»; Красюк О.О. (2006) – інтернет-аналітик ТОВ «Український комп'ютерний альянс»; Пискоха М.А. (2006) - провідний маркетолог, спеціаліст з сертифікації ТЮФ Рейнланд Україна; Матвейченко М.І. (2007) – маркетолог експортної компанії «Suncity» (КНР), м.Йонканг, провінція Джецзян; Кузнецова В.С. (2009) - директор компанії ПП «Міжрегіональна асоціація маркетингових агенцій» («МАМА»).