Ви є тут

Головна

Документи у репозітарії ЗНТУ

1. Робоча програма дисципліни


Мета навчальної дисципліни: сформувати у здобувачів сучасну систему знань про природу та теоретичні засади електронного врядування та виробити уміння застосовувати технології e-government у практиці публічного адміністрування, в тому числі при наданні державно-управлінських послуг.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен

знати:

–  умови професійної діяльності, виходячи з вимог чинного законодавства та з врахуванням зарубіжного досвіду

–  технології критичного аналізу, оцінювання та синтезу складних ідей та прийняття стратегічних рішень на основі цих процесів

–  теоретичні засади щодо надання консультативної допомоги громадянам, представникам органів влади, громадських організацій з питань впровадження демократичного врядування, які відносяться до власної компетенції з використанням технологій електронного урядування та інформаційно комунікаційної взаємодії

–  інструментарій електронного врядування щодо ведення електронного документообігу

–  інструментарій електронного врядування щодо здійснення репрезентування органів публічного адміністрування  в засобах інформації, різних інституціях громадянського суспільства

–  інструментарій забезпечення ефективного виконання завдань діяльності за технологією електронного врядування

–  інструментарій аналізу публічних процесів, адміністративних систем, методів та критеріїв оцінювання за технологією електронного врядування

 

вміти:

– організовувати діяльність органу публічного адміністрування із застосуванням підходів електронного врядування

– здійснювати організацію та розробку заходів щодо запровадження електронного урядування в різних сферах публічного адміністрування

– запроваджувати раціональні форми організації праці за допомогою інформаційних технологій

– використовувати пошукові системи ЄС, України та світу для збору інформації з метою підготовки програмних документів, управлінських рішень у сфері європейської інтеграції, аналізу відповідності проектів нормативно-правових актів України праву ЄС

– розробляти та організовувати заходи щодо орієнтації та вибору доцільних інструментів електронного врядування щодо стану політичної системи країни, реалізації конституційних прав людини тощо 

– готувати аналітичні довідки, пропозиції, доповіді із застосуванням інструментів електронного врядування

– здійснювати належне інформування громадськості про діяльність органу управління шляхом постійного зв'язку із засобами масової інформації

– керувати процесом реалізації демократичного врядування на загальнодержавному, територіальному і галузевому рівнях управління, визначення ефективності діючих форм і методів управлінської діяльності

– оцінювати стан соціально-економічного розвитку країни, політичної системи, публічного врядування  на основі інструментів та технології електронного врядування

 

Викладач дисципліни: Риженко Олексій Миколайович, к.е.н., доцент кафедри менеджменту.

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

 

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань

28 «Публічне управління та адміністрування»

вибіркова

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування): 281 «Публічне управління та адміністрування»

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 1

5-й

5-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання: –

Семестр

Загальна кількість годин – 90

10-й

10-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2,3

самостійної роботи студента – 5,17

Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр

14 год.

6 год.

Кваліфікація (професійне спрямування): магістр з публічного управління та адміністрування

 

Практичні, семінарські

14 год.

4 год.

Самостійна робота

62 год.

80 год.

Індивідуальні завдання (денне відділення):

Вид контролю: Залік

 

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 1: 2,21

для заочної форми навчання  – 1: 8

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Форма підсумкового контролю – залік

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Рубіжний контроль 1

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

10

10

10

10

10

50

 

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Рубіжний контроль 2

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

10

10

10

10

10

50

Т1, Т2 ... Т10 – теми змістового модуля