Ви є тут

Головна

Метою викладання навчальної дисципліни «Інвестиційні інструменти проектного менеджменту» є формування у слухачів знань і навичок використання інвестиційних інструментів для реалізації проектів.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Інвестиційні інструменти проектного менеджменту» є: вивчення загальних положень інвестиційного проектування,  методів здійснення інвестицій;  інструментів залучення капіталу;  формування вмінь оцінювання ефективності інвестиційних проектів,  основ формування оптимального портфеля джерел інвестування.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати: загальні положення інвестиційного проектування;  методи здійснення інвестицій; інструменти залучення капіталу.

вміти: оцінювати ефективність інвестиційних проектів;  формувати оптимальний портфель джерел інвестування;  застосувати одержані знання та вміння у власній роботі та життєдіяльності.

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться    105    годин /    3,5   кредита ECTS.

Форма підсумкового контролю успішності навчання – екзамен.

Засоби діагностики успішності навчання - ІДЗ, рубіжні тестові контролі.

Викладач – доцент, к.е.н. Бойко О. В.