Ви є тут

Головна

Прізвище:  Бондаревич

Ім'я:  Ірина

По батькові:  Миколаївна

 

Посада:  доцент  кафедри  філософії

Науковий ступінь:  кандидат  філософських  наук

Вчене звання:  доцент

Обліковий запис науковця (ORCID):  https://orcid.org/0000-0002-6711-8244

Обліковий запис науковця (Web of Science): https://www.webofscience.com/wos/author/rid/O-4528-2017

Обліковий запис науковця (Google Scholar):  https://scholar.google.com.ua/citations?user=_MsrFIEAAAAJ

Освіта:  вища

 • Запорізький національний університет, 1994 р., спеціальність «історія», кваліфікація за дипломом «викладач історії та суспільствознавства».

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація: за спец. 09.00.04 «філософська антропологія, філософія культури», тема: «Духовна цілісність особистості як атрибут саморозгортання людини», у 2008 р., Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова (м. Київ).

Наукові інтереси:

 • філософська антропологія, філософія культури, соціальна філософія, філософія освіти.

Дисципліни, які викладає:

 • «Філософія», «Психологія», «Етика ділового спілкування» (студентам-бакалаврам), «Педагогічна майстерність» (студентам-магістрам).

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць:  біля 60, з них патентів – немає, монографій – 3, навчальних посібників – 2.

Монографії та підручники:

 • Бондаревич І.М Феномен духовної цілісності людини //Особистість у вирі планетарного світу : монографія. – Кн. 1 / Мін-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова ; за наук. ред. В. П. Беха ; редкол. : В. П. Бех (голова), Ю. В. Бех (заст. голови) [та ін.]. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. – 637 с. – С.482-616.
 • Бондаревич І. М. Духовна цілісність як атрибут особистості [Текст] / І. М. Бондаревич // Особистість у дискурсі саморозгортання інформаційної цивілізації: монографія / редкол.: В. П.Бех (голова), Г. О.Нестеренко (заступник голови). – Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – 786 с. – С. 293-391.
 • Бондаревич І. М. Філософія: навчальний посібник/ І. М. Бондаревич. – Київ:Алерта, 2013. – 240 с.
 • Бондаревич І. М. Філософія: діалог мислителів епох цивілізацій: Навчальний посібник / І. М. Бондаревич. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 252 с.
 • Бондаревич І. М. Духовна цілісність особистості: дійсність та перспектива: монографія. / І. М. Бондаревич. – Запоріжжя, ЗНТУ, 2008. – 162 с.

Статті:

 • Бондаревич І.М  Специфіка соціальних практик довірчих відносин у перехідних суспільствах// Науковий журнал "ВІСНИК Київського національного торговельно-економічного університету" –  №1(129), 2020. – С.92-100. – DOI: http://doi.org/10.31617/visnik.knute.2020(129)
 • Бондаревич І.М Феномен духовної цілісності людини //Особистість у вирі планетарного світу : монографія. – Кн. 1 / Мін-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова ; за наук. ред. В. П. Беха ; редкол. : В. П. Бех (голова), Ю. В. Бех (заст. голови) [та ін.]. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. – 637 с. – С.482-616.
 • Бондаревич І. М. Антропологічний нарис соціальної стратифікації суспільства перехідного типу / І. М. Бондаревич, Н. М. Дєвочкіна // Антропологічні виміри філософських дослідженю. – 2018. – Вип. 13. – С. 52–64. – doi: 10.15802/ampr.v0i13.131850
 • Бондаревич І. М. Аксіома як методологічне підґрунтя знання.//Вісник Київського національного торговельно-економічного університету  - №2 (112) - 2017 -150 с. – С. 140-150
 • Бондаревич І.М. Антропологічний принцип як підґрунтя модернізації освіти. Культурологічний вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. – Запоріжжя,2016. – Вип.35 – 214 с. – С. 164-170.
 • Бондаревич, І.М. Объяснительный потенциал античной философии в труде Аристотеля «Метафизика»: слабые и сильные стороны [Текст] / І. М. Бондаревич // Вестник Гродненского уиверситета им. Я. Купалы. Серия 1 «История и Археология. Философия. Политология. – № 3 (203), 2015. – С. 86-95.
 • Конспект лекцій з дисципліни «Філософія» [Техт] / Арсентьєва Г.О., Бондаревич І.М., Бондаренко О.В., Володін П.В., Головко Л.В., Дєвочкіна Н.М., Ємельяненко Є.О., Повзло О.М., Тарадайко С.М. та інші. – Запоріжжя: Вид-во ЗНТУ, 2015. – 134 с.
 • Бондаревич І. М. Педагогічні технології як умова розкриття потенціалу гуманітарних дисциплін [Текст] / І. М. Бондаревич // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: збірник наукових праць / Гол. ред. В. Г. Воронкова. – Вип.58. – Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2014. – 286 с. – С.117-127.
 • Бондаревич І. М. «Vita heroica» – «vita minima» – полярні екзистенційні модуси українців [Текст] / І. М. Бондаревич // Вісник Черкаського університету ім. Б.Хмельницького. Серія «Філософія» / гол. редактор Марченко О. В. – № 31 (284). – Черкаси: Вид-во Черкаський університет, 2013. – 141 с. – С. 55-61.
 • Бондаревич І. М. Специфіка пізнавальних можливостей як засада суб’єктивності істини [Текст] / І. М. Бондаревич // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: збірник наукових праць / Гол. ред. В. Г. Воронкова. – Вип.51. – Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2012. – 283 с.– С.191–198.
 • Бондаревич І. М. Сучасний контекст розуміння духовності: діалогічність і коеволюційність [Текст] / І. М. Бондаревич // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Философия. Культурология. Политология. Социология». Том 24 (63). – 2011. – № 3. – С. 104–109.
 • Бондаревич І. М. Українська філософія в світовому філософському полілозі [Текст] / І. М. Бондаревич // Гілея (науковий вісник): зб. наук. праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К., 2010. – Вип.42 (№12). – 724 с. – С. 163-169.
 • Бондаревич І. М. Колізії позитивізму і некласичної філософії в епоху кризи раціоналізму [Текст] / І. М. Бондаревич // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: збірник наукових праць / Гол. ред. В. Г. Воронкова. – Вип.43. – Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2010. – 258 с. – С.83-90.
 • Бондаревич І. М. Архаїчні слов’янські міфи і українська «філософія серця» [Текст] / І. М. Бондаревич // Гілея (науковий вісник): зб. наук. праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К., 2010. – Вип.41. – 656 с. – С. 291-298.
 • Бондаревич І. М. Контексти розуміння духовності людини: історія і сучасність [Текст] / І. М. Бондаревич // Духовність особистості: методологія, теорія і практика: зб. наук. праць / Гол. ред.. Г. П.Шевченко – Вип. 2(31). – Луганськ: Вид-во Східноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля, 2009. – 208 с. – С. 17-22.
 • Бондаревич І. М. Перспективи дослідження діалогічності як стрижневої характеристики буття [Текст] / І. М. Бондаревич // Гілея (науковий вісник): зб. наук. праць / Гол. ред. В. М.Вашкевич. – К., 2009. – Вип.24. – 444 с. – С.160-166.
 • Бондаревич І. М. Психосоматичний аспект філософського діалогу [Текст] / І. М. Бондаревич // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: зб. наук. праць / Гол. ред. В.Г. Воронкова. – Вип.37.– Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2009 – 243с. – С.194-202.
 • Бондаревич І. М. Становлення поняття «духовність» в історії соціально-гуманітарного пізнання [Текст] / І. М. Бондаревич // Нова парадигма: журнал наукових праць / Гол. ред. В. П. Бех. – Випуск 63. – К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова,2007. – 231с. – С 36-47.
 • Бондаревич І. М. Духовна цілісність людини – структурно-функціональний вимір [Текст] / І. М. Бондаревич // Культурологічний вісник: науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. – Запоріжжя, 2007. – Вип. 18. – 210 с. – С.186-188.
 • Бондаревич І. М. Філософський статус поняття «духовність» [Текст] / І. М. Бондаревич // Науковий часопис НПУ ім. М. П.Драгоманова. Серія 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія: зб. наук. праць. – К.: НПУ ім. М. П.Драгоманова, 2007. – № 12 (25). – С. 239-246.
 •  Бондаревич І. М. Духовна цілісність як процес і продукт саморозгортання особистості [Текст] / І. М. Бондаревич // Політологічний вісник: зб. наук. праць. – К.: «ІНТАС»,  2007. – Випуск 25. – 312 с. – С.69-81.
 • Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • Бондаревич І.М. Витоки формування проблеми гендерної рівності // Антропологічні виміри філософських досліджень : Матеріали 8-ої міжнародної конференції, Дніпро 18-19 квітня 2019 р. – Д. ДНЗУТ, 2019. – 104 с. С. 65-66.
 • Бондаревич І.М. Істина і форми істини.//Антропологічні виміри філософських досліджень [Текст]: матеріали 7-ї міжнародної наукової конференції. Дніпро. 19-20 квітня 2018р. – Дніпро: ДНУЗТ, 2018. – 127 с. – С. 23-24
 • Бондаревич І.М. Егоїстичні тенденції в перехідному суспільстві:соціальний аспект Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – С. 1727-1728
 • Жабицький Р.С., Бондаревич І.М. Де пролягає межа між істинною вірою і фанатизмом // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – С. 1754-1755
 • Самсонова Є.В. Бондаревич І.М. Соціальний бік проблеми безхатніх і і бездоглядних тварин // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – С. 1755-1757
 • Поварніна І.В. Бондаревич І.М. Цілепокладання як свідомий вибір // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – С. 1757-1758
 • Бондаревич І.М. Питання інтелектуальної безпеки в контексті компетентісної освіти Матеріали VІІ Целікова Є.Є. Бондаревич І. М. Емоційна природа егоцентризму, егоїзму, нарцисизму // Майбутній науковець – 2017 : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 1 груд. 2017 р., м. Сєвєродонецьк. / укладач В. Ю. Тарасов – Сєвєродонецьк : Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, 2017. – 774 с. – С. 699.
 • Целікова Є.Є. Бондаревич І. М. Егоїзм як соціальний феномен суспільства перехідного типу// Соціологія і соціальні трансформації: Матеріали Х Міжнародної конференції студентів та молодих науковців. Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка 16-17 листопада 2017 року. / Під ред. д.соц.н. Соболевської М.О., д.соц.н., проф. Чепак В.В., голови РМВ факультету соціології Мороз Є. О. – К.: Київський університет, 2017. – 142с. – С. 130-132.
 • Міжнародної наукової конференції «Соціальне прогнозування та проектування майбутнього країни: ідеї миру та ненасильства у змінах глобального порядку» (24 березня 2017 року, м. Запоріжжя) / Упор. І.О. Кудінов; ред. кол. М.А. Лепський, О.А. Безрукова, Т.І. Бутченко, В.О. Скворець, Є.Г. Цокур, І.О. Кудінов. – Запоріжжя : КСК-Альянс, 2017. – 155 с. – С.37-39
 • Бондаревич І. М. Потенціал конкурентної спроможності вітчизняних вищих навчальних закладів // Збірник тез доповідей наук.-техн. конф. виклада¬чів, науковців,  молодих вчених, аспірантів і студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2017», у 4 т. – Т. 3 / (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. –  с. – С. (у друці)..
 • Бондаревич І. М. Перспективи дослідження поняття «інтелектуальна безпека» в контексті побудови стратегії виходу України з гібридної війни // Матеріали VI міжнародної наукової конференції «Соціальне прогнозування та проектування майбутнього країни: миротворення у гібридних війнах (25 березня 2016р.) / упор. .І..О. Кудінов; ред.. кол. М.А Лепський, Т.І Бутченко, В.О. Скворець  ін.. –  Запоріжжя :: КСК-Альянс, 2016. – 107 с. – С. 30-32.
 • Бондаревич І. М. До питання фундаментальних принципів нової парадигми освіти [Текст] / І.М.Бондаревич // Збірник тез доповідей наук.-техн. конф. викладачів, науковців,  молодих вчених, аспірантів і студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2016», 18-22 квітня 2016 р., у 5 т. – Т. 3 / редкол.: Ю.М. Внуков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 568 с. – С. 197 -198
 • Бондаревич І. М Модернізація тематичного плану дисципліни: спільна справа викладача і студентів// Збірник тез доповідей наук.-техн. конф. виклада¬чів, науковців,  молодих вчених, аспірантів і студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2015», 13-17 квітня 2014 р., у 4 т. – Т. 3 / редкол.: Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 484 с. – С.175–177.
 • Бондаревич І. М Методика оновлення тематичного плану гуманітарної дисципліни /  І. М. Бондаревич // Тези доповідей XXІІІ міжнар. наук. конф. студентів і молодих учених «Наука і вища освіта» 23 квітня 2015р / Класичний приватний університет. –  Запоріжжя :  КПУ, 2015. – 638  с. – С. 299–300.
 • Бондаревич І. М. Психолого-педагогічний аспект викладання курсу «Філософія» /  І. М. Бондаревич // Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції «Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників психологічних та педагогічних наук» 28-лютого – 1 березня 2014 р. – Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2014. – 112 с. – С. 84–87.
 • Бондаревич І. М. Еволюція свідомості як засада гуманізації суспільства / І. М. Бондаревич //  Тези доповідей XXІІ міжнар. наук. конф. студентів і молодих учених «Наука і вища освіта», 18 квітня 2014 р. / Класичний приватний університет. – Запоріжжя : КПУ, 2014. – 771 с. – С.358–359.
 • Бондаревич І. М. Педагогічні техніки як умова розкриття потенціалу гуманітарних дисциплін /  І. М. Бондаревич // «Гуманітарні науки та освіта у XXI ст. : матеріали VІІ Міжнар. Читань пам’яті М. Матусовського» : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Луганськ, 10 – 11 квіт.2014 р.). – Луганськ : Вид-во ЛДАКМ, 2014. – 255 с. – С. 197–201.
 • Бондаревич І. М. Модернізація тематичного плану дисципліни: досвід сумісної роботи викладача і студентів /  І. М. Бондаревич // «Педагогічні та психологічні науки: історія розвитку, сучасний стан та перспективи досліджень» : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 7-18 жовтня 2014 р. / Південна фундація педагогіки. – Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2014. – 104 с. – С. 58–62.
 • Бондаревич І. М. Процесуальність як головна характеристика постмодерних ідентифікацій /  І. М. Бондаревич // Збірник тез доповідей наук.-техн. конф. виклада¬чів, науковців,  молодих вчених, аспірантів і студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2014», 14-18 квітня 2014 р. в 5 т. – Т.4 / редкол.: Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 386 с. – С.165–166.
 • Бондаревич І.М. Специфіка пізнавальних можливостей суб’єкта / І.М. Бондаревич // Тези доповідей науково-практичної конференції «Тиждень науки 2013», 15–19 квітня 2013р. / редкол.: Ю.М.Внуков (відпов. ред.) та ін. – Том 2. –Запоріжжя: ЗНТУ. 2013. – 344 с. – С.266–268.
 •  Колодка Д. М., Бондаревич І. М. Психічний феномен: ефект Рінгельмана  / Д. М. Колодка, І. М. Бондаревич, // Тези доповідей науково-практичної конференції «Тиждень науки 2013», 15–19 квітня 2013р. / редкол.: Ю.М.Внуков (відпов. ред.) та ін. – Том 2. –Запоріжжя: ЗНТУ. 2013. – 344 с. – С. 282–283.
 • Бондаревич І. М. Проблема ідентичності: історичний вимір /  І. М. Бондаревич // Тези доповідей всеукраїнської наукової конференції «Філософія як культурна політика сучасності». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія », 2013. – 122 с. – С. 97.
 • Бондаревич І. М. До уточнення дефініції «концепція гуманітарного розвитку» /     І. М. Бондаревич // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Напрями удосконалення гуманітарного розвитку в Україні: соціоантропологічні, соціокультурні та соціосвітоглядні виміри», 22-23 листопада 2013 р. / За ред. д. філософ. н., проф. В. Г. Воронкової. –  Запоріжжя, ЗДІА, 2013. – 286 с. – С.43–45.
 •  Бондаревич І. М. Психосоціальне підгрунтя українського індивідуалізму / І. М. Бондаревич // матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасне українське суспільство у вимірах глобалізації і євроінтеграції», 21-22 березня 2013 р. / За ред. д. філософ. н., проф. В. Г. Воронкової. –  Запоріжжя, ЗДІА, 2013. – 234 с. – С.70–73.
 • Бондаревич І. М. Природа парадоксальних виявів українського індивідуалізму /    І. М. Бондаревич // матеріали доповідей та виступів на всеукраїнській науково-теоретичній конференції «Філософія в умовах сучасних соціокультурних викликів», 11-12 жовтня 2012р. – Черкаси: «Інтроліта ТОР», 2012. – 344 с. – С. 38–40.
 • Бондаревич І. М. Діалогічність як стрижнева характеристика людського буття /     І. М. Бондаревич // Тези доповідей науково-практичної конференції «Тиждень науки 2012», 9–13 квітня 2012р. / редкол.: Ю.М.Внуков (відпов. ред.) та ін. – Том 2. – Запоріжжя:ЗНТУ. 2012. – 384 с. – С.226–227.
 • Бондаревич І. М. Психічний процес сприйняття і парадигмальні картини світу /І. М. Бондаревич // Матеріали доповідей та виступів VII всеукраїнської науково-практичної міждисциплінарної конференції «Особистість і полікультурність сучасного світу», 21 травня 2012. – Херсон: Херсонський державний аграрний університет. – Вид-во: Колос, 2012. – 148 с. – С. 4–6.
 • Бондаревич І. М. Людина – культура: буття у світі символів /  І. М. Бондаревич // Збірник  тез  доповідей наук.-техн. конф. виклада¬чів, науковців, молодих вчених, аспірантів «Тиждень науки – 2011». – Т.3. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – 362 с. – С. 60–62..
 • Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

Відзнаки та нагороди:

 • Почесна грамота районної адміністрації Запорізької міської ради по Жовтневому району за особистий внесок у справу підготовки висококваліфікова-них спеціалістів, високий професіоналізм, плідну педагогічну і наукову роботу, активну позицію у громадському житті … та з нагоди 115-ої річниці від дня заснування університету» (листопад 2015 р.).
 • Почесна грамота Ректорату ЗНТУ за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток наукової сфери, високий рівень керівництва науково-дослідною роботою студентів (травень 2015 р.)
 • Подяка Міністерства освіти і науки України Одеський національний університет ім. І. Мечнікова Галузева конкурсна комісія Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з філософії за підготовку переможця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з  філософії  (квітень 2018р.)
 • Почесна грамота Виконавчого комітету Запорізької міської ради «за високий професіоналізм,плідну педагогічну і наукову діяльність, вагомий особистий внесок у справу підготовки висококваліфікова-них спеціалістів, активну участь у громадському житті університету ... та з нагоди 118-ої річниці від дня заснування університету» (грудень 2018 р.).

Рік початку діяльності в університеті:  2007 р.

Мови спілкування:  українська, російська

Контакти:

69063,  м. Запоріжжя,  вул. Жуковського,  64
кафедра філософії,  ауд. 547-а,  5-ий навчальний корпус ЗНТУ
тел.:        +38(061) 7-698-285
e-mail:     bondarevych@ukr.net

URL: