Ви є тут

Головна

Метою вивчення дисципліни "Глобальна інформаційна інфраструктура" є засвоєння студентами теоретичних знань та практичних навиків щодо побудови, розвитку та користування інформаційними мережами зв’язку як глобальним інформаційним середовищем.

Завдання дисципліни є забезпечення студентів знаннями з основ побудови та моделей глобальних інформаційних мереж, базових рівнів та сервісів інформаційної інфраструктури, принципів їх стандартизації.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– основні моделі інформаційної інфраструктури, принципи її розвитку та функціонування;

вміти:

– користуватися та створювати нові інтегральні сервіси та підсистеми глобальних інформаційних мереж.

Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Загальні положення глобальної інформаційної інфраструктури та базові моделі
 
Тема 1. Вступ
Основи систематичної розробки концепції глобальної інформаційної інфраструктури (ГІІ). Розвиток принципів побудови і архітектури ГІІ, структурних и функціональних моделей ГІІ. Термінологія ГІІ. 
Міжнародні стандарти ГІІ у вигляді Рекомендацій ITU серії Y. Структура стандартів серії Y. 
Загальна стратегія практичного впровадження ГІІ. Потенційні сервіси ГІІ – послуги сучасної телефонії, послуги передавання даних и приложений мережі Інтернет. 
 
Тема 2. Визначення ГІІ
Визначення ГІІ як середовища телекомунікаційних та інформаційних сервисів (послуг). Характеристика послуг. Визначення ГІІ як композиції базових технологій. Їх склад та особливості. 
 
Тема 3. Базові моделі ГІІ
ГІІ як комплексна технологія, що використовує набір базових моделей. Модельні уявлення ГІІ. 
Модель доступу користувачів до прикладних і комунікаційним сервісам ГІІ. Основний системостворюючий елемент ГІІ - мережна інфраструктура. Функції мережної інфраструктури. 
Підхід функціональної декомпозиції. Функціональна структура ГІІ. Рівні технологій ГІІ. 
Опис груп однорідних функцій. Моделі функціонального групування (Functional groupings).Опис властивостей ГІІ за допомогою функціональних моделей (Functional models). 
 
Тема 4. Корпоративна модель ГІІ (enterprise model)
Призначення та ролі корпоративної моделі. Співвідношення між ролями. Інфраструктурні роли. Структурні роли. Динаміка та еволюція ролей. 
Структура послуг и приложеній. Класифікація сервісних компонентів. Інфраструктурні сервісні компоненти. Сервісні компоненти середнього рівня (middleware). Сервісні компоненти базового рівня (baseware).
Змістовий модуль 2. Функціональні моделі ГІІ та стандарти
 
Тема 5. Функції и логічні інтерфейси ГІІ. Функціональна модель
Опис функцій і логічних інтерфейсів між ними. Функції: прикладні, середнього рівня, управління послугою, менеджменту, базового рівня, мережні функції, розподілення, обробки та зберігання, людино-машинного інтерфейсу. Типи логічних інтерфейсів: прикладний протокол, прикладний програмний інтерфейс, протокол середнього рівня, базовий програмний інтерфейс, протокол базового рівня, людино-машинний інтерфейс, телекомунікаційна еталонна точка. Мережні функції та домени мережних операторів.
 
Тема 6. Модель реалізації ГІІ (implementational model)
Типові моделі реалізації. Базові визначення моделі: обладнання, програмний модуль, інформаційний пристрій, інтерфейс реалізації, фізичний інтерфейс, прикладний програмний інтерфейс, система, сегмент. Об'єднання сегментів інфраструктурної моделі.
 
Тема 7. Мова специфікації сценаріїв ГІІ
Поняття сценаріїв. Мова сценаріїв - графічна мова опису конфігурацій технологій. Основні графічні елементи. Склад базових типів мережних елементів мови. Стандартні типи функціональних модулів. Набір основних типів інтерфейсів. Загальні або родові елементи сценаріїв.
 
Тема 8. Проспект стандартів і стандартизація ГІІ
”ГІІ Roadmap” або ”ГІІ Standards Roadmap”. Базова модель класифікації стандартів ГІІ з рівнями функцій. Склад методів та механізмів. Загальні класи сервісів. Комунікаційні сервіси (Communication Services). Сервіс стандартизованих структур даних для передачі інформації (Standardized Data Structures for Transport of Information). Стандартизовані механізми та сервіси взаємодії з користувачем (Standardized User Interaction Mechanisms). Організації стандартизації ГІІ. Стандарти ITU серії Y.100. 

Викладач дисципліни:

Морщавка Сергій Володимирович, завідувач кафедри «Радіотехніка та телекомунікації», к.т.н., доцент

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 5,5

Галузь знань

17 Електроніка та телекомунікації

вибіркова

Спеціальність 172 «Телекомунікації та радіотехніка»

Модулів – 2

Освітньо-професійна програма:

«Радіотехніка»

Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 1-й 1-й

Індивідуальне науково-дослідне

завдання –

 

Семестр
Загальна кількість годин - 165 1-й 1-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента – 7

Освітній ступінь:

 

Другий (магістерський)

28 год. 6 год.
Практичні, семінарські
 - год. - год.
Лабораторні
28 год. 6 год.
Самостійна робота
109 год. 153 год.
Індивідуальні завдання:

Вид контролю: екзамен письмовий

Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий тест (екзамен)

Сума

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 55 100
5 5 5 6 6 6 6 6