Ви є тут

Головна

Прізвище: Волинець
Ім'я: Галина
По батькові: Миколаївна

Посада: доцент кафедри журналістики
Вчений ступінь, звання: кандидат філологічних наук
Освіта: вища

Запорізький національний університет, рік закінчення – 2002, диплом магістра з відзнакою, спеціальність за дипломом – «Філолог. Українська мова та література», кваліфікація за дипломом – «Магістр філології. Викладач української мови та літератури. Викладач української мови у вищій школі».

Дисертації:
Кандидатська дисертація: зі спеціальності 10.02.01 – українська мова, тема: «Нульсуфіксація в словотвірній системі українського іменника», рік захисту – 2009, Запорізький національний університет
Наукові інтереси: словотвірна система української мови, практична стилістика, фотожурналістика, газетно-журнальні жанри.

Дисципліни, які викладає:

 • «Українська мова у професійному спілкуванні»;
 • «Практична стилістика»;
 • «Фотожурналістика»;
 • «Професійний самоаналіз та медіакритика».

Профіль у наукометричних базах:

Orcid: https://orcid.org/0000-0003-1266-0578
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=FE6UU_IAAAAJ&hl=uk
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57439163600

Web of science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/JEZ-3357-2023

 

 

Основні наукові публікації:

 1. Волинець Г.М. Візуалізація культурної проблематики на сторінках часопису «Український тиждень». Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (9–10 квітня 2018 р.). /редкол.: В.Л. Погребна, Н.В. Островська, І.Ю. Тонкіх та ін. Дніпро: ЛІРА, 2018. С. 21–26.
 2. Волинець Г.М. Жанри фотожурналістики в сучасному медіадискурсі. Журналістика й освіта: методика, історія, теорія, практика : колективна монографія. За ред. О.Ю. Поди. Дніпро : ЛІРА, 2018. С. 91–108.
 3. Волинець Г.М. Еволюція візуально-зображальних у тижневнику «Кореспондент». Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2018. №4 (36). С.38–45.
 4. Волинець Г.М. Жанри фотожурналістики в сучасному медіадискурсі / Г. М. Волинець // Журналістика й освіта: методика, історія, теорія, практика : колективна монографія. – Дніпро: ЛІРА, 2018. – С.91–108.
 5. Волинець Г. М. Образи-символи у політичній карикатурі на сторінках журналу «Перець». Тиждень науки-2019. Факультет соціальних наук. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.). Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. С. 149–151.
 6. Волинець Г.М., Альбіновська С.Ю. Суспільні наративи у сучасній українській політичній карикатурі. Держава те регіони. Серія : Соціальні комунікації. Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2020. №4. С. 56–64.
 7. Волинець Г.М. Соціально-побутова карикатура: жанрово-тематичні трансформації. Тиждень науки-2020. Факультет соціальних наук. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. С. 135–137.
 8. Волинець Г.М. Візуалізація як атрибут сучасних мас-медіа. Дискурс українського журналістикознавства в контексті розвитку соціальних комунікацій : колективна монографія. За ред. В.Л. Погребної. Дніпро : ЛІРА, 2021. С. 3–64.
 9. Бессараб А.О., Волинець Г.М., Пономаренко Л.Г. Фемінітиви в текстах мас-медіа як гендерний маркер авторства (на прикладі «Авторської колонки» проєкту «Deutsche Welle»). Держава та регіони. Серія : соціальні комунікації. Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2021. № 3 (47). С. 89–99.
 10. Волинець Г.М. Фуд-фотографія в онлайн-виданні «Menslife»: жанровотематичні особливості. Тиждень науки-2021. Факультет соціальних наук. Тези доповідей науково-практичної конференції (Запоріжжя, 19–23 квітня 2021 р.) [Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.). Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. С. 100–101.
 11. Волинець Г.М. Збройні конфлікти крізь призму репортажної фотографії. Людина в українському суспільстві в системі цінностей прав людини: сучасний вимір медіадіяльності : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 14 травня 2021 р.). Киїів : Інститут журналістики. 2021. С. 297–300.
 12. Vasyl Puzanov, Galyna Volynets, Olha Lesiuk, Daria Kharamurza, Kateryna Vashyst, Maryna Sadivnycha. Social Media as a Development Tool English Communicative Competence. Journal of Curriculum and Teaching. 2022. Vol 11. No 1. P. 101–116. https://www.sciedupress.com/journal/index.php/jct/issue/view/1065
 13. Волинець Г.М. Онлайн-журнал «Українки» в парадигмі сучасних жіночих видань. Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі» (м. Запоріжжя, 2 листопада 2022 р.) / редкол.: В.Л. Погребна, В.В. Кузьмін, Н.В. Островська, Т.О. Бородулькіна та ін. [Електронний ресурс] Електрон. дані. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. С. 122–125.
 14. Волинець Г.М. Поняття «консюмеризм» у сучасному медіадискурсі. Тиждень науки-2023. Факультет соціальних наук. Тези доповідей науково-практичної конференції (Запоріжжя, 24-28 квітня 2023 р.) [Електронний ресурс] / Редкол. : Вадим Шаломєєв (відпов. ред.) Електрон. дані.  Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. С. 144–145.
 15. Bessarab A., Volynets G., Kodatska N., Mykytiv G., Ostrovska N. The Development of Critical Thinking and Fact-Checking as a Basis for Shaping the Media Culture and Psychological Health of Modern Youth. Ad Alta : Journal of Interdisciplinarity Research. 2023. Vol. 13. Issue 2. P.115–119 (Web of Science).

Методичні розробки:

 1. Волинець Г.М. Українська мова у професійному спілкуванні: навчально-методичний посібник для студентів І та ІІ курсів спеціальності 061 «Журналістика» / Г.М. Волинець – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 132 с.
 2. Волинець Г.М. Тексти лекцій з дисципліни «Українська мова у професійному спілкуванні» (Синтаксис. Пунктуація) для студентів ІІ курсу, денної та заочної форм навчання, спеціальності 061 «Журналістика» (за вимогами кредитно-модульної системи) / Укл.: Г.М. Волинець – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – 126 с.
 3. Волинець Г. Методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів із дисципліни «Українська мова у професійному спілкуванні»  для студентів І курсу, денної та заочної форм навчання, спеціальності 061 «Журналістика» (за вимогами кредитно-модульної системи) / Укл.: Г.М. Волинець. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. 46 с.
 4. Волинець Г.М. Пресфотографія як свідчення порушень прав людини: еволюція праволюдяності. Права людини та масмедіа в Україні. Частина 3 : збірник конспектів лекцій. Київ: Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, 2021. С.14–29.
 5. Волинець Г.М. Методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів із дисципліни «Фотожурналістика (виробництво контенту, продукту, промоція)»  для студентів І курсу, денної та заочної форм навчання, спеціальності 061 «Журналістика» (за вимогами кредитно-модульної системи) / Укл.: Г.М. Волинець. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. 42 с.
 6. Волинець Г.М. Методичні вказівки з організації самостійної роботи до вивчення курсу «Фотожурналістика» для студентів 1 курсу та заочної форм навчання, спеціальності 061 «Журналістика» / Укл.: Г.М. Волинець. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2022. 32 с.
 7. Волинець Г.М.Методичні рекомендації рекомендації до вивчення курсу «Медіакультура» для студентів І курсу магістратури денної та заочної форм навчання, спеціальності 061 «Журналістика» (за вимогами кредитно-модульної системи) [Текст] / Укл.: Г.М. Волинець. –Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2023. – 42 с.

Участь у конференціях:

2016

 1. Культурна проблематика на сторінках сучасних суспільно-політичних журналів // Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми медіаосвіти в Україні та світі» 3-4 березня 2016 року: Запоріжжя, Запорізький національний університет, 2016.
 2. Візуальні форми сатири на економічні теми у часописі «Український тиждень» // Звітна щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів Запорізького національного технічного університету (Запоріжжя, 18–22 квітня 2016 р.): Запоріжжя, Запорізький національний технічний університет, 2016.
 3. Художні історичні екскурси в сучасних журналах для дітей // Всеукраїнська наукова конференція «Література та історія» (6–7 жовтня 2016 р.): Запоріжжя, Запорізький національний університет, 2016.
 4. Візуально-зображальні жанри у сучасних суспільно-політичних часописах («Корреспондент» та «Український тиждень») // ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасний мас-медійний простір: реалії та перспективи розвитку» (12–13 жовтня 2016 р.): Вінниця, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2016.

2017

 1. Карикатура в запорізькій пресі: проблемно-тематичний діапазон / Г.М. Волинець // Всеукраїнська наукова конференція "Запорожжя в гуманітарному дискурсі" (5-6 квітня 2017 р.). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017.
 2. Трансформація жанрово-тематичних та змістовних концепцій у журналі «Малятко» протягом 1960-2017 рр. // Звітна щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців. молодих учених, аспірантів, студентів Запорізького національного технічного університету «Тиждень науки-2017» (18–21 квітня 2017 року). – Запоріжжя: Запорізький національний технічний університет, 2017.
 3. Трансформація міфопоетичних та казкових образів у сучасній українській карикатурі // Міжнародна наукова конференція «Від смішного до великого: феномен комічного в літературі та культурі» (28‑29 вересня 2017 року). – Бердянськ: Бердянський державний педагогічний університет, 2017.
 4. Семантико-стилістичні особливості оказіональних абревіатур у сучасному художньому тексті // Міжвишівські наукові читання, присвячені 80-річчю від дня народження В.Ф. Шевченка, "Українська література від давнини до сучасності: парадигми. напрямки, проблеми" (10 жовтня 2017 року). – Запоріжжя: Запорізький національний технічний університет, 2017.
 5. Редакційно-видавнича діяльність професора В. Чабаненка // Регіональна науково-практична конференція «Філологічні обрії професора В.А. Чабаненка» (18 жовтня 2017 року). – Запоріжжя, Запорізький національний університет, 2017.
 6. Сучасні методики проведення прикладних дисциплін: специфіка викладаннч курсу «Фотожурналістика» // Міжнародна науково-практична конференція «Медіакультура та інформаційна безпека в Європі та світі: освіта, методологія медіадосліджень. практика» (12–14 жовтня 2017 року). – Запоріжжя: Запорізький національний технічний університет, 2017.
 7. Основні тенденції оформлення сучасних українських часописів // V Міжнародна науково-практична конференція «Наукова школа Романа Іванченка» (27 жовтня 2017 року). – Київ: Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського», 2017.

2018

 1. Візуалізація культурної проблематики на сторінках часопису «Український тиждень» // Всеукраїнська науково-практична конференція «Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі», 9–10 квітня 2018 р. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018.
 2. Фотографія у часописі «Корреспондент»: жанрово-тематичні пріоритети // Звітна щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів Запорізького національного технічного університету «Тиждень науки-2018», 16-20 квітня 2018 року. – Запоріжжя : Запорізький національний технічний університет, 2018.
 3. Етнографічний фоторепортаж на сторінках тревел-видань: тенденції і перспективи жанру // ІV Міжнародна науково-практична конференція «Журналістика. Філологія. Медіаосвіта» (4-5 жовтня 2018 р.). – Полтава : Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка, 2018.
 4. Літературна критика творів історічної тематики на сторінках всеукраїнських видань: жанрово-тематичний аспект. // Всеукраїнська наукова конференція «Література та історія», 11-12 жовтня 2018 р.Запоріжжя : Запорізький національний  університет, 2018.
 5. Особливості графічних скорочень сакральних назв (nomina sacra) у мові давньокиївського періоду // Всеукраїнська наукова конференція «Східнослов'янські мови в їх історичному розвитку» / до 70-річчя від дня народження професора П.В. Білоусенка/, 18-19 жовтня 2018 р. – Запоріжжя : Запорізький національний технічний університет, 2018.

2019

 1. Візуальні засоби атракції в сучасних травелогах (на матеріалі неспеціалізованих видань)  //  Міжнародний симпозіум «Сучасні проблеми дослідження соціальних комунікацій», 19 березня 2019 року. – Київ: Міжрегіональна академія управління персоналом, 2019.
 2. Фотонаратив у мас-медіа як засіб маніпуляції: загальні зауваги // Сьома міжнародна науково-методична конференція «Сучасний простір медіаграмотності та перспективи його розвитку», 21 – 22 березня 2019 року. – Київ : Академія української ­преси, 2019.
 3. Клікбейтові заголовки в сучасних інтернет-медіа: загальна характеристика мовних засобів атракції // Міжнародна наукова конференція «Сучасні тенденції розвитку медіагалузі і регіональні ЗМІ», 10-13 травня 2019 р. – Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2019.
 4. Публіцистика П. Куліша у контексті формування української авторської журналістики // Міжнародна наукова конференція «Між хутором і світом: Культурнийька місія Пантелеймона Куліша», 19–21 вересня 2019 року. – Суми: Сумський державний університет, 2019.
 5. Мариністичні мотиви в карикатурі радянського періоду: ремінісценції образів із міфології та літератури // Міжнародна наукова конференція «Усі ріки течуть у море»: мариністика в літературі та культурі»,  26–27 вересня 2019 року. – Бердянськ: Бердянський державний педагогічний університет, 2019.
 6. Аксіологічний контент українських інтернет-медіа в розрізі сучасних етнополітичних процесів // ХІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Південь України в умовах глобальних соціокультурних трансформацій: питання культурної, етнорелігійної, етнічної та національно\громадянської ідентичності». (3-4 жовтня 2019 р.). – Запоріжжя: Національний університет «Запорізька політехніка». 2019.
 7. «Візуальне» у фокусі журналістикознавчих досліджень: понятійно-термінологічний аспект // VII Міжнародна науково-практична конференція «Наукова школа Романа Іванченка» (25 жовтня 2019 р.). – Київ: Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського», 2019.
 8. Специфіка дифузії візуальних жанрів у друкованих мас-медіа: новітні тенденції // Всеукраїнська наукова конференція  «Запорожжя в гуманітарному дискурсі», 14-15 листопада 2019 року. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2019.

2020

 1. Масмедійний фотопортрет як засіб маніпуляції // Восьма міжнародна науково-методична конференція за медіаграмотності:  критичне мислення в епоху інформаційних бульбашок, постправди та фейкі, 13–14 березня 2020 р. Киїів : Академія української преси, 2020.
 2. Українські дитячі журнали в інтернет-просторі: загальна характеристика // ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі», 9–10 квітня 2020 року. Запоріжжя: Національний університет «Запорізька політехніка», 2020.
 3. Соціально-побутова карикатура: жанрово-тематичні трансформації. Науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів НУ «Запорізька політехніка» «Тиждень науки-2020», 14–17 квітня, 2020 р. Запоріжжя, НУ «Запорізька політехніка» 2020.
 4. Мова ненависті у медіатекстах: маркери розпізнавання // V Міжнародна науково-практична конференція «Журналістика. Філологія. Медіаосвіта» (8–9 жовтня 2020 р.). Полтава: Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. 2020.
 5. Екстраполяція історичного контенту на сторінках дитячої періодики:  адаптованість чи стереотивність візуалізації // Всеукраїнська наукова конференція «Література й історія» (8–9 жовтня 2020 р.). Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2020.
 6. Наукова взаємодія кафедри журналістики і кафедри українознавства та загальної мовної підготовки в НУ «Запорізька політехніка» // XVI Міжвузівська науково-практична конференція «Наукові школи, професійні династії, видатні персоналії «Запорізької політехніки»: від механіко-технічного училища до сучасного національного університету» (4–6 листопада 2020 р.). Запоріжжя: Національний університет «Запорізька політехніка», 2020.
 7. Поняття "візуалізація" в проєкції журналістикознавчих досліджень // Міжнародна науково-практична конференція «Журналістика в епоху цивілізаційних трансформацій» (20 листопада 2020 р.). Харків:  Харківський національний університет ім. В. Каразіна, 2020.

2021

 1. Медіаграмотність як базова компетентність сучасної людини // Перша міжнародна онлайн-конференція «Європейські цінності в українській освіті: виклики і перспективи» (28-29 травня 2021 ). Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2021.
 2. Збройні конфлікти крізь призму репортажної фотографії // Всеукраїнська науково-практична конференція «Людина в українському суспільстві в системі цінностей прав людини: сучасний вимір медіадіяльності» (м. Київ. 14 травня 2021 р.). Київ : Інститу журналістики, 2021.
 3. Популяризація історико-культурного надбання України на сторінках «Тиждень.ua» // ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі» (28 квітня 2021 р., м. Запоріжжя). / В.Л. Погребна, В.М. Попович, Н.В. Островська, О.О. Турба та ін. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021.
 4. Історичні образи і сюжети у сучасній політичній карикатурі // ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі» (28 квітня 2021 р., м. Запоріжжя). / В.Л. Погребна, В.М. Попович, Н.В. Островська, О.О. Турба та ін. Запоріжжя : «НУ Запорізька політехніка», 2021.
 5. Фуд-фотографія в онлайн-виданні «Menslife»: жанровотематичні особливості // Науково-практична конференція «Тиждень науки-2021. Факультет соціальних наук» (Запоріжжя, 19-23 квітня 2021 р.). Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021.
 6. Ритуали повсякдення у сучасній світлині (на матеріалі Інтернет-видань) // Науково-практична конференція «Тиждень науки-2021. Факультет соціальних наук» (Запоріжжя, 19-23 квітня 2021 р.). Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021.
 7. Мова ворожнечі в запорізьких медіа: причини використання hate speech ш можливі наслідки // Всеукраїнська науково-практична конференція «Регіональна журналістика в Україні: історія, реалії, виклики, перспективи» (7-8 жовтня 2021 р.). Полтава : Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, 2021.
 8. Слово має значення: (не)політкоректні висловлювання у текстах запорізьких масмедіа // Щорічна всеукраїнська наукова конференція «Запорізькі філологічні читання» (11-12 листопада 2021 р.). Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2021.

2022

 1. Особливості презентації побутових стереотипів у фотографії (на матеріалі сучасних жіночих журналів) // Науково-практична конференція «Тиждень науки-2022». Факультет соціальних наук (Запоріжжя, 18-20 квітня 2022 р.). Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022.
 2. Прояви консюмеризму в українських глянцевих журналах // Науково-практична конференція «Тиждень науки-2022». Факультет соціальних наук (Запоріжжя, 18-20 квітня 2022 р.). Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022.
 3. Реаліті-шоу «Супербабуся»: жанрово-типологічні особливості // Науково-практична конференція «Тиждень науки-2022». Факультет соціальних наук (Запоріжжя, 18-20 квітня 2022 р.). Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022.
 4. Специфіка відображення культури повсякдення «чужинців» методом етнографічного портретування // Восьма міжвузівська студентська наукова конференція «Актуальні проблеми соціальних комунікацій» (Киїів, 30 травня 2022 р.). Київ : Національний авіаційний університет, 2022.
 5. Образ українських військових: фотонаратив на сторінках європейської преси. XIV Всеукраїнська науково-практична конференція «Південь України в умовах глобальних соціокультурних трансформацій: питання культурної, етнорелігійної, етнічної та національно-громадянської ідентичності» (Запоріжжя, 6 жовтня 2022 р.). Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022.
 6. Особливості виховання дітей у контексті української національної традиції (на матеріалі реалітішоу «Супербабуся»). XIV Всеукраїнська науково-практична конференція «Південь України в умовах глобальних соціокультурних трансформацій: питання культурної, етнорелігійної, етнічної та національно-громадянської ідентичності» (Запоріжжя, 6 жовтня 2022 р.). Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022.
 7. Зміщення акцентів побутового консюмеризму сучасного українського суспільства у векторі воєнного сьогодення. XIV Всеукраїнська науково-практична конференція «Південь України в умовах глобальних соціокультурних трансформацій: питання культурної, етнорелігійної, етнічної та національно-громадянської ідентичності» (Запоріжжя, 6 жовтня 2022 р.). Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022.
 8. Фоторепродукція як документальне свідчення епохи та джерело вивчення культурного надбання Півдня України. XIV Всеукраїнська науково-практична конференція «Південь України в умовах глобальних соціокультурних трансформацій: питання культурної, етнорелігійної, етнічної та національно-громадянської ідентичності» (Запоріжжя, 6 жовтня 2022 р.). Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022.
 9. Реактуалізація етнокультурної української спадщини у категоріях повсякдення. XIV Всеукраїнська науково-практична конференція «Південь України в умовах глобальних соціокультурних трансформацій: питання культурної, етнорелігійної, етнічної та національно-громадянської ідентичності» (Запоріжжя, 6 жовтня 2022 р.). Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022.
 10. Новомова сучасної російської пропаганди та її деструктивні впливи на мову українських медіа. Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Регіональна журналістика в Україні: історія, реалії, виклики, перспективи» (Полтава, 6–7 жовтня 2022 р.). Полтава : Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, 2022.
 11. Онлайн-журнал «Українки» в парадигмі сучасних жіночих видань // ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі» (м. Запоріжжя, 2 листопада 2022 р.) / редкол.: В.Л. Погребна, В.В. Кузьмін, Н.В. Островська, Т.О. Бородулькіна та ін. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022.
 12. Ключові наративи «споживацтва» на сторінках журналу «Егоїст» // ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі» (м. Запоріжжя, 2 листопада 2022 р.) / редкол.: В.Л. Погребна, В.В. Кузьмін, Н.В. Островська, Т.О. Бородулькіна та ін. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022.
 13. Порушення гендерної рівності у телевізійних проектах «Супербабуся» та «Супермама» // ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі» (м. Запоріжжя, 2 листопада 2022 р.) / редкол.: В.Л. Погребна, В.В. Кузьмін, Н.В. Островська, Т.О. Бородулькіна та ін. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022.
 14. Особливості написання рецензії на художні твори історичної тематики. Всеукраїнська наукова конференція «Література й історія» (17–18 листопада 2022 року, м. Запоріжжя). Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2022.

2023

 1. Поняття «консюмеризм» у сучасному медіадискурсі. Науково-практична конференція «Тиждень науки-2023. Факультет соціальних наук» (м. Запоріжжя, 24–28 квітня 2023 р.). Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
 2. Жанр репортажної фотографії: візії сьогодення. Науково-практична конференція «Тиждень науки-2023. Факультет соціальних наук» (м. Запоріжжя, 24–28 квітня 2023 р.). Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023.
 3. Медіаграмотність як базова компетентність сучасної людини. V міжвузівська наукова конференція «Медіакартина світу: формування особистості під впливом медіа» (Бердянськ–Запоріжжя, 11 травня 2023 р.), Бердянськ–Запоріжжя : БДПУ, 2023.
 4. Поширення ідеології консюмеризму як одна з проблем сучасної медіакультури. Міжнародна наукова  конференція «соціальні комунікації в умовах глобалізаційних процесів: стан, тенденції, перспективи» (м. Тернопіль, 16-17 травня 2023 р.). Тернопіль:  Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2023.

Професійний розвиток

Стажування: Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського, кафедра філології та видавничої справи, за темою «Викладання дисципліни «Українська мова у професійному спілкуванні», «Практична стилістика» з 05.11.2018 до 05.05.2019. Наказ №301-02 від 30.10.2018 р. Посвідчення № 30/19
Зараховано 1 кредит ЕКTS (30 годин) за 2019 рік (витяг з протоколу засідання вченої ради НУ «Запорізька політехніка» № 3/20 від 31 січня 2020 р.)
31.10.19-30.11.19 пройшла підвищення кваліфікації, здобула кваліфікацію «Тренер із медіаграмотності» (серія поглиблених тренінгів, які організувала Академія української преси (м. Київ) за підтримки регіональне представництво в Україні Deutsche Welle Akademie (Німеччина) у рамках програми розвитку медіа в Азії та Європі).
Зараховано 1 кредит ЕКTS (30 годин) за 2020 рік (витяг з протоколу засідання вченої ради НУ «Запорізька політехніка» № 4/20 від 11 грудня 2020 р.)
Курс стажування - вебсемінар «Мобільна журналістика: оперативно, креативно, відповідально», який провели представники Академії української преси (м. Київ) за підтримки Фонду Фрідріха Науманна за Свободу (Німеччина). Місце стажування – онлайн. Дата стажування: 30-31 липня 2020 року [9 годин].
Вебінар «Сторітелінг для початківців. «Як створювати вірусний контент», який провели представники Академії української преси (м. Київ) за підтримки Фонду Фрідріха Науманна за Свободу (Німеччина). Місце стажування – онлайн. Дата стажування: 7-8 вересня 2020 року) [9 годин].
Онлайн-школа ««Digital-teacher: онлайн-інструменти у навчанні медіаграмотності», який провели представники Академії української преси (за підтримки міжнародної організацієї Internews та за фінансування Агентства США з міжнародного розвитку (USAID)). Місце стажування – онлайн. Дата стажування: 28-30 вересня 2020 року [15 годин].
Участь у V Міжнародній науково-практичній конференції «Журналістика. Філологія. Медіаосвіта». Полтава : Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. Місце стажування – онлайн. Дата стажування: 8-9 жовтня 2020 року [12 годин]
Зараховано 6 кредитів ЕКTS (180 годин) за 2021 рік (витяг з протоколу засідання Вченої ради факультету соціальних наук НУ «Запорізька політехніка» № 3 від 26 жовтня 2021 р.)
22.02.21-28.08.21 пройшла підвищення кваліфікації (стажування) без відриву від виробництва за спеціальною програмою  Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка та програмою розвитку ООН в Україні за підтримки Міністерства закордонних справ Данії «Академія з  прав людини для викладачів та викладачок журналістики».
Зараховано 1 кредит ЕКTS (30 годин) за 2022 рік (витяг з протоколу засідання Вченої ради факультету соціальних наук НУ «Запорізька політехніка» № 9 від 27 червня 2022 р.)
13.06.22-17.06.22 пройшла підвищення кваліфікації (стажування) за навчальним курсом «Журналістика в умовах воєнного часу» в межах проєкту «Підвищення якості підготовки молодих журналістів в Україні», сертифікат виданий АМО – чеською громадською організацією «Асоціація з міжнародних питань», м. Прага (Чеська Республіка).
Зараховано 1,5 кредити ЕКTS (45 годин) за 2022 рік (витяг з протоколу засідання вченої ради факультету соціальних наук НУ «Запорізька політехніка» № 5 від 29 грудня 2022 р.), закінчила курси:

 1. стажування: онлайн-навчання за курсом «Цифрові інструменти Google в освітній діяльності (30 годин). Сертифікат № GDTfE-02-07050 від 18 вересня 2022 р. Дата стажування: з 05.09.2022 до 18.09.2022 р.
 2. стажування: онлайн-курс «Цифрові інструменти Google для освіти» (15 годин). Сертифікат № GDTfE-02-С-01992 від 25 вересня 2022 р. Дата стажування: з 19.09.2022 до 25.09.2022 р.

Підвищення кваліфікації
У 2023 р. закінчила магістратуру у «Класичному приватному університеті» за освітньою програмою «Медіакомунікації» та здобула кваліфікацію: ступінь вищої освіти «Магістр», галузь знань «Журналістика», спеціальність «Журналістика», професійна кваліфікація «Менеджер (управитель) із комунікаційних технологій, прес-секретар (речник)» (Диплом М23 №015510, виданий 28 лютого 2023 р.).

Відзнаки і нагороди

 • Почесна грамота управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (наказ облУОН № 398 від 23 червня 2010 р.);
 • Подяка ректора Запорізького національного університету (наказ ЗНУ № 91-в від 24 листопада 2010 р.);
 • Грамота районної адміністрації Запорізької міської ради по Жовтневому району (листопад, 2013);
 • Грамота районної адміністрації Запорізької міської ради по Олександрівському району (листопад, 2016);
 • Почесна грамота Запорізької міської ради (листопад, 2020);
 • Грамота Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (Наказ Департаменту від 16.11.2023 № 407).

 

Рік початку трудової діяльності в університеті: 2009
Основні мови спілкування: українська, російська
Контакти:

адреса: вул. Тургєнева, 39, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 483а
тел.: +38 (061) 769-84-63
e-mail: kafedra_jur@zntu.edu.ua
 1. URL: Кафедра журналістики