Ви є тут

Головна

Мета та завдання вивчення дисципліни «Електротехніка в будівництві»: теоретична   та   практична   підготовка   бакалаврів   вказаних   фахів   в   галузі електротехніки  в  таких  межах,  щоб  вони  були  спроможними  в  подальшій діяльності при виконанні своїх фахових завдань вибирати необхідне електричне обладнання,   електровимірювальні   приладі,   вміти   їх   технічно   правильно експлуатувати,  а  також  були  спроможними  формувати  сумісно  з  інженерами електриками технічні завдання на розробку електричних частин технологічного обладнання.

Метою даного курсу є:

- надання   студентам   базових   знань   в   області   електротехніки,   що сприятиме  вирішенню  фахових  питань,  пов’язаних  з  вибором  електричного обладнання та його експлуатацією;

- підготовка   фахівця,   що   зможе   сумісно   з   інженерами-електриками формувати технічні завдання на розробку електричної частини технологічного обладнання.

Предметом  вивчення  у  дисципліні  є  електричні  кола,  трансформатори, електричні машини та електропривод.

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться    90   години /   3   кредити ECTS.

Форма підсумкового контролю успішності навчання - залік.

Засоби діагностики успішності навчання - рубіжні тестові контролі.

Викладач - професор, д.т.н. Доненко В. І.