Ви є тут

Головна

Метою викладання навчальної дисципліни «Інформаційні технології проектного менеджменту» є формування у слухачів теоретичних знань  щодо використання спеціального  та універсального  прикладного  програмного забезпечення для планування та моніторингу проектів.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Інформаційні технології проектного менеджменту» є:

опанування методики використання комп’ютерної моделі проекту для оцінки та оптимізації характеристики проекту, прогнозування їх змін в процесі реалізації,  ведення документації проекту  та організації спільної роботи над проектом.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати: характеристик та можливості універсального та спеціального програмного забезпечення, яке використовується в управлінні проектами;  засади оцінювання характеристик  комп’ютерної  техніки, яку можна використовувати  при виконанні функцій керівника проекту.

вміти: оцінювати переваги та недоліки спеціалізованих програмних продуктів для планування та моніторингу проектів; використовувати для вирішення практичних задач планування та моніторингу проектів спеціалізовані програмні продукти.

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться    150    годин /    5   кредитів ECTS.

Форма підсумкового контролю успішності навчання – екзамен.

Засоби діагностики успішності навчання – курсова робота, рубіжні тестові контролі.

Викладач – професор, д.т.н. Доненко В. І., доцент, к.т.н. Грін О. О.