Ви є тут

Головна

Мета – формування знань та умінь у майбутніх фахівців із хіміко-термічної обробки для подальшої освіти та професійної діяльності.

Завдання - навчитися обгрунтовано вибирати режими хіміко-термічної обробки на підставі даних про матеріали виробів та конструкторських вимог до  властивостей поверхні, а також розробляти технології хіміко-термічної обробки конкретних виробів. Опанувати основи вибору обладнання для здійснення усіх операцій технологічного процессу ХТО.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: умови експлуатації виробів, вимоги до їх поверхні матеріалів; групу матеріалів, до якої відноситься призначений конструктором матеріал; типові режими хіміко-термічної обробки основних груп матеріалів і виробів; зміни в хімічному складі, структурі і властивостях поверхні матеріалів виробів при їх хіміко-термічній обробці;

вміти: обґрунтувати вибір режиму хіміко-термічної обробки конкретних виробів; визначати параметри операцій ХТО; розробляти технологічні карти хіміко-термічної обробки; аналізувати дані щодо впливу ХТО на структуру і властивості матеріалів виробів; завдяки самоосвіті постійно підвищувати професійний рівень; вчити виконавців основам ХТО; визначати причини появи дефектної (після ХТО) продукції і розробляти заходи по їх запобіганню і усуненню.

Викладач: Глотка Олександр Анатолійович, доцент кафедри ФМ.

 Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, спеціальність (напрям підготовки), освітній ступінь

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 4,5

Галузь знань

13 Механічна інженерія

(шифр і назва)

Нормативна

(за вибором)

 

Спеціальність

132 Матеріалознавство

(код і назва)

Модулів –

Освітня програма:

Термічна обробка металів

(код і назва)

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 135

6-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента -

Освітній ступінь:

бакалавр

26 год.

 год.

Практичні, семінарські

 год.

 год.

Лабораторні

12 год.

 год.

Самостійна робота

97 год.

 год.

Індивідуальні завдання: год.

Вид контролю: залік

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 38 / 97

для заочної форми навчання - 

1.     Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Збагачення поверхневих шарів неметалами

Тема 1. Загальні закономірності дифузійних процесів. Вплив різних факторів на процес дифузії.

Тема 2 . Цементація, дифузія вуглецю в сталі. Види цементації, режими ТО цементованой сталі.

Тема 3. Структура і властивості цементованого шару.

Тема 4. Азотування, дифузія азота в сталі. Азотування легованої сталі.

Тема 5. Структура і властивості азотованого шару.

Тема 6. Нітроцементація і ціанування, особливості дифузії вуглеця і азота в сталі.

Тема 7. Структура і властивості нітроцементованого та ціанованого шару.

Тема 8. Низькотемпературна нітроцементація і ціанування.

Змістовий модуль 2. Збагачення поверхневих шарів металами

Тема 1. Алітування. Методи і режими алітування.

Тема 2. Структура і властивості алітованого шару. Алітування аустенітной сталі.

Тема 3. Хромування. Методи і режими хромування.

Тема 4. Вплив легування на глибину хромованого шару. Структура і властивості хромованого шару.

Тема 5. Хромолитування і хромоазотування аустенітної сталі.

Тема 6. Борування. Методи і режими борування. Структура і властивості борованого шару. Борування вісокохромистої і аустенітної сталі..

Тема 7. Силіціювання. Методи і режими силіціювання. Структура і властивості силіційованого шару.

Тема 8. Цинкування. Методи і режими цинкування. Структура і властивості цинкованого шару.