Ви є тут

Головна

Метою викладання навчальної дисципліни «Фінансовий та фондовий ринок» є формування системи теоретичних  і практичних знань з основ  функціонування  та  розвитку  фінансового  та фондового ринку  як  підсистеми фінансових відносин.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Фінансовий та фондовий ринок» є:

науково  обґрунтувати  загальні  теоретичні  та прикладні  основи  і  тенденції  фінансового та фондового  ринках  та  їх  інструментів  на соціально – економічний розвиток підприємств та країни в цілому.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати: концептуальні знання, набуті у процесі навчання та професійної діяльності, включаючи певні знання сучасних досягнень в галузі фінансового та фондового ринках.

вміти: розв'язання складних непередбачуваних задач і проблем у сфері фінансового ринку та/або навчання,

що передбачає збирання та інтерпретацію інформації (даних), вибір методів та інструментальних засобів, застосування інноваційних підходів;

- критичне осмислення основних теорій, принципів, методів і понять у навчанні та професійній

діяльності в галузі фінансового та фондових ринках.

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться    120   годин /    4   кредита ECTS.

Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік.

Засоби діагностики успішності навчання - ДКР, рубіжні тестові контролі.

Викладач – доцент, к.е.н. Бойко О. В.