Ви є тут

Головна

Прізвище: Скуртул
Ім’я: Ганна
По батькові: Сергіївна

Посада: доцент
Вчений ступінь, звання: кандидат філологічних наук
Освіта: вища

Запорізький національний університет, рік закінчення – 2008, диплом з відзнакою, спеціальність за дипломом – «українська мова та література», кваліфікація за дипломом – «Магістр філології. Викладач української мови і літератури у вищій школі».

Аспірантура: Запорізький національний університет, рік закінчення – 2012, спеціальність 10.01.01 – «українська література». У 2015 р. захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук на тему: "Художне осмислення еміграції в українській прозі останньої третини XX - початку XXI ст." за спеціальністю 10.01.01 - українська література. Захист відбувся у Київському університеті ім. Бориса Грінченка.

Наукові інтереси: агенційна журналістика, радіовиробництво, безпека/небезпека в роботі журналіста, еміграційний дискурс в українській літературі.

 

Дисципліни, які викладає:

 • «Агенційна журналістика (виробництво контенту, продукту, промоція»);
 • «Радіовиробництво (виробництво контенту, продукту, промоція)»;
 • «Сучасна українська література»;
 • «Спортивна проблематика ЗМІ»

Профіль у наукометричних базах:

Orcid: https://orcid.org/0000-0002-1988-9466
Google scholar: https://scholar.google.com/citations?user=incgKMIAAAAJ&hl=ru
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57449372700

Основні наукові публікації:

 1. Скуртул Г.С. Основи безпеки життєдіяльності журналіста: виклики ХХІ століття (дослід викладання дисципліни «Медіабезпека» для студентів першого курсу). Журналістика й освіта: методика, історія, теорія, практика : колективна монографія. Дніпро : ЛІРА, 2018. С. 3–12.
 2. Скуртул Г.С. Українські мережеві інформаційні агентства в умовах медіаконвергенції. Обрії друкарства. №1 (6). 2018. С. 201–208.
 3. Скуртул Г.С.  Сучасні тенденції оновлення форматів радіохвиль «Культура» та «Промінь». Держава та регіони. Соціальні комунікації. 2019. №4 (40). С.49-55.
 4. Скуртул Г.С. Сучасна радіоаудиторія: від пасивного слухача до активної співтворчості. Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 9–10 квітня 2020 р. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. С. 219-221.
 5. Скуртул Г.С. Конвергентність звукового образу як важливий чинник комунікативної ефективності (на прикладі радіопрограми «Саме там» радіо НВ). Держава та регіони. Соціальні комунікації. Запоріжжя, 2020. №4. С. 65–71.
 6. Скуртул Г.С., Донець А.М. Критерії ефективності ранкового шоу на комерційному радіо: систематизація наукових підходів. Дискурс українського журналістикознавства в контексті розвитку соціальних комунікацій : колективна монографія. Дніпро : ЛІРА, 2021. С. 230–252.
 7. Скуртул Г.С. Особливості роботи спортивного журналіста під час пандемії COVID-19: не(безпечний) досвід українських редакцій. Тиждень науки: тези доп. всеукр. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 19–23 квітня 2021 р.). Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. С. 114–116.
 8. Скуртул Г.С. Візуалізація контенту в практиці спеціалізованих інформаційних агентств. Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Запоріжжя 28 квітня 2021 р.Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. С. 130–132.
 9. Скуртул Г.С. Діджиталізація як базова категорія медіаконвергентності: зміна парадигми радійних комунікацій (медіаосвітній аспект). Scientific and pedagogical internship «Creative European education technologies and practices in the professional development of mass media specialists in the epoch digital journalism» : Internship proceeding, November 22 – December 31, 2021. Wloclawek : Baltija Publishing, 2021. P. 4-7.
 10. Mariya Butyrina, Tetiana Hyrina, Inna Penchuk, Iryna Bondarenko, Ganna Skurtul, Nataliia Tiapkina  The Development of Innovative Media Education Styles in the Era of Information and Communication Technologies. Journal of Curriculum and Teaching. 2022. Vol. 11, No. 1. P. 195-207.  https://www.sciedupress.com/journal/index.php/jct/article/view/21402/13205
 11. Скуртул, Г.С. Темпоральна функція ЗМІ під час повномасштабного вторгнення росії в Україну (на прикладі інформаційного агентства «АрміяІnform») [Текст] / Г.С. Скуртул // Тиждень науки-2023. Факультет соціальних наук. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 24-28 квітня 2023 р. / Редкол. : Вадим Шаломєєв (відпов. ред.). – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – С. 154-157.
 12. Скуртул Г.С. Особливості неймінгу українських подкастів: від описових до унікальних // Соціальні комунікації в умовах глобалізаційних процесів: стан, тенденції, перспективи Збірник тез за матеріалами Міжнародної наукової конференції (м.Тернопіль, 16-17 червня 2023 року). Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2023. С. 102-104.
 13. Skurtul, H. Podcasting in Ukraine after the Russian’s full-scale military invasion of Ukraine / H. Skurtul // International scientific conference «The European development trends in journalism, PR, media and communication» : conference proceedings (September 6–7, 2023. Wloclawek, the Republic of Poland). Riga, Latvia : «Baltija Publishing», 2023. P. 33-36.

   Методичні розробки:

 1. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Радіовиробництво» для студентів ІІ курсу, денної та заочної форм навчання,  спеціальності: 061 – «Журналістика» (за вимогами кредитно-модульної системи). Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. 38 с.
 2. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи до вивчення курсу «Спортивна проблематика в ЗМІ» для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 061 «Журналістика». Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. 43 с.
 3. Методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів із дисципліни «Радіовиробництво (виробництво контенту, продукту, промоція)» для студентів І курсу, денної та заочної форм навчання,  спеціальності: 061 – «Журналістика» (за вимогами кредитно-модульної системи). Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. 40 с.
 4. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Сучасна українська література» для студентів ІІ курсу денної та заочної форм навчання, спеціальності 061 «Журналістика» (за вимогами кредитно-модульної системи). Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2022. 38 с.
 5. Методичні рекомендації до проходження та захисту навчальної, виробничої, переддипломної практики для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 061 «Журналістика» [Текст] / Г.С. Скуртул. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – 32 с.
 6. Методичні вказівки з організації самостійної роботи до вивчення курсу «Ораторська майстерність» для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 241 – «Готельно-ресторанна справа», 242 – «Туризм» / Укл.: Г.С.Скуртул. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2024. – 37 с.

    Участь у конференціях:

2016

 1. Сучасні  спеціалізовані ділові інформаційні агентства: український  контекст / Г. С. Скуртул // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – С. 381–383.
 2. Тенденції розвитку спеціалізованих інформаційних агентств у мережі інтернет: український контекст / Г.С. Скуртул // Сучасний мас-медійний простір: реалії та перспективи розвитку : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (12–13 жовтня 2016 р.) [наук. ред. В. М. Каленич]. – Вінниця, 2016. – С. 200-203.
 3. «Чесна праця, нескорена нація, вас вітає українська еміграція»: художнє осмислення переселення українців у прозі С. Жадана // Всеукраїнська наукова конференція «Література й історія» (6-7 жовтня 2016 р.). – Запоріжжя, Запорізький національний університет, 2016.

2017

 1. Спеціалізовані інформаційні агенства в соціальних мережах: стратегії розвитку // Міжнародна наукова-практична конференція «Інноваційний розвиток науки нового тисячоліття» (21-22 квітня 2017 р.). – Ужгород, 2017.
 2. Українські мережеві інформаційні агенства в умовах медіаконвергенції // V Міжнародна наукова-практична конференція «Наукова школа Романа Іванченка» (27 жовтня 2017 р.). – Київ Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського», 2017.
 3. Номад/емігрант/експатріант: літературний герой у пошуках ідентичності (на прикладі роману Артема Чапая "Понаїхали") // Міжвишівські наукові читання, присвяченні 80-річчю від дня народження В.Ф.Шевченка «Українська література від давнини до сучасності: парадигми, напрями, проблеми» (10 жовтня 2017 р.). – Запоріжжя, Запорізький національний університет, 2017.

2018

 1. Новинні повідомлення інформаційних агенств: структурні особливості // Всеукраїнська науково-практична конференція (Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі" (9-10 квітня 2018 р.). – Запоріжжя ЗНТУ, 2018.
 2. Безпека/небезпека у професійній діяльності журналіста (до проблеми методики викладання курсу «Медіабезпека» в умовах російської збройної агресії проти україни) // Звітна щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів. студентів ЗНТУ (16-20 квітня 2018 р.). – Запоріжжя ЗНТУ,  2018.
 3. Краудсорсинг у практиці українських інформаційних агентств // IV Міжнародна науково-практична конференція «Журналістика, філологія, медіаосвіта», 4-5 жовтня 2018 р. − Полтава : Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, 2018.
 4. Міграційні маркери сучасного українського пісенного дискурсу // Всеукраїнська науковій конференції «Література й історія», 11-12 жовтня 2018 р. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2018.

2019

 1. Надзвичайні ситуації природного походження в об’єктиві українських тележурналістів // Науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ «Тиждень науки-2019», 15–19 квітня 2019 р. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019.
 2. Інфографіка як спосіб візуалізації контенту (на прикладі мультимедійної платформи іномовлення «Укрінформ» // Міжнародна наукова конференція «Сучасні тенденції розвитку медіагалузі і регіональні ЗМІ», 10-13 травня 2019 р. – Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2019.
 3. Атмосфера» сучасного радіоефіру: до проблеми використання природних виражальних засобів у радіорепортажі // Міжнародна наукова конференція «Між хутором і світом: культурницька місія Пантелеймона Куліша», 19-21 вересня 2019 р. - Суми : Сумський державний університет, 2019.
 4. Науково-популярний дискурс українського онлайн-радіо // XІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Південь України в умовах глобальних соціокультурних трансформацій: питання культурної, етнорелігійної, етнічної та національно-громадянської ідентичності», 3-4 жовтня 2019 р. - м. Запоріжжя: Національний університеті «Запорізька політехніка», 2019.
 5. Надзвичайні ситуації в новинних стрічках інформаційних агентств: стратегії висвітлення // Всеукраїнська наукова конференція «Запорожжя в гуманітарному дискурсі» 14 листопада 2019 року. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2019.

2020

 1. Сучасна радіоаудиторія: від пасивного слухача до активної співтворчості // ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі», 9–10 квітня 2020 р. Запоріжжя : Національний університет «Запорізька політехніка», 2020.
 2. Інформаційна насиченість повідомлень спеціалізованих інформаційних агентств (на прикладі агентства «Україна комунальна // Науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів Національного університету «Запорізька політехніка» «Тиждень науки-2020», 13-17 квітня 2020 р.
 3. Історія незалежної України в спецпроєктах національного інформаційного агентства «Укрінформ» // Всеукраїнська наукова конференція «Література й історія», 8-9 жовтня 2020 р. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2020.
 4. Історія становлення інформаційної агенції «Укрінформ»: від телеграфного агентства до конвергентної редакції // V Міжнародна науково-практична конференція «Журналістика. Філологія. Медіаосвіта», 8-9 жовтня 2020 р. – Полтава : Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, 2020.

2021

 1.  Візуалізація контенту в практиці спеціалізованих інформаційних агентств // ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі», 28 квітня 2021 р. Запоріжжя : Національний університет «Запорізька політехніка», 2021.
 2. Особливості роботи спортивного журналіста під час пандемії COVID-19: не(безпечний) досвід українських редакцій // Науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів Національного університету «Запорізька політехніка» «Тиждень науки-2020», 19-23 квітня 2021 р. Запоріжжя : Національний університет «Запорізька політехніка», 2021.
 3. Агентство новин «Forpost» у локальному медійному просторі: особливості функціонування // Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Регіональна журналістика в Україні: реалії, виклики, перспективи», 7-8 жовтня 2021 р. Полтава: Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, 2021.
 4. Подкастинг у практиці запорізьких медіа (на прикладі медіа-проєкту «Неначасі») // Всеукраїнська наукова конференція «Запорізькі філологічні читання», 11-12 листопада 2021 р. Запоріжжя: ЗНУ, 2021.
 5. Загрози й ризики у професійній діяльності журналіста (до проблем викладання курсу «Медіабезпека (безпека життєдіяльності журналіста)» в умовах пандемії коронавірусу // Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми соціальних комунікацій», 12–13 листопада 2021 р. Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2021.

2022

 1. Український радіоринок подкастів: функціональний аспект // Науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів Національного університету «Запорізька політехніка» «Тиждень науки-2022», 18-22 квітня 2022 р.
 2. Особливості використання подкастингу під час дистанційного навчання майбутніх журналістів // ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі», 2 листопада 2022 р. Запоріжжя.
 3. Подкаст як новий інструмент популяризації українського фольклору (на прикладі подкаст-проєкту «Українські історичні пісні" від видання «Локальна історія» // Всеукраїнська наукова конференція «Література й історія», 17-18 листопада 2022 р. Запоріжжя.
 4. Постколоніальний дискурс сучасних українських подкастів (на прикладі проєктів Radio The Ukrainians) // ХІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Південь України в умовах глобальних соціокультурних трансформацій: питання культурної, етнорелігійної, етнічної та національно-громадянської ідентичності», 6 жовтня 2022 р. Запоріжжя.

2023

 1. Темпоральна функція ЗМІ під час повномасштабного вторгнення росії в Україну (на прикладі інформаційного агентства «АрміяІnform») // Науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів НУ «Запорізька політехніка» «Тиждень науки-2023», 24–28 квітня 2023 року. - Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2023.
 2. Особливості неймінгу українських подкастів: від описових до унікальних // Міжнародна наукова конференція «Соціальні комунікації в умовах  глобалізаційних процесів: стан, тенденції, перспективи», 16-17 травня 2023 р. Тернопіль:  Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2023.

Професійний розвиток

Зараховано 1 кредит ЕКTS (30 годин) за 2020 рік (витяг з протоколу засідання вченої ради НУ «Запорізька політехніка» № 4/20 від 11 грудня 2020 р.)
Визнати результати підвищення кваліфікації за курсом стажування:

 • участь у Всеукраїнська практична онлайн-конференція «Змішаний та дистанційний формати навчання. Онлайн безпека». Організатор: Платформа онлайн конференцій та курсів підвищення кваліфікації "Atoms HUB". Тренінг: «Цифрові інструменти для дистанційної освіти». Дата стажування: 20-21 листопада 2020 року [15 годин];
 • участь у Всеукраїнська наукова онлайн конференція  «Компетентнісний підхід до навчання. Практикум для сучасного вчителя». Організатор: Платформа онлайн конференцій та курсів підвищення кваліфікації "Atoms HUB". Тренінг: «Комунікативна компетентність через призму навчання online». Дата стажування: 26-27 жовтня [6 годин];
 • участь у V Міжнародній науково-практичній конференції «Журналістика. Філологія. Медіаосвіта». Полтава : Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. Місце стажування – онлайн. Дата стажування: 8-9 жовтня 2020 року [12 годин]

Підвищення кваліфікації в ТОВ «Газета «МИГ» з «20» вересня 2021 р. до «19» листопада 2021 р. (посвідчення про підвищення кваліфікації у ТОВ «Газета «МИГ»», реєстраційний номер 132 від «19» листопада 2021 року) Наказ НУ «Запорізька політехніка» від 15 вересня 2021 р., № 359-к
Зараховано 6 кредитів ЕКTS (180 годин) за 2021 рік (витяг з протоколу засідання вченої ради факультету соціальних наук НУ «Запорізька політехніка» № 6 від 28 січня 2021 р.): міжнародне науково-педагогічне стажування (Куявський університет, м. Влоцлавек, Республіка Польща) на тему «Creative European education technologies and practices in the professional development of mass media specialists in the epoch digital journalism» (галузь знань «Журналістика») на базі Куявського університету у Влоцлавеку (Cuiavian University in Wloclawek), Республіка Польща. Дата стажування: з 22.11.2021 р. до 31.12.2021 р.
Сертифікат: № JSI-221101-KSW від 31.12.2021, Cuiavian University in Wloclawek (Wloclawek, the Republic of Poland).

Підвищення кваліфікації
У 2023 р. закінчила магістратуру у «Класичному приватному університеті» за освітньою програмою «Медіакомунікації» та здобула кваліфікацію: ступінь вищої освіти «Магістр», галузь знань «Журналістика», спеціальність «Журналістика», професійна кваліфікація «Менеджер (управитель) із комунікаційних технологій, прес-секретар (речник)» (Диплом М23 №015508, виданий 28 лютого 2023 р.).

Відзнаки і нагороди:

 • Грамота районної адміністрації Запорізької міської ради по Олександрівському району (червень 2023 р.).

 

 

Рік початку трудової діяльності в університеті: 2008

Основні мови спілкування: українська, російська
Контакти:

адреса: вул. Тургєнева, 39, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 483а
тел.: +38 (061) 769-84-63
e-mail: kafedra_jur@zntu.edu.ua
URL: Кафедра журналістики