Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є вивчення методів і засобів підвищення ефективності використання традиційних і нетрадиційних енергоресурсів у виробничих системах та забезпечен­ня необхідних професійних знань в галузі ефективності економії енер­горесурсів в виробничих процесах.

Завдання вивчення дисципліни:

Досягти чіткого розуміння законів, категорій, принципів, механізмів та методів і засобів підвищення ефективності використання традиційних і нетрадиційних енергоресурсів у виробничих системах - в технологічних установках та будівлях по галузям економіки.

Формування навичок самостійно застосовувати отриманні знання в практичній реалізації енергозбереження в технологічних установках та будівлях та забезпечен­ня необхідних професійних знань в галузі ефективності економії енер­горесурсів в виробничих процесах..

Рекомендації до вивчення дисципліни

Вивчення дисципліни «Енергозбереження» базується на підготовці студентів, яку вони одержують під час вивчення дисциплін «Системи виробництва та забезпечення якості електричної енергії», «Споживачі електроенергії», «Електричні апарати», «Електропостачання», «Основи теплопостачання».

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні

знати:

 • стан і основні напрямки розвитку енергетики України;
 • термінологію в об­ласті електроспоживання та енергозбереження;
 • види економічних ефектів і методи визначення ефективності нововведень по економії електроенергії; методи аналізу;
 • види електробалансу і методи його розрахунку;
 • методи дослідження ефективності використання електро­енергії;
 • нормування витрат електроенергії і розрахунок витрат;
 • методи та засоби підвищення ефективності роботи щодо зменшення використання паливно-енергетичних ресурсів на опалення та вентиляцію споруд.

вміти:

 • обґрунтовувати положення з економії електроенергії в системах електропостачання;
 • розраховувати витрати електроенергії і оцінювати економічну ефективність від проведення заходів, щодо економії електроенергії в системах електропостачання промислових підприємств та інших об'єктів;
 • надавати належни пропозиції щодо розробки і впровадження заходів щодо утеплення зовнішніх огородждуючих конструкцій, вікон та модернізації існуючих теплових систем;
 • застосовувати отриманні знання в практичній реалізації енергозбереження в технологічних установках та будівлях.

Провідний викладач дисципліни: Заболотний А.П. доцент кафедри електропостачання промислових підприємств, канд. техн. наук, доцент

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 6

Галузь знань

0507 Електротехніка та електромеханіка

За вибором

 

Напрям підготовки

6.050701 Електротехніка та електротехнології

Модулів – 2

Спеціальність

(професійне спрямування):

7(8).05070103 Електротехнічні системи електроспоживання

Рік підготовки:

Змістових модулів – 6

3-й

3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання -

Семестр

Загальна кількість годин - 216

5-й

5-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 5

самостійної роботи студента – 8,5

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

 

48 год.

12 год.

Практичні, семінарські

16 год.

4 год.

Лабораторні

16 год.

8 год.

Самостійна робота

136 год.

192 год.

Індивідуальні завдання: год.

Вид контролю: екзамен