Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є формування у студентів базових теоретичних знань та практичних навичок оволодіння теоретичними основами організації зв'язку з об'єктами управління в інформаційно – управляючих обчислювальних системах (ІУОС) і придбання практичних навиків використання інтерфейсів і пристроїв зв'язку з об'єктом (ПЗО) в ІУОС.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

  • використання інтерфейсів і пристроїв зв'язку з об'єктом промислового обладнання.

вміти:

  • визначати стандартні пристрої зв’язку з об’єктами для побудови системи промислової автоматизації;
  • застосовувати модулі аналогового уведення розподіленій мережі збору даних на базі промислового інтерфейсу цифрового зв'язку;
  • визначати вимоги до інтерфейсів та їх основних характеристик.

Викладач дисципліни: Ільяшенко Матвій Борисович, к.т.н, доцент кафедри Комп’ютерних систем та мереж

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3 Галузь знань: 0501 Інформатика та обчислювальна техніка нормативна
Напрям підготовки: 6.050102 «Комп’ютерна інженерія»
Змістових модулів – 2 Кваліфікація (професійне спрямування): 3121 Фахівець з інформаційних технологій Рік підготовки:
3-й 3-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 90 6-й 6-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 1 самостійної роботи студента – 6 Освітній ступень: Бакалавр з комп’ютерних систем та мереж 12 год. 4 год.
Практичні, семінарські
 год.  год.
Лабораторні
12 год. 2 год.
Самостійна робота
60 год. 84 год.
Індивідуальні завдання:  6 год.
Вид контролю:  іспит

Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для іспиту

Поточне тестування та самостійна робота  
Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9  
5 10 10 10 10 10 15 15 15 100