Ви є тут

Головна

Мета: експериментально-аналітичне дослідження поведінки фізичних властивостей матеріалів при певному впливі зовнішніх факторів та режимів термічної обробки з метою встановлення загального характеру структурно-фазових перетворень.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: фізичну сутність процесів, що відбуваються в матеріалах при намагнічуванні-розмагнічуванні, пропусканні електричного струму  та під впливом температури; основні групи матеріалів та особливості їх фізичних властивостей.

вміти: правильно обирати методи фізичних досліджень та на підставі отриманих експериментальних даних аналізувати характер структурно-фазових перетворень під впливом температури, деформації, електричного та магнітного полів.

Викладач дисципліни: Грешта Віктор Леонідович, професор кафедри «Фізичне матеріалознавство», Ткач Дар'я Володимирівна, доцент кафедри «Фізичне матеріалознавство»

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 5

Галузь знань

13 Механічна інженерія

Нормативна

(за вибором)

Спеціальність

132 «Матеріалознавство»

Модулів – 1

Освітня програма:

«Прикладне матеріалознавство», "Термічна обробка"

Рік підготовки:
Змістових модулів – 3 4-й 4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання

_____-_____

      (назва)

Семестр
Загальна кількість годин - 150 8-й 8-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента -

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 20 год. 6 год.
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
20 год. 6 год.
Самостійна робота
110 год. 138 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: екзамен

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 27%  до 73%

для заочної форми навчання – 8% до 92 %

Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий тест (екзамен) Підсумкова середньозважена оцінка
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3
T1-3 T4-6 T7-8 T1-2 T3-5 T6-7 T1-4 T5-8 T9-12 100 100
35 35 30 35 35 30 35 35 30