Ви є тут

Головна

Предметом навчальної дисципліни є принципи виконання інженерно- економічних, геодезичних, грунтово-геологічних, гідрогеологічних та гідрометеорологічних вишукувань для одержання комплексу необхідних вихідних даних, що забезпечують подальший процес проектування дороги.

Мета викладання дисципліни – забезпечити підготовку фахівців до самостійного вирішення професійних задач з пов’язаних із підготовкою якісних матеріалів для обґрунтування проектних матеріалів.

Основні завдання дисципліни полягають у формуванні серед студентів знань, вмінь та уявлень щодо предмету дисципліни та їх використання в в практичній діяльності фахівців.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні

знати:

- теоретичні основи, принципи та методи інженерних вишукувань лінійно-транспортних об’єктів;

- методи прогнозування поведінки споруд та конструктивів дороги під час її експлуатації;

- способи активного впливу для забезпечення довготривалої та надійної служби всієї дороги як комплексу інженерних споруд;

- основи методик та техніки розвідувальних робіт з використанням сучасних технологій, приладів та установок.

вміти:

- визначити основні напрямки планування та організації інженерних вишукувань для проектування нових і реконструкції існуючих доріг;

- визначити головні показники вихідних даних на основі інженерно- економічних вишукувань для проектування комплексу споруд автомобільної дороги;

- володіти основами сучасних методів інженерних вишукувань, що базуються на використанні комп’ютерних інформаційних технологій, ГІС та систем GPS;

- визначити послідовність і склад технічних видів вишукувань - геодезичних, геологічних і гідрометеорологічних на основі сучасних технічних засобів і технологій.

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться     120    години /    4   кредитів ECTS.

Форма підсумкового контролю успішності навчання – екзамен.

Засоби діагностики успішності навчання – ДКР, рубіжні тестові контролі.

Викладач – доцент, к.т.н. Грін О. О.