Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни «Електричні апарати» є формування у студентів знань основних положень теорії електричних апаратів високої і низької напруги, особливостей роботи апаратів в нормальному та аварійних режимах, призначення, принципу дії, будови, режимів роботи апаратів і окремих їх частин, експлуатаційних характеристик та методики розрахунків, вибору та перевірки електричних апаратів і струмовідних частин.

Завдання вивчення дисципліни

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • основи теорії нагрівання апаратів та струмовідних частин струмами тривалого режиму та режиму короткого замикання;
 • електромагнітні розрахунки та електродинамічні явища в електричних апаратах;
 • закономірності процесів що протікають при комутації електричних кіл високої і низької напруги;
 • принцип дії, конструкцію, особливості апаратів різного призначення та конструкцію їх окремих частин;
 • режими роботи апаратів, їх характеристики, основні напрямки підвищення ефективності дії апаратів;
 • розрахункові умови для вибору електричних апаратів та струмовідних частин;

вміти:

 •  розрахувати теплові режими провідників та апаратів;
 •  визначити їх термічну та динамічну стійкість;
 •  здійснити вибір струмовідних частин та електричних апаратів різного призначення;
 •  аналізувати роботу електричних апаратів та їх елементів у нормальних та аварійних режимах;
 •  розрахувати експлуатаційні характеристики апаратів на основі вимірювань.

Провідний викладач дисципліни: Климко О.М. доцент кафедри електропостачання промислових підприємств, канд. техн. наук, доцент

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 6

Галузь знань

0507 Електротехніка та електромеханіка

За вибором

 

Напрям підготовки

6.050701 Електротехніка та електротехнології

Модулів – 2

Спеціальність

(професійне спрямування):

7(8).05070103 Електротехнічні системи електроспоживання

Рік підготовки:

Змістових модулів – 6

3-й

3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання -

Семестр

Загальна кількість годин – 216

5-й

5-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 5

самостійної роботи студента – 8,5

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

 

48 год.

12 год.

Практичні, семінарські

16 год.

4 год.

Лабораторні

16 год.

8 год.

Самостійна робота

136 год.

192 год.

Індивідуальні завдання: год.

Вид контролю: екзамен