Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є вивчення визначень та призначення GRID, забезпечення розподілених обчислень та обробки даних, вивчення архітектури протоколів GRID та її рівнів, основних GRID-служб, типів та структури інтерфейсів GRID-сервісів. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

вміти:

  • Створювати, супроводжувати, використовувати Грід-сервіси
  • Створювати віртуальні організації
  • Встановлювати, налаштовувати і використовувати пакети gLite, Globus Toolkit
  • Використовувати високопродуктивні колективні обчислювальні системи

Викладач дисципліни:Скрупський Степан Юрійович, к.т.н, доцент кафедри Комп’ютерних систем та мереж

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 6 Галузь знань: 0501 Інформатика та обчислювальна техніка нормативна
Напрям підготовки: 6.050102 «Комп’ютерна інженерія»
Змістових модулів – 4

Кваліфікація (професійне спрямування): Магістр зі спеціалізованих комп’ютерних систем

2121 Професіонал в галузі обчислювальних систем

2310 Викладач університетів та вищих навчальних закладів

 
Рік підготовки:
5-й 5-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 180 10-й 10-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2 самостійної роботи студента – 9 Освітній ступень: Магістр 26 год. 8 год.
Практичні, семінарські
8 год. год.
Лабораторні
26 год. 6 год.
Самостійна робота
120 год. 166 год.
Індивідуальні завдання:  год.
Вид контролю: іспит

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для іспиту

Поточне тестування та самостійна робота  
Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2 Змістовий модуль №3 Змістовий модуль №4
T1 T2 T3 T4 T5 Т6 Т7 Т8  
10 10 13 13 13 13 14 14 100