Ви є тут

Головна

Мета дисципліни - викласти студентам основні положення теорії та практичного застосування електромеханічних та електронних систем енергоємних виробництв, основними з яких є силові та спеціальні трансформатори з системами регулювання параметрів “короткої мережі” на базі мікропроцесорних регулювачів потужності, підйомно-транспортне обладнання, системи водопостачання, комплекси нагріву повітря та металу деяких добувних комплексів та інших; навчити студентів основним підходом до методів та способів визначення характеристик таких систем при проєктуванні систем керування.

Завдання дисципліни - освоїти основні вимоги до автоматизованих електромеханічних комплексів ЕЄВ при їх застосуванні у умовах експлуатації, принцип дії та основні характеристики силового та керуючого електрообладнання; основні характеристики силової перетворювальної техніки, електронної та мікроелектронної техніки систем реглювання координат робочого механізму, практично їх виставляти та перевіряти, вибирати види регуляторів та регулюючих систем, обчислювати їх параметри та характеристики.

Викладач: к.т.н., доц. Жорняк Людмила Борисівна

Методичне забезпечення

1. Завантажити робочу програму

2. Завантажити методичні вказівки до виконання лабораторних робіт

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 6 Галузь знань: 14 Електрична інженерія за вибором
Спеціальність: 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"
Змістових модулів – 3 Освітня програма: Електричні та електронні апарати Рік підготовки:
5-й 5-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 180 9-й 9-й
Лекції
  Освітній ступень: Магістр 36 год. 8 год.
Практичні, семінарські
0 год. 0 год.
Лабораторні
24 год. 6 год.
Самостійна робота
120 год. 166 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю:іспит