Ви є тут

Головна

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 6

Галузь знань

0303 Журналістика

 (шифр і назва)

Нормативна

 

Напрям підготовки

0303 Журналістика

 (код і назва)

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

6.03030101 Журналістика

Рік підготовки:

Змістових модулів – 6

1-й

1-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин -

1-й

2-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 4,9

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

 год.

 год.

Практичні, семінарські

26 год.

26 год.

Лабораторні

 год.

 год.

Самостійна робота

44 год.

44 год.

Індивідуальні завдання: 40год.

Вид контролю:

залік - 1 семестр,

екзамен - 2 семестр.

 

Мета: Метою викладання навчальної дисципліни «Іноземна мова» (англійська) є формування комунікативної мовної компетенції у сфері міжкультурного  спілкування, набуття навичок спілкування у побутовій сфері та професійній галузі, збагачення мовно-культурного світогляду майбутнього журналіста. Досягнення мети здійснюється за умови комунікативного підходу в навчанні іноземної мови, використання ситуацій наукових контактів в усній та письмовій формі на практичних заняттях, комплексу вправ на розвиток мовленнєвих навичок та загальної мовної компетенції. Студенти повинні вміти читати  художню, публіцистичну, науково-популярну та професійну літературу для отримання необхідної інформації; знати і розуміти правила оформлення і написання персональної та ділової кореспонденції, вміти писати твори на теми, передбачені програмою, брати участь в усному спілкуванні іноземною мовою на теми, передбачені програмою.

Завдання вивчення дисципліни «Іноземна мова» (англійська) передбачає засвоєння навчального матеріалу як на практичних заняттях, так і у вільний від аудиторних занять час у формі самостійної навчальної роботи, призначеної формувати практичні мовленнєві вміння, навички роботи студентів зі спеціальною, художньою, публіцистичною, науково-популярною  літературою, аудіо записами, Інтернет ресурсами, орієнтувати їх на практичне застосування набутих знань у сфері наукового спілкування в галузі соціальних комунікацій.

За підсумками вивчення дисципліни студент повинен знати: лексико-граматичний матеріал на базі основних  підручників та інших інформаційних  джерел; професійну та лінгвістичну термінологію; правила оформлення персональної та ділової кореспонденції; фонову інформацію соціокультурного і лінгвокраїнознавчого змісту.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно 

 

 

зараховано

85-89

В

добре

75-84

С

70-74

D

задовільно

60-69

Е

35 -59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

1-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

Викладачі: Брутман А. Б., к. екон. н., доцент, завідувач кафедри іноземної мови професійного спілкування, Полєжаєв Ю. Г. ст. викладач кафедри іноземної мови професійного спілкування.