Ви є тут

Головна

 

Метою викладання дисципліни є вивчення теорії та практики статистичного аналізу даних в основі яких полягає принцип випадкового вибору. Вивчення найбільш необхідних і уживаних методів обробки експериментальних даних. Навчити користуватися сучасними пакетами програм обробки експериментальних даних.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

  • найбільш поширені статистичні методи обробки даних та соціально-економічної інформації;
  • сучасний арсенал методів математичної статистики;
  • статистичні програмні пам’яті та області їх використання.

вміти:

  • вибирати найбільш пригодні статичні методи аналізу, будувати математичні методи складних технічних об’єктів і процесів;
  • використовувати сучасні статистичні пакети обробки інформації;
  • роботи обґрунтовані висновки і прогнози, давати оцінки імовірності їх виконання чи невиконання.