Ви є тут

Головна

Метою викладання навчальної дисципліни «Інженерна геодезія» є поглиблене вивчення взаємопов’язаних питань технології, механізації та частково організації будівельно-монтажних робіт, які здійснюються в умовах реконструкції діючих підприємств.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Інженерна геодезія» є:

- використовуючи геодезичні прилади і топографічні матеріали, в польових умовах і умовах проектної організації виконувати топографічну зйомку з наступною камеральною обробкою для коригування топографічного плану;

- використовуючи топографічну зйомку місцевості та відповідні інструкції, в умовах проектної організаціїотримувати з топографічних планів необхідні вихідні дані для розробки проекту будівництва;

- використовуючи геодезичні прилади та проектну документацію, в умовах будівельного майданчика;

- виконувати розмічувальні геодезичні роботи на об`єкті будівництва.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати: методи підсилення та заміни будівельних конструкцій; детальний перелік всіх операцій технологічного процесу у їхній послідовності при реконструкції; ресурси та технологічні пристосування, які забезпечують можливість виконання роботи; умови безпечного виконання робіт.

вміти: вибрати оптимальний варіант технологічного процесу з урахуванням конкретних виробничих умов; конкретизувати технологічний процес у відповідності з підібраним ресурсним забезпеченням; дати оцінку та обґрунтування прийнятої технології.

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться  240  години /  8  кредитів ECTS.

Форма підсумкового контролю успішності навчання – екзамен, залік.

Засоби діагностики успішності навчання - захист ІДЗ, лабораторних робіт, рубіжні тестові контролі.

Викладач – доцент, к.т.н. Щербина Л. В.