Ви є тут

Головна

Мета - вивчення методів інтелектуального аналізу даних (Data Mining), спрямованого на аналітичне дослідження великих масивів інформації з метою виявлення нових раніше невідомих, практично корисних знань і закономірностей, необхідних для прийняття рішень; огляд методів, програмних продуктів і різних інструментальних засобів, які використовуються в Data Mining; розгляд практичних прикладів застосування Data Mining; підготовка студентів до самостійної роботи з вирішення задач засобами Data Mining і розробки інтелектуальних систем.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

  • основні поняття, задачі та стадії інтелектуального аналізу даних;
  • підходи к збереженню, представленню та обробці інформації в сучасних інформаційних системах;
  • методи побудови моделей та аналізу залежностей у великих масивах даних;
  • методи оцінки адекватності побудованих моделей;
  • концепцію сховищ даних, їх оперативної аналітичної обробки;

вміти:

  • обґрунтовувати вибір конкретного типу моделі та методу інтелектуального аналізу даних при вирішенні поставленої практичної задачі;
  • проводити необхідну попередню обробку даних, визначати тип задачі аналізу, вирішувати її адекватно обраним методом з оптимально визначеними параметрами, оцінювати результати, робити змістовні висновки та інтерпретацію;
  • використовувати сучасні програмні засоби для проведення інтелектуального аналізу даних;
  • застосовувати технології роботи зі сховищами даних, здійснювати їх аналітичну обробку та інтелектуальний аналіз для забезпечення надійної роботи інформаційних систем.