Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є формування у студентів базових теоретичних знань та практичних навичок з сучасних технологій та інструментальних засобів розробки складних програмних систем.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • сучасні технології та інструментальні засоби розробки складних програмних систем;
 • міжнародні стандарти життєвого циклу ПЗ;
 • моделі та методології розробки ПЗ;
 • шаблони проектування ПЗ;
 • сучасні технології та інструментальні засоби моделювання ПЗ, методологію та мови моделювання;
 • задачі управління проектами та основи менеджменту програмних проектів;
 • організацію роботи проектної роботи, ролі та зони відповідальності учасників команди;
 • метрики і стандарти якості ПЗ, методи забезпечення та контролю якості;
 • методологію тестування ПЗ;
 • аспекти продуктивності ПЗ;
 • сучасні засоби та середовища створення ПЗ: системи управління проектами, системи управління версіями документів, архітектурні особливості, інструменти автоматизації зборки проектів та процесів тестування, сервера постійної інтеграції.

вміти:

 • застосовувати сучасні технології та інструментальні засоби проектування і створення складних програмних систем на всіх етапах життєвого циклу ПЗ ;
 • розробляти специфікації вимог користувачів;
 • здійснювати аналіз вимог, розробляти специфікацію програмних вимог, виконувати їх верифікацію та атестацію;
 • моделювати різні аспекти системи, для якої створюється ПЗ;
 • проектувати компоненти архітектурного рішення;
 • проектувати людино-машинний інтерфейс;
 • застосовувати та створювати компоненти багаторазового використання;
 • визначати та вимірювати атрибути якості;
 • здійснювати модульне та комплексне тестування ПЗ;
 • володіти основами управління проектами.

 

Викладач дисципліни: Кудерметов Равіль Камілович, к.т.н, доцент кафедри Комп’ютерних систем та мереж

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 6 Галузь знань: 0501 Інформатика та обчислювальна техніка нормативна
Напрям підготовки: 6.050102 «Комп’ютерна інженерія»
Змістових модулів – 5 Кваліфікація (професійне спрямування): 3121 Фахівець з інформаційних технологій Рік підготовки:
4-й 4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 180 7-й 7-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 1 самостійної роботи студента – 9 Освітній ступень: Бакалавр з комп’ютерних систем та мереж 26 год. 6 год.
Практичні, семінарські
 год.  год.
Лабораторні
26 год. 6 год.
Самостійна робота
128 год. 168 год.
Індивідуальні завдання: год.
Вид контролю: іспит

Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота  
Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2 Змістовий модуль №3 Змістовий модуль №4 Змістовий модуль №5
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7  
10 10 15 15 15 15 20 100