Ви є тут

Головна

Метою викладання навчальної дисципліни «Формування та управління командою проекту» є формування у слухачів теоретичних знань і практичних вмінь використання сучасних методологій та засобів із питань ефективного формування команди проекту.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Формування та управління командою проекту» є вивчення методологічних основ із питань ефективного формування команди проекту процесів управління трудовими ресурсами та орієнтації цих процесів на досягнення кінцевих результатів із мінімальними витратами часу та коштів.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати: теоретичні та нормативно-методологічні положення з питань формування проектної команди; основні принципи управління командою та характерні параметри системи управління.

вміти: сформувати структуру та склад проектної команди з застосуванням системи обмежень до персоналу проекту або програми; розробити план управління персоналом та розвитку проектної команди; сформувати штат проекту та виконати його комплектування; скоординувати процеси виконання робіт проекту та діяльність проектної команди; поставити вимоги до підготовки проектної команди та створення сприятливих умов для її роботи з розробкою системи заохочень персоналу; визначити інтелектуальний і творчий потенціал персоналу управління проекту та вміти застосовувати критерії оцінки результатів роботи.

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться    90    годин /    3   кредита ECTS.

Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік.

Засоби діагностики успішності навчання - ДКР, рубіжні тестові контролі.

Викладач – доцент, к.т.н. Ярова Л. В.