Ви є тут

Головна

Прізвище: Тесленок

Ім'я: Ірина

По батькові: Миколаївна

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Обліковий запис науковця (ORCID):  0000-0002-8495-5167

Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com.ua/citations?user=KYDxwWQAAAAJ&hl=uk&oi=sra

 

 •  Запорізький державний технічний університет, 2000 р., «Менеджмент організацій», бакалавр з менеджменту, АР №13758122, від 30.06.2000р.;
 • Запорізький державний технічний університет 2001 р., «Менеджмент організацій», менеджер-економіст, АР №16789422, від 30.06.2001р.

Кандидатська дисертація:

 • 2010 рік – кандидатська дисертація за спеціальністю 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» на тему «Управління підприємством на основі стратегічного аналізу зовнішнього середовища».

Наукові інтереси:

 • Розробка інноваційної стратегії підприємства
 • Стратегічне управління
 • Психологія управління та конфліктологія
 • Управління стратегічними змінами
 • Стратегічний аналіз зовнішнього середовища

Дисципліни, які викладає:

Основні наукові роботи:

МОНОГРАФІЇ

та розділи у монографіях

 • Iryna Teslenok. . Ensuring the socio-economic development of united territorial communities in the paradigm of governance. Collective monograph. For order. prof. Gudz P. Zaporizhzhia, 2020. P. 61-77.
 • Тесленок І.М., Панкова А.Ю. Сутність, принципи і форми використання економічного потенціалу // Трансформація економічного потенціалу промислового регіону: проблеми, механізми реалізації: монографія / за ред. проф. П.В. Гудзя. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – С. 8–17.
 • Тесленок І.М., Пуліна Т.В. Методи забезпечення управління розвитком промислового регіону на основі використання методу кластеризації // Забезпечення сталого розвитку економіки промислового регіону на основі інноваційних моделей управління : монографія / за ред.. проф. П.В. Гудзя. ¬– Запоріжжя : ЗНТУ, 2013. ¬¬– С. 121–152.
 • Тесленок І.М. Стратегічний аналіз конкурентної ситуації світового ринку первинного алюмінію // Сучасні технології управління промисловими ринками та підприємствами : монографія / за ред. проф. П.В. Гудзя, Л.О. Кримської. -  Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – С. 65 – 76.
 • Тесленок І.М. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища в системі управління промисловим підприємством : монографія / І.М. Тесленок, Л.О. Кримська. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 110 с.

АВТОРСЬКЕ СВІДОЦТВО

 • А.с.  №53749 Про реєстрацію авторського права на твір Монографія «Стратегічний аналіз зовнішнього середовища в системі управління промисловим підприємством»  / І.М. Тесленок, Л.О. Кримська; заявник: Запорізький національний технічний університет – зявл. 20.12.2013; опубл. 18.02.2014.

СТАТТІ У ФАХОВИХ ВИДАННЯХ

2020

 1. Тесленок І. М., Соріна О. О., Коваль В. В. Розробка механізму стратегічного управління промисловим комплексом регіону. Економіка та держава. 2020. № 12. С. 77–81. – URL: http://www.economy.in.ua/?op=1&z=4814&i=13 (дата звернення: 03.12.2020). DOI: 10.32702/2306-6806.2020.12.77
 2. Тесленок І. М., Соріна О. О., Мишакова В. О. Зв'язки з громадськістю як основний інструмент формування іміджу державної податкової служби. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 11. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1847 (дата звернення: 03.12.2020). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.11.32
 3. Тесленок І. М., Трибой І. А. Управління стратегічними змінами підприємств сфери оздоровлення та відпочинку. Бізнес Інформ. 2020. №9. C. 291–297. – URL: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-9-291-297 (дата звернення: 03.12.2020)

2019

 1. Тесленок І. М., Пeрeтокіна-Пічхая Н. В. Оцінка впливу факторів бізнес-середовища на підприємство сфери послуг з індивідуального пошиття одягу. Ефективна економіка. 2019. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7426 (дата звернення: 10.03.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.11.74
 2. Пуліна Т. В., Тесленок І. М., Носов М. П. Проблеми та перспективи розвитку бізнес-інкубаторів в Україні як інноваційної організаційної структури. Ефективна економіка. 2019. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7471 (дата звернення: 10.03.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.5
 3. Тесленок, І.М. Оцінка конкурентоспроможності машинобудівного підприємства / І. М. Тесленок, Є.В. Широколобов // «Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування. – № 4.  – 2019. – С. 118–125.
 4. Тесленок, І.М. Дослідження впливу зовнішніх факторів на стан корпоративної культури українських ІТ-підприємств / І. М. Тесленок, Д. А. Сех // Економічний простір. – №149. – 2019. – С. 81–86.

2018

    1. Тесленок, І.М. Розробка стратегії енергоефективності запорізької області [Електронний ресурс] / Т. В. Пуліна, І. М. Тесленок, А. Г. Нестеренко // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2018. – №11. – Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1331. DOI: 10.32702/2307-2156-2018.11.1
    2. Тесленок, І.М. Управління розвитком маркетингових комунікацій організації / Т.В. Пуліна , І. М. Тесленок, Я. С. Ткаліч // Інвестиції: практика та досвід. - № 23.  – 2018. – С. 72-77.

2017

    1. Тесленок, І.М. Алгоритм розробки стратегії  розвитку малих підприємств [Текст] / І. М. Тесленок, К. А. Воровська // Економічний простір: Збірник наукових праць. – №125. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2017. – С. 159 – 171.
2. Тесленок, І.М. Удосконалення системи стимулювання інноваційної активності персоналу ТОВ «ЗЛМЗ» [Текст] / І. М. Тесленок, А.О. Гладун // Економічний простір: Збірник наукових праць. – №125. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2017. – С. 211 – 220.

2014

1. Тесленок, І. М. Оцінка ефективності проектів організаційних перетворень [Текст] / І. М. Тесленок, М. М. Гуканова // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2014. – №5(80). – С. 53 – 57.

2013

1. Тесленок І.М. Особливості формування і реалізації регіональних проектів / І.М. Тесленок, М.І. Замаєнко // Науково-виробничий журнал „Держава та регіони Серія: Економіка та підприємництво” – 2013. – №6 (75). – С.56-60.

2012

1. Тесленок І.М. Сучасні підходи до визначення результативності управління підприємством / І. М. Тесленок, О. В. Михайлова, О. П. Богаченко // Економічний вісник Донбасу. – 2012. - №1. – С. 203-207.
2. Тесленок І.М., Куриленко В.В. Формування партнерських взаємовідносин при здійсненні аутсорсингу / І.М. Тесленок, В.В. Куриленко // Економічний простір: Збірник наукових праць. – №60. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2012. – С. 93–102.

2011

1. Тесленок І.М. Сутність і структура інформаційного потенціалу підприємства / І. М. Тесленок, М.О. Кучеренко // Науковий журнал «БІЗНЕС ІНФОРМ». – №6. – 2011. – С. 124–127.
2. Тесленок І.М. Фактори стратегії розвитку підприємства в сучасних умовах / І.М. Тесленок, Я.С. Каплій // Науковий журнал «Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління». – №3(57). – 2011. – С. 209–213.
 

НАУКОВІ СТАТТІ В ІНШИХ ВИДАННЯХ

1. Тесленок, І.М. Особливості розробки інноваційної стратегії підприємства [Текст] / І. М. Тесленок, Ю. О. Квач // Наук. журнал. Економічний вісник Запорізького національного технічного університету. – Запоріжжя: ЗНТУ, Вип. 2, 2018. – С. 35 – 40.
2. Тесленок, И.Н. Тенденции, проблемы и концепции развития мирового рынка электроэнергетики [Текст] / И. Н. Тесленок, А. О. Чмырь-Протасова // Наук. журнал. Економічний вісник Запорізького національного технічного університету. – Запоріжжя: ЗНТУ, Вип. 1, 2017. – С. 148 – 154.

ОПУБЛІКОВАНО ЗА МАТЕРІАЛАМИ КОНФЕРЕНЦІЙ

2020

 1. Тесленок І. М. Концептуальні моделі розвитку корпоративної культури підприємства // Тиждень науки-2020. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 1 електрон. опт. диск. (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-265-5. – С. 177–179.
 2. Тесленок І. М., Трибой І. А. Проблеми розробки стратегії розвитку підприємства у сфері оздоровлення та відпочинку / І. М. Тесленок, І. А. Трибой // Тиждень науки-2020. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 1 електрон. опт. диск. (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-265-5. – С. 180–182.
 3. Тесленок І. М., Мишакова В. О. Професійна етика державного службовця як фактор іміджу державного органу / І. М. Тесленок, В. О. Мишакова // Тиждень науки-2020. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 1 електрон. опт. диск. (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-265-5. – С. 183–185.
 4. Тесленок І. М., Коваль В. В. Теоретичні підходи до вивчення виробничої інфраструктури регіону / І. М. Тесленок, В. В. Коваль // Тиждень науки-2020. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 1 електрон. опт. диск. (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-265-5. – С. 185–188.
 5. Тесленок І. М., Бузовєрова Є. О. Вибір конкурентної стратегії підприємства під час кризи / І. М. Тесленок, Є. О. Бузовєрова // Тиждень науки-2020. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 1 електрон. опт. диск. (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-265-5. – С. 188–190.
 6. Тесленок І. М., Трибой І. А. Проблеми розробки стратегії розвитку підприємств малого та середнього бізнесу. Стратегічні пріоритети розвитку економіки, обліку, фінансів і права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 7 жовтня 2020 р.): у 3 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2020. Ч. 2. С.17–18.
 7. Тесленок І. М., Мишакова В. О. Роль професійної поведінки державного службовця при формуванні зовнішнього іміджу владної структури регіонального рівня / І. М. Тесленок, В. О. Мишакова // Наука, технології, інновації: світові тенденції та регіональний : Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 25–26 вересня 2020 р.) / ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. – Одеса : ГО «Інститут інноваційної освіти», 2020. – С.66–68.
 8. Тесленок І. М., Бузовєрова Є. О. Дослідження конурентного середовища підприємства інтер’єрного фотодруку. Економіка, облік, фінанси та право: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 28 жовтня 2020 р.): у 4 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2020. Ч. 4. С.96–98.
 9. Тесленок І. М., Коваль В. В. Аналіз стратегічного управління промисловим комплексом Запорізького регіону. Актуальні проблеми економіки, фінансів, менеджменту та права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 26 листопада 2020 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2020. С.139–142.
   

2019

1. Тесленок І.М. Оцінка конкурентоспроможності підприємства та її місце в стратегічному управлінні машинобудівного підприємства / І.М. Тесленок, Є.В. Широколобов  // Економіка і управління в умовах глобалізації: матеріали VІІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (15 травня 2019 р.) / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2019. – С. 344–348.
2. Тесленок І.М. Особливості розробки комплексу маркетингу для приватного підприємця – фізичної особи / І.М. Тесленок, Н.В. Перетокіна-Пічхая // Тиждень науки – 2019. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково–практичної конференції, Запоріжжя, 15-19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – С. 186-188.
3. Тесленок І.М. Особливості використання методів планування діяльності підприємства / І.М. Тесленок, А.Ю. Дереза // Тиждень науки – 2019. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково–практичної конференції, Запоріжжя, 15-19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – С. 180-181.
4. Тесленок І.М. Формування корпоративної культури ІТ-підприємства / І.М. Тесленок, Д.А. Сех // Тиждень науки – 2019. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково–практичної конференції, Запоріжжя, 15-19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – С. 182-183.
5. Тесленок І.М. Управління розвитком проекту бізнес-інкубатору / І.М. Тесленок, М.П. Носов // Тиждень науки – 2019. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково–практичної конференції, Запоріжжя, 15-19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – С. 184-186.
6. Тесленок І.М. Вибір бізнес–моделі соціального підприємництва при обґрунтуванні стратегії розвитку підприємства у сфері послуг / І.М. Тесленок, Н.В. Перетокіна-Пічхая // «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір»: матеріали II Міжнародної науково–практичної конференції Запоріжжя (17-18 жовтня 2019 року) [Електронний ресурс]. Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2019. – С. 341-343.
7. Тесленок І.М. Шляхи підвищення ефективності управління проектами в бізнес-інкубаторі на регіональному рівні / І.М. Тесленок, М.П. Носов // «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір»: матеріали II Міжнародної науково–практичної конференції Запоріжжя (17-18 жовтня 2019 року) [Електронний ресурс]. Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2019. – С. 338-340.
8. Тесленок І.М. Дослідження впливу зовнішніх факторів на стан корпоративної культури ІТ-підприємства / І.М. Тесленок, Д.А. Сех // «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір»: матеріали II Міжнародної науково–практичної конференції Запоріжжя (17-18 жовтня 2019 року) [Електронний ресурс]. Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2019. – С. 344-346.
9. Тесленок І.М. Дослідження конкурентного середовища підприємства машинобудівної галузі / І.М. Тесленок, Є.В. Широколобов  // «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір»: матеріали II Міжнародної науково–практичної конференції Запоріжжя (17-18 жовтня 2019 року) [Електронний ресурс]. Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2019. – С. 346-348.

2018

1. Тесленок, І. М. Аналіз ринкової влади покупців на ринку менеджмент-освіти Запорізької області [Текст] / І. М.  Тесленок, М. В. Кузьменко // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – С. 1298 –1300.
2.  Тесленок, І. М. Роль стратегії розвитку в діяльності науково-виробного підприємства [Текст] / І. М.  Тесленок, А. І. Моісеєнко // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – С. 1300 –1302.
3. Тесленок, І. М. Порівняння підходів до управління стратегічними змінами на підприємстві [Текст] / І. М.  Тесленок, Ю. В. Косенко // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – С. 1303 –1305.
4. Тесленок, І. М. Особливості формування іміджу промислового підприємства [Текст] / І. М.  Тесленок, А. О. Павлова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – С. 1305 –1307.
5. Тесленок, І. М. Сучасні тенденції розвитку управління прибутком та рентабельністю промислового підприємства [Текст] / І. М.  Тесленок, М. В. Богатирьова // «Соціально-економічні, освітні та фахові проблеми молоді в умовах євроінтеграційних процесів» : матеріали Всеукраїнської інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (27 квітня 2018 року, м. Запоріжжя. – Запоріжжя : Мокшанов В. В., 2017. – С. 275 – 276.
6. Тесленок, І. М. Огляд сучасних моделей управління стратегічними змінами на підприємстві [Текст] / І. М.  Тесленок, Ю. В. Косенко // «Соціально-економічні, освітні та фахові проблеми молоді в умовах євроінтеграційних процесів» : матеріали Всеукраїнської інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (27 квітня 2018 року, м. Запоріжжя. – Запоріжжя : Мокшанов В. В., 2017. – С. 288 – 291.
7. Тесленок, І. М. Особливості розробки стратегії розвитку підприємства сфери послуг [Текст] / І. М.  Тесленок, М. В. Кузьменко // «Соціально-економічні, освітні та фахові проблеми молоді в умовах євроінтеграційних процесів» : матеріали Всеукраїнської інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (27 квітня 2018 року, м. Запоріжжя. – Запоріжжя : Мокшанов В. В., 2017. – С.  291 – 293.
8. Тесленок, І. М. Дослідження теоретичних підходів до визначення поняття «стратегія» [Текст] / І. М.  Тесленок, А. І. Моісеєнко // «Соціально-економічні, освітні та фахові проблеми молоді в умовах євроінтеграційних процесів» : матеріали Всеукраїнської інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (27 квітня 2018 року, м. Запоріжжя. – Запоріжжя : Мокшанов В. В., 2017. – С. 294 – 296.
9. Тесленок, І. М. Функції та роль корпоративної культури в управлінській діяльності промислового підприємства [Текст] / І. М.  Тесленок, Г. Г. Поздняков // Перспективні напрямки розвитку економіки, обліку, менеджменту та права: теорія і практика: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 25 червня 2018 р.): у 4 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2018. – Ч. 4. – С, 43 – 44.
10. Тесленок, І. М. Огляд сучасних методів оцінки іміджу промислового підприємства [Текст] / І. М.  Тесленок, А. О. Павлова //«Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір»: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4–5 жовтня 2018 року), м. Запоріжжя [Електронний ресурс] / Редкол. : Прушківська Е. В. (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – С. 446 – 448.
11. Тесленок, І. М. Аналіз підходів до оцінки впливу корпоративної культури на ефективність діяльності підприємства [Текст] / І. М.  Тесленок, Г. Г. Поздняков // «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір»: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4–5 жовтня 2018 року), м. Запоріжжя [Електронний ресурс] / Редкол. : Прушківська Е. В. (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – С. 449 – 451.

2017

1. Тесленок, І. М. Дослідження методів вирішення конфліктів на підприємстві [Текст] / І. М.  Тесленок, А. О. Гладун // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.  –  С.  988–990.
2.  Тесленок, І. М. Роль бренд-менеджменту у стратегічному розвитку підприємства [Текст] / І. М.  Тесленок, Е. О. Діброва // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.  –  С.  990–992.
3. Тесленок, І. М. Мережеві структури та їх роль в економічному розвитку регіонів [Текст] / І. М.  Тесленок, Ю. О. Квач // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.  –  С. 992–993.
4. Тесленок, І. М. Огляд конкурентного середовища підприємства з продажу сантехнічних виробів [Текст] / І. М. Тесленок, К. А. Воровська // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. –   С. 994–995.
5.  Тесленок, І. М. Аналіз методів розрахунку валового регіонального продукту [Текст] / І. М.  Тесленок, Д. К. Маланіна // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. –  С.  996–998.
6. Тесленок, І. М. Управління системою закупівель і розподілу на прикладі КТ «ЗЗВА» [Текст] / І. М. Тесленок, О. А. Буренко // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. –  С.  998–999.
7. Тесленок, І. М. Визначення напрямків розвитку та готовності підприємства АТ «Мотор Січ» до змін [Текст] / І. М.  Тесленок, А. С. Тихоновський // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – С. 1000–1001.
8. Тесленок, І. М. Сучасна парадигма управління розвитком регіональної економіки [Текст] / І. М. Тесленок // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – С. 945–946.
9. Тесленок, І. М. Сутність і роль інтернет-брендінгу в розвитку підприємства [Текст] / І. М. Тесленок, Е. О. Діброва // Суспільство, релігія, культура, наука, техніка, освіта, економіка в умовах новітніх глобальних викликів для України і Польщі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 21–23 вересня 2017 р.). – Запоріжжя : Запорізька державна інженерна академія ; ФО-П Систерова Н. О., 2017. – С. 157–159.
10. Тесленок І.М. Оцінка макросередовища підприємств з роздрібного продажу санітарно-технічних виробів [Текст] / І. М. Тесленок, К.А. Воровська // Економічне зростання як складова ресурсного забезпечення економіки країни: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 17–18 листопада 2017 р.). – Дніпро: НО «Перспектива», 2017. – С. 27-30.
11. Тесленок, І.М. Проблеми інноваційного розвитку ДП «Івченко-Прогрес» [Текст] / І.М.Тесленок, Ю.О.Квач // «Досягнення і проблеми сучасної економічної науки»: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції економічного спрямування. – Тернопіль, 2017. – С. 60-61.
12. Тесленок, І. М. Інноваційна активність персоналу як ключова складова розвитку організацій [Текст] / І. М.  Тесленок, А. О. Гладун // «Напрямки та тенденції розвитку економіки України»: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції економічного спрямування. – Тернопіль, 2017. – С. 77–78.

2016

1. Тесленок, І. М. Нові підходи до комунікації в публічному адмініструванні [Текст] / І. М. Тесленок // Тиждень науки – 2016 : щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів та студентів ЗНТУ, 18-22 квітня 2016 р. : тези доп. – Запоріжжя, 2016. – Т2. – С. 388–390.
2.  Тесленок, И. Н. Деловое совещание как форма бизнес-коммуникации [Текст] / И. Н. Тесленок, Ю. А. Шевченко // Тиждень науки – 2016 : щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів та студентів ЗНТУ, 18-22 квітня 2016 р. : тези доп. – Запоріжжя, 2016. – Т2. –  С. 430–432.
3. Тесленок, І. М. Дослідження підходів оптимізації управління промисловим підприємством [Текст] / І. М. Тесленок // Міжнародна науково-практична конференція «Трансформація організації бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграційних процесів в Україні»: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених  6-7 квітня 2016 року. – Запоріжжя : Мокшанов В.В., 2016. – С. 241–242.

2015

1. Тесленок, І. М. Особливості формування іміджу підприємства ювелірної галузі [Текст] / І. М. Тесленок, К. Ю. Кас’ян // Тиждень науки – 2015 : щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів та студентів ЗНТУ, 13-17 квітня 2015 р. : тези доп. – Запоріжжя, 2015. – С. 374–376.
2. Тесленок, І. М. Розвиток туристичних послуг в Україні [Текст] / І. М. Тесленок, І. О. Савчук // Тиждень науки – 2015 : щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів та студентів ЗНТУ, 13-17 квітня 2015 р. : тези доп. – Запоріжжя, 2015. – С. 383–385.
3. Тесленок, І. М. Сучасний стан та перспективи розвитку житлово-комунального господарства м. Запоріжжя [Текст] / І. М. Тесленок, Ю. В. Мудрик // Тиждень науки – 2015 : щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів та студентів ЗНТУ, 13-17 квітня 2015 р. : тези доп. – Запоріжжя, 2015. – С. 381–383.
4. Тесленок, І. М. Оптимізація діяльності організації на основі методології І. Адізеса [Текст] / І. М. Тесленок, А. П. Шаповал // Тиждень науки – 2015 : щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів та студентів ЗНТУ, 13-17 квітня 2015 р. : тези доп. – Запоріжжя, 2015. – С. 391–893.
5. Тесленок, І. М. Особливості управління еволюційними змінами на підприємстві [Текст] / І. М. Тесленок // Тиждень науки – 2015 : щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів та студентів ЗНТУ, 13-17 квітня 2015 р. : тези доп. – Запоріжжя, 2015. – С. 338–340.

Членство у громадських об’єднаннях:

 • Асоційована членкіня «Української асоціації з розвитку менеджменту та бізнес освіти» (УАМБРО)

Рік початку діяльності в університеті: 2001

Мови спілкування: українська, англійська, російська.

Контакти:

адреса: вул. Жуковського, 64, м.Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 274
тел.: 061-222-33-44

e-mail: teslenokiryna@gmail.com