Ви є тут

Головна

Прізвище: Онуфрієнко

Ім'я: Галина

По батькові: Сергіївна

 

Посада: доцент кафедри загальної мовної підготовки

Науковий ступінь: доктор філософії у філологічних науках

Вчене звання: доцент

 

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0003-1190-3515

Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com.ua/citations?user=7Wmyv7IAAAAJ&hl=ua

Освіта: вища

 • Запорізький державний педагогічний інститут, філологічний факультет, рік закінчення – 1972
 • КДУ ім. Тараса Шевченка, аспірантура, рік закінчення – 1985
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація:
  «Взаємовідношення питомих та іншомовних морфем у складі науково-технічних термінів», рік захисту – 1985, КДУ ім. Тараса Шевченка

Наукові інтереси: Українське мовознавство, загальне та українське термінознавство, риторика, теорія мовної комунікації, міжкультурна комунікація, стилістика, дериватологія й морфеміка, лінгводидактика, методика викладання української мови у ЗВО

Дисципліни, які викладає:

 • «Риторика»
 • «Українська мова за професійним спрямуванням»
 • «Сучасна українська мова»
 • «Вища школа і Болонський процес»
 • «Теорія мовної комунікації»
 • «Науковий стиль української мови»
 • Ділова українська мова
 • Академічна риторика

Основні наукові роботи (публікації) (усього є автором понад 400 публікацій):

 • Науковий стиль української мови: Навчальний посібник
 • Науковий стиль української мови: Навчальний посібник з алгоритмічними приписами. – 2-е вид. перероблене та доповнене
 • Риторика: Навчальний посібник для студентів ВНЗ
 • Риторика у практичних завданнях для юристів: Навч. посібник
 • Українська мова в комплексних завданнях для юристів: Навч. посібник./ За заг. ред. Г.С. Онуфрієнко
 • Українська мова в тестових завданнях: Поглиблений курс: Навч. посібник./ За заг. ред. Г.С. Онуфрієнко
 • Українська мова у кваліфікаційних комплексних завданнях для студентів економіко-гуманітарних спеціальностей
 • Сучасна українська мова: Програма навчальної дисципліни для студентів гуманітарного факультету
 • Сучасна українська мова: Методичні матеріали для студентів гуманітарного факультету денної та заочної форм навчання
 • Риторика: Програма навчальної дисципліни для студентів економіко-гуманітарних спеціальностей денної форми навчання
 • Риторика у тренінгових кваліфікаційних завданнях для студентів економіко-гуманітарних спеціальностей денної форми навчання
 • Основи теорії мовної комунікації: Методичні матеріали для самостійної роботи студентів гуманітарних спеціальностей денної та заочної форм навчання
 • Основи теорії мовної комунікації: Програма навчальної дисципліни для студентів економіко-гуманітарних спеціальностей денної форми навчання
 • Навчальний тлумачний словник термінолексики теорії мовної комунікації
 • Вища школа і Болонський процес: плани практичних занять для магістрів ЗНТУ денної та заочної форм навчання
 • Тлумачний словник ключових понять і термінів Болонського процесу для магістрів ЗНТУ денної та заочної форм навчання
 • Вища школа і Болонський процес: методичні матеріали для самостійної роботи магістрів ЗНТУ денної та заочної форм навчання
 • Вища школа і Болонський процес: Методичні матеріали для магістрів ЗНТУ усіх спеціальностей
 • Навчальний тлумачний словник
 • Навчальний українсько-англійський словник термінолексики сфери міжнародних економічних відносин для студентів гуманітарного факультету спеціальностей «Міжнародні економічні відносини» і «Переклад» денної та заочної форм навчання. / Укл. Онуфрієнко Г.С., Орел-Халік Ю.В., Приходько Г.І. / За заг. ред. Г.С Онуфрієнко
 • Learner’s English-Ukrainian Dictionary of Terminology in the Sphere of International Economic Relations Навчальний англо-український словник термінолексики сфери міжнародних економічних відносин для студентів гуманітарного факультету спеціальностей «Міжнародні економічні відносини» і «Переклад» денної та заочної форм навчання. / Укл. Онуфрієнко Г.С., Орел-Халік Ю.В., Приходько Г.І. / За заг. ред. Г.С Онуфрієнко
 • Лінгвокультурологіч¬ний потенціал риторики як нової навчальної дисципліни у ВНЗ України.
 • Неолексеми гібридної природи в стилістичній панорамі близькоспоріднених слів.
 • Языковая гибридизация терминологического знака в современном лингвистическом измерении.
 • Неолексеми гібридної природи в сучасній українській мові.
 • Алгоритмізація мовної освіти у ВНЗ України як лінгводидактична стратегія в умовах Болонського процесу.
 • Мовна гібридизація термінологічного знака як актуальна проблема сучасного термінознавства.
 • Алгоритмічні приписи як чинник діяльнісної теорії навчання у технічних ВНЗ України в умовах Болонського процесу.
 • Алгоритмічні приписи як чинник діяльнісної теорії навчання у ВНЗ України.
 • Алгоритмические предписания в обучении языку специальности в контексте приоритетных идей Болонского процесса.
 • Риторична компетентність педагога професійного навчання в умовах Болонського процесу.
 • Мовно-риторична компетентність як невід’ємна ознака освіченості і чинник професіоналізму.
 • Освітньо-виховний потенціал української мови як навчальної дисципліни ВНЗ
 • Освітній потенціал української мови в контексті проблематики сучасної соціолінгвістики.
 • Термінолексика інтегративних наук (на прикладі теорії мовної комунікації)
 • Навчальний потенціал «Тлумачного словника термінолексики теорії мовної комунікації» в сучасній університетській освіті.
 • Українська наукова мова в системі магістерської та аспірантської/ад’юнктської підготовки юриста
 • Українська наукова мова в системі університетської освіти як об’єкт лінгводидактики
 • Українська термінологія в лінгводидактичному вимірі
 • Концептуальна модель професіоналізованого навчального посібника з української мови для студентів/курсантів юридичних спеціальностей
 • Алгоритмізація пізнавальної діяльності студентів як ефективна технологія навчання української мови
 • Мовна комунікація в контексті сучасної риторичної парадигми
 • Лінгводидактичний потенціал перекладних словників юридичної термінолексики
 • Українська мова як обов’язкова навчальна дисципліна у ВНЗ.
 • Ґенеза української мови: гіпотези у сучасному й минулому.
 • Мовленнєвий феномен запорозького козацтва.
 • Термінознавча концепція І.Франка в сучасному вимірі.
 • Інноваційні процеси в сучасній українській мові.
 • Український художній переклад як чинник міжкультурної комунікації.
 • Перспективи розвитку мов у багатонаціональній державі.
 • Переклад як вагомий чинник функціонування української літературної мови
 • Пріоритет національного термінотворення у світлі науково-методичної концепції І.Франка.
 • Мовний режим в Україні як соціолінгвістична проблема.
 • Український художній переклад в історичному вимірі.
 • Освітній потенціал української мови в контексті проблематики сучасної соціолінгвістики// Освітянські обрії: реалії та перспективи.
 • Вербальна ввічливість як категорія міжкультурної комунікації
 • Термін комунікація в поняттєвому вимірі й лінгвістичному контексті.
 • Художній переклад як чинник міжкультурної комунікації.
 • Термін комунікація в поняттєвому вимірі й лінгвістичному контексті.
 • Художній переклад як чинник міжкультурної комунікації.
 • Навчальний посібник "Глосарій до навчальної дисципліни" Українська мова за професійним спрямуванням" для ЗВО (рекомендований Вч.радою університету)
 • НДР з українського мовознавства і термінознавства в історії Запорізької політехніки: чинники, здобутки, перспективи
 • SCIENTIFIC ARTICLES AS A MANDATORY INTELLECTUAL RESOURCE OF THE EDUCATIONAL PROCESS IN MASTER'S AND POSTGRADUATE STUDIES
 • Text format of scientific report for the conference and abstract of this report: common and different
 • Конспект лекцій з навчальної дисципліни " Українська мова за професійним спрямуванням"
 • Актуалітети екології мовної комунікації в сучасному науковому дискурсі
 • Навчальний тримовний перекладний словник термінолексики кримінального і кримінального процесуального права
 • Новаційні лінгводидактичні ресурси формування термінологічної та мовнокомунікативної компетентностей правника
 • Лінгводидактичні актуалітети глосарія як науково- довідкового макротексту у форматі сучасного навчального посібника для ЗВО
 • Навчальний посібник "Риторика" для ЗВО (2-ге, доп. вид., Гриф МОН України)
 • Навчальний посібник "Науковий стиль української мови" для ЗВО (3- тє, доп. вид., Гриф МОН України)
 • Сучасний юридичний дискурс: риторичні постулати, особливості, актуалітети
 • Навчальний двомовний перекладний словник термінолексики кримінального та кримінального процесуального права з мовнокомунікативними завданнями
 • Вербальна маніфестація тролінгу та мобінгу в професійних відносинах як чинник контрпродуктивності колективу
 • Мови офіційних вербальних презентацій у Євросоюзі
 • Навчальний двомовний перекладний словник термінолексики сфери дизайну з мовнокомунікативними завданнями
 • Мовно- когнітивні та комунікативно- риторичні пріоритети тексту як транслятора результатів продуктивної наукової творчості
 • Неолексеми на позначення кіберзлочинців у сучасному юридичному дискурсі
 • Мовнокомунікативний та риторикознавчий вектори в системі підвищення кваліфікації державних службовців
 • Мовно-риторична компетентність випускників ЗВО як умова розбудови суспільства цивілізованої комунікації
 • Новотвори гібридної мовної природи як маркери продуктивності системи національної деривації в міжкультурній комунікації
 • Мовна комунікація у сучасному контексті публічного управління в Україні
 • Галузеві термінології сфери їх функціювання у дзеркалі кроснаукових досліджень: комунікативний та лінгводидактичний виміри
 • Vocal and visual communication channels in modern team sports
 • Алгоритмізація процесу наукової творчості у ВНЗ у контексті діяльнісної теорії навчання української фахової мови
 • Алгоритмізація навчального анотування фахових текстів у практиці викладання української мови за професійним спрямуванням
 • New trends in the category of colors in the professional domains
 • Галузева термінографія як регулятор наукової комунікації
 • Реноме української мови в глобальній мережі
 • Комунікація в менеджменті
 

Відзнаки та нагороди:

 • Грамота ЗОДА (наказ від 24.01.2024). - за творчі досягнення (перемогу) студентів у ІІ ( обласному) етапі XIV Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка
 • Подяка Управління молоді, фізичної культури та спорту ЗОДА (листопад 2023 ) - як члену конкурсної комісії обласного конкурсу обдарованої молоді в галузі науки
 • Подяка ректора НУ "Запорізька політехніка" (серпень 2023) -за добросовісну бездоганну працю, вагомий внесок у наукову та освітню діяльність і підготовку переможця ХІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка
 • Грамота ЗОДА (від 03.01.2023) - за творчі досягнення студентів у міжнародних мовно-літературних конкурсах
 • Подяка ЗОДА ( від 14.12.2022) - як члену конкурсної комісії в галузі науки у 2022 р.)
 • Подяка МОН України за вагомий особистий внесок у підготовку високваліфікованих спеціалістів 2021
 • Нагрудний знак " За бездоганну працю" другого ступеня 2021
 • Подяка Запорізької обласної держадміністрації 2021
 • Подяка Запорізької обласної держадміністрації 2019
 • Нагрудний знак "За бездоганну працю" третього ступеня 2016
 • Почесна грамота Запорізької обласної держадміністрації 2010
 • Подяка Запорізької обласної держадміністрації 2006
 • Грамота Запорізької обласної адміністрації, 2010
 • Диплом VI Всеукраїнської книжкової виставки «Хортицькі джерела», 2008
 • Подяка Запорізької обласної держадміністрації 2006
 • Грамота Запорізької обласної адміністрації, 2006
 • Грамота Запорізької обласної адміністрації, 2005
 • Медаль «10 років МВС України», 2001
 • Медаль «За розвиток науки, техніки, освіти», 2000
 • Знак МВС «За відзнаку в службі», 1999

Рік початку діяльності в університеті: 1974, з 1985.

Мови спілкування: українська, англійська.

Контакти:

адреса: м. Запоріжжя,
вул. Жуковського, 64
аудиторія (кабінет): 270
тел.: 769-83-75