Ви є тут

Головна

Метою викладання навчальної дисципліни «Сучасні комп'ютерні технології в будівництві» є підготовка фахівців до самостійного вирішення професійних чисельно розв’язуємих задач в галузі проектування, будівництва та експлуатації об’єктів і мереж шляхів сполучення, практичного використання методів комп’ютерного моделювання на ЕОМ.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Сучасні комп'ютерні технології в будівництві» є застосовувати інтерактивну комп’ютерну графіку при проектуванні об’єктів будівництва.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати: сучасні системи автоматизованого проектування; основні принципи побудови систем автоматизованого проектування; систему показників, які враховуються при оцінці проектних рішень в системах автоматизованого проектування, способи виводу графічних матеріалів і результатів розрахунків.

вміти: провести постановку інженерної задачі та утворення математичної моделі; самостійно здійснити вибір математичних методів рішення практичних задач будівництва; конструювати та виконувати розрахунок будівельних конструкцій з використанням сучасних систем автоматизованого проектування.

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться   120  годин /  4  кредити ECTS.

Форма підсумкового контролю успішності навчання – диф. залік.

Засоби діагностики успішності навчання -  захист ІДЗ, лабораторних робіт, рубіжні тестові контролі.

Викладач – доцент, к.т.н.  Кулік М. В.