Ви є тут

Головна

Метою викладання навчальної дисципліни «Інженерна геологія і основи механіки грунтів»  є надання студентам теоретичних знань, що дозволяють їм самостійно оцінювати геологічні процеси та геологічні особливості території з метою раціонального використовування та охорони геологічного середовища.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Інженерна геологія і основи механіки грунтів» є:

- здобуття теоретичних знань з питання геологічної будови Землі та геологічних процесів;

- здобуття теоретичних знань що до основ динаміки підземних вод;

- здобуття теоретичних знань що до визначення состава, будови, стану та властивостей гірських порід (грунтів);

- оволодіння навичками дослідження закономірностей просторової зміни інженерно-геологічних умов та їх оцінювання;

- оволодіння навичками визначати та аналізувати умови порушення міцності, стійкості і деформації товщі ґрунтових основ під впливом прикладених навантажень від будівель та споруд.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

- загальні відомості про Землю і склад земної кори;

- породоутворюючі мінерали і гірські породи;

- ендогенні й екзогенні геологічні процеси;

- основи динаміки підземних вод;

- состав, будову, стан та властивості гірських порід (грунтів);

- теоретичні відомості що до інженерно-геологічних процесів та явищ;

- основи розрахунку напружено-деформованого стану грунтової основи.

вміти:

- оцінювати природний стан піщаних і глинистих грунтів;

- надавати будівельну характеристику основним групам грунтів;

- аналізувати режими підземних вод та визначати притікання води до будівельних котлованів;

- визначати фізичні та механічні властивості грунтів;

- розраховувати напружено - деформований стан ґрунтової основи та масивів грунту;

- оцінювати умови міцності та стійкості грунтів.

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться   120   годин /   4   кредити ECTS.

Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік.

Засоби діагностики успішності навчання - захист ДКР, рубіжні тестові контролі.

Викладач – доцент, к.т.н. Грін О.О.