Ви є тут

Головна

Мета: метою дисципліни «Функціональне призначення матеріалів газотурбінних установок (ГТУ) в енергетиці», є розширення уявлення про будову та використання газотурбінних двигунів, їх основні вузли та деталі, умови експлуатації та матеріали для їх виготовлення.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: основні деталі та вузли газотурбінних двигунів, умови їх роботи; основні групи матеріалів, що застосовуються для виготовлення деталей газотурбінних двигунів;

вміти: вибрати раціональні матеріали для виготовлення деталей газотурбінних двигунів.

Викладач дисципліни: Гайдук Сергій Валентинович,д.т.н., професор  кафедри «Фізичне матеріалознавство»

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 5

Галузь знань

13 Механічна інженерія

Нормативна

(за вибором)

Спеціальність

132 «Матеріалознавство»

Модулів – 1

Освітня програма:

«Прикладне матеріалознавство»

Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 4-й 4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання

_____-_____

     (назва)

Семестр
Загальна кількість годин - 150 7-й 7-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента -

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 28 год. 6 год.
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
28 год. 6 год.
Самостійна робота
94 год. 128 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: залік

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 60%  до40%

для заочної форми навчання – 10% до 90%

Розподіл балів, які отримують студенти

h Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий тест (залік) Підсумкова середньозважена оцінка
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2
T1 T2 T3 T4 T5 T6 100 100
30 40 30 40 30 30