Ви є тут

Головна

Прізвище: Сніжной

Ім'я: Геннадій

По батькові: Валентинович

 

Посада: професор кафедри

Участь у роботі рад і державних структур:

Науковий ступінь: канд. фіз.-матем. наук, д-р. техн. наук

Вчене звання: професор

 

 

 

 

 

 

 

 

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=6cxZEsAAAAAJ

Scopus ID: 54406427800

Researcher ID: Q-4033-2019

ORCID: 0000-0003-1452-0544

 

Освіта: вища

 • Дніпропетровський державний університет, рік закінчення – 1988, спеціальність за дипломом - «Фізика», кваліфікація за дипломом - фізик, викладач фізики.
 • Запорізький державний технічний університет, рік закінчення – 1998, спеціальність за дипломом - «Фінанси і кредит», кваліфікація за дипломом - фінансист.
 • НУ "Запорізька політехніка" спеціальність за дипломом - «Автоматизація та приладобудування», кваліфікація за дипломом - Магістр з "Метрології та інформаційно-вимірювальної техніки"
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація  за спеціальністю – 01.04.10 «Фізика напівпровідників і діелектриків», за темою:
  «Термо- і фото стимульована поляризація кристалів Bi12SiO20»,
  рік захисту – 1991, Дніпропетровський державний університет, м. Дніпропетровськ.
 • Докторська дисертація за спеціальністю – 05.16.01 «Металознавство та теpмічна обpобка металів», за темою:
  «Наукові основи впливу магнітного стану структури на властивості аустенітних сталей»,
  рік захисту – 2019, Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя.

 

Наукові інтереси:

 • автоматизовані вимірювальні комплекси
 • якість та сертифікація
 • магнітометрія

 

Дисципліни, які викладає:

 • Комп’ютерні системи вимірювань
 • Основи магнітометрії конструкційних матеріалів
 • Менеджмент якості та сертифікація
 • Економічні аспекти управління якістю
 • Інформаційні системи управління якістю
 • Матеріали мікро- та наноелектроніки
 • Технологія виробництва напівпровідникових матеріалів

Монографії:

 • Василенко О. В. Менеджмент цифрового виробництва: монографія / О.В. Василенко, Г.В. Сніжной, Ю.С. Ямненко – Запоріжжя: Національний університет «Запорізька політехніка», 2022. – 120 с. ISBN 978-617-529-374-4. Рекомендовано до видання Вченою радою Національного університету «Запорізька політехніка» (протокол № 4 від 20.12.2021 року)
 • Сніжной Г.В. Моніторинг і контроль складних стохастичних систем : монографія / Г.В. Сніжной, О.В.Томашевський, C.М. Степаненко – Запоріжжя: Національний університет «Запорізька політехніка», 2022. – 124 с. ISBN 978-617-529-373-7. Рекомендовано до видання Вченою радою Національного університету «Запорізька політехніка» (протокол № 4 від 20.12.2021 року)
 • Snizhnoi G. Dependence of corrosion resistance of austenitic chromium-nickel steels on the magnetic state of austenite. / In: Stainless Steels, edited by A. Singh, 2022. 188 p. ISBN 978-1-80355-133-3 // Published in London, United Kingdom: 2022. P. 41-62. Available from: [intechopen.com/chapters/80664] DOI: 10.5772/intechopen.102388

Основні наукові роботи (публікації):

 • Vasylenko O. Design of information and measurement systems within the Industry 4.0 paradigm / O. Vasylenko, S. Ivchenko, H. Snizhnoi // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2023. – N. 1. – P. 45–54. DOI: 10.32620/reks.2023.1.04
 • Narivs’kyi O. Mathematical modeling of the corrosion behavior of austenitic steels in chloride-containing media during the operation of plate-like heat exchangers / O. Narivs’kyi, R. Atchibayev, A. Kemelzhanova, G. Yar-Mukhamedovа, G. Snizhnoi, S. Subbotin, A. Beisebayeva // Eurasian Chemico-Technological Journal. – 2022. – Vol. 24. – N. 4. – P. 295–301. DOI: [doi.org/10.18321/ectj1473].
 • Snіzhnoі V. Determining the role of individual and combined chemical elements in the pitting corrosion process of austenitic Fe-Cr-Ni steels / V. Snіzhnoі, G. Snizhnoi, S. Stepanenko // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2022. – Vol. 3. – N. 12 (117). – P. 13–19. DOI: [doi.org/10.15587/1729-4061.2022.257841].
 • Сніжной Г.В. Контроль якості хромонікелевих сталей за парамагнітним станом аустеніту / Г.В. Сніжной, В.Л. Сніжной // Авіаційно-космічна техніка і технологія. - Харків: Нац. аерокосмічний ун-т «Харк. авіац. ін-т». 2021. – № 3(171). – С.79-83.
 • Снежной Г.В. Магнитометрический подход к изучению влияния углерода и азота на коррозионную стойкость аустенитных хромоникелевых сталей / Г.В. Снежной, В.Л. Снежной // Авіаційно-космічна техніка і технологія. Харків: Нац. аерокосмічний ун-т «Харк. авіац. ін-т». 2020. – № 7(167). – С.47-51.
 • Сніжной Г.В. Прогнозування і контроль механічних властивостей високомарганцевих сталей за атомно-магнітним станом аустеніту / Г.В. Сніжной, В.Ю. Ольшанецький, В.М. Сажнєв // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. - 2020. - №1 - С. 21-24.
 • Томашевський О.В. Дослідження показника ефективності експлуатації засобів вимірювальної техніки методом комп’ютерного моделювання / О.В. Томашевський, Г.В. Сніжной // Авіаційно-космічна техніка і технологія. - Харків: Нац. аерокосмічний ун-т «Харк. авіац. ін-т». 2020. – № 8(168). – С.166-169. 
 • Томашевський О.В. Визначення функції надійності не відновлюваних технічних систем при неповних даних / О.В. Томашевський, Г.В. Сніжной // Авіаційно-космічна техніка і технологія. - Харків: Нац. аерокосмічний ун-т «Харк. авіац. ін-т». 2019. – № 8(160) . – С.129-132.
 • Vasilenko O.V. PWM controller’s models for investigation ACS in spice-family ECAD programs / O.V. Vasilenko, G.V. Snizhnoi // Електротехніка та електроенергетика. - 2018. - №1 - С. 64-71.
 • Томашевський О.В. Впровадження стандарту ISO 9001:2015 в систему менеджмента якості виробництва авіаційних двигунів / О.В. Томашевський, Г.В. Сніжной, А.А. Оліфір // Авіаційно-космічна техніка і технологія. - 2016. - №7(134). - С.29-32.
 • Томашевський О.В.. Сертифікація та система якості авіаційного підприємства / О.В. Томашевський, Г.В. Сніжной, В.С. Терьошина // Авіаційно-космічна техніка і технологія. - 2013. - №7(104). - С.247-250.
 • Томашевский А.В. Исследование качества изготовления никелевых турбинных лопаток методами непараметрической статистики / А.В. Томашевский, Г.В. Снежной // Газотурбинные технологии. - 2013. - №3(114). - С.22-24.
 • Сніжной Г.В. Автоматизована установка для визначення магнетної сприйнятливості криць та стопів / Г.В.Сніжной, Є.Л. Жавжаров // збірник наукових праць "Вісник Національного технічного університету України " Київський політехнічний інститут". Серія - Радіотехніка. Радіоапаратобудування".-2012.-№49.-С.136-141.

Всього наукових праць – 260, з них:

 • статей у наукових реферованих журналах – 92 (з них 21 входять до наукометричних баз Scopus та/або WoS);
 • патентів на винахід – 2;
 • патентів на корисну модель – 5;
 • навчальних посібників – 3 (з них посібник "Менеджмент і нормативне забеспечення якості в електронній галузі" має гриф МОНУ);
 • монографій – 3 (з них 1 зарубіжна).

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • XІ Міжнародна наук.-практ. конф. «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій». Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка» (2022 р.);
 • ХV Міжнародна науково-технічна конференція «Нові сталі та сплави і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності виробів». Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка» (2022 р.);
 • XІ Міжнародна наук.-практ. конф. «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій». Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка» (2022 р.);
 • XVI International Conference “Problems of Corrosion and Corrosion Protection of Materials“ (Corrosion-2022, the 490th event of the European Federation of Corrosion). Lviv. Karpenko Physico-Mechanical Institute of NAS of Ukraine. (2022);
 • VІІ Міжнар. наук.-техн. конф. Комп’ютерне моделювання та оптимізація складних систем. Дніпро: УДХТУ (2021 р.);
 • V Міжнародна науково-практична конференція «Мехатронні системи: інновації та інжиніринг» – «MSIE-2021». Київ (2021 р.);
 • XXVI міжнародний конгрес двигунобудівників. Харків: Нац. аерокосмічний ун-т «Харк. авіац. ін-т» (2021 р.);
 • VІ міжнародна науково-технічна конференція SMART-технології в енергетиці та електроніці. смт. Лазурне, Скадовський район, Херсонська область, Україна (2021 р.);
 • V міжнар. наук.-практ. конф. «Прик-ладні науково-технічні дослідження». Івано-Франківськ: Академія техніч-них наук України (2021 р.);
 • X Ювілейна Міжнародна наук.-практ. конф. «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій». Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка» (2020 р.);
 • VI Міжнар. наук.-техн. конф. з нагоди 90-річчя УДХТУ «Комп’ютерне моделювання та оптимізація складних систем». Дніпро: УДХТУ (2020 р.);
 • XVІ Міжнародна науково-практична конференція «Літво. Металургія. 2020». Запоріжжя (2020 р.);
 • XXV міжнародний конгрес двигунобудівників. Харків: Нац. аерокосмічний ун-т «Харк. авіац. ін-т» (2020 р.);
 • Міжнародна науково-технічна конференція «Інформатика. Математика. Автоматика», Суми: МОНУ, Сумський державний університет (2020 р.);
 • International Workshop on Computer Modeling and Intelligent Systems (CMIS). Zaporizhzhia. Ukraine (2019);
 • Міжнародна науково-практична конференція «Елементи, прилади та системи електронної техніки». Запоріжжя: ЗДІА (2018 р.);
 • Міжнародна науково-технічна конференція «Комп’ютерне моделювання та оптимізація складних систем». Дніпро: УДХТУ (2017, 2018, 2019, 2020 р.);
 • Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій». Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка» (2008, 2012, 2016, 2018, 2020 р.);
 • Міжнародна науково-технічна конференція «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи (теорія, практика, історія, освіта)». Київ: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (2012 р.);
 • Міжнародний конгрес двигунобудівників. Харків: Нац. аерокосмічний ун-т «Харк. авіац. ін-т» (2008…2020 р.);
 • Міжнародна науково-практична конференція «Прикладні науково-технічні дослідження»,  Академія технічних наук України. Івано-Франківськ: Симфонія форте (2017, 2018, 2019, 2020 р.);
 • Міжнародна науково-технічна конференція «Прогресивні технології життєвого циклу авіаційних двигунів та енергетичних установок» Запоріжжя-Алушта: МОНУ, ВАТ «Мотор Січ», ХАІ, ДП «Івченко-Прогрес» (2010, 2011, 2012, 2013 р.);
 • Міжнародна конференція «Ті-2009 в СНД». Одеса (2009 р);
 • Міжнародна конференції «Стародубовські читання». Дніпро: ПДАБА (2009…2017);
 • Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми прикладної фізики». Севастополь (2012 р.).

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

 

Відзнаки та нагороди:

 • Нагрудний Знак за "Бездоганну працю" ІІІ ступеню (розпорядження № 93-М від 17 листопаду 2020 р.); 
 • Подяка від Міністерства освіти і науки України (грудень 2020);
 • Подяка від Запорізької обласної державної адміністрації (розпорядження № 83-к від 25 квітня 2018р.);
 • Почесна грамота від Виконавчого комітету Запорізької міської ради (листопад, 2016 р.);
 • Почесна грамота від Запорізького національного технічного університету (наказ № 36 М від 16.05. 2016р.);
 • Почесна грамота від Запорізького національного технічного університету (наказ № 66 М від 07.05. 2014р.);
 • Почесна грамота Управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (наказ № 743 від 13.11.2012 р.);
 • Почесні грамоти Запорізького державного технічного університету (Запорізького національного технічного університету)

Сертифікати:

 • Сертифікат про успішне проходження курсу «Проведення психофізіологічних досліджень з використанням поліграфу в сфері діяльності служби безпеки (включаючи практичне навчання)», («Міжнародна Асоціація Поліграфологів», 2023 р.)
 • Сертифікат володіння англійською мовою на рівні В2 (langskill.co.uk, 2022 р)
 • Сертифікат обсягом 6 кредитів (180 год.) про міжнародне науково-педагогічне стажування на тему «Scientific perspectives and innovations in education: experience of the Czech Republic» у International Economic Institute (Praha, Czech Republic, 2022 р.)
 • «Стандартизация, документирование и функционирование систем менеджмента качества в соответствии с требованиями международного стандарта ISO9001:2000» (ЗТР, 2008 р.)
 • «Управленческие и экономические аспекты управления качеством» («Golden Staff», 2009 р.)

Міжнародні гранти:

 • Soros Scientific Foundation (USA)

Рік початку діяльності в університеті: 1992.

Основні мови спілкування: українська, російська, англійська

Контакти:

адреса: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64
аудиторія (кабінет): 325а
тел.: 764-67-33
e-mail: snow@zp.edu.ua