Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є вивчення студентами основних принципів побудови апаратури живлення, яка використовується в електрозв’язку, а також засвоєння сучасних програмних засобів, комп’ютерної графіки та моделювання джерел електроживлення сучасних автоматичних телефонних станцій, абонентських терміналів стільникового зв’язку.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– основи теорії електричних кіл;

– принцип побудови електричних мереж та підстанцій;– основні принципіальні схеми джерел електроживлення АТС та апаратури абонентів;

вміти:

– розрахувати струми та напруги на елементах складних електричних схем постійного та змінного струмів;

– перевіряти відповідність технічним та технологічним нормам контрольовані параметри джерел живлення, доводити їх до нормативних значень, використовуючи технічну документацію та інструкції.

 

Викладач дисципліни: Костенко Валер’ян Остапович, к.т.н., доцент, доцент кафедри радіотехніки та телекомунікацій.

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 4,5 Галузь знань: 0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати і зв'язок за вибором
Напрям підготовки: 6.050903  «Телекомунікації»
Змістових модулів – 2 Кваліфікація (професійне спрямування): 3114 Технічний фахівець в галузі електроніки і телекомунікацій Рік підготовки:
3-й 3-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – індивідуальні домашні завдання Семестр
Загальна кількість годин – 162 5-й 5-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 3 самостійної роботи студента – 7 Освітній ступень: Бакалавр з телекомунікацій 36 год. 8 год.
Практичні, семінарські
год. год.
Лабораторні
16 год. 6 год.
Самостійна робота
114 год. 148 год.
Індивідуальні завдання:  год.
Вид контролю: залік

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для заліку

Поточне тестування та самостійна робота   Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2
T1 T2 T3 T4 T5 T6  
16 17 17 16 17 17 100